تصویر استادیوم

سلطان علی پروین 1

۴۰,۵۹۴
  • تاسیس ۱۶ مهر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۳,۹۶۱
  • تعداد کل بازی ۲,۵۴۹
  • تعداد هوادار ۶۳۵,۵۵۴
  • برد ۱,۴۷۴
  • باخت ۹۱۰
  • تساوی ۱۶۵
  • ...
۲۷,۰۰۸
سطح ورزشگاه
کاپ ها و افتخارات
کاپ برنز
لیگ دسته 8 - فصل102
کاپ طلا
لیگ دسته 9 - فصل101
کاپ طلا
لیگ دسته 10 - فصل100
کاپ نقره
لیگ دسته 6 - فصل90
کاپ طلا
لیگ دسته 7 - فصل89
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل75
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل70
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل68
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل62
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل56
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 3 فصل 55"
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل55
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل53
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل52
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل51
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل50
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل49
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل48
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل47
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل46
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل45
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل44
کاپ جام
جام "حذفی دسته 3 شماره 9"
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل42
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل41
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل40
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل39
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل38
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل37
کاپ جام
جام "حذفی دسته 3 شماره 6"
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل36
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل35
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل33
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل32
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل31
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل30
کاپ نقره
لیگ دسته 4 - فصل29
کاپ نقره
لیگ دسته 4 - فصل28
کاپ جام
جام "حذفی دسته 4 شماره 7"
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل27
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 4 شماره 3"
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل26
کاپ جام
جام "حذفی دسته 4 شماره 4"
کاپ نقره
لیگ دسته 4 - فصل24
کاپ جام
جام "حذفی دسته 5 شماره 26"
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل23
کاپ نقره
لیگ دسته 5 - فصل22
کاپ جام
جام "حذفی دسته 5 شماره 17"
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل21
کاپ جام
جام "حذفی دسته 5 شماره 16"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 5 شماره 14"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 5 شماره 13"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 5 شماره 12"
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل20
کاپ نقره
لیگ دسته 7 - فصل20
کاپ نقره
لیگ دسته 7 - فصل20
کاپ جام
جام "حذفی دسته 5 شماره 2"
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل18
کاپ جام
جام "ردکاپ 863"
کاپ جام
جام "ردکاپ 828"
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل17
کاپ جام
جام "ردکاپ 809"
کاپ جام
جام "ردکاپ 798"
کاپ جام
جام "ردکاپ 769"
کاپ نقره
لیگ دسته 5 - فصل16
کاپ جام
جام "ردکاپ 753"
کاپ جام
جام "ردکاپ 734"
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل15
کاپ جام
جام "ردکاپ 683"
کاپ جام
جام "ردکاپ 613"
کاپ طلا
لیگ دسته 6 - فصل14
کاپ جام
جام "ردکاپ 593"
کاپ جام
جام "ردکاپ 546"
کاپ نقره
لیگ دسته 6 - فصل13
کاپ جام
جام "ردکاپ 464"
کاپ برنز
لیگ دسته 6 - فصل12
کاپ جام
جام "ردکاپ 446"
کاپ جام
جام "ردکاپ 417"
کاپ جام
جام "ردکاپ 375"
کاپ برنز
لیگ دسته 6 - فصل11
کاپ جام
جام "ردکاپ 288"
کاپ برنز
لیگ دسته 7 - فصل10
کاپ جام
جام "ردکاپ 267"
کاپ جام
جام "ردکاپ 248"
کاپ جام
جام "ردکاپ 219"
کاپ طلا
لیگ دسته 7 - فصل9
کاپ جام
جام "ردکاپ 194"
کاپ جام
جام "ردکاپ 174"
کاپ جام
جام "ردکاپ 134"
کاپ نقره
لیگ دسته 7 - فصل8
کاپ جام
جام "ردکاپ 107"
کاپ جام
جام "ردکاپ 75"
کاپ طلا
لیگ دسته 8 - فصل6
کاپ طلا
لیگ دسته 9 - فصل4
کاپ نقره
لیگ دسته 10 - فصل3