تصویر استادیوم

نهنگ قرمز

۴۰,۵۹۴
  • تاسیس ۱۲ آبان ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۴,۳۷۱
  • تعداد کل بازی ۱,۵۴۱
  • تعداد هوادار ۶۳۱,۸۷۱
  • برد ۸۸۲
  • باخت ۵۳۹
  • تساوی ۱۲۰
  • ...
۳,۰۵۸
سطح ورزشگاه
کاپ ها و افتخارات
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل102
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل101
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل92
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل91
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل90
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل89
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل88
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل87
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل85
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل83
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل81
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل78
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل77
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل76
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل75
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل71
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل70
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل69
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل67
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل65
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل61
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل60
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل59
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل57
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل52
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل51
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل49
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل48
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل47
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل46
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل45
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل42
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل41
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل40
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل38
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل35
کاپ برنز
لیگ دسته 4 - فصل34
کاپ نقره
لیگ دسته 4 - فصل33
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل31
کاپ طلا
لیگ دسته 6 - فصل30
کاپ نقره
لیگ دسته 6 - فصل29
کاپ نقره
لیگ دسته 6 - فصل28
کاپ نقره
لیگ دسته 5 - فصل24
کاپ طلا
لیگ دسته 6 - فصل22
کاپ نقره
لیگ دسته 6 - فصل21
کاپ طلا
لیگ دسته 7 - فصل20
کاپ نقره
لیگ دسته 9 - فصل20
کاپ نقره
لیگ دسته 9 - فصل20
کاپ نقره
لیگ دسته 7 - فصل19
کاپ نقره
لیگ دسته 7 - فصل18
کاپ طلا
لیگ دسته 8 - فصل13
کاپ برنز
لیگ دسته 8 - فصل12
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل8
کاپ طلا
لیگ دسته 9 - فصل7
کاپ طلا
لیگ دسته 10 - فصل6
کاپ نقره
لیگ دسته 10 - فصل5