تصویر استادیوم

پارسه3

۲۹,۱۶۰
  • تاسیس ۲ مهر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۱۴۳
  • تعداد کل بازی ۱,۶۹۴
  • تعداد هوادار ۵۹۱,۹۱۳
  • برد ۱,۰۳۵
  • باخت ۵۷۰
  • تساوی ۸۹
  • ...
۱۱,۹۰۸
سطح ورزشگاه