تصویر استادیوم

رئال 1990

۴۰,۵۹۴
  • تاسیس ۲۳ تیر ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۳,۹۶۷
  • تعداد کل بازی ۱,۶۵۵
  • تعداد هوادار ۶۸۱,۹۸۵
  • برد ۱,۰۳۴
  • باخت ۵۶۲
  • تساوی ۵۹
  • ...
۷,۴۵۶
سطح ورزشگاه
کاپ ها و افتخارات
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل81
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل80
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل79
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل78
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل77
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل76
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل75
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل74
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل73
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل72
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 2 فصل 71"
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل71
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل70
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل69
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 2 فصل 68"
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل68
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل67
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل66
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل65
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 2 فصل 64"
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل64
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل63
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 2 فصل 62"
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل62
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل61
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل60
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل59
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل57
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل56
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل55
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل54
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل52
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل51
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل49
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل48
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل47
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل46
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل43
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل41
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل39
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل37
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل36
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل35
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 3 فصل 34"
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل34
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل33
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل32
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل31
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل30
کاپ برنز
لیگ دسته 4 - فصل29
کاپ جام
جام "حذفی دسته 4 شماره 13"
کاپ برنز
لیگ دسته 4 - فصل28
کاپ جام
جام "حذفی دسته 5 شماره 38"
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل27
کاپ جام
جام "حذفی دسته 5 شماره 37"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 6 شماره 53"
کاپ طلا
لیگ دسته 6 - فصل26
کاپ طلا
لیگ دسته 7 - فصل25
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 89"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 118"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 114"
کاپ طلا
لیگ دسته 8 - فصل24
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 111"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 108"
کاپ برنز
لیگ دسته 8 - فصل23
کاپ طلا
لیگ دسته 9 - فصل21
کاپ طلا
لیگ دسته 10 - فصل20
کاپ نقره
لیگ دسته 10 - فصل20
کاپ نقره
لیگ دسته 10 - فصل20
کاپ نقره
لیگ دسته 10 - فصل19