تصویر استادیوم

پرسپولیس666

۳۷,۴۹۵
  • تاسیس ۲۲ آذر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۳,۵۲۴
  • تعداد کل بازی ۱,۳۱۰
  • تعداد هوادار ۶۰۱,۳۰۸
  • برد ۹۵۴
  • باخت ۲۳۸
  • تساوی ۱۱۸
  • ...
۲,۴۵۳
سطح ورزشگاه
کاپ ها و افتخارات
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل74
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل73
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل72
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل71
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل70
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل69
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل68
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل67
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل66
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل65
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل64
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل63
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل62
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل61
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل60
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل59
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل58
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل57
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل56
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل52
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل51
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل50
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل48
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل47
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل45
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل44
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل43
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل41
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل39
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل34
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل31
کاپ نقره
لیگ دسته 4 - فصل30
کاپ برنز
لیگ دسته 4 - فصل29
کاپ نقره
لیگ دسته 4 - فصل28
کاپ برنز
لیگ دسته 4 - فصل27
کاپ نقره
لیگ دسته 4 - فصل26
کاپ برنز
لیگ دسته 4 - فصل25
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل24
کاپ برنز
لیگ دسته 5 - فصل23
کاپ نقره
لیگ دسته 6 - فصل22
کاپ طلا
لیگ دسته 6 - فصل20
کاپ نقره
لیگ دسته 10 - فصل20
کاپ نقره
لیگ دسته 10 - فصل20
کاپ برنز
لیگ دسته 6 - فصل19
کاپ برنز
لیگ دسته 6 - فصل18
کاپ طلا
لیگ دسته 7 - فصل17
کاپ نقره
لیگ دسته 7 - فصل16
کاپ نقره
لیگ دسته 7 - فصل15
کاپ نقره
لیگ دسته 7 - فصل14
کاپ طلا
لیگ دسته 8 - فصل12
کاپ برنز
لیگ دسته 8 - فصل11
کاپ طلا
لیگ دسته 9 - فصل9
کاپ نقره
لیگ دسته 9 - فصل8
کاپ طلا
لیگ دسته 10 - فصل7