تصویر استادیوم

حاماسب

۳۰,۳۴۴
  • تاسیس ۸ فروردین ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۴,۰۴۶
  • تعداد کل بازی ۱,۲۹۶
  • تعداد هوادار ۶۲۰,۳۲۷
  • برد ۷۵۹
  • باخت ۴۳۹
  • تساوی ۹۸
  • ...
۱,۵۲۴
سطح ورزشگاه