Shirinfraz Gharb
بهرنگ بختباری
 • شماره 27
 • نام بهرنگ بختباری
 • سن 28
 • پست دروازه بان
 • قیمت 33,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  18.3
  قدرت بدنی
  18.2
  سرعت
  46.8
  توپ گیری
  31.8
  دروازه‌بانی
  68.9
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  52.1
  دقت پاس
  12.1
  کنترل توپ
  13.2
  دقت شوت
  14.1
شروین رجبزاده
 • شماره 29
 • نام شروین رجبزاده
 • سن 30
 • پست دروازه بان
 • قیمت 31,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  15.5
  قدرت بدنی
  21.5
  سرعت
  49.2
  توپ گیری
  33
  دروازه‌بانی
  75.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  51
  دقت پاس
  10.8
  کنترل توپ
  10.9
  دقت شوت
  11.1
امیر پاکزاد
 • شماره 23
 • نام امیر پاکزاد
 • سن 32
 • پست مدافع
 • قیمت 59,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  36.6
  قدرت بدنی
  53.6
  سرعت
  44.4
  توپ گیری
  81.4
  دروازه‌بانی
  11
  آمادگی
  97.8
  قدرت شوت
  10.9
  دقت پاس
  57.2
  کنترل توپ
  37.8
  دقت شوت
  10.9
نوید بیضایی
 • شماره 26
 • نام نوید بیضایی
 • سن 35
 • پست مدافع
 • قیمت 41,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  23.3
  قدرت بدنی
  41
  سرعت
  43.5
  توپ گیری
  50.4
  دروازه‌بانی
  10.9
  آمادگی
  99.6
  قدرت شوت
  23.8
  دقت پاس
  37.5
  کنترل توپ
  24
  دقت شوت
  15.9
حیدر خرمشاهی
 • شماره 28
 • نام حیدر خرمشاهی
 • سن 24
 • پست مدافع
 • قیمت 64,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  35.7
  قدرت بدنی
  33.8
  سرعت
  36
  توپ گیری
  62.5
  دروازه‌بانی
  11.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  29.9
  دقت پاس
  49.3
  کنترل توپ
  33
  دقت شوت
  24
آبتین برقعی
 • شماره 30
 • نام آبتین برقعی
 • سن 27
 • پست مدافع
 • قیمت 66,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  39.8
  قدرت بدنی
  43.9
  سرعت
  40.7
  توپ گیری
  71.1
  دروازه‌بانی
  11.5
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  31.3
  دقت پاس
  52.1
  کنترل توپ
  36.6
  دقت شوت
  25.8
سالار شهرابی
 • شماره 34
 • نام سالار شهرابی
 • سن 29
 • پست مدافع
 • قیمت 67,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  40.9
  قدرت بدنی
  49.1
  سرعت
  44
  توپ گیری
  75.3
  دروازه‌بانی
  12.5
  آمادگی
  98.4
  قدرت شوت
  32.7
  دقت پاس
  53.6
  کنترل توپ
  38.6
  دقت شوت
  28.8
اردوان قادری
 • شماره 36
 • نام اردوان قادری
 • سن 27
 • پست مدافع
 • قیمت 70,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  45.5
  قدرت بدنی
  44.9
  سرعت
  41.7
  توپ گیری
  77.4
  دروازه‌بانی
  11.2
  آمادگی
  99
  قدرت شوت
  31.3
  دقت پاس
  57.3
  کنترل توپ
  41.4
  دقت شوت
  26.3
منوچهر سیروسی
 • شماره 37
 • نام منوچهر سیروسی
 • سن 33
 • پست مدافع
 • قیمت 49,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  25.1
  قدرت بدنی
  56.5
  سرعت
  47.5
  توپ گیری
  44.5
  دروازه‌بانی
  10.2
  آمادگی
  98.6
  قدرت شوت
  34.1
  دقت پاس
  32.1
  کنترل توپ
  20.4
  دقت شوت
  26.4
حسام حافظیان
 • شماره 39
 • نام حسام حافظیان
 • سن 25
 • پست مدافع
 • قیمت 65,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  37.5
  قدرت بدنی
  36.9
  سرعت
  37.6
  توپ گیری
  65.1
  دروازه‌بانی
  10.9
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  29.6
  دقت پاس
  50.1
  کنترل توپ
  33.8
  دقت شوت
  25.4
بیژن الواری
 • شماره 41
 • نام بیژن الواری
 • سن 25
 • پست مدافع
 • قیمت 66,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  34.4
  قدرت بدنی
  46.5
  سرعت
  39.8
  توپ گیری
  79.8
  دروازه‌بانی
  10
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  18.1
  دقت پاس
  47.5
  کنترل توپ
  25.8
  دقت شوت
  18.1
پرهام جوادی منش
 • شماره 45
 • نام پرهام جوادی منش
 • سن 27
 • پست مدافع
 • قیمت 67,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  39
  قدرت بدنی
  45
  سرعت
  41.4
  توپ گیری
  71.1
  دروازه‌بانی
  11.4
  آمادگی
  99.7
  قدرت شوت
  31.6
  دقت پاس
  51.1
  کنترل توپ
  36.9
  دقت شوت
  26.2
منصور مردانی
 • شماره 46
 • نام منصور مردانی
 • سن 22
 • پست مدافع
 • قیمت 64,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  34.6
  قدرت بدنی
  27.5
  سرعت
  32.7
  توپ گیری
  58.3
  دروازه‌بانی
  11.9
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  29.3
  دقت پاس
  46.3
  کنترل توپ
  32.6
  دقت شوت
  22.7
کاوه فاتحی
 • شماره 49
 • نام کاوه فاتحی
 • سن 24
 • پست مدافع
 • قیمت 62,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  34.9
  قدرت بدنی
  30.6
  سرعت
  34.4
  توپ گیری
  59.9
  دروازه‌بانی
  11.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  29
  دقت پاس
  48.2
  کنترل توپ
  32.2
  دقت شوت
  24.8
کامشاد امینی
 • شماره 50
 • نام کامشاد امینی
 • سن 23
 • پست مدافع
 • قیمت 64,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  35.8
  قدرت بدنی
  30.9
  سرعت
  34.2
  توپ گیری
  60.1
  دروازه‌بانی
  12.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28.7
  دقت پاس
  47.5
  کنترل توپ
  33.5
  دقت شوت
  24.7
کیومرث قدس
 • شماره 24
 • نام کیومرث قدس
 • سن 22
 • پست هافبک
 • قیمت 55,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  18.2
  قدرت بدنی
  18.4
  سرعت
  26.2
  توپ گیری
  13.1
  دروازه‌بانی
  10.5
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28.2
  دقت پاس
  29.4
  کنترل توپ
  29.3
  دقت شوت
  14.2
رشید برهانی
 • شماره 25
 • نام رشید برهانی
 • سن 34
 • پست هافبک
 • قیمت 52,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  30.3
  قدرت بدنی
  28.3
  سرعت
  33.7
  توپ گیری
  27.9
  دروازه‌بانی
  12.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  49.1
  دقت پاس
  42.8
  کنترل توپ
  42.8
  دقت شوت
  38.8
حافظ حسن زاده
 • شماره 32
 • نام حافظ حسن زاده
 • سن 24
 • پست هافبک
 • قیمت 83,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  50.4
  قدرت بدنی
  24.7
  سرعت
  31.9
  توپ گیری
  30.3
  دروازه‌بانی
  13
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  53.3
  دقت پاس
  62
  کنترل توپ
  61.2
  دقت شوت
  41.3
کیومرث رئوف
 • شماره 33
 • نام کیومرث رئوف
 • سن 28
 • پست هافبک
 • قیمت 80,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  52.2
  قدرت بدنی
  28.3
  سرعت
  34.3
  توپ گیری
  34.8
  دروازه‌بانی
  13.8
  آمادگی
  99.1
  قدرت شوت
  57.8
  دقت پاس
  63.1
  کنترل توپ
  62.9
  دقت شوت
  46.3
فرخ کامروا
 • شماره 40
 • نام فرخ کامروا
 • سن 24
 • پست هافبک
 • قیمت 54,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  20.1
  قدرت بدنی
  20.8
  سرعت
  27.7
  توپ گیری
  15.7
  دروازه‌بانی
  10.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  31.9
  دقت پاس
  30.5
  کنترل توپ
  30.4
  دقت شوت
  17.9
سروش صالحی
 • شماره 42
 • نام سروش صالحی
 • سن 23
 • پست هافبک
 • قیمت 54,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  19
  قدرت بدنی
  19.2
  سرعت
  26.6
  توپ گیری
  13.9
  دروازه‌بانی
  10.5
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  29.9
  دقت پاس
  29.7
  کنترل توپ
  29.6
  دقت شوت
  15.9
داراب حق شناس
 • شماره 31
 • نام داراب حق شناس
 • سن 25
 • پست مهاجم
 • قیمت 98,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  37.2
  قدرت بدنی
  32.8
  سرعت
  38
  توپ گیری
  20.9
  دروازه‌بانی
  12.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  79
  دقت پاس
  17.8
  کنترل توپ
  18.7
  دقت شوت
  75.4
پوریا آذرم
 • شماره 35
 • نام پوریا آذرم
 • سن 26
 • پست مهاجم
 • قیمت 102,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  40.7
  قدرت بدنی
  35.6
  سرعت
  39.4
  توپ گیری
  23.5
  دروازه‌بانی
  13.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  85
  دقت پاس
  19.6
  کنترل توپ
  19.5
  دقت شوت
  82.4
منوچهر رضوانی
 • شماره 38
 • نام منوچهر رضوانی
 • سن 29
 • پست مهاجم
 • قیمت 101,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  42
  قدرت بدنی
  44.1
  سرعت
  42.8
  توپ گیری
  23.8
  دروازه‌بانی
  13.1
  آمادگی
  99.5
  قدرت شوت
  93
  دقت پاس
  18.2
  کنترل توپ
  19.9
  دقت شوت
  89.7
شهیار خالدی
 • شماره 44
 • نام شهیار خالدی
 • سن 27
 • پست مهاجم
 • قیمت 98,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  38.1
  قدرت بدنی
  37.5
  سرعت
  39.9
  توپ گیری
  22.6
  دروازه‌بانی
  13.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  83.5
  دقت پاس
  17.9
  کنترل توپ
  19.2
  دقت شوت
  81.4
رشید صنعتی
 • شماره 47
 • نام رشید صنعتی
 • سن 32
 • پست مهاجم
 • قیمت 84,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  30.9
  قدرت بدنی
  46.2
  سرعت
  45.1
  توپ گیری
  23.4
  دروازه‌بانی
  12.7
  آمادگی
  97.9
  قدرت شوت
  77.5
  دقت پاس
  13.5
  کنترل توپ
  14.1
  دقت شوت
  73
اردوان میرجلیلی
 • شماره 48
 • نام اردوان میرجلیلی
 • سن 24
 • پست مهاجم
 • قیمت 97,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  36.4
  قدرت بدنی
  28.7
  سرعت
  35.9
  توپ گیری
  20.1
  دروازه‌بانی
  11.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  76.4
  دقت پاس
  17.4
  کنترل توپ
  18.3
  دقت شوت
  74.3
مازیار اختیاری
 • شماره 51
 • نام مازیار اختیاری
 • سن 22
 • پست مهاجم
 • قیمت 98,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  33.5
  قدرت بدنی
  26
  سرعت
  33.6
  توپ گیری
  19.8
  دروازه‌بانی
  12.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  74.4
  دقت پاس
  15
  کنترل توپ
  17
  دقت شوت
  70.3