تصویر استادیوم

پاس قهرمان آسیا

۳۱,۱۳۲
  • تاسیس ۲۸ فروردین ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۳,۰۲۱
  • تعداد کل بازی ۱,۶۶۷
  • تعداد هوادار ۹۷۷,۶۹۶
  • برد ۹۷۸
  • باخت ۶۲۸
  • تساوی ۶۱
  • ...
۵,۰۵۵
سطح ورزشگاه
کاپ ها و افتخارات
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل75
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل74
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل72
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل69
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل68
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل66
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل62
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل60
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل59
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل57
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل56
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل55
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل52
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل51
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل50
کاپ جام
جام "حذفی دسته 4 شماره 44"
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل48
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل47
کاپ جام
جام "حذفی دسته 4 شماره 43"
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل46
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 4 فصل 44"
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل44
کاپ جام
جام "حذفی دسته 5 شماره 82"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 5 شماره 83"
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل43
کاپ جام
جام "حذفی دسته 6 شماره 142"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 6 شماره 141"
کاپ طلا
لیگ دسته 6 - فصل42
کاپ جام
جام "حذفی دسته 6 شماره 139"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 6 شماره 140"
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 6 فصل 38"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 5 شماره 77"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 6 شماره 127"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 6 شماره 124"
کاپ طلا
لیگ دسته 6 - فصل38
کاپ جام
جام "حذفی دسته 6 شماره 126"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 6 شماره 125"
کاپ نقره
لیگ دسته 4 - فصل35
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 5 فصل 33"
کاپ نقره
لیگ دسته 4 - فصل34
کاپ جام
جام "حذفی دسته 5 شماره 63"
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 6 فصل 32"
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل33
کاپ جام
جام "حذفی دسته 5 شماره 60"
کاپ طلا
لیگ دسته 6 - فصل32
کاپ جام
جام "حذفی دسته 5 شماره 53"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 5 شماره 51"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 5 شماره 50"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 5 شماره 48"
کاپ نقره
لیگ دسته 5 - فصل30
کاپ طلا
لیگ دسته 6 - فصل29
کاپ جام
جام "حذفی دسته 6 شماره 67"
کاپ نقره
لیگ دسته 6 - فصل28
کاپ جام
جام "حذفی دسته 6 شماره 60"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 6 شماره 58"
کاپ نقره
لیگ دسته 6 - فصل27
کاپ جام
جام "حذفی دسته 6 شماره 56"
کاپ نقره
لیگ دسته 6 - فصل26
کاپ جام
جام "حذفی دسته 6 شماره 48"
کاپ نقره
لیگ دسته 7 - فصل25
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 86"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 80"
کاپ نقره
لیگ دسته 7 - فصل24
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 77"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 75"
کاپ برنز
لیگ دسته 7 - فصل23
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 70"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 67"
کاپ طلا
لیگ دسته 8 - فصل22
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 92"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 87"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 80"
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل21
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 69"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 66"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 49"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 42"
کاپ برنز
لیگ دسته 8 - فصل18
کاپ طلا
لیگ دسته 9 - فصل17
کاپ نقره
لیگ دسته 9 - فصل16
کاپ نقره
لیگ دسته 9 - فصل15
کاپ طلا
لیگ دسته 10 - فصل14