تصویر استادیوم

عاشقان آینده

۳۱,۱۱۷
  • تاسیس ۲۵ بهمن ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۱,۷۵۲
  • تعداد کل بازی ۱,۹۵۲
  • تعداد هوادار ۱,۵۴۷,۸۵۵
  • برد ۱,۳۷۵
  • باخت ۵۰۴
  • تساوی ۷۳
  • ...
۱۷,۲۱۸
سطح ورزشگاه
کاپ ها و افتخارات
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل79
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل76
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل75
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل74
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 6 فصل 73"
کاپ طلا
لیگ دسته 6 - فصل73
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 473"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 472"
کاپ طلا
لیگ دسته 7 - فصل72
کاپ برنز
لیگ دسته 7 - فصل71
کاپ جام
جام "مقدماتی سوپر جام دسته 8 فصل 70 شماره 7"
کاپ طلا
لیگ دسته 8 - فصل70
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1766"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1763"
کاپ طلا
لیگ دسته 9 - فصل69
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1756"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1755"
کاپ جام
جام "مقدماتی سوپر جام دسته 8 فصل 67 شماره 2"
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل67
کاپ جام
جام "مقدماتی سوپر جام دسته 8 فصل 66 شماره 2"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 922"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 921"
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل66
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 913"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 907"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 908"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1694"
کاپ طلا
لیگ دسته 9 - فصل65
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1686"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1687"
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 9 فصل 64"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1679"
کاپ جام
جام "الماسی دسته 9 تا دسته 10 شماره 73"
کاپ جام
جام "مقدماتی سوپر جام دسته 9 فصل 64 شماره 16"
کاپ نقره
لیگ دسته 9 - فصل64
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1670"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1669"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1666"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1665"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1658"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1657"
کاپ نقره
لیگ دسته 9 - فصل63
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1647"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1640"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1635"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1627"
کاپ برنز
لیگ دسته 9 - فصل62
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1623"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1622"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1614"
کاپ جام
جام "الماسی دسته 9 تا دسته 10 شماره 72"
کاپ جام
جام "مقدماتی سوپر جام دسته 9 فصل 61 شماره 14"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1610"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1605"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1601"
کاپ نقره
لیگ دسته 9 - فصل61
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1598"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1592"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1590"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1588"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1580"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1579"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1573"
کاپ برنز
لیگ دسته 9 - فصل60
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1574"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1569"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1566"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1563"
کاپ جام
جام "مقدماتی سوپر جام دسته 9 فصل 59 شماره 1"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1558"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1556"
کاپ نقره
لیگ دسته 9 - فصل59
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1550"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1540"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1535"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1534"
کاپ برنز
لیگ دسته 9 - فصل58
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1529"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1526"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1527"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1524"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1521"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1517"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1513"
کاپ نقره
لیگ دسته 9 - فصل57
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1508"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1500"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1499"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1485"
کاپ نقره
لیگ دسته 9 - فصل56
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1484"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1481"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1473"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1464"
کاپ نقره
لیگ دسته 9 - فصل55
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1454"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1444"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1435"
کاپ نقره
لیگ دسته 9 - فصل54
کاپ جام
جام "الماسی دسته 9 تا دسته 10 شماره 65"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1428"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1423"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1414"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1403"
کاپ برنز
لیگ دسته 9 - فصل53
کاپ جام
جام "الماسی دسته 9 تا دسته 10 شماره 64"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1395"
کاپ جام
جام "الماسی دسته 9 تا دسته 10 شماره 63"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1388"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1375"
کاپ جام
جام "الماسی دسته 9 تا دسته 10 شماره 61"
کاپ نقره
لیگ دسته 9 - فصل52
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1369"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1362"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1352"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1351"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1342"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1344"
کاپ نقره
لیگ دسته 9 - فصل51
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1327"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1320"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1319"
کاپ برنز
لیگ دسته 9 - فصل50
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1312"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1311"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1304"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1285"
کاپ نقره
لیگ دسته 9 - فصل49
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1278"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1277"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1270"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1252"
کاپ نقره
لیگ دسته 9 - فصل48
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1246"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1245"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1236"
کاپ جام
جام "الماسی دسته 9 تا دسته 10 شماره 46"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1226"
کاپ برنز
لیگ دسته 9 - فصل47
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1220"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1216"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1208"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1203"
کاپ نقره
لیگ دسته 9 - فصل46
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1197"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1184"
کاپ جام
جام "مقدماتی سوپر جام دسته 9 فصل 43 شماره 3"
کاپ طلا
لیگ دسته 9 - فصل43
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1149"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1137"
کاپ برنز
لیگ دسته 9 - فصل42
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1118"
کاپ نقره
لیگ دسته 9 - فصل41
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1106"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1102"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1098"
کاپ طلا
لیگ دسته 8 - فصل36
کاپ برنز
لیگ دسته 8 - فصل35
کاپ طلا
لیگ دسته 9 - فصل34
کاپ نقره
لیگ دسته 9 - فصل33
کاپ طلا
لیگ دسته 10 - فصل32