تصویر استادیوم

قرمزترین

۳۹,۴۵۲
  • تاسیس ۲ دی ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۱,۷۶۳
  • تعداد کل بازی ۹۵۱
  • تعداد هوادار ۳۳۳,۳۶۷
  • برد ۵۹۷
  • باخت ۲۴۵
  • تساوی ۱۰۹
  • ...
۲,۱۷۴
سطح ورزشگاه