_ایران_
سعید غفاری
 • شماره 23
 • نام سعید غفاری
 • سن 27
 • پست دروازه بان
 • قیمت 30,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  15.8
  قدرت بدنی
  17
  سرعت
  45.5
  توپ گیری
  11.1
  دروازه‌بانی
  41.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  50.6
  دقت پاس
  10.6
  کنترل توپ
  10.7
  دقت شوت
  12.6
برزو طالبی
 • شماره 31
 • نام برزو طالبی
 • سن 27
 • پست دروازه بان
 • قیمت 39,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  15.9
  قدرت بدنی
  21
  سرعت
  48.4
  توپ گیری
  70.1
  دروازه‌بانی
  100
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  51
  دقت پاس
  11.9
  کنترل توپ
  11.9
  دقت شوت
  11
هادی فیروزی
 • شماره 26
 • نام هادی فیروزی
 • سن 33
 • پست مدافع
 • قیمت 69,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  46.5
  قدرت بدنی
  56.3
  سرعت
  49.6
  توپ گیری
  87.9
  دروازه‌بانی
  11.8
  آمادگی
  97
  قدرت شوت
  32.6
  دقت پاس
  66.1
  کنترل توپ
  46
  دقت شوت
  24.3
نامدار بیگى
 • شماره 32
 • نام نامدار بیگى
 • سن 30
 • پست مدافع
 • قیمت 83,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  60.1
  قدرت بدنی
  58.9
  سرعت
  48.5
  توپ گیری
  99.9
  دروازه‌بانی
  11.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  35.9
  دقت پاس
  77.5
  کنترل توپ
  56.5
  دقت شوت
  32
تیمور پرچمی
 • شماره 36
 • نام تیمور پرچمی
 • سن 30
 • پست مدافع
 • قیمت 83,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  60.7
  قدرت بدنی
  58.8
  سرعت
  48.5
  توپ گیری
  99.9
  دروازه‌بانی
  11.5
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  37.2
  دقت پاس
  76.4
  کنترل توپ
  56.2
  دقت شوت
  30.3
کامشاد رستگار
 • شماره 37
 • نام کامشاد رستگار
 • سن 30
 • پست مدافع
 • قیمت 83,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  61.7
  قدرت بدنی
  58.5
  سرعت
  48.5
  توپ گیری
  99.9
  دروازه‌بانی
  11.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  37.1
  دقت پاس
  76.1
  کنترل توپ
  56.2
  دقت شوت
  32.1
شهریار قدس
 • شماره 39
 • نام شهریار قدس
 • سن 30
 • پست مدافع
 • قیمت 83,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  61.5
  قدرت بدنی
  59.4
  سرعت
  48.5
  توپ گیری
  99.9
  دروازه‌بانی
  12.4
  آمادگی
  98.5
  قدرت شوت
  36
  دقت پاس
  77.2
  کنترل توپ
  55.4
  دقت شوت
  31.9
مهدی خالقی
 • شماره 40
 • نام مهدی خالقی
 • سن 34
 • پست مدافع
 • قیمت 66,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  44.7
  قدرت بدنی
  56.2
  سرعت
  49.9
  توپ گیری
  87.2
  دروازه‌بانی
  10.9
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  32.8
  دقت پاس
  62
  کنترل توپ
  42.6
  دقت شوت
  26.2
هدایت اکرمی
 • شماره 46
 • نام هدایت اکرمی
 • سن 33
 • پست مدافع
 • قیمت 69,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  47.5
  قدرت بدنی
  57.1
  سرعت
  49.6
  توپ گیری
  88.3
  دروازه‌بانی
  10.9
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  31.6
  دقت پاس
  66.5
  کنترل توپ
  46.3
  دقت شوت
  24.9
سروش ذاکری
 • شماره 47
 • نام سروش ذاکری
 • سن 30
 • پست مدافع
 • قیمت 83,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  60.7
  قدرت بدنی
  58.9
  سرعت
  48.5
  توپ گیری
  99.9
  دروازه‌بانی
  11.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  37.1
  دقت پاس
  76
  کنترل توپ
  55.6
  دقت شوت
  31.9
زکریا رادفر
 • شماره 48
 • نام زکریا رادفر
 • سن 30
 • پست مدافع
 • قیمت 83,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  60.8
  قدرت بدنی
  59.5
  سرعت
  48.5
  توپ گیری
  99.9
  دروازه‌بانی
  12.7
  آمادگی
  99.5
  قدرت شوت
  36.2
  دقت پاس
  76.9
  کنترل توپ
  56.1
  دقت شوت
  31.1
داراب محمدی
 • شماره 50
 • نام داراب محمدی
 • سن 26
 • پست مدافع
 • قیمت 80,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  52.6
  قدرت بدنی
  46.1
  سرعت
  41.7
  توپ گیری
  99.3
  دروازه‌بانی
  12.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  34.4
  دقت پاس
  66.3
  کنترل توپ
  47.1
  دقت شوت
  29.1
یونس خانی زاده
 • شماره 28
 • نام یونس خانی زاده
 • سن 29
 • پست هافبک
 • قیمت 104,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  94
  قدرت بدنی
  31.4
  سرعت
  35.4
  توپ گیری
  44.6
  دروازه‌بانی
  12.9
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  65.2
  دقت پاس
  100
  کنترل توپ
  100
  دقت شوت
  53.2
رحیم لسانی
 • شماره 29
 • نام رحیم لسانی
 • سن 26
 • پست هافبک
 • قیمت 91,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  63.6
  قدرت بدنی
  27.1
  سرعت
  33.6
  توپ گیری
  38.4
  دروازه‌بانی
  12.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  63.1
  دقت پاس
  72.9
  کنترل توپ
  72.6
  دقت شوت
  51.5
مراد آقایی
 • شماره 41
 • نام مراد آقایی
 • سن 24
 • پست هافبک
 • قیمت 62,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  31
  قدرت بدنی
  19.4
  سرعت
  27.5
  توپ گیری
  24.5
  دروازه‌بانی
  10.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  37.1
  دقت پاس
  40.1
  کنترل توپ
  40
  دقت شوت
  23.1
محمود طلایی
 • شماره 42
 • نام محمود طلایی
 • سن 32
 • پست هافبک
 • قیمت 82,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  69
  قدرت بدنی
  32.6
  سرعت
  35.9
  توپ گیری
  42.6
  دروازه‌بانی
  12.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  55.7
  دقت پاس
  77.4
  کنترل توپ
  77.1
  دقت شوت
  44
داراب جلال زاده
 • شماره 44
 • نام داراب جلال زاده
 • سن 23
 • پست هافبک
 • قیمت 67,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  31.8
  قدرت بدنی
  19.7
  سرعت
  27.7
  توپ گیری
  24.2
  دروازه‌بانی
  12.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  33.8
  دقت پاس
  43.8
  کنترل توپ
  43.7
  دقت شوت
  30.8
ماکان سلیمانی
 • شماره 45
 • نام ماکان سلیمانی
 • سن 32
 • پست هافبک
 • قیمت 84,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  71.9
  قدرت بدنی
  31.6
  سرعت
  35.9
  توپ گیری
  42.5
  دروازه‌بانی
  13.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  57.4
  دقت پاس
  79.6
  کنترل توپ
  79.3
  دقت شوت
  46
مهیار ایرانی
 • شماره 24
 • نام مهیار ایرانی
 • سن 31
 • پست مهاجم
 • قیمت 111,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  53.6
  قدرت بدنی
  50.2
  سرعت
  47.2
  توپ گیری
  25.2
  دروازه‌بانی
  12.6
  آمادگی
  95.9
  قدرت شوت
  98.2
  دقت پاس
  28.5
  کنترل توپ
  29.7
  دقت شوت
  97.9
شاهکام فیضی
 • شماره 25
 • نام شاهکام فیضی
 • سن 32
 • پست مهاجم
 • قیمت 101,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  50.8
  قدرت بدنی
  49
  سرعت
  46.9
  توپ گیری
  28.3
  دروازه‌بانی
  12.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  87.2
  دقت پاس
  24.4
  کنترل توپ
  25.9
  دقت شوت
  85.1
سیامک غلامی
 • شماره 27
 • نام سیامک غلامی
 • سن 22
 • پست مهاجم
 • قیمت 100,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  35.1
  قدرت بدنی
  27.1
  سرعت
  34
  توپ گیری
  18.3
  دروازه‌بانی
  12.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  77.6
  دقت پاس
  15.9
  کنترل توپ
  16.1
  دقت شوت
  74.2
پرویز آبادزاده
 • شماره 35
 • نام پرویز آبادزاده
 • سن 23
 • پست مهاجم
 • قیمت 102,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  36.7
  قدرت بدنی
  30.6
  سرعت
  35.1
  توپ گیری
  21.5
  دروازه‌بانی
  12.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  81.4
  دقت پاس
  16.4
  کنترل توپ
  17.7
  دقت شوت
  78.1