REAL    MADRID
فراز عباسی
 • شماره 25
 • نام فراز عباسی
 • سن 20
 • پست دروازه بان
 • قیمت 40,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  15.1
  قدرت بدنی
  16.2
  سرعت
  45.5
  توپ گیری
  14.1
  دروازه‌بانی
  45.9
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  50.1
  دقت پاس
  10.1
  کنترل توپ
  10.1
  دقت شوت
  10.1
نامدار رحیمیان
 • شماره 31
 • نام نامدار رحیمیان
 • سن 29
 • پست دروازه بان
 • قیمت 39,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  15.1
  قدرت بدنی
  21.2
  سرعت
  50.7
  توپ گیری
  83.4
  دروازه‌بانی
  100
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  50.1
  دقت پاس
  12.7
  کنترل توپ
  12.7
  دقت شوت
  10.1
بردیا محمدی
 • شماره 23
 • نام بردیا محمدی
 • سن 24
 • پست مدافع
 • قیمت 72,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  42.7
  قدرت بدنی
  36.2
  سرعت
  37.1
  توپ گیری
  86.7
  دروازه‌بانی
  11.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28
  دقت پاس
  58.1
  کنترل توپ
  40.5
  دقت شوت
  23.9
احسان ایرانی
 • شماره 24
 • نام احسان ایرانی
 • سن 33
 • پست مدافع
 • قیمت 69,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  42.1
  قدرت بدنی
  63.5
  سرعت
  52.6
  توپ گیری
  97.6
  دروازه‌بانی
  10.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  27.1
  دقت پاس
  57.5
  کنترل توپ
  42.7
  دقت شوت
  20.8
زند کامروا
 • شماره 29
 • نام زند کامروا
 • سن 24
 • پست مدافع
 • قیمت 72,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  42.1
  قدرت بدنی
  36.3
  سرعت
  37.1
  توپ گیری
  87.1
  دروازه‌بانی
  11.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  27.4
  دقت پاس
  57.4
  کنترل توپ
  40.3
  دقت شوت
  23.1
رخشان آذرافزا
 • شماره 32
 • نام رخشان آذرافزا
 • سن 24
 • پست مدافع
 • قیمت 72,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  41.9
  قدرت بدنی
  36.6
  سرعت
  37.1
  توپ گیری
  86.6
  دروازه‌بانی
  11.9
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  27.3
  دقت پاس
  58.4
  کنترل توپ
  39.9
  دقت شوت
  22.8
گودرز فتاحی
 • شماره 33
 • نام گودرز فتاحی
 • سن 31
 • پست مدافع
 • قیمت 75,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  48.1
  قدرت بدنی
  59.3
  سرعت
  49.5
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  10.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  33.8
  دقت پاس
  63.9
  کنترل توپ
  44.7
  دقت شوت
  28.5
فردین خسروی
 • شماره 36
 • نام فردین خسروی
 • سن 31
 • پست مدافع
 • قیمت 75,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  47.8
  قدرت بدنی
  59.2
  سرعت
  49.5
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  11.9
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  33.8
  دقت پاس
  62.5
  کنترل توپ
  44.1
  دقت شوت
  29
رستم آبادزاده
 • شماره 38
 • نام رستم آبادزاده
 • سن 24
 • پست مدافع
 • قیمت 72,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  43.6
  قدرت بدنی
  37.1
  سرعت
  37.1
  توپ گیری
  85.9
  دروازه‌بانی
  10.5
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  29
  دقت پاس
  56.9
  کنترل توپ
  41.1
  دقت شوت
  22.6
یونس نیکویی
 • شماره 40
 • نام یونس نیکویی
 • سن 31
 • پست مدافع
 • قیمت 75,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  48.9
  قدرت بدنی
  59.1
  سرعت
  49.5
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  11.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  34.1
  دقت پاس
  63
  کنترل توپ
  43.2
  دقت شوت
  28.9
رامین حسین زاده
 • شماره 41
 • نام رامین حسین زاده
 • سن 31
 • پست مدافع
 • قیمت 75,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  48.8
  قدرت بدنی
  58.5
  سرعت
  49.5
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  12.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  34.6
  دقت پاس
  62.9
  کنترل توپ
  43.7
  دقت شوت
  29.3
خشایار حاتمی
 • شماره 42
 • نام خشایار حاتمی
 • سن 31
 • پست مدافع
 • قیمت 75,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  49
  قدرت بدنی
  59.3
  سرعت
  49.5
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  12.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  33.7
  دقت پاس
  63.9
  کنترل توپ
  43.2
  دقت شوت
  29
محمد اختیاری
 • شماره 45
 • نام محمد اختیاری
 • سن 24
 • پست مدافع
 • قیمت 72,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  43.8
  قدرت بدنی
  37.9
  سرعت
  37.1
  توپ گیری
  85.9
  دروازه‌بانی
  11.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  27.2
  دقت پاس
  58.6
  کنترل توپ
  39.4
  دقت شوت
  22.4
یحیی آذرکیا
 • شماره 48
 • نام یحیی آذرکیا
 • سن 35
 • پست مدافع
 • قیمت 53,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  32.7
  قدرت بدنی
  49.4
  سرعت
  47.3
  توپ گیری
  79.7
  دروازه‌بانی
  11.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  25.4
  دقت پاس
  50.1
  کنترل توپ
  33.4
  دقت شوت
  17.5
محسن خالدی
 • شماره 51
 • نام محسن خالدی
 • سن 31
 • پست مدافع
 • قیمت 75,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  48.4
  قدرت بدنی
  59.8
  سرعت
  49.5
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  12.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  33.9
  دقت پاس
  63.1
  کنترل توپ
  44.5
  دقت شوت
  27.7
ناصر آذربیک
 • شماره 26
 • نام ناصر آذربیک
 • سن 31
 • پست هافبک
 • قیمت 74,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  47.1
  قدرت بدنی
  32.4
  سرعت
  35.9
  توپ گیری
  43.4
  دروازه‌بانی
  12.9
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  59.5
  دقت پاس
  58.1
  کنترل توپ
  55.9
  دقت شوت
  48.2
رشید عباسی
 • شماره 27
 • نام رشید عباسی
 • سن 31
 • پست هافبک
 • قیمت 73,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  45.8
  قدرت بدنی
  32.7
  سرعت
  35.9
  توپ گیری
  44.1
  دروازه‌بانی
  13.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  58.5
  دقت پاس
  57
  کنترل توپ
  56
  دقت شوت
  47.3
پژمان طالبی
 • شماره 30
 • نام پژمان طالبی
 • سن 22
 • پست هافبک
 • قیمت 86,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  49.9
  قدرت بدنی
  23.7
  سرعت
  31.2
  توپ گیری
  31.5
  دروازه‌بانی
  12.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  51.2
  دقت پاس
  59.7
  کنترل توپ
  61.3
  دقت شوت
  38.8
حافظ فیضی
 • شماره 35
 • نام حافظ فیضی
 • سن 27
 • پست هافبک
 • قیمت 59,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  29.3
  قدرت بدنی
  22.8
  سرعت
  28
  توپ گیری
  28.5
  دروازه‌بانی
  10.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  40.3
  دقت پاس
  38.6
  کنترل توپ
  37.7
  دقت شوت
  33.3
داریوش فرجی
 • شماره 37
 • نام داریوش فرجی
 • سن 31
 • پست هافبک
 • قیمت 76,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  49.8
  قدرت بدنی
  31.6
  سرعت
  35.3
  توپ گیری
  50.8
  دروازه‌بانی
  12.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  55
  دقت پاس
  62
  کنترل توپ
  60.5
  دقت شوت
  43.6
ایمان‌ موسوی
 • شماره 43
 • نام ایمان‌ موسوی
 • سن 23
 • پست هافبک
 • قیمت 85,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  50.8
  قدرت بدنی
  25
  سرعت
  31.8
  توپ گیری
  33.7
  دروازه‌بانی
  12.9
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  51
  دقت پاس
  62.2
  کنترل توپ
  60.5
  دقت شوت
  39.4
خشایار بهبودی
 • شماره 44
 • نام خشایار بهبودی
 • سن 29
 • پست هافبک
 • قیمت 101,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  95.2
  قدرت بدنی
  30.5
  سرعت
  34.6
  توپ گیری
  40.1
  دروازه‌بانی
  11.9
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  54.6
  دقت پاس
  100
  کنترل توپ
  100
  دقت شوت
  44.5
فربد جوان بختی
 • شماره 47
 • نام فربد جوان بختی
 • سن 22
 • پست هافبک
 • قیمت 85,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  48
  قدرت بدنی
  23.3
  سرعت
  31.2
  توپ گیری
  30
  دروازه‌بانی
  13.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  51.2
  دقت پاس
  61.3
  کنترل توپ
  59.6
  دقت شوت
  38.2
هومن همتی
 • شماره 39
 • نام هومن همتی
 • سن 23
 • پست مهاجم
 • قیمت 97,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  34.3
  قدرت بدنی
  29.3
  سرعت
  34.5
  توپ گیری
  22.4
  دروازه‌بانی
  12.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  72.6
  دقت پاس
  16.8
  کنترل توپ
  17.5
  دقت شوت
  69.3
نیما فتاحی
 • شماره 46
 • نام نیما فتاحی
 • سن 31
 • پست مهاجم
 • قیمت 118,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  64.9
  قدرت بدنی
  49.5
  سرعت
  45.9
  توپ گیری
  26
  دروازه‌بانی
  12.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  90.7
  دقت پاس
  45.2
  کنترل توپ
  47.1
  دقت شوت
  86.7
مجتبی نیازی
 • شماره 49
 • نام مجتبی نیازی
 • سن 30
 • پست مهاجم
 • قیمت 115,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  59.5
  قدرت بدنی
  50.2
  سرعت
  46.2
  توپ گیری
  22.6
  دروازه‌بانی
  11.9
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  95.9
  دقت پاس
  30.7
  کنترل توپ
  33.4
  دقت شوت
  95.4