تصویر استادیوم

فرودگاه بوشهر

۳۷,۴۷۵
  • تاسیس ۷ آبان ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۵۶۵
  • تعداد کل بازی ۷۳۰
  • تعداد هوادار ۵۳۷,۷۴۸
  • برد ۴۵۴
  • باخت ۲۲۶
  • تساوی ۵۰
  • ...
۱,۲۷۸
سطح ورزشگاه