تصویر استادیوم

پارسه ایرانیان

۳۹,۴۵۲
  • تاسیس ۲ اسفند ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۴,۵۱۰
  • تعداد کل بازی ۱,۴۹۵
  • تعداد هوادار ۷۰۰,۸۷۷
  • برد ۹۶۴
  • باخت ۴۱۷
  • تساوی ۱۱۴
  • ...
۲,۰۷۹
سطح ورزشگاه
کاپ ها و افتخارات
کاپ برنز
لیگ دسته 1 - فصل96
کاپ برنز
لیگ دسته 1 - فصل94
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل92
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل91
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل89
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل88
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل87
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل85
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل84
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل83
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل81
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل80
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل78
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل77
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل76
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل75
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل74
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل73
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل71
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل70
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل69
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل68
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل67
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل65
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل64
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل63
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل62
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل61
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل59
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل58
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل56
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل52
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل51
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل50
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل49
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل48
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل47
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل44
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل43
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل42
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل41
کاپ نقره
لیگ دسته 4 - فصل38
کاپ برنز
لیگ دسته 4 - فصل37
کاپ نقره
لیگ دسته 4 - فصل36
کاپ نقره
لیگ دسته 4 - فصل35
کاپ برنز
لیگ دسته 4 - فصل33
کاپ نقره
لیگ دسته 4 - فصل32
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل31
کاپ نقره
لیگ دسته 5 - فصل28
کاپ نقره
لیگ دسته 5 - فصل27
کاپ طلا
لیگ دسته 6 - فصل26
کاپ نقره
لیگ دسته 6 - فصل25
کاپ نقره
لیگ دسته 6 - فصل24
کاپ طلا
لیگ دسته 6 - فصل22
کاپ طلا
لیگ دسته 7 - فصل21
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 50"
کاپ طلا
لیگ دسته 8 - فصل19
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 27"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 6"
کاپ نقره
لیگ دسته 7 - فصل17
کاپ طلا
لیگ دسته 8 - فصل16
کاپ طلا
لیگ دسته 9 - فصل15
کاپ نقره
لیگ دسته 9 - فصل14
کاپ طلا
لیگ دسته 10 - فصل12