تصویر استادیوم

رئال پادشاه فوتبال

۴۰,۱۶۴
  • تاسیس ۵ اسفند ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۳,۵۴۰
  • تعداد کل بازی ۱,۲۱۲
  • تعداد هوادار ۶۲۹,۷۸۳
  • برد ۷۵۷
  • باخت ۴۱۳
  • تساوی ۴۲
  • ...
۲,۴۰۷
سطح ورزشگاه
کاپ ها و افتخارات
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل101
کاپ نقره
لیگ دسته 1 - فصل98
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل96
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل95
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل93
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل91
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل90
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل89
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل88
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل87
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل86
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل84
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل83
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل82
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل81
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل80
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل79
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل78
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل77
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل76
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل75
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل74
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل73
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل70
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل69
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل67
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل66
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل56
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل54
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل52
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل51
کاپ نقره
لیگ دسته 5 - فصل50
کاپ طلا
لیگ دسته 6 - فصل49
کاپ طلا
لیگ دسته 7 - فصل48
کاپ برنز
لیگ دسته 6 - فصل45
کاپ نقره
لیگ دسته 6 - فصل44
کاپ جام
جام "حذفی دسته 6 شماره 146"
کاپ برنز
لیگ دسته 6 - فصل43
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 292"
کاپ طلا
لیگ دسته 7 - فصل42
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 290"
کاپ جام
جام "مقدماتی سوپر جام دسته 8 فصل 41 شماره 7"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 573"
کاپ طلا
لیگ دسته 8 - فصل41
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 279"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 278"
کاپ طلا
لیگ دسته 7 - فصل38
کاپ نقره
لیگ دسته 7 - فصل37
کاپ طلا
لیگ دسته 8 - فصل36
کاپ طلا
لیگ دسته 9 - فصل33
کاپ نقره
لیگ دسته 10 - فصل32