تصویر استادیوم

زنیت

۴۰,۵۹۴
  • تاسیس ۳۰ مهر ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۴۸۵
  • تعداد کل بازی ۱,۲۸۷
  • تعداد هوادار ۶۶۳,۱۴۵
  • برد ۶۷۵
  • باخت ۵۳۵
  • تساوی ۷۷
  • ...
۱۵,۵۳۲
سطح ورزشگاه
کاپ ها و افتخارات
کاپ برنز
لیگ دسته 9 - فصل101
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل76
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل72
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل70
کاپ برنز
لیگ دسته 5 - فصل52
کاپ برنز
لیگ دسته 5 - فصل51
کاپ نقره
لیگ دسته 4 - فصل49
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل47
کاپ نقره
لیگ دسته 4 - فصل46
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل44
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل43
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل42
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل41
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل40
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل39
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل38
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل37
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل36
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل35
کاپ جام
جام "حذفی دسته 4 شماره 26"
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 3 فصل 33"
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل34
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 3 فصل 32"
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل33
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل32
کاپ جام
جام "حذفی دسته 4 شماره 24"
کاپ نقره
لیگ دسته 4 - فصل31
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 4 فصل 30"
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 5 فصل 29 "
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل30
کاپ جام
جام "حذفی دسته 4 شماره 16"
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل29
کاپ جام
جام "حذفی دسته 5 شماره 44"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 6 شماره 66"
کاپ طلا
لیگ دسته 6 - فصل28
کاپ جام
جام "حذفی دسته 6 شماره 64"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 6 شماره 62"
کاپ طلا
لیگ دسته 7 - فصل27
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 105"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 102"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 136"
کاپ طلا
لیگ دسته 8 - فصل26
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 131"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 170"
کاپ طلا
لیگ دسته 9 - فصل25
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 163"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 157"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 146"
کاپ طلا
لیگ دسته 10 - فصل24