تصویر استادیوم

فومن سیتی

۳۱,۱۳۲
  • تاسیس ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۳,۳۰۶
  • تعداد کل بازی ۸۵۲
  • تعداد هوادار ۶۲۱,۴۹۶
  • برد ۶۴۱
  • باخت ۱۷۶
  • تساوی ۳۵
  • ...
۳,۴۳۲
سطح ورزشگاه
کاپ ها و افتخارات
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل88
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل87
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل86
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل84
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل83
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل82
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل81
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل79
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل78
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل77
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل75
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل74
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل72
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل71
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل70
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل69
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل68
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل67
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل66
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل65
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل64
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل63
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل62
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل61
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل60
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل59
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل58
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل57
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل55
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل54
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل52
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل51
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل50
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل49
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل48
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل47
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل46
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل45
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل43
کاپ جام
جام "حذفی دسته 5 شماره 81"
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل42
کاپ جام
جام "حذفی دسته 6 شماره 138"
کاپ طلا
لیگ دسته 6 - فصل41
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 7 فصل 40"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 6 شماره 137"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 276"
کاپ طلا
لیگ دسته 7 - فصل40
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 8 فصل 39"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 273"
کاپ جام
جام "مقدماتی سوپر جام دسته 8 فصل 39 شماره 7"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 523"
کاپ طلا
لیگ دسته 8 - فصل39
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 9 فصل 38"
کاپ جام
جام "مقدماتی سوپر جام دسته 9 فصل 38 شماره 11"
کاپ طلا
لیگ دسته 9 - فصل38
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1015"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1002"
کاپ طلا
لیگ دسته 10 - فصل37