تصویر استادیوم

لنگی بی ستاره

۲۹,۹۳۴
  • تاسیس ۱۴ خرداد ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۱,۵۸۶
  • تعداد کل بازی ۷۰۳
  • تعداد هوادار ۴۶۴,۸۸۶
  • برد ۴۰۱
  • باخت ۲۶۸
  • تساوی ۳۴
  • ...
۱,۴۲۲
سطح ورزشگاه