تصویر استادیوم

سیناراد

۳۰,۷۰۵
  • تاسیس ۲۶ فروردین ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۱,۶۲۴
  • تعداد کل بازی ۸۶۹
  • تعداد هوادار ۲۵۸,۴۲۸
  • برد ۴۷۵
  • باخت ۳۴۸
  • تساوی ۴۶
  • ...
۱,۱۷۳
سطح ورزشگاه