Shirinfraz Gharb
بهرنگ بختباری
 • شماره 27
 • نام بهرنگ بختباری
 • سن 33
 • پست دروازه بان
 • قیمت 24,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  17.6
  قدرت بدنی
  17.5
  سرعت
  46.1
  توپ گیری
  20.5
  دروازه‌بانی
  53.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  51.4
  دقت پاس
  11.3
  کنترل توپ
  12.3
  دقت شوت
  13.5
شروین رجبزاده
 • شماره 29
 • نام شروین رجبزاده
 • سن 35
 • پست دروازه بان
 • قیمت 20,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  14.2
  قدرت بدنی
  19.2
  سرعت
  47.5
  توپ گیری
  13.7
  دروازه‌بانی
  45.5
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  49.8
  دقت پاس
  9.4
  کنترل توپ
  9.4
  دقت شوت
  10.2
امیر پاکزاد
 • شماره 23
 • نام امیر پاکزاد
 • سن 36
 • پست مدافع
 • قیمت 23,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  13.1
  قدرت بدنی
  27.8
  سرعت
  33.8
  توپ گیری
  32.4
  دروازه‌بانی
  10.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  7.4
  دقت پاس
  28.3
  کنترل توپ
  16.4
  دقت شوت
  5.6
نوید بیضایی
 • شماره 26
 • نام نوید بیضایی
 • سن 39
 • پست مدافع
 • قیمت 7,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  6
  قدرت بدنی
  17.1
  سرعت
  29.8
  توپ گیری
  15
  دروازه‌بانی
  9.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  13.1
  دقت پاس
  14.9
  کنترل توپ
  8
  دقت شوت
  6.1
حیدر خرمشاهی
 • شماره 28
 • نام حیدر خرمشاهی
 • سن 29
 • پست مدافع
 • قیمت 59,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  37.5
  قدرت بدنی
  37.8
  سرعت
  38.1
  توپ گیری
  67.2
  دروازه‌بانی
  11.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  30.8
  دقت پاس
  51.2
  کنترل توپ
  34.4
  دقت شوت
  24.9
آبتین برقعی
 • شماره 30
 • نام آبتین برقعی
 • سن 31
 • پست مدافع
 • قیمت 56,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  35.1
  قدرت بدنی
  42.8
  سرعت
  40.8
  توپ گیری
  65
  دروازه‌بانی
  11.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  29.9
  دقت پاس
  48.1
  کنترل توپ
  33
  دقت شوت
  23.6
سالار شهرابی
 • شماره 34
 • نام سالار شهرابی
 • سن 33
 • پست مدافع
 • قیمت 48,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  29.1
  قدرت بدنی
  41
  سرعت
  41.2
  توپ گیری
  56.3
  دروازه‌بانی
  12.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28.3
  دقت پاس
  42.5
  کنترل توپ
  29.1
  دقت شوت
  22.6
اردوان قادری
 • شماره 36
 • نام اردوان قادری
 • سن 32
 • پست مدافع
 • قیمت 56,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  38.8
  قدرت بدنی
  42.8
  سرعت
  41.4
  توپ گیری
  68.6
  دروازه‌بانی
  11
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  29.5
  دقت پاس
  51.7
  کنترل توپ
  36.3
  دقت شوت
  23.6
منوچهر سیروسی
 • شماره 37
 • نام منوچهر سیروسی
 • سن 37
 • پست مدافع
 • قیمت 17,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  8.6
  قدرت بدنی
  27.7
  سرعت
  35.3
  توپ گیری
  17.3
  دروازه‌بانی
  9.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  21
  دقت پاس
  15.5
  کنترل توپ
  8.6
  دقت شوت
  12.1
حسام حافظیان
 • شماره 39
 • نام حسام حافظیان
 • سن 30
 • پست مدافع
 • قیمت 59,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  38.9
  قدرت بدنی
  40.6
  سرعت
  39.6
  توپ گیری
  69.1
  دروازه‌بانی
  11
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  30.4
  دقت پاس
  51.6
  کنترل توپ
  35
  دقت شوت
  26.1
بیژن الواری
 • شماره 41
 • نام بیژن الواری
 • سن 30
 • پست مدافع
 • قیمت 60,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  36.1
  قدرت بدنی
  50.4
  سرعت
  41.8
  توپ گیری
  84.1
  دروازه‌بانی
  10.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  19
  دقت پاس
  49.2
  کنترل توپ
  27.1
  دقت شوت
  19
پرهام جوادی منش
 • شماره 45
 • نام پرهام جوادی منش
 • سن 32
 • پست مدافع
 • قیمت 53,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  33.2
  قدرت بدنی
  42.8
  سرعت
  41
  توپ گیری
  63
  دروازه‌بانی
  11.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  29.7
  دقت پاس
  46.2
  کنترل توپ
  32.4
  دقت شوت
  23.4
منصور مردانی
 • شماره 46
 • نام منصور مردانی
 • سن 27
 • پست مدافع
 • قیمت 58,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  36.4
  قدرت بدنی
  31.5
  سرعت
  34.8
  توپ گیری
  62.9
  دروازه‌بانی
  11.9
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  30.2
  دقت پاس
  48.2
  کنترل توپ
  34.1
  دقت شوت
  23.6
کاوه فاتحی
 • شماره 49
 • نام کاوه فاتحی
 • سن 28
 • پست مدافع
 • قیمت 59,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  36.8
  قدرت بدنی
  34.6
  سرعت
  36.5
  توپ گیری
  64.6
  دروازه‌بانی
  11.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  30
  دقت پاس
  50
  کنترل توپ
  33.7
  دقت شوت
  25.8
کامشاد امینی
 • شماره 50
 • نام کامشاد امینی
 • سن 28
 • پست مدافع
 • قیمت 59,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  37.6
  قدرت بدنی
  34.9
  سرعت
  36.2
  توپ گیری
  64.8
  دروازه‌بانی
  12.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  29.6
  دقت پاس
  49.4
  کنترل توپ
  34.9
  دقت شوت
  25.7
کیومرث قدس
 • شماره 24
 • نام کیومرث قدس
 • سن 26
 • پست هافبک
 • قیمت 48,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  19.3
  قدرت بدنی
  19.4
  سرعت
  26.8
  توپ گیری
  14.5
  دروازه‌بانی
  10.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  29.8
  دقت پاس
  30.2
  کنترل توپ
  30
  دقت شوت
  15.8
رشید برهانی
 • شماره 25
 • نام رشید برهانی
 • سن 38
 • پست هافبک
 • قیمت 14,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  4.8
  قدرت بدنی
  22.2
  سرعت
  29.1
  توپ گیری
  13.4
  دروازه‌بانی
  10.9
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  23.1
  دقت پاس
  11.7
  کنترل توپ
  11.7
  دقت شوت
  15.9
حافظ حسن زاده
 • شماره 32
 • نام حافظ حسن زاده
 • سن 28
 • پست هافبک
 • قیمت 76,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  51.5
  قدرت بدنی
  25.7
  سرعت
  32.5
  توپ گیری
  31.7
  دروازه‌بانی
  13.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  54.9
  دقت پاس
  62.7
  کنترل توپ
  62
  دقت شوت
  42.9
کیومرث رئوف
 • شماره 33
 • نام کیومرث رئوف
 • سن 32
 • پست هافبک
 • قیمت 60,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  36.6
  قدرت بدنی
  27.7
  سرعت
  33.8
  توپ گیری
  31.1
  دروازه‌بانی
  13.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  50.9
  دقت پاس
  49.4
  کنترل توپ
  49.2
  دقت شوت
  39.9
فرخ کامروا
 • شماره 40
 • نام فرخ کامروا
 • سن 29
 • پست هافبک
 • قیمت 45,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  21.3
  قدرت بدنی
  21.8
  سرعت
  28.3
  توپ گیری
  17.1
  دروازه‌بانی
  10.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  33.5
  دقت پاس
  31.3
  کنترل توپ
  31.1
  دقت شوت
  19.5
سروش صالحی
 • شماره 42
 • نام سروش صالحی
 • سن 27
 • پست هافبک
 • قیمت 47,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  20.1
  قدرت بدنی
  20.2
  سرعت
  27.2
  توپ گیری
  15.3
  دروازه‌بانی
  10.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  31.5
  دقت پاس
  30.5
  کنترل توپ
  30.4
  دقت شوت
  17.5
داراب حق شناس
 • شماره 31
 • نام داراب حق شناس
 • سن 30
 • پست مهاجم
 • قیمت 88,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  38.1
  قدرت بدنی
  35.6
  سرعت
  39.5
  توپ گیری
  21.8
  دروازه‌بانی
  12.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  81.5
  دقت پاس
  18
  کنترل توپ
  19.1
  دقت شوت
  77.7
پوریا آذرم
 • شماره 35
 • نام پوریا آذرم
 • سن 31
 • پست مهاجم
 • قیمت 85,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  36.9
  قدرت بدنی
  36.4
  سرعت
  39.9
  توپ گیری
  23.4
  دروازه‌بانی
  13.5
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  80.4
  دقت پاس
  17.4
  کنترل توپ
  17.4
  دقت شوت
  77.1
منوچهر رضوانی
 • شماره 38
 • نام منوچهر رضوانی
 • سن 33
 • پست مهاجم
 • قیمت 65,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  24
  قدرت بدنی
  36.5
  سرعت
  39.3
  توپ گیری
  20.3
  دروازه‌بانی
  12.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  63.8
  دقت پاس
  9.9
  کنترل توپ
  10.8
  دقت شوت
  59.1
سام اکرامی
 • شماره 43
 • نام سام اکرامی
 • سن 32
 • پست مهاجم
 • قیمت 73,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  28
  قدرت بدنی
  39.4
  سرعت
  40.6
  توپ گیری
  27.5
  دروازه‌بانی
  13
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  60.1
  دقت پاس
  14.6
  کنترل توپ
  13.8
  دقت شوت
  56.8
شهیار خالدی
 • شماره 44
 • نام شهیار خالدی
 • سن 31
 • پست مهاجم
 • قیمت 82,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  33.4
  قدرت بدنی
  37.6
  سرعت
  40
  توپ گیری
  22.3
  دروازه‌بانی
  13.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  77
  دقت پاس
  15.4
  کنترل توپ
  16.5
  دقت شوت
  74
رشید صنعتی
 • شماره 47
 • نام رشید صنعتی
 • سن 36
 • پست مهاجم
 • قیمت 31,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  8.4
  قدرت بدنی
  28
  سرعت
  35.5
  توپ گیری
  15.6
  دروازه‌بانی
  11
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  31.6
  دقت پاس
  3.3
  کنترل توپ
  3.3
  دقت شوت
  27.2
اردوان میرجلیلی
 • شماره 48
 • نام اردوان میرجلیلی
 • سن 28
 • پست مهاجم
 • قیمت 90,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  37.9
  قدرت بدنی
  31.7
  سرعت
  37.5
  توپ گیری
  21.2
  دروازه‌بانی
  11.5
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  79.6
  دقت پاس
  18
  کنترل توپ
  19
  دقت شوت
  77.5
مازیار اختیاری
 • شماره 51
 • نام مازیار اختیاری
 • سن 26
 • پست مهاجم
 • قیمت 91,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  35
  قدرت بدنی
  29
  سرعت
  35.2
  توپ گیری
  20.8
  دروازه‌بانی
  12.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  77.6
  دقت پاس
  15.6
  کنترل توپ
  17.7
  دقت شوت
  73.5