تصویر استادیوم

پارسه3

۲۹,۸۲۶
  • تاسیس ۲ مهر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۸۵۱
  • تعداد کل بازی ۲,۰۶۰
  • تعداد هوادار ۶۴۸,۰۵۸
  • برد ۱,۳۲۵
  • باخت ۶۳۶
  • تساوی ۹۹
  • ...
۱۲,۶۳۴
سطح ورزشگاه