تصویر استادیوم

حاماسب

۳۱,۱۳۲
  • تاسیس ۸ فروردین ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۴,۱۱۰
  • تعداد کل بازی ۱,۳۲۴
  • تعداد هوادار ۵۷۳,۶۳۱
  • برد ۷۶۹
  • باخت ۴۵۵
  • تساوی ۱۰۰
  • ...
۱,۸۸۱
سطح ورزشگاه