تصویر استادیوم

شاه اباد

۲۹,۴۵۳
  • تاسیس ۱۳ آبان ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۳۴۷
  • تعداد کل بازی ۸۷۰
  • تعداد هوادار ۴۹۳,۰۵۳
  • برد ۴۶۸
  • باخت ۳۴۰
  • تساوی ۶۲
  • ...
۷۸۳
سطح ورزشگاه