تصویر استادیوم

قرمزترین

۳۸,۷۲۷
  • تاسیس ۲ دی ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۱,۷۶۳
  • تعداد کل بازی ۹۵۱
  • تعداد هوادار ۳۴۵,۰۶۴
  • برد ۵۹۷
  • باخت ۲۴۵
  • تساوی ۱۰۹
  • ...
۱,۹۸۴
سطح ورزشگاه