تصویر استادیوم

تاج۲ستاره سیدرضا

۳۱,۱۲۷
  • تاسیس ۶ اسفند ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۲,۶۴۱
  • تعداد کل بازی ۲,۰۸۶
  • تعداد هوادار ۶۶۸,۱۵۲
  • برد ۱,۴۹۰
  • باخت ۵۶۳
  • تساوی ۳۳
  • ...
۱۲,۳۹۶
سطح ورزشگاه
کاپ ها و افتخارات
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل68
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل66
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل65
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل64
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل63
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل62
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل61
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 2 فصل 60"
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل60
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل59
کاپ جام
جام "حذفی دسته 2 شماره 1"
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل58
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل57
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل56
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل55
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل54
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 2 فصل 53"
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل53
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل52
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل51
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل50
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل49
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 3 فصل 48"
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل48
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل47
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل46
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل45
کاپ جام
جام "حذفی دسته 4 شماره 38"
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل44
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل43
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 4 فصل 42"
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل42
کاپ جام
جام "حذفی دسته 5 شماره 79"
کاپ نقره
لیگ دسته 4 - فصل41
کاپ جام
جام "حذفی دسته 5 شماره 78"
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل40
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 6 فصل 39"
کاپ طلا
لیگ دسته 6 - فصل39
کاپ طلا
لیگ دسته 7 - فصل38
کاپ جام
جام "مقدماتی سوپر جام دسته 8 فصل 37 شماره 6"
کاپ طلا
لیگ دسته 8 - فصل37
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 953"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 937"
کاپ طلا
لیگ دسته 9 - فصل36
کاپ طلا
لیگ دسته 10 - فصل34