تصویر استادیوم

قرمزترین

۴۰,۵۹۴
  • تاسیس ۲ دی ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۱,۷۶۳
  • تعداد کل بازی ۹۷۹
  • تعداد هوادار ۳۳۳,۷۳۳
  • برد ۵۹۷
  • باخت ۲۷۳
  • تساوی ۱۰۹
  • ...
۲,۵۶۱
سطح ورزشگاه