تصویر استادیوم

حاماسب

۳۰,۹۳۱
  • تاسیس ۸ فروردین ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۴,۱۱۰
  • تعداد کل بازی ۱,۳۲۴
  • تعداد هوادار ۵۸۸,۹۰۵
  • برد ۷۶۹
  • باخت ۴۵۵
  • تساوی ۱۰۰
  • ...
۱,۷۵۰
سطح ورزشگاه