تصویر استادیوم

ایگید

۵,۳۲۳
  • تاسیس ۱۲ آبان ۱۳۹۳
  • امتیازکل ۴,۸۴۶
  • تعداد کل بازی ۳,۹۹۲
  • تعداد هوادار ۱,۱۳۲,۳۷۱
  • برد ۲,۵۱۵
  • باخت ۱,۳۹۱
  • تساوی ۸۶
  • ...
۹,۴۶۴
سطح ورزشگاه
کاپ ها و افتخارات
کاپ جام
جام "حذفی دسته 1 شماره 14"
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل103
کاپ نقره
لیگ دسته 1 - فصل102
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل101
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل100
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل99
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل98
کاپ جام
جام "حذفی دسته 1 شماره 7"
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل97
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل96
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل95
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل94
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 1 فصل 93"
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل93
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل92
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل91
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل90
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل89
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل88
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل87
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل86
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل85
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل84
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل83
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل82
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل81
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل80
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل79
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل78
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل77
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل76
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل75
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل74
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل73
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل72
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل71
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل70
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل69
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل68
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل67
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل66
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل65
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل64
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل63
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل62
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 3 فصل 60"
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل60
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل58
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل56
کاپ جام
جام "حذفی دسته 4 شماره 48"
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل54
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 4 فصل 52"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 4 شماره 49"
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل52
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل50
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 5 فصل 49"
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل49
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 6 فصل 48"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 6 شماره 161"
کاپ طلا
لیگ دسته 6 - فصل48
کاپ جام
جام "حذفی دسته 5 شماره 88"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 5 شماره 87"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 5 شماره 85"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 6 شماره 154"
کاپ طلا
لیگ دسته 6 - فصل45
کاپ جام
جام "حذفی دسته 6 شماره 152"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 6 شماره 150"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 6 شماره 144"
کاپ طلا
لیگ دسته 6 - فصل43
کاپ نقره
لیگ دسته 6 - فصل42
کاپ جام
جام "حذفی دسته 6 شماره 134"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 6 شماره 133"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 6 شماره 129"
کاپ نقره
لیگ دسته 6 - فصل37
کاپ نقره
لیگ دسته 6 - فصل35
کاپ جام
جام "حذفی دسته 6 شماره 108"
کاپ نقره
لیگ دسته 6 - فصل34
کاپ جام
جام "حذفی دسته 6 شماره 98"
کاپ نقره
لیگ دسته 6 - فصل33
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 7 فصل 31"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 154"
کاپ طلا
لیگ دسته 7 - فصل31
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 150"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 7 شماره 141"
کاپ نقره
لیگ دسته 7 - فصل30
کاپ جام
جام "حذفی دسته 8 شماره 222"
کاپ طلا
لیگ دسته 8 - فصل29
کاپ نقره
لیگ دسته 8 - فصل28
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 318"
کاپ طلا
لیگ دسته 9 - فصل27
کاپ طلا
لیگ دسته 10 - فصل26