تصویر استادیوم

لنگی بی ستاره

۲۹,۰۰۳
  • تاسیس ۱۴ خرداد ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۱,۵۸۶
  • تعداد کل بازی ۷۰۳
  • تعداد هوادار ۵۰۹,۰۹۸
  • برد ۴۰۱
  • باخت ۲۶۸
  • تساوی ۳۴
  • ...
۱,۲۶۹
سطح ورزشگاه