تصویر استادیوم

کوروش کبیر

۴۰,۱۵۹
  • تاسیس ۵ مهر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۱,۶۷۸
  • تعداد کل بازی ۱,۴۳۶
  • تعداد هوادار ۳۷۰,۱۷۴
  • برد ۹۸۸
  • باخت ۳۰۹
  • تساوی ۱۳۹
  • ...
۴۳,۹۵۸
سطح ورزشگاه
کاپ ها و افتخارات
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل39
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل38
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل36
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل35
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل34
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل33
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل32
کاپ جام
جام "حذفی دسته 4 شماره 22"
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل31
کاپ جام
جام "حذفی دسته 4 شماره 20"
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل30
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل29
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل28
کاپ نقره
لیگ دسته 4 - فصل27
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل26
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل25
کاپ نقره
لیگ دسته 4 - فصل24
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل23
کاپ نقره
لیگ دسته 5 - فصل22
کاپ جام
جام "حذفی دسته 5 شماره 11"
کاپ برنز
لیگ دسته 5 - فصل20
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل18
کاپ جام
جام "ردکاپ 876"
کاپ جام
جام "ردکاپ 852"
کاپ جام
جام "ردکاپ 827"
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل17
کاپ جام
جام "ردکاپ 813"
کاپ جام
جام "ردکاپ 779"
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل16
کاپ جام
جام "ردکاپ 758"
کاپ جام
جام "ردکاپ 743"
کاپ جام
جام "ردکاپ 711"
کاپ نقره
لیگ دسته 5 - فصل15
کاپ جام
جام "ردکاپ 679"
کاپ جام
جام "ردکاپ 656"
کاپ جام
جام "ردکاپ 634"
کاپ جام
جام "ردکاپ 606"
کاپ طلا
لیگ دسته 6 - فصل14
کاپ جام
جام "ردکاپ 591"
کاپ جام
جام "ردکاپ 552"
کاپ جام
جام "ردکاپ 521"
کاپ جام
جام "ردکاپ 480"
کاپ طلا
لیگ دسته 6 - فصل13
کاپ طلا
لیگ دسته 6 - فصل12
کاپ جام
جام "ردکاپ 386"
کاپ طلا
لیگ دسته 6 - فصل11
کاپ جام
جام "ردکاپ 371"
کاپ جام
جام "ردکاپ 351"
کاپ جام
جام "ردکاپ 333"
کاپ طلا
لیگ دسته 7 - فصل10
کاپ جام
جام "ردکاپ 234"
کاپ طلا
لیگ دسته 7 - فصل9
کاپ جام
جام "ردکاپ 195"
کاپ جام
جام "ردکاپ 140"
کاپ نقره
لیگ دسته 7 - فصل8
کاپ جام
جام "ردکاپ 104"
کاپ جام
جام "ردکاپ 74"
کاپ طلا
لیگ دسته 7 - فصل7
کاپ جام
جام "ردکاپ 50"
کاپ جام
جام "ردکاپ 18"
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل5
کاپ جام
جام "خلیج فارس 6"
کاپ طلا
لیگ دسته 8 - فصل4
کاپ طلا
لیگ دسته 9 - فصل3
کاپ طلا
لیگ دسته 10 - فصل2