تصویر استادیوم

حیدری1

۴۰,۱۵۹
  • تاسیس ۱۳ مهر ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۳,۴۴۵
  • تعداد کل بازی ۱,۹۱۲
  • تعداد هوادار ۳۲۷,۴۵۳
  • برد ۱,۱۳۹
  • باخت ۶۶۵
  • تساوی ۱۰۸
  • ...
۳,۶۶۵
سطح ورزشگاه