تصویر استادیوم

چنارکل2864

۳۷,۵۵۵
  • تاسیس ۱۵ آبان ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۱,۲۵۸
  • تعداد کل بازی ۴۰۲
  • تعداد هوادار ۴۸۷,۵۶۶
  • برد ۲۵۸
  • باخت ۱۲۴
  • تساوی ۲۰
  • ...
۱۵۸
سطح ورزشگاه