تصویر استادیوم

چهلخانه

۳۷,۸۷۲
  • تاسیس ۱۳ آبان ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۱,۳۷۵
  • تعداد کل بازی ۴۳۵
  • تعداد هوادار ۵۲۷,۰۵۰
  • برد ۲۷۱
  • باخت ۱۳۹
  • تساوی ۲۵
  • ...
۲۲۸
سطح ورزشگاه