serab4
جهانشاه بختیاری
 • شماره 26
 • نام جهانشاه بختیاری
 • سن 31
 • پست دروازه بان
 • قیمت 28,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  16.9
  قدرت بدنی
  19.9
  سرعت
  49
  توپ گیری
  17.6
  دروازه‌بانی
  50.5
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  51.6
  دقت پاس
  12
  کنترل توپ
  13.1
  دقت شوت
  12.7
مهیار شوشتری
 • شماره 35
 • نام مهیار شوشتری
 • سن 30
 • پست دروازه بان
 • قیمت 31,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  15.7
  قدرت بدنی
  21.1
  سرعت
  48.2
  توپ گیری
  37.3
  دروازه‌بانی
  80.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  51.3
  دقت پاس
  10.7
  کنترل توپ
  10.7
  دقت شوت
  11.3
فیروز صابر
 • شماره 13
 • نام فیروز صابر
 • سن 32
 • پست مدافع
 • قیمت 58,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  35.5
  قدرت بدنی
  48.7
  سرعت
  45.4
  توپ گیری
  72.4
  دروازه‌بانی
  13.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  24.8
  دقت پاس
  49.5
  کنترل توپ
  33.9
  دقت شوت
  23
فراز باقری
 • شماره 23
 • نام فراز باقری
 • سن 32
 • پست مدافع
 • قیمت 54,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  29.3
  قدرت بدنی
  55.7
  سرعت
  48.2
  توپ گیری
  50.8
  دروازه‌بانی
  11.5
  آمادگی
  96.4
  قدرت شوت
  33
  دقت پاس
  39
  کنترل توپ
  20.9
  دقت شوت
  25.2
رستم حامدی
 • شماره 24
 • نام رستم حامدی
 • سن 32
 • پست مدافع
 • قیمت 64,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  37.3
  قدرت بدنی
  60.9
  سرعت
  49.3
  توپ گیری
  88.7
  دروازه‌بانی
  12.5
  آمادگی
  96.2
  قدرت شوت
  26.7
  دقت پاس
  54
  کنترل توپ
  29.4
  دقت شوت
  17.5
کوهیار ذاکری
 • شماره 27
 • نام کوهیار ذاکری
 • سن 29
 • پست مدافع
 • قیمت 72,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  46.2
  قدرت بدنی
  53.7
  سرعت
  45.6
  توپ گیری
  87.1
  دروازه‌بانی
  12.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  34.4
  دقت پاس
  57.8
  کنترل توپ
  40.1
  دقت شوت
  27.9
کسری سلیمانی
 • شماره 33
 • نام کسری سلیمانی
 • سن 33
 • پست مدافع
 • قیمت 64,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  39.7
  قدرت بدنی
  55.4
  سرعت
  49.1
  توپ گیری
  81.9
  دروازه‌بانی
  11.1
  آمادگی
  94.9
  قدرت شوت
  33.1
  دقت پاس
  53.9
  کنترل توپ
  37.5
  دقت شوت
  25.7
یوسف محمدی
 • شماره 43
 • نام یوسف محمدی
 • سن 34
 • پست مدافع
 • قیمت 48,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  25.8
  قدرت بدنی
  55.6
  سرعت
  48.8
  توپ گیری
  53.9
  دروازه‌بانی
  11.7
  آمادگی
  95.5
  قدرت شوت
  26.4
  دقت پاس
  37.9
  کنترل توپ
  22.3
  دقت شوت
  16.2
ماکان نیازی
 • شماره 45
 • نام ماکان نیازی
 • سن 34
 • پست مدافع
 • قیمت 53,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  29.4
  قدرت بدنی
  54.7
  سرعت
  47.7
  توپ گیری
  69.4
  دروازه‌بانی
  11.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  18.9
  دقت پاس
  43.2
  کنترل توپ
  31.3
  دقت شوت
  18.1
اسفندیار برقعی
 • شماره 46
 • نام اسفندیار برقعی
 • سن 24
 • پست مدافع
 • قیمت 67,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  37.9
  قدرت بدنی
  36.6
  سرعت
  36.8
  توپ گیری
  65.9
  دروازه‌بانی
  11.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  29.9
  دقت پاس
  50.1
  کنترل توپ
  34.7
  دقت شوت
  24.9
مجید حجازیان
 • شماره 48
 • نام مجید حجازیان
 • سن 28
 • پست مدافع
 • قیمت 64,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  35.5
  قدرت بدنی
  53.2
  سرعت
  45.1
  توپ گیری
  63.4
  دروازه‌بانی
  12.5
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28
  دقت پاس
  47.8
  کنترل توپ
  34.1
  دقت شوت
  21
تهمورث ستوده
 • شماره 49
 • نام تهمورث ستوده
 • سن 30
 • پست مدافع
 • قیمت 72,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  45
  قدرت بدنی
  57.2
  سرعت
  48.5
  توپ گیری
  83.5
  دروازه‌بانی
  11.3
  آمادگی
  96.5
  قدرت شوت
  32.5
  دقت پاس
  58.2
  کنترل توپ
  41.1
  دقت شوت
  28
جهاندار نیکویی
 • شماره 50
 • نام جهاندار نیکویی
 • سن 33
 • پست مدافع
 • قیمت 61,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  36.8
  قدرت بدنی
  57.9
  سرعت
  48.8
  توپ گیری
  79.8
  دروازه‌بانی
  10
  آمادگی
  96.4
  قدرت شوت
  19.3
  دقت پاس
  55.4
  کنترل توپ
  39.8
  دقت شوت
  15.4
رامبد برهانی
 • شماره 28
 • نام رامبد برهانی
 • سن 34
 • پست هافبک
 • قیمت 44,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  23.1
  قدرت بدنی
  24.5
  سرعت
  30.7
  توپ گیری
  30.9
  دروازه‌بانی
  11.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  42.3
  دقت پاس
  33.5
  کنترل توپ
  33.9
  دقت شوت
  34.4
صدرا الواری
 • شماره 30
 • نام صدرا الواری
 • سن 22
 • پست هافبک
 • قیمت 57,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  19.2
  قدرت بدنی
  19.7
  سرعت
  26.9
  توپ گیری
  15.2
  دروازه‌بانی
  10.5
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  30.6
  دقت پاس
  29.8
  کنترل توپ
  29.7
  دقت شوت
  16.6
سیاوش بهبهانی
 • شماره 31
 • نام سیاوش بهبهانی
 • سن 26
 • پست هافبک
 • قیمت 83,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  51.6
  قدرت بدنی
  28
  سرعت
  33.8
  توپ گیری
  34.4
  دروازه‌بانی
  13.7
  آمادگی
  98.6
  قدرت شوت
  58.2
  دقت پاس
  61.9
  کنترل توپ
  61.9
  دقت شوت
  45.9
اردشیر مرادی
 • شماره 37
 • نام اردشیر مرادی
 • سن 34
 • پست هافبک
 • قیمت 47,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  27.1
  قدرت بدنی
  23.4
  سرعت
  29.9
  توپ گیری
  27.7
  دروازه‌بانی
  12.5
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  52.1
  دقت پاس
  36.3
  کنترل توپ
  36.7
  دقت شوت
  43.6
ماکان آذرم
 • شماره 44
 • نام ماکان آذرم
 • سن 33
 • پست هافبک
 • قیمت 48,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  26.9
  قدرت بدنی
  23.9
  سرعت
  30.3
  توپ گیری
  31.1
  دروازه‌بانی
  13.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  48.9
  دقت پاس
  34.5
  کنترل توپ
  35.1
  دقت شوت
  39.3
سهراب اسلامی
 • شماره 47
 • نام سهراب اسلامی
 • سن 30
 • پست هافبک
 • قیمت 86,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  88.6
  قدرت بدنی
  26.1
  سرعت
  32.6
  توپ گیری
  36.2
  دروازه‌بانی
  11
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  31.2
  دقت پاس
  92.1
  کنترل توپ
  92.1
  دقت شوت
  23.3
سروش شوشتری
 • شماره 25
 • نام سروش شوشتری
 • سن 25
 • پست مهاجم
 • قیمت 99,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  35.7
  قدرت بدنی
  34.3
  سرعت
  38.2
  توپ گیری
  23.2
  دروازه‌بانی
  11.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  78.2
  دقت پاس
  17.9
  کنترل توپ
  17.2
  دقت شوت
  75.9
هوشنگ حاتمی
 • شماره 29
 • نام هوشنگ حاتمی
 • سن 23
 • پست مهاجم
 • قیمت 97,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  34.3
  قدرت بدنی
  28.2
  سرعت
  34.2
  توپ گیری
  19.7
  دروازه‌بانی
  12.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  75.4
  دقت پاس
  15.8
  کنترل توپ
  17
  دقت شوت
  72.1
جعفر خیرآبادی
 • شماره 32
 • نام جعفر خیرآبادی
 • سن 32
 • پست مهاجم
 • قیمت 89,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  34.5
  قدرت بدنی
  46.2
  سرعت
  45.7
  توپ گیری
  25.5
  دروازه‌بانی
  12.5
  آمادگی
  95
  قدرت شوت
  83.8
  دقت پاس
  15.9
  کنترل توپ
  17.3
  دقت شوت
  79.3
خداداد غلامی
 • شماره 34
 • نام خداداد غلامی
 • سن 30
 • پست مهاجم
 • قیمت 97,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  43.3
  قدرت بدنی
  45.6
  سرعت
  40.4
  توپ گیری
  17.3
  دروازه‌بانی
  10.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  94.9
  دقت پاس
  16.4
  کنترل توپ
  19.5
  دقت شوت
  94.2
چنگیز خلخالی
 • شماره 36
 • نام چنگیز خلخالی
 • سن 27
 • پست مهاجم
 • قیمت 105,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  42.1
  قدرت بدنی
  42.7
  سرعت
  42.5
  توپ گیری
  27.4
  دروازه‌بانی
  12.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  85.6
  دقت پاس
  19.9
  کنترل توپ
  22
  دقت شوت
  81.9
رامتین اناری
 • شماره 38
 • نام رامتین اناری
 • سن 28
 • پست مهاجم
 • قیمت 104,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  41.5
  قدرت بدنی
  44.5
  سرعت
  43.6
  توپ گیری
  23.7
  دروازه‌بانی
  12.7
  آمادگی
  97
  قدرت شوت
  90.2
  دقت پاس
  18
  کنترل توپ
  19.7
  دقت شوت
  88.6
عارف رحیمی
 • شماره 39
 • نام عارف رحیمی
 • سن 23
 • پست مهاجم
 • قیمت 100,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  35.4
  قدرت بدنی
  30.2
  سرعت
  36.3
  توپ گیری
  19.7
  دروازه‌بانی
  12.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  77.3
  دقت پاس
  15.4
  کنترل توپ
  16.6
  دقت شوت
  73.9
اکبر زمانی
 • شماره 40
 • نام اکبر زمانی
 • سن 30
 • پست مهاجم
 • قیمت 102,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  47.6
  قدرت بدنی
  44.4
  سرعت
  44.7
  توپ گیری
  23.3
  دروازه‌بانی
  13.3
  آمادگی
  96.3
  قدرت شوت
  84.8
  دقت پاس
  26.7
  کنترل توپ
  29.2
  دقت شوت
  81.5
گودرز صابر
 • شماره 41
 • نام گودرز صابر
 • سن 19
 • پست مهاجم
 • قیمت 76,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  16.9
  قدرت بدنی
  20.8
  سرعت
  27.3
  توپ گیری
  11.6
  دروازه‌بانی
  10.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  31.2
  دقت پاس
  10.7
  کنترل توپ
  10.8
  دقت شوت
  28.2
کیومرث جلیل زاده
 • شماره 42
 • نام کیومرث جلیل زاده
 • سن 34
 • پست مهاجم
 • قیمت 73,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  29.3
  قدرت بدنی
  45.9
  سرعت
  41.7
  توپ گیری
  21.4
  دروازه‌بانی
  13.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  72.2
  دقت پاس
  13.8
  کنترل توپ
  14.3
  دقت شوت
  66.2