تصویر استادیوم

رنگو

۴۰,۵۹۴
  • تاسیس ۷ دی ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۱,۸۸۶
  • تعداد کل بازی ۱,۱۶۴
  • تعداد هوادار ۴۶۲,۵۵۶
  • برد ۷۳۰
  • باخت ۳۸۸
  • تساوی ۴۶
  • ...
۲۲,۳۶۵
سطح ورزشگاه
کاپ ها و افتخارات
کاپ نقره
لیگ دسته 7 - فصل48
کاپ طلا
لیگ دسته 8 - فصل45
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل39
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل38
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 3 فصل 37"
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل37
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل36
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل35
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل34
کاپ جام
جام "حذفی دسته 4 شماره 27"
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل33
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل32
کاپ جام
جام "حذفی دسته 4 شماره 23"
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل31
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل30
کاپ جام
جام "حذفی دسته 4 شماره 18"
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 4 فصل 29"
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل29
کاپ جام
جام "حذفی دسته 4 شماره 12"
کاپ برنز
لیگ دسته 4 - فصل28
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 4 شماره 4"
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل27
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل26
کاپ جام
جام "حذفی دسته 4 شماره 5"
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 4 شماره 2"
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل25
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 4"
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل24
کاپ جام
جام "حذفی دسته 4 شماره 1"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 5 شماره 27"
کاپ نقره
لیگ دسته 5 - فصل23
کاپ جام
جام "حذفی دسته 5 شماره 25"
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل22
کاپ طلا
لیگ دسته 6 - فصل21
کاپ جام
جام "حذفی دسته 6 شماره 20"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 37"
کاپ طلا
لیگ دسته 7 - فصل20
کاپ نقره
لیگ دسته 10 - فصل20
کاپ نقره
لیگ دسته 10 - فصل20
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 31"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 26"
کاپ طلا
لیگ دسته 6 - فصل17
کاپ جام
جام "ردکاپ 794"
کاپ برنز
لیگ دسته 6 - فصل16
کاپ جام
جام "ردکاپ 760"
کاپ جام
جام "ردکاپ 745"
کاپ طلا
لیگ دسته 7 - فصل15
کاپ جام
جام "ردکاپ 677"
کاپ جام
جام "ردکاپ 667"
کاپ جام
جام "ردکاپ 607"
کاپ طلا
لیگ دسته 8 - فصل14
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل13
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل12
کاپ طلا
لیگ دسته 9 - فصل11
کاپ نقره
لیگ دسته 9 - فصل10
کاپ طلا
لیگ دسته 10 - فصل8