تصویر استادیوم

پیش فنگ

۴۰,۵۹۴
  • تاسیس ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۱,۲۲۷
  • تعداد کل بازی ۷۹۷
  • تعداد هوادار ۶۵۸,۹۷۱
  • برد ۵۴۵
  • باخت ۲۳۸
  • تساوی ۱۴
  • ...
۳,۲۹۴
سطح ورزشگاه
کاپ ها و افتخارات
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل56
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل54
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل53
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل52
کاپ جام
جام "حذفی دسته 5 شماره 91"
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل51
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل50
کاپ جام
جام "حذفی دسته 5 شماره 92"
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 6 فصل 49"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 6 شماره 163"
کاپ طلا
لیگ دسته 6 - فصل49
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 7 فصل 48"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 6 شماره 162"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 325"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 321"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 322"
کاپ طلا
لیگ دسته 7 - فصل48
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 317"
کاپ نقره
لیگ دسته 7 - فصل47
کاپ جام
جام "الماسی دسته 7 تا دسته 8 شماره 19"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 316"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 314"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 315"
کاپ نقره
لیگ دسته 7 - فصل46
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 311"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 310"
کاپ برنز
لیگ دسته 7 - فصل45
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 309"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 304"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 305"
کاپ نقره
لیگ دسته 7 - فصل44
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 8 فصل 43"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 303"
کاپ جام
جام "مقدماتی سوپر جام دسته 8 فصل 43 شماره 6"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 603"
کاپ طلا
لیگ دسته 8 - فصل43
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 588"
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل42
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 579"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 578"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 572"
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل41
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل40
کاپ طلا
لیگ دسته 9 - فصل39
کاپ برنز
لیگ دسته 9 - فصل38
کاپ طلا
لیگ دسته 10 - فصل37