serab4
جهانشاه بختیاری
 • شماره 26
 • نام جهانشاه بختیاری
 • سن 32
 • پست دروازه بان
 • قیمت 26,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  16.9
  قدرت بدنی
  19.9
  سرعت
  48.9
  توپ گیری
  16.2
  دروازه‌بانی
  48.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  51.6
  دقت پاس
  11.8
  کنترل توپ
  12.9
  دقت شوت
  12.8
مهیار شوشتری
 • شماره 35
 • نام مهیار شوشتری
 • سن 30
 • پست دروازه بان
 • قیمت 30,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  15.7
  قدرت بدنی
  21.2
  سرعت
  48.3
  توپ گیری
  34.9
  دروازه‌بانی
  77.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  51.3
  دقت پاس
  10.6
  کنترل توپ
  10.6
  دقت شوت
  11.4
فیروز صابر
 • شماره 13
 • نام فیروز صابر
 • سن 33
 • پست مدافع
 • قیمت 55,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  33.5
  قدرت بدنی
  48.4
  سرعت
  45.5
  توپ گیری
  68.4
  دروازه‌بانی
  13.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  25
  دقت پاس
  47.2
  کنترل توپ
  32.2
  دقت شوت
  22.7
فراز باقری
 • شماره 23
 • نام فراز باقری
 • سن 32
 • پست مدافع
 • قیمت 52,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  27.8
  قدرت بدنی
  55.1
  سرعت
  48.2
  توپ گیری
  48.3
  دروازه‌بانی
  11.5
  آمادگی
  99.2
  قدرت شوت
  32.9
  دقت پاس
  37.3
  کنترل توپ
  19.9
  دقت شوت
  24.8
رستم حامدی
 • شماره 24
 • نام رستم حامدی
 • سن 32
 • پست مدافع
 • قیمت 62,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  35.2
  قدرت بدنی
  60
  سرعت
  49.3
  توپ گیری
  83.5
  دروازه‌بانی
  12.4
  آمادگی
  98.9
  قدرت شوت
  26.8
  دقت پاس
  51.5
  کنترل توپ
  28
  دقت شوت
  17.5
کوهیار ذاکری
 • شماره 27
 • نام کوهیار ذاکری
 • سن 30
 • پست مدافع
 • قیمت 70,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  44.6
  قدرت بدنی
  54.2
  سرعت
  46.1
  توپ گیری
  84.4
  دروازه‌بانی
  12
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  34.6
  دقت پاس
  56.3
  کنترل توپ
  38.8
  دقت شوت
  27.9
کسری سلیمانی
 • شماره 33
 • نام کسری سلیمانی
 • سن 33
 • پست مدافع
 • قیمت 62,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  37.4
  قدرت بدنی
  54.8
  سرعت
  49.2
  توپ گیری
  77.2
  دروازه‌بانی
  11
  آمادگی
  98.5
  قدرت شوت
  33
  دقت پاس
  51.4
  کنترل توپ
  35.5
  دقت شوت
  25.3
یوسف محمدی
 • شماره 43
 • نام یوسف محمدی
 • سن 34
 • پست مدافع
 • قیمت 45,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  22.7
  قدرت بدنی
  52.1
  سرعت
  47.8
  توپ گیری
  47.7
  دروازه‌بانی
  11.6
  آمادگی
  98.8
  قدرت شوت
  25.6
  دقت پاس
  34.4
  کنترل توپ
  19.9
  دقت شوت
  15.4
ماکان نیازی
 • شماره 45
 • نام ماکان نیازی
 • سن 34
 • پست مدافع
 • قیمت 48,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  25.8
  قدرت بدنی
  51.3
  سرعت
  46.7
  توپ گیری
  61.2
  دروازه‌بانی
  11
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  18.6
  دقت پاس
  39.2
  کنترل توپ
  27.9
  دقت شوت
  17.2
اسفندیار برقعی
 • شماره 46
 • نام اسفندیار برقعی
 • سن 25
 • پست مدافع
 • قیمت 66,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  38.7
  قدرت بدنی
  38.9
  سرعت
  37.9
  توپ گیری
  67
  دروازه‌بانی
  11.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  30.9
  دقت پاس
  50.5
  کنترل توپ
  35
  دقت شوت
  25.9
مجید حجازیان
 • شماره 48
 • نام مجید حجازیان
 • سن 29
 • پست مدافع
 • قیمت 64,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  36.2
  قدرت بدنی
  55.5
  سرعت
  46.2
  توپ گیری
  64.5
  دروازه‌بانی
  12.5
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  29
  دقت پاس
  48.2
  کنترل توپ
  34.5
  دقت شوت
  22
تهمورث ستوده
 • شماره 49
 • نام تهمورث ستوده
 • سن 30
 • پست مدافع
 • قیمت 71,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  43.4
  قدرت بدنی
  57.6
  سرعت
  49
  توپ گیری
  80.8
  دروازه‌بانی
  11.3
  آمادگی
  98.5
  قدرت شوت
  32.7
  دقت پاس
  56.6
  کنترل توپ
  39.7
  دقت شوت
  27.9
جهاندار نیکویی
 • شماره 50
 • نام جهاندار نیکویی
 • سن 33
 • پست مدافع
 • قیمت 59,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  34.7
  قدرت بدنی
  57.3
  سرعت
  48.9
  توپ گیری
  75.3
  دروازه‌بانی
  10
  آمادگی
  98.4
  قدرت شوت
  19.7
  دقت پاس
  52.8
  کنترل توپ
  37.7
  دقت شوت
  15.6
رامبد برهانی
 • شماره 28
 • نام رامبد برهانی
 • سن 34
 • پست هافبک
 • قیمت 40,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  19.2
  قدرت بدنی
  24.3
  سرعت
  30.4
  توپ گیری
  28.6
  دروازه‌بانی
  11.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  40.3
  دقت پاس
  29
  کنترل توپ
  29.3
  دقت شوت
  32.6
صدرا الواری
 • شماره 30
 • نام صدرا الواری
 • سن 23
 • پست هافبک
 • قیمت 55,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  19.8
  قدرت بدنی
  20.2
  سرعت
  27.2
  توپ گیری
  15.5
  دروازه‌بانی
  10.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  32.3
  دقت پاس
  29.9
  کنترل توپ
  29.8
  دقت شوت
  18.3
سیاوش بهبهانی
 • شماره 31
 • نام سیاوش بهبهانی
 • سن 27
 • پست هافبک
 • قیمت 82,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  52.2
  قدرت بدنی
  28.5
  سرعت
  34.1
  توپ گیری
  34.8
  دروازه‌بانی
  13.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  59.9
  دقت پاس
  62
  کنترل توپ
  62.1
  دقت شوت
  47.6
اردشیر مرادی
 • شماره 37
 • نام اردشیر مرادی
 • سن 34
 • پست هافبک
 • قیمت 43,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  22.4
  قدرت بدنی
  23.2
  سرعت
  29.6
  توپ گیری
  25.6
  دروازه‌بانی
  12.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  49.3
  دقت پاس
  31.4
  کنترل توپ
  31.7
  دقت شوت
  40.8
ماکان آذرم
 • شماره 44
 • نام ماکان آذرم
 • سن 34
 • پست هافبک
 • قیمت 44,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  24.1
  قدرت بدنی
  24
  سرعت
  30.2
  توپ گیری
  29.7
  دروازه‌بانی
  13.5
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  47.9
  دقت پاس
  31.5
  کنترل توپ
  32.1
  دقت شوت
  38.4
سهراب اسلامی
 • شماره 47
 • نام سهراب اسلامی
 • سن 31
 • پست هافبک
 • قیمت 81,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  83
  قدرت بدنی
  26.3
  سرعت
  32.7
  توپ گیری
  35.5
  دروازه‌بانی
  11
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  32
  دقت پاس
  87.8
  کنترل توپ
  87.8
  دقت شوت
  24.2
سروش شوشتری
 • شماره 25
 • نام سروش شوشتری
 • سن 25
 • پست مهاجم
 • قیمت 102,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  36.8
  قدرت بدنی
  36.1
  سرعت
  39.1
  توپ گیری
  23.5
  دروازه‌بانی
  11.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  81.6
  دقت پاس
  18
  کنترل توپ
  17.4
  دقت شوت
  79.3
هوشنگ حاتمی
 • شماره 29
 • نام هوشنگ حاتمی
 • سن 23
 • پست مهاجم
 • قیمت 100,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  35.4
  قدرت بدنی
  30
  سرعت
  35.1
  توپ گیری
  19.9
  دروازه‌بانی
  12.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  78.8
  دقت پاس
  15.9
  کنترل توپ
  17.2
  دقت شوت
  75.5
جعفر خیرآبادی
 • شماره 32
 • نام جعفر خیرآبادی
 • سن 33
 • پست مهاجم
 • قیمت 84,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  32.3
  قدرت بدنی
  46
  سرعت
  45.6
  توپ گیری
  24.9
  دروازه‌بانی
  12.4
  آمادگی
  96.2
  قدرت شوت
  81.4
  دقت پاس
  14.4
  کنترل توپ
  15.7
  دقت شوت
  76.8
خداداد غلامی
 • شماره 34
 • نام خداداد غلامی
 • سن 31
 • پست مهاجم
 • قیمت 93,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  41.7
  قدرت بدنی
  46.1
  سرعت
  40.7
  توپ گیری
  17.2
  دروازه‌بانی
  10.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  94
  دقت پاس
  15.3
  کنترل توپ
  18.4
  دقت شوت
  92.7
چنگیز خلخالی
 • شماره 36
 • نام چنگیز خلخالی
 • سن 28
 • پست مهاجم
 • قیمت 105,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  43.3
  قدرت بدنی
  44.4
  سرعت
  43.3
  توپ گیری
  27.7
  دروازه‌بانی
  12.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  89
  دقت پاس
  20
  کنترل توپ
  22.3
  دقت شوت
  85.3
رامتین اناری
 • شماره 38
 • نام رامتین اناری
 • سن 28
 • پست مهاجم
 • قیمت 107,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  42.7
  قدرت بدنی
  46.2
  سرعت
  44.5
  توپ گیری
  24
  دروازه‌بانی
  12.7
  آمادگی
  98.7
  قدرت شوت
  93.6
  دقت پاس
  18.1
  کنترل توپ
  20
  دقت شوت
  92
عارف رحیمی
 • شماره 39
 • نام عارف رحیمی
 • سن 24
 • پست مهاجم
 • قیمت 99,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  36.6
  قدرت بدنی
  31.9
  سرعت
  37.2
  توپ گیری
  20
  دروازه‌بانی
  12.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  80.7
  دقت پاس
  15.5
  کنترل توپ
  16.8
  دقت شوت
  77.3
اکبر زمانی
 • شماره 40
 • نام اکبر زمانی
 • سن 31
 • پست مهاجم
 • قیمت 98,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  45.7
  قدرت بدنی
  44.9
  سرعت
  44.9
  توپ گیری
  23
  دروازه‌بانی
  13.2
  آمادگی
  98.8
  قدرت شوت
  84.2
  دقت پاس
  24.9
  کنترل توپ
  27.4
  دقت شوت
  80.7
گودرز صابر
 • شماره 41
 • نام گودرز صابر
 • سن 20
 • پست مهاجم
 • قیمت 76,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  18.1
  قدرت بدنی
  22.6
  سرعت
  28.1
  توپ گیری
  11.9
  دروازه‌بانی
  10.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  34.6
  دقت پاس
  10.8
  کنترل توپ
  11
  دقت شوت
  31.6