تصویر استادیوم

ارغوان

۳۰,۳۴۴
  • تاسیس ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۲,۷۹۸
  • تعداد کل بازی ۱,۰۱۶
  • تعداد هوادار ۴۴۰,۰۴۱
  • برد ۵۶۷
  • باخت ۴۱۶
  • تساوی ۳۳
  • ...
۲,۰۴۸
سطح ورزشگاه