تصویر استادیوم

پرسپولیس شهرکرد

۴۰,۱۵۹
  • تاسیس ۲۷ مهر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۳,۸۹۹
  • تعداد کل بازی ۱,۶۱۱
  • تعداد هوادار ۴۷۳,۸۱۰
  • برد ۹۵۰
  • باخت ۵۴۶
  • تساوی ۱۱۵
  • ...
۱۹,۷۰۲
سطح ورزشگاه
کاپ ها و افتخارات
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل69
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل68
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل67
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل66
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل65
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل64
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل62
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل61
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل60
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل59
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل58
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل57
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل56
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل55
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل54
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل53
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل52
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل51
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل50
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل49
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل48
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل47
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل46
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل45
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل44
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل43
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل42
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل41
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل40
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل39
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل38
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل37
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل35
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل34
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل33
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل32
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل31
کاپ جام
جام "حذفی دسته 4 شماره 21"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 4 شماره 19"
کاپ نقره
لیگ دسته 4 - فصل30
کاپ جام
جام "حذفی دسته 4 شماره 14"
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل29
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل28
کاپ نقره
لیگ دسته 4 - فصل27
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل26
کاپ نقره
لیگ دسته 4 - فصل25
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل24
کاپ جام
جام "حذفی دسته 5 شماره 28"
کاپ برنز
لیگ دسته 5 - فصل23
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل22
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل21
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل20
کاپ نقره
لیگ دسته 10 - فصل20
کاپ نقره
لیگ دسته 10 - فصل20
کاپ نقره
لیگ دسته 5 - فصل19
کاپ برنز
لیگ دسته 5 - فصل18
کاپ جام
جام "ردکاپ 870"
کاپ جام
جام "ردکاپ 834"
کاپ نقره
لیگ دسته 5 - فصل17
کاپ نقره
لیگ دسته 5 - فصل16
کاپ جام
جام "ردکاپ 744"
کاپ طلا
لیگ دسته 6 - فصل15
کاپ جام
جام "ردکاپ 690"
کاپ جام
جام "ردکاپ 674"
کاپ جام
جام "ردکاپ 614"
کاپ نقره
لیگ دسته 6 - فصل14
کاپ جام
جام "ردکاپ 582"
کاپ جام
جام "ردکاپ 555"
کاپ جام
جام "ردکاپ 477"
کاپ طلا
لیگ دسته 7 - فصل13
کاپ طلا
لیگ دسته 8 - فصل12
کاپ جام
جام "ردکاپ 445"
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل11
کاپ طلا
لیگ دسته 9 - فصل10
کاپ برنز
لیگ دسته 9 - فصل9
کاپ برنز
لیگ دسته 9 - فصل8
کاپ برنز
لیگ دسته 9 - فصل7
کاپ برنز
لیگ دسته 9 - فصل6
کاپ طلا
لیگ دسته 10 - فصل5
کاپ نقره
لیگ دسته 10 - فصل4