تصویر استادیوم

ملال

۱,۸۲۰
  • تاسیس ۱۳ دی ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۱,۴۳۶
  • تعداد کل بازی ۵۴۹
  • تعداد هوادار ۲۲۶,۹۶۰
  • برد ۲۸۱
  • باخت ۲۲۹
  • تساوی ۳۹
  • ...
۱,۲۵۹
سطح ورزشگاه