تصویر استادیوم

میلاد زلزله

۱,۸۴۱
  • تاسیس ۱۷ آذر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۴,۸۰۶
  • تعداد کل بازی ۱,۴۶۶
  • تعداد هوادار ۶۷۸,۸۶۳
  • برد ۹۰۶
  • باخت ۴۴۵
  • تساوی ۱۱۵
  • ...
۲,۶۶۱
سطح ورزشگاه
کاپ ها و افتخارات
کاپ برنز
لیگ دسته 1 - فصل103
کاپ برنز
لیگ دسته 1 - فصل102
کاپ برنز
لیگ دسته 1 - فصل101
کاپ برنز
لیگ دسته 1 - فصل100
کاپ برنز
لیگ دسته 1 - فصل98
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل95
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل92
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل91
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل90
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل89
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل88
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل87
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل86
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل85
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل84
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل83
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل82
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل81
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل80
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل79
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل78
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل77
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل76
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل75
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل74
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل73
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل72
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل71
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل70
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل69
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل68
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل66
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل65
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل64
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل61
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل60
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل59
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل58
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل57
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل56
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل54
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل53
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل52
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل51
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل50
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل47
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل46
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل41
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل40
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل38
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل37
کاپ جام
جام "حذفی دسته 5 شماره 72"
کاپ طلا
لیگ دسته 6 - فصل31
کاپ نقره
لیگ دسته 6 - فصل30
کاپ نقره
لیگ دسته 6 - فصل28
کاپ نقره
لیگ دسته 6 - فصل27
کاپ طلا
لیگ دسته 7 - فصل24
کاپ طلا
لیگ دسته 8 - فصل20
کاپ نقره
لیگ دسته 10 - فصل20
کاپ نقره
لیگ دسته 10 - فصل20
کاپ طلا
لیگ دسته 9 - فصل17
کاپ نقره
لیگ دسته 9 - فصل16
کاپ نقره
لیگ دسته 9 - فصل15
کاپ نقره
لیگ دسته 9 - فصل13
کاپ نقره
لیگ دسته 9 - فصل12
کاپ برنز
لیگ دسته 9 - فصل10
کاپ برنز
لیگ دسته 9 - فصل9
کاپ طلا
لیگ دسته 10 - فصل8
کاپ نقره
لیگ دسته 10 - فصل7