تصویر استادیوم

طوطی

۴۰,۱۵۹
  • تاسیس ۲۳ آبان ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۲,۸۹۰
  • تعداد کل بازی ۱,۱۹۳
  • تعداد هوادار ۴۱۲,۷۲۸
  • برد ۶۵۳
  • باخت ۴۱۹
  • تساوی ۱۲۱
  • ...
۳,۵۳۹
سطح ورزشگاه