تصویر استادیوم

پیام سراب قنبر

۴۰,۴۷۲
  • تاسیس ۱۹ دی ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۳,۳۲۲
  • تعداد کل بازی ۱,۸۵۳
  • تعداد هوادار ۱,۸۱۶,۹۸۷
  • برد ۱,۳۷۰
  • باخت ۴۲۵
  • تساوی ۵۸
  • ...
۲,۵۳۳
سطح ورزشگاه
کاپ ها و افتخارات
کاپ نقره
لیگ دسته 1 - فصل98
کاپ برنز
لیگ دسته 1 - فصل96
کاپ برنز
لیگ دسته 1 - فصل95
کاپ نقره
لیگ دسته 1 - فصل94
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل93
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل92
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل89
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل88
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل85
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل84
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل83
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل82
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل81
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل80
کاپ برنز
لیگ دسته 4 - فصل79
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 5 فصل 78"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 5 شماره 122"
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل78
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 6 فصل 77"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 5 شماره 121"
کاپ طلا
لیگ دسته 6 - فصل77
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 516"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 515"
کاپ طلا
لیگ دسته 7 - فصل76
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 513"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 512"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 511"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 510"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 503"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 497"
کاپ نقره
لیگ دسته 7 - فصل74
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 492"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 489"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 488"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 485"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 482"
کاپ نقره
لیگ دسته 7 - فصل73
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 480"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 1027"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 1026"
کاپ طلا
لیگ دسته 8 - فصل72
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 1019"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 1018"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 1011"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 1008"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 1002"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 1000"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 994"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 993"
کاپ برنز
لیگ دسته 8 - فصل71
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 982"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 979"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 976"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 969"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 970"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 967"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 962"
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل69
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 957"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 952"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 953"
کاپ برنز
لیگ دسته 8 - فصل68
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 947"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 941"
کاپ برنز
لیگ دسته 8 - فصل67
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 932"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 926"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 920"
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل66
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 901"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 900"
کاپ برنز
لیگ دسته 8 - فصل65
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 894"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 892"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 886"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 875"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 876"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 865"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 867"
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل64
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 856"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 855"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 847"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 842"
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل63
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 822"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 819"
کاپ برنز
لیگ دسته 8 - فصل62
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 811"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 388"
کاپ برنز
لیگ دسته 7 - فصل60
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 383"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 382"
کاپ نقره
لیگ دسته 7 - فصل59
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 380"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 381"
کاپ برنز
لیگ دسته 7 - فصل58
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 379"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 378"
کاپ نقره
لیگ دسته 7 - فصل57
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 8 فصل 56"
کاپ جام
جام "مقدماتی سوپر جام دسته 8 فصل 56 شماره 8"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 761"
کاپ طلا
لیگ دسته 8 - فصل56
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 747"
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل55
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 740"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 737"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 733"
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل54
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 731"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 728"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 724"
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل53
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 721"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 719"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 717"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 715"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 713"
کاپ برنز
لیگ دسته 8 - فصل52
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 710"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 703"
کاپ برنز
لیگ دسته 8 - فصل51
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 699"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 698"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 695"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 692"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 686"
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل50
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 682"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 677"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 669"
کاپ برنز
لیگ دسته 8 - فصل49
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 660"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 661"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 658"
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل48
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل47
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 639"
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل46
کاپ برنز
لیگ دسته 8 - فصل45
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 616"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 615"
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل44
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 604"
کاپ برنز
لیگ دسته 8 - فصل43
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل42
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل40
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل39
کاپ برنز
لیگ دسته 8 - فصل38
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 485"
کاپ برنز
لیگ دسته 8 - فصل37
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل36
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 399"
کاپ طلا
لیگ دسته 8 - فصل34
کاپ جام
جام "مقدماتی سوپر جام دسته 9 فصل 33 شماره 2"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 770"
کاپ طلا
لیگ دسته 9 - فصل33
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 744"
کاپ نقره
لیگ دسته 9 - فصل32
کاپ نقره
لیگ دسته 9 - فصل31
کاپ طلا
لیگ دسته 10 - فصل29