تصویر استادیوم

حیدری1

۴۰,۵۹۴
  • تاسیس ۱۳ مهر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۳,۴۴۵
  • تعداد کل بازی ۱,۹۱۲
  • تعداد هوادار ۳۱۴,۴۴۷
  • برد ۱,۱۳۹
  • باخت ۶۶۵
  • تساوی ۱۰۸
  • ...
۳,۸۴۴
سطح ورزشگاه