تصویر استادیوم

ς੭-C h e l s e a-ς੭

۳۰,۷۰۵
  • تاسیس ۱۵ مهر ۱۳۹۴
  • امتیازکل ۳,۲۹۳
  • تعداد کل بازی ۳,۴۰۴
  • تعداد هوادار ۹۵۴,۱۱۳
  • برد ۲,۳۹۹
  • باخت ۹۴۳
  • تساوی ۶۲
  • ...
۸,۰۷۳
سطح ورزشگاه
کاپ ها و افتخارات
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل103
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل102
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل101
کاپ برنز
لیگ دسته 1 - فصل99
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل98
کاپ نقره
لیگ دسته 1 - فصل97
کاپ طلا
لیگ دسته 1 - فصل96
کاپ برنز
لیگ دسته 1 - فصل95
کاپ برنز
لیگ دسته 1 - فصل94
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل92
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل91
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل90
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل89
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل88
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل87
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل86
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل85
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل84
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل83
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل82
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل81
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل80
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل79
کاپ برنز
لیگ دسته 2 - فصل78
کاپ جام
جام "حذفی دسته 2 شماره 8"
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل77
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل76
کاپ جام
جام "حذفی دسته 3 شماره 54"
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 4 فصل 75"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 4 شماره 69"
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل75
کاپ جام
جام "حذفی دسته 4 شماره 67"
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل73
کاپ جام
جام "حذفی دسته 4 شماره 64"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 3 شماره 47"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 3 شماره 48"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 3 شماره 45"
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 3 فصل 70"
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل70
کاپ جام
جام "حذفی دسته 4 شماره 59"
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل69
کاپ جام
جام "حذفی دسته 3 شماره 43"
کاپ نقره
لیگ دسته 2 - فصل66
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل65
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل64
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل61
کاپ طلا
لیگ دسته 2 - فصل60
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل59
کاپ طلا
لیگ دسته 3 - فصل57
کاپ طلا
لیگ دسته 4 - فصل55
کاپ برنز
لیگ دسته 4 - فصل54
کاپ طلا
لیگ دسته 5 - فصل53
کاپ طلا
لیگ دسته 6 - فصل52
کاپ طلا
لیگ دسته 7 - فصل51
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 8 فصل 50"
کاپ جام
جام "مقدماتی سوپر جام دسته 8 فصل 50 شماره 2"
کاپ طلا
لیگ دسته 8 - فصل50
کاپ جام
جام "سوپر جام دسته 9 فصل 49"
کاپ جام
جام "مقدماتی سوپر جام دسته 9 فصل 49 شماره 16"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1292"
کاپ طلا
لیگ دسته 9 - فصل49
کاپ جام
جام "الماسی دسته 9 تا دسته 10 شماره 51"
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1260"
کاپ نقره
لیگ دسته 9 - فصل48
کاپ جام
جام "حذفی دسته 9 شماره 1230"
کاپ طلا
لیگ دسته 10 - فصل47