تصویر استادیوم

سرختیم

۴۰,۵۹۴
  • تاسیس ۹ تیر ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۰۰۳
  • تعداد کل بازی ۶۹۱
  • تعداد هوادار ۳۶۴,۴۸۷
  • برد ۴۱۴
  • باخت ۲۲۶
  • تساوی ۵۱
  • ...
۲,۵۹۹
سطح ورزشگاه