تصویر استادیوم

پارسه3

۲۹,۰۰۳
  • تاسیس ۲ مهر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۰۴۷
  • تعداد کل بازی ۱,۶۴۴
  • تعداد هوادار ۵۹۱,۱۲۵
  • برد ۱,۰۰۱
  • باخت ۵۵۴
  • تساوی ۸۹
  • ...
۱۱,۷۸۲
سطح ورزشگاه