تصویر استادیوم

سرختیم

۳۹,۰۶۲
  • تاسیس ۹ تیر ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۰۰۳
  • تعداد کل بازی ۶۹۱
  • تعداد هوادار ۳۸۷,۵۶۶
  • برد ۴۱۴
  • باخت ۲۲۶
  • تساوی ۵۱
  • ...
۲,۱۱۴
سطح ورزشگاه