تصویر استادیوم

چهلخانه

۳۷,۴۷۵
  • تاسیس ۱۳ آبان ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۱,۲۵۹
  • تعداد کل بازی ۴۰۱
  • تعداد هوادار ۵۳۳,۸۱۴
  • برد ۲۵۲
  • باخت ۱۲۵
  • تساوی ۲۴
  • ...
۲۰۴
سطح ورزشگاه