تصویر استادیوم

حیدری1

۳۸,۷۲۷
  • تاسیس ۱۳ مهر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۳,۳۰۷
  • تعداد کل بازی ۱,۸۱۶
  • تعداد هوادار ۳۶۴,۴۴۹
  • برد ۱,۱۰۵
  • باخت ۶۰۶
  • تساوی ۱۰۵
  • ...
۳,۲۷۲
سطح ورزشگاه