تصویر استادیوم

لیورپول 1978

  • تاسیس ۱۸ اسفند ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۴۵۵
  • تعداد کل بازی ۲,۳۴۳
  • تعداد هوادار ۴۸۷,۲۸۷
  • برد ۱,۴۸۰
  • باخت ۸۰۶
  • تساوی ۵۷
  • ...
۷,۹۸۱
سطح ورزشگاه
کاپ ها و افتخارات
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل61
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل60
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل57
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل54
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل52
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل51
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل50
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل49
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل48
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل47
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل46
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل45
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل44
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل43
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل42
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل41
کاپ جام
جام "الماسی دسته 5 تا دسته 6 شماره 3"
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل40
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 4 فصل 38"
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل38
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 5 فصل 37"
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل37
کاپ جام
جام "حذفی دسته 5 شماره 71"
کاپ جام
جام "الماسی دسته 5 تا دسته 6 شماره 2"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 5 شماره 70"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 4 شماره 30"
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 5 فصل 34"
کاپ جام
جام "الماسی دسته 5 تا دسته 6 شماره 1"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 5 شماره 64"
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل34
کاپ جام
جام "حذفی دسته 5 شماره 65"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 5 شماره 62"
کاپ نقره
لیگ دسته 5 - فصل33
کاپ جام
جام "حذفی دسته 5 شماره 61"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 5 شماره 59"
کاپ برنز
لیگ دسته 5 - فصل32
کاپ جام
جام "حذفی دسته 5 شماره 52"
کاپ برنز
لیگ دسته 5 - فصل31
کاپ جام
جام "حذفی دسته 5 شماره 47"
کاپ نقره
لیگ دسته 5 - فصل30
کاپ نقره
لیگ دسته 5 - فصل29
کاپ نقره
لیگ دسته 6 - فصل28
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 106"
کاپ طلا
لیگ دسته 7 - فصل27
کاپ نقره
لیگ دسته 7 - فصل26
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 97"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 92"
کاپ نقره
لیگ دسته 7 - فصل25
کاپ نقره
لیگ دسته 7 - فصل24
کاپ نقره
لیگ دسته 7 - فصل23
کاپ طلا
لیگ دسته 8 - فصل20
کاپ نقره
لیگ دسته 9 - فصل20
کاپ نقره
لیگ دسته 9 - فصل20
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل18
کاپ طلا
لیگ دسته 8 - فصل16
کاپ برنز
لیگ دسته 8 - فصل15
کاپ برنز
لیگ دسته 8 - فصل14
کاپ طلا
لیگ دسته 9 - فصل13
کاپ طلا
لیگ دسته 10 - فصل12