تصویر استادیوم

پارسه 1350

۴۰,۵۹۴
  • تاسیس ۳ مهر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۴,۶۸۵
  • تعداد کل بازی ۱,۵۴۵
  • تعداد هوادار ۶۷۷,۶۵۴
  • برد ۹۱۰
  • باخت ۴۷۶
  • تساوی ۱۵۹
  • ...
۳,۶۸۹
سطح ورزشگاه
کاپ ها و افتخارات
کاپ نقره
لیگ دسته 1 - فصل101
کاپ نقره
لیگ دسته 1 - فصل100
کاپ برنز
لیگ دسته 1 - فصل98
کاپ برنز
لیگ دسته 1 - فصل97
کاپ برنز
لیگ دسته 1 - فصل95
کاپ برنز
لیگ دسته 1 - فصل93
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل92
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل88
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل87
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل86
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل85
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل82
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل81
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل80
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل79
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل78
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل76
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل75
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل73
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل71
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل70
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل69
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل68
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل66
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل65
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل64
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل63
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل62
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل61
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل58
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل54
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل51
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل50
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل49
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل48
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل47
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل44
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل43
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل35
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل32
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل29
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل27
کاپ طلا
لیگ دسته 6 - فصل22
کاپ برنز
لیگ دسته 6 - فصل21
کاپ برنز
لیگ دسته 6 - فصل19
کاپ طلا
لیگ دسته 7 - فصل18
کاپ نقره
لیگ دسته 7 - فصل17
کاپ نقره
لیگ دسته 7 - فصل16
کاپ نقره
لیگ دسته 7 - فصل15
کاپ نقره
لیگ دسته 7 - فصل14
کاپ طلا
لیگ دسته 8 - فصل12
کاپ برنز
لیگ دسته 8 - فصل11
کاپ برنز
لیگ دسته 8 - فصل9
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل8
کاپ نقره
لیگ دسته 9 - فصل7
کاپ نقره
لیگ دسته 9 - فصل6
کاپ طلا
لیگ دسته 10 - فصل5
کاپ نقره
لیگ دسته 10 - فصل4
کاپ برنز
لیگ دسته 10 - فصل3