تصویر استادیوم

قلبم پرسپولیس

۴۰,۳۷۴
  • تاسیس ۸ اسفند ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۲۳۸
  • تعداد کل بازی ۷۷۵
  • تعداد هوادار ۴۱۵,۹۹۶
  • برد ۴۳۸
  • باخت ۲۸۱
  • تساوی ۵۶
  • ...
۱,۰۵۶
سطح ورزشگاه