serab4
فرهاد یغمازاده
 • شماره 32
 • نام فرهاد یغمازاده
 • سن 20
 • پست دروازه بان
 • قیمت 41,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  15.2
  قدرت بدنی
  16.4
  سرعت
  45.5
  توپ گیری
  23.2
  دروازه‌بانی
  59.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  50.2
  دقت پاس
  10.3
  کنترل توپ
  10.3
  دقت شوت
  10.2
مهیار شوشتری
 • شماره 35
 • نام مهیار شوشتری
 • سن 32
 • پست دروازه بان
 • قیمت 27,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  15.4
  قدرت بدنی
  21.1
  سرعت
  48.2
  توپ گیری
  27.1
  دروازه‌بانی
  67.2
  آمادگی
  99
  قدرت شوت
  51.1
  دقت پاس
  10.2
  کنترل توپ
  10.3
  دقت شوت
  11.3
فراز باقری
 • شماره 23
 • نام فراز باقری
 • سن 34
 • پست مدافع
 • قیمت 43,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  22.1
  قدرت بدنی
  50.3
  سرعت
  47.1
  توپ گیری
  40
  دروازه‌بانی
  11.3
  آمادگی
  90.8
  قدرت شوت
  30.2
  دقت پاس
  31.6
  کنترل توپ
  16.6
  دقت شوت
  21.4
رستم حامدی
 • شماره 24
 • نام رستم حامدی
 • سن 34
 • پست مدافع
 • قیمت 50,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  26.8
  قدرت بدنی
  53.3
  سرعت
  47.7
  توپ گیری
  65.1
  دروازه‌بانی
  12.2
  آمادگی
  88.5
  قدرت شوت
  24.6
  دقت پاس
  42.2
  کنترل توپ
  22.4
  دقت شوت
  15.2
علی ایزدپناه
 • شماره 26
 • نام علی ایزدپناه
 • سن 22
 • پست مدافع
 • قیمت 63,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  34.5
  قدرت بدنی
  26.3
  سرعت
  32.1
  توپ گیری
  57.5
  دروازه‌بانی
  11.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28.2
  دقت پاس
  45.4
  کنترل توپ
  32.1
  دقت شوت
  22.7
کوهیار ذاکری
 • شماره 27
 • نام کوهیار ذاکری
 • سن 32
 • پست مدافع
 • قیمت 63,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  39.2
  قدرت بدنی
  54
  سرعت
  47
  توپ گیری
  76
  دروازه‌بانی
  11.9
  آمادگی
  90.6
  قدرت شوت
  33.6
  دقت پاس
  51.5
  کنترل توپ
  34.8
  دقت شوت
  26.1
سالار نیکویی
 • شماره 28
 • نام سالار نیکویی
 • سن 23
 • پست مدافع
 • قیمت 62,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  33.8
  قدرت بدنی
  27.8
  سرعت
  33.1
  توپ گیری
  58.4
  دروازه‌بانی
  10.7
  آمادگی
  99.7
  قدرت شوت
  29.5
  دقت پاس
  47.6
  کنترل توپ
  31.3
  دقت شوت
  23.2
کسری سلیمانی
 • شماره 33
 • نام کسری سلیمانی
 • سن 35
 • پست مدافع
 • قیمت 45,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  25.7
  قدرت بدنی
  45.9
  سرعت
  46.2
  توپ گیری
  55.3
  دروازه‌بانی
  10.7
  آمادگی
  88.9
  قدرت شوت
  28.6
  دقت پاس
  39.5
  کنترل توپ
  26
  دقت شوت
  20
فرزین اکرامی
 • شماره 37
 • نام فرزین اکرامی
 • سن 30
 • پست مدافع
 • قیمت 70,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  47.9
  قدرت بدنی
  47.4
  سرعت
  42.4
  توپ گیری
  90.2
  دروازه‌بانی
  12.2
  آمادگی
  96.9
  قدرت شوت
  36.9
  دقت پاس
  61.6
  کنترل توپ
  44.8
  دقت شوت
  30.3
اسفندیار برقعی
 • شماره 46
 • نام اسفندیار برقعی
 • سن 26
 • پست مدافع
 • قیمت 69,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  40.6
  قدرت بدنی
  45.1
  سرعت
  41.1
  توپ گیری
  71.1
  دروازه‌بانی
  11.2
  آمادگی
  99.1
  قدرت شوت
  32.5
  دقت پاس
  52.1
  کنترل توپ
  36.3
  دقت شوت
  27.6
مجید حجازیان
 • شماره 48
 • نام مجید حجازیان
 • سن 31
 • پست مدافع
 • قیمت 61,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  34.6
  قدرت بدنی
  57.8
  سرعت
  48.1
  توپ گیری
  62.9
  دروازه‌بانی
  12.4
  آمادگی
  89.6
  قدرت شوت
  29.3
  دقت پاس
  46.6
  کنترل توپ
  33
  دقت شوت
  22
تهمورث ستوده
 • شماره 49
 • نام تهمورث ستوده
 • سن 32
 • پست مدافع
 • قیمت 63,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  37.4
  قدرت بدنی
  56.2
  سرعت
  49.4
  توپ گیری
  71.3
  دروازه‌بانی
  11.2
  آمادگی
  90.9
  قدرت شوت
  31.5
  دقت پاس
  50.9
  کنترل توپ
  34.9
  دقت شوت
  25.8
جهاندار نیکویی
 • شماره 50
 • نام جهاندار نیکویی
 • سن 35
 • پست مدافع
 • قیمت 44,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  23.9
  قدرت بدنی
  47.7
  سرعت
  45.9
  توپ گیری
  53.9
  دروازه‌بانی
  9.7
  آمادگی
  97.3
  قدرت شوت
  17.6
  دقت پاس
  40.4
  کنترل توپ
  27.4
  دقت شوت
  12.8
صدرا الواری
 • شماره 30
 • نام صدرا الواری
 • سن 24
 • پست هافبک
 • قیمت 56,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  21.1
  قدرت بدنی
  21.8
  سرعت
  28.1
  توپ گیری
  16.7
  دروازه‌بانی
  10.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  35
  دقت پاس
  30.5
  کنترل توپ
  30.4
  دقت شوت
  21
سیاوش بهبهانی
 • شماره 31
 • نام سیاوش بهبهانی
 • سن 28
 • پست هافبک
 • قیمت 82,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  53.4
  قدرت بدنی
  30.1
  سرعت
  35
  توپ گیری
  36
  دروازه‌بانی
  13.8
  آمادگی
  94
  قدرت شوت
  62.6
  دقت پاس
  62.6
  کنترل توپ
  62.7
  دقت شوت
  50.3
ستار خالدی
 • شماره 42
 • نام ستار خالدی
 • سن 30
 • پست هافبک
 • قیمت 86,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  81.2
  قدرت بدنی
  21.9
  سرعت
  29.2
  توپ گیری
  25
  دروازه‌بانی
  10.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  47
  دقت پاس
  96.7
  کنترل توپ
  97.4
  دقت شوت
  41.9
مهرزاد ایرانی
 • شماره 43
 • نام مهرزاد ایرانی
 • سن 23
 • پست هافبک
 • قیمت 84,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  50.2
  قدرت بدنی
  24.8
  سرعت
  31.7
  توپ گیری
  29.9
  دروازه‌بانی
  12.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  53.4
  دقت پاس
  59.4
  کنترل توپ
  60
  دقت شوت
  41.3
ماکان آذرم
 • شماره 44
 • نام ماکان آذرم
 • سن 35
 • پست هافبک
 • قیمت 31,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  13.2
  قدرت بدنی
  23.2
  سرعت
  29.2
  توپ گیری
  23.5
  دروازه‌بانی
  12.9
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  38.5
  دقت پاس
  20.1
  کنترل توپ
  20.5
  دقت شوت
  29.7
سهراب اسلامی
 • شماره 47
 • نام سهراب اسلامی
 • سن 33
 • پست هافبک
 • قیمت 66,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  62.1
  قدرت بدنی
  26.7
  سرعت
  32.8
  توپ گیری
  32.3
  دروازه‌بانی
  10.8
  آمادگی
  98.7
  قدرت شوت
  30.5
  دقت پاس
  71.4
  کنترل توپ
  71.4
  دقت شوت
  23.2
سروش شوشتری
 • شماره 25
 • نام سروش شوشتری
 • سن 27
 • پست مهاجم
 • قیمت 102,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  38.9
  قدرت بدنی
  40.7
  سرعت
  41.6
  توپ گیری
  24.5
  دروازه‌بانی
  12
  آمادگی
  97.3
  قدرت شوت
  87
  دقت پاس
  18.4
  کنترل توپ
  18
  دقت شوت
  84.7
هوشنگ حاتمی
 • شماره 29
 • نام هوشنگ حاتمی
 • سن 25
 • پست مهاجم
 • قیمت 100,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  37.5
  قدرت بدنی
  34.6
  سرعت
  37.6
  توپ گیری
  20.9
  دروازه‌بانی
  12.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  84.2
  دقت پاس
  16.3
  کنترل توپ
  17.8
  دقت شوت
  80.9
خداداد غلامی
 • شماره 34
 • نام خداداد غلامی
 • سن 33
 • پست مهاجم
 • قیمت 79,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  33.4
  قدرت بدنی
  45.3
  سرعت
  40.8
  توپ گیری
  16.6
  دروازه‌بانی
  10.6
  آمادگی
  97.8
  قدرت شوت
  82.6
  دقت پاس
  11.8
  کنترل توپ
  14.2
  دقت شوت
  80.1
چنگیز خلخالی
 • شماره 36
 • نام چنگیز خلخالی
 • سن 30
 • پست مهاجم
 • قیمت 105,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  44.7
  قدرت بدنی
  48.8
  سرعت
  45.7
  توپ گیری
  28.6
  دروازه‌بانی
  12.5
  آمادگی
  89.3
  قدرت شوت
  93.5
  دقت پاس
  20.1
  کنترل توپ
  22.5
  دقت شوت
  89.7
رامتین اناری
 • شماره 38
 • نام رامتین اناری
 • سن 30
 • پست مهاجم
 • قیمت 102,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  41.2
  قدرت بدنی
  49
  سرعت
  46.1
  توپ گیری
  24.3
  دروازه‌بانی
  12.8
  آمادگی
  88
  قدرت شوت
  93.5
  دقت پاس
  16.9
  کنترل توپ
  18.8
  دقت شوت
  91.3
عارف رحیمی
 • شماره 39
 • نام عارف رحیمی
 • سن 26
 • پست مهاجم
 • قیمت 100,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  38.7
  قدرت بدنی
  36.5
  سرعت
  39.6
  توپ گیری
  21
  دروازه‌بانی
  12.5
  آمادگی
  97.1
  قدرت شوت
  86.1
  دقت پاس
  15.9
  کنترل توپ
  17.4
  دقت شوت
  82.7
اکبر زمانی
 • شماره 40
 • نام اکبر زمانی
 • سن 33
 • پست مهاجم
 • قیمت 82,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  36.1
  قدرت بدنی
  44
  سرعت
  44.8
  توپ گیری
  21.8
  دروازه‌بانی
  12.9
  آمادگی
  89.3
  قدرت شوت
  74
  دقت پاس
  18.7
  کنترل توپ
  20.6
  دقت شوت
  69.8
گودرز صابر
 • شماره 41
 • نام گودرز صابر
 • سن 22
 • پست مهاجم
 • قیمت 77,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  20.2
  قدرت بدنی
  27.2
  سرعت
  30.6
  توپ گیری
  12.8
  دروازه‌بانی
  10.5
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  40
  دقت پاس
  11.2
  کنترل توپ
  11.6
  دقت شوت
  37
اسد فلاحی
 • شماره 45
 • نام اسد فلاحی
 • سن 28
 • پست مهاجم
 • قیمت 107,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  49.3
  قدرت بدنی
  38.7
  سرعت
  40.5
  توپ گیری
  24.4
  دروازه‌بانی
  12.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  89.5
  دقت پاس
  29
  کنترل توپ
  29.5
  دقت شوت
  86.9
شروین محمدی
 • شماره 51
 • نام شروین محمدی
 • سن 29
 • پست مهاجم
 • قیمت 104,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  46.1
  قدرت بدنی
  47.6
  سرعت
  44.7
  توپ گیری
  30.2
  دروازه‌بانی
  12.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  74.8
  دقت پاس
  27.8
  کنترل توپ
  28.4
  دقت شوت
  72.2