تصویر استادیوم

الوند همدان 2

  • تاسیس ۲۵ آبان ۱۳۹۲
  • امتیازکل ۵,۲۲۸
  • تعداد کل بازی ۱,۸۲۸
  • تعداد هوادار ۷۳۱,۵۵۵
  • برد ۱,۲۳۹
  • باخت ۴۸۳
  • تساوی ۱۰۶
  • ...
۷,۹۰۷
سطح ورزشگاه
کاپ ها و افتخارات
کاپ برنز
لیگ دسته 1 - فصل103
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل99
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل98
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل97
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل96
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل95
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل85
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل84
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل82
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل81
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل79
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل78
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل77
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل75
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل74
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل73
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل72
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل71
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل70
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل69
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل68
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل67
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل66
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل65
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل64
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل63
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل62
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل61
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل60
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل59
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل58
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل57
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل56
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل54
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل52
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل51
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل50
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل49
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل48
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل47
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل45
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل44
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل43
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل42
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل41
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل40
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل39
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل38
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل35
کاپ نقره
لیگ دسته 3 - فصل33
کاپ برنز
لیگ دسته 3 - فصل32
کاپ جام
جام "حذفی دسته 4 شماره 25"
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل31
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل30
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل29
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل28
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل27
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل26
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل25
کاپ نقره
لیگ دسته 4 - فصل24
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل23
کاپ جام
جام "حذفی دسته 5 شماره 22"
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل22
کاپ جام
جام "حذفی دسته 5 شماره 20"
کاپ طلا
لیگ دسته 6 - فصل17
کاپ جام
جام "ردکاپ 817"
کاپ طلا
لیگ دسته 7 - فصل16
کاپ طلا
لیگ دسته 8 - فصل14
کاپ طلا
لیگ دسته 9 - فصل13
کاپ نقره
لیگ دسته 9 - فصل12
کاپ نقره
لیگ دسته 9 - فصل11
کاپ برنز
لیگ دسته 9 - فصل10
کاپ طلا
لیگ دسته 10 - فصل9
کاپ نقره
لیگ دسته 10 - فصل8