serab4
فرهاد یغمازاده
 • شماره 32
 • نام فرهاد یغمازاده
 • سن 22
 • پست دروازه بان
 • قیمت 39,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  15.4
  قدرت بدنی
  17.2
  سرعت
  46.1
  توپ گیری
  23.2
  دروازه‌بانی
  59.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  50.4
  دقت پاس
  10.4
  کنترل توپ
  10.5
  دقت شوت
  10.4
مهیار شوشتری
 • شماره 35
 • نام مهیار شوشتری
 • سن 34
 • پست دروازه بان
 • قیمت 22,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  14.8
  قدرت بدنی
  20.5
  سرعت
  47.7
  توپ گیری
  17.6
  دروازه‌بانی
  52.5
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  50.6
  دقت پاس
  9.6
  کنترل توپ
  9.7
  دقت شوت
  10.9
رستم حامدی
 • شماره 24
 • نام رستم حامدی
 • سن 36
 • پست مدافع
 • قیمت 34,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  17
  قدرت بدنی
  41.8
  سرعت
  43.5
  توپ گیری
  43.2
  دروازه‌بانی
  11.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  20.1
  دقت پاس
  30.7
  کنترل توپ
  15.6
  دقت شوت
  11.1
علی ایزدپناه
 • شماره 26
 • نام علی ایزدپناه
 • سن 24
 • پست مدافع
 • قیمت 64,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  36.7
  قدرت بدنی
  32.6
  سرعت
  35.4
  توپ گیری
  62.6
  دروازه‌بانی
  11.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  29.1
  دقت پاس
  47.5
  کنترل توپ
  33.8
  دقت شوت
  23.6
کوهیار ذاکری
 • شماره 27
 • نام کوهیار ذاکری
 • سن 34
 • پست مدافع
 • قیمت 52,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  31.6
  قدرت بدنی
  50.7
  سرعت
  46.5
  توپ گیری
  63.3
  دروازه‌بانی
  11.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  30.6
  دقت پاس
  44.4
  کنترل توپ
  29.3
  دقت شوت
  22.3
سالار نیکویی
 • شماره 28
 • نام سالار نیکویی
 • سن 24
 • پست مدافع
 • قیمت 65,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  36
  قدرت بدنی
  34.1
  سرعت
  36.4
  توپ گیری
  63.6
  دروازه‌بانی
  10.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  30.5
  دقت پاس
  49.7
  کنترل توپ
  33
  دقت شوت
  24.1
کسری سلیمانی
 • شماره 33
 • نام کسری سلیمانی
 • سن 37
 • پست مدافع
 • قیمت 29,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  15.5
  قدرت بدنی
  35.5
  سرعت
  41.6
  توپ گیری
  35.5
  دروازه‌بانی
  10.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  22.7
  دقت پاس
  27.8
  کنترل توپ
  17.2
  دقت شوت
  13.8
فرزین اکرامی
 • شماره 37
 • نام فرزین اکرامی
 • سن 32
 • پست مدافع
 • قیمت 62,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  40.8
  قدرت بدنی
  47.1
  سرعت
  43.1
  توپ گیری
  79.1
  دروازه‌بانی
  12.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  34.6
  دقت پاس
  55.3
  کنترل توپ
  39.2
  دقت شوت
  26.9
ضیا سماواتیان
 • شماره 40
 • نام ضیا سماواتیان
 • سن 23
 • پست مدافع
 • قیمت 62,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  34.3
  قدرت بدنی
  28.4
  سرعت
  32.9
  توپ گیری
  58.9
  دروازه‌بانی
  12.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28.6
  دقت پاس
  46
  کنترل توپ
  32.6
  دقت شوت
  23.1
سامی خالدی
 • شماره 44
 • نام سامی خالدی
 • سن 22
 • پست مدافع
 • قیمت 63,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  33.3
  قدرت بدنی
  26.5
  سرعت
  32.3
  توپ گیری
  56.5
  دروازه‌بانی
  11.9
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  27.7
  دقت پاس
  47
  کنترل توپ
  31.9
  دقت شوت
  23.3
اسفندیار برقعی
 • شماره 46
 • نام اسفندیار برقعی
 • سن 28
 • پست مدافع
 • قیمت 70,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  42.8
  قدرت بدنی
  51.4
  سرعت
  44.4
  توپ گیری
  76.3
  دروازه‌بانی
  11.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  33.5
  دقت پاس
  54.2
  کنترل توپ
  38
  دقت شوت
  28.5
مجید حجازیان
 • شماره 48
 • نام مجید حجازیان
 • سن 32
 • پست مدافع
 • قیمت 55,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  29.9
  قدرت بدنی
  56
  سرعت
  48.4
  توپ گیری
  56.3
  دروازه‌بانی
  12.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  27.6
  دقت پاس
  42.2
  کنترل توپ
  29.2
  دقت شوت
  19.8
تهمورث ستوده
 • شماره 49
 • نام تهمورث ستوده
 • سن 34
 • پست مدافع
 • قیمت 50,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  28.5
  قدرت بدنی
  50.3
  سرعت
  47.8
  توپ گیری
  56.5
  دروازه‌بانی
  11
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28
  دقت پاس
  42.1
  کنترل توپ
  27.9
  دقت شوت
  21.1
کامبیز جلیل زاده
 • شماره 50
 • نام کامبیز جلیل زاده
 • سن 23
 • پست مدافع
 • قیمت 62,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  34.3
  قدرت بدنی
  28.2
  سرعت
  33
  توپ گیری
  58.3
  دروازه‌بانی
  11.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28.9
  دقت پاس
  46.8
  کنترل توپ
  31.2
  دقت شوت
  23.5
صدرا الواری
 • شماره 30
 • نام صدرا الواری
 • سن 26
 • پست هافبک
 • قیمت 54,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  22.6
  قدرت بدنی
  23.4
  سرعت
  29
  توپ گیری
  18.3
  دروازه‌بانی
  10.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  36.6
  دقت پاس
  31.7
  کنترل توپ
  31.6
  دقت شوت
  22.6
سیاوش بهبهانی
 • شماره 31
 • نام سیاوش بهبهانی
 • سن 30
 • پست هافبک
 • قیمت 77,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  50.4
  قدرت بدنی
  31.2
  سرعت
  35.7
  توپ گیری
  36.3
  دروازه‌بانی
  13.9
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  62
  دقت پاس
  60.1
  کنترل توپ
  60.2
  دقت شوت
  49.8
اشکان جلال زاده
 • شماره 34
 • نام اشکان جلال زاده
 • سن 23
 • پست هافبک
 • قیمت 83,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  49.7
  قدرت بدنی
  24
  سرعت
  31.4
  توپ گیری
  29.3
  دروازه‌بانی
  13.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  51.3
  دقت پاس
  60.7
  کنترل توپ
  59.5
  دقت شوت
  39.7
ستار خالدی
 • شماره 42
 • نام ستار خالدی
 • سن 31
 • پست هافبک
 • قیمت 76,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  65.2
  قدرت بدنی
  22.6
  سرعت
  29.6
  توپ گیری
  24.2
  دروازه‌بانی
  10.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  44.2
  دقت پاس
  83.3
  کنترل توپ
  83.8
  دقت شوت
  38.9
مهرزاد ایرانی
 • شماره 43
 • نام مهرزاد ایرانی
 • سن 25
 • پست هافبک
 • قیمت 82,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  51.7
  قدرت بدنی
  26.4
  سرعت
  32.7
  توپ گیری
  31.5
  دروازه‌بانی
  12.5
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  55
  دقت پاس
  60.6
  کنترل توپ
  61.2
  دقت شوت
  42.9
سهراب اسلامی
 • شماره 47
 • نام سهراب اسلامی
 • سن 35
 • پست هافبک
 • قیمت 46,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  36.2
  قدرت بدنی
  26.1
  سرعت
  32.1
  توپ گیری
  26.7
  دروازه‌بانی
  10.5
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  25.4
  دقت پاس
  48.8
  کنترل توپ
  48.7
  دقت شوت
  18.7
عباس آریایی
 • شماره 23
 • نام عباس آریایی
 • سن 26
 • پست مهاجم
 • قیمت 105,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  42.2
  قدرت بدنی
  38.6
  سرعت
  40.8
  توپ گیری
  21.2
  دروازه‌بانی
  13.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  89.4
  دقت پاس
  18.8
  کنترل توپ
  21.3
  دقت شوت
  85.5
سروش شوشتری
 • شماره 25
 • نام سروش شوشتری
 • سن 29
 • پست مهاجم
 • قیمت 102,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  40.8
  قدرت بدنی
  45.4
  سرعت
  44.1
  توپ گیری
  25.7
  دروازه‌بانی
  12.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  90.2
  دقت پاس
  19.3
  کنترل توپ
  19
  دقت شوت
  87.9
هوشنگ حاتمی
 • شماره 29
 • نام هوشنگ حاتمی
 • سن 27
 • پست مهاجم
 • قیمت 100,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  39.4
  قدرت بدنی
  39.3
  سرعت
  40.1
  توپ گیری
  22.2
  دروازه‌بانی
  12.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  87.4
  دقت پاس
  17.2
  کنترل توپ
  18.8
  دقت شوت
  84.1
چنگیز خلخالی
 • شماره 36
 • نام چنگیز خلخالی
 • سن 31
 • پست مهاجم
 • قیمت 94,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  37.5
  قدرت بدنی
  48.8
  سرعت
  46
  توپ گیری
  27.6
  دروازه‌بانی
  12.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  83.1
  دقت پاس
  16.6
  کنترل توپ
  18.5
  دقت شوت
  78.4
رامتین اناری
 • شماره 38
 • نام رامتین اناری
 • سن 32
 • پست مهاجم
 • قیمت 88,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  33.6
  قدرت بدنی
  48.4
  سرعت
  46.2
  توپ گیری
  23.5
  دروازه‌بانی
  12.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  81.3
  دقت پاس
  13.6
  کنترل توپ
  15.1
  دقت شوت
  78
عارف رحیمی
 • شماره 39
 • نام عارف رحیمی
 • سن 28
 • پست مهاجم
 • قیمت 100,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  40.5
  قدرت بدنی
  41.3
  سرعت
  42.2
  توپ گیری
  22.3
  دروازه‌بانی
  12.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  89.3
  دقت پاس
  16.8
  کنترل توپ
  18.4
  دقت شوت
  85.9
گودرز صابر
 • شماره 41
 • نام گودرز صابر
 • سن 24
 • پست مهاجم
 • قیمت 77,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  22
  قدرت بدنی
  31.9
  سرعت
  33.2
  توپ گیری
  14.1
  دروازه‌بانی
  10.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  43.2
  دقت پاس
  12.1
  کنترل توپ
  12.6
  دقت شوت
  40.2
اسد فلاحی
 • شماره 45
 • نام اسد فلاحی
 • سن 30
 • پست مهاجم
 • قیمت 106,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  50.8
  قدرت بدنی
  43.3
  سرعت
  43
  توپ گیری
  25.6
  دروازه‌بانی
  12.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  92.2
  دقت پاس
  29.6
  کنترل توپ
  30.2
  دقت شوت
  89.6
شروین محمدی
 • شماره 51
 • نام شروین محمدی
 • سن 31
 • پست مهاجم
 • قیمت 94,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  40.9
  قدرت بدنی
  48.9
  سرعت
  45.6
  توپ گیری
  29.7
  دروازه‌بانی
  12.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  69.8
  دقت پاس
  24.1
  کنترل توپ
  24.7
  دقت شوت
  66.6