تصویر استادیوم

روستای هریس

۴۰,۵۹۴
  • تاسیس ۱۳ مهر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۳,۵۳۴
  • تعداد کل بازی ۱,۹۳۸
  • تعداد هوادار ۳۹۸,۸۳۹
  • برد ۱,۰۵۳
  • باخت ۷۰۸
  • تساوی ۱۷۷
  • ...
۵,۲۵۵
سطح ورزشگاه
کاپ ها و افتخارات
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل81
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل80
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل79
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل78
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل76
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل75
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل74
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل71
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل70
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل69
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل68
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل67
کاپ برنز
لیگ دسته 4 - فصل66
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل65
کاپ طلا
لیگ دسته 6 - فصل64
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل59
کاپ طلا
لیگ دسته 6 - فصل58
کاپ طلا
لیگ دسته 6 - فصل52
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل47
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل46
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل45
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل44
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل43
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل40
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل38
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل36
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل34
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل31
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل30
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل29
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل28
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل27
کاپ برنز
لیگ دسته 4 - فصل26
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل25
کاپ نقره
لیگ دسته 5 - فصل23
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل21
کاپ برنز
لیگ دسته 5 - فصل19
کاپ نقره
لیگ دسته 5 - فصل18
کاپ جام
جام "ردکاپ 831"
کاپ برنز
لیگ دسته 5 - فصل17
کاپ جام
جام "ردکاپ 815"
کاپ جام
جام "ردکاپ 789"
کاپ جام
جام "ردکاپ 762"
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل16
کاپ جام
جام "ردکاپ 732"
کاپ نقره
لیگ دسته 5 - فصل15
کاپ جام
جام "ردکاپ 657"
کاپ برنز
لیگ دسته 6 - فصل14
کاپ جام
جام "ردکاپ 590"
کاپ جام
جام "ردکاپ 492"
کاپ جام
جام "نوروزی 5"
کاپ طلا
لیگ دسته 6 - فصل12
کاپ جام
جام "ردکاپ 408"
کاپ طلا
لیگ دسته 7 - فصل11
کاپ جام
جام "ردکاپ 338"
کاپ نقره
لیگ دسته 7 - فصل10
کاپ جام
جام "ردکاپ 230"
کاپ طلا
لیگ دسته 8 - فصل9
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل8
کاپ طلا
لیگ دسته 9 - فصل6
کاپ طلا
لیگ دسته 10 - فصل4
کاپ برنز
لیگ دسته 10 - فصل3