REAL    MADRID
شاهرخ نوری
 • شماره 29
 • نام شاهرخ نوری
 • سن 35
 • پست دروازه بان
 • قیمت 21,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  14.4
  قدرت بدنی
  23
  سرعت
  47.4
  توپ گیری
  17.9
  دروازه‌بانی
  54.5
  آمادگی
  95.3
  قدرت شوت
  49.7
  دقت پاس
  9.2
  کنترل توپ
  10.9
  دقت شوت
  11.9
پرویز قدس
 • شماره 38
 • نام پرویز قدس
 • سن 31
 • پست دروازه بان
 • قیمت 27,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  16.1
  قدرت بدنی
  21.4
  سرعت
  49.4
  توپ گیری
  10.9
  دروازه‌بانی
  40.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  52.3
  دقت پاس
  10.6
  کنترل توپ
  10.7
  دقت شوت
  12.5
قباد سماواتیان
 • شماره 28
 • نام قباد سماواتیان
 • سن 28
 • پست مدافع
 • قیمت 76,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  49.3
  قدرت بدنی
  51
  سرعت
  44.4
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  11.6
  آمادگی
  90.6
  قدرت شوت
  30.9
  دقت پاس
  64.2
  کنترل توپ
  44.8
  دقت شوت
  24.6
گودرز فتاحی
 • شماره 33
 • نام گودرز فتاحی
 • سن 24
 • پست مدافع
 • قیمت 67,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  37
  قدرت بدنی
  36.2
  سرعت
  37.1
  توپ گیری
  67.2
  دروازه‌بانی
  10.9
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  29.1
  دقت پاس
  50.6
  کنترل توپ
  35.1
  دقت شوت
  24.6
فردین خسروی
 • شماره 36
 • نام فردین خسروی
 • سن 24
 • پست مدافع
 • قیمت 66,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  36.6
  قدرت بدنی
  36.1
  سرعت
  37.1
  توپ گیری
  67.1
  دروازه‌بانی
  12.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  29.1
  دقت پاس
  49
  کنترل توپ
  34.4
  دقت شوت
  25.2
یونس نیکویی
 • شماره 40
 • نام یونس نیکویی
 • سن 24
 • پست مدافع
 • قیمت 66,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  37.9
  قدرت بدنی
  35.9
  سرعت
  37.1
  توپ گیری
  67.2
  دروازه‌بانی
  11.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  29.4
  دقت پاس
  49.6
  کنترل توپ
  33.4
  دقت شوت
  25.2
رامین حسین زاده
 • شماره 41
 • نام رامین حسین زاده
 • سن 24
 • پست مدافع
 • قیمت 66,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  37.8
  قدرت بدنی
  35.3
  سرعت
  37.1
  توپ گیری
  65.9
  دروازه‌بانی
  12.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  29.9
  دقت پاس
  49.4
  کنترل توپ
  34
  دقت شوت
  25.5
خشایار حاتمی
 • شماره 42
 • نام خشایار حاتمی
 • سن 24
 • پست مدافع
 • قیمت 66,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  38
  قدرت بدنی
  36.2
  سرعت
  37.1
  توپ گیری
  65.8
  دروازه‌بانی
  12.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  29
  دقت پاس
  50.5
  کنترل توپ
  33.4
  دقت شوت
  25.3
محسن شمشیری
 • شماره 47
 • نام محسن شمشیری
 • سن 28
 • پست مدافع
 • قیمت 77,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  49.9
  قدرت بدنی
  52.3
  سرعت
  44.8
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  11.5
  آمادگی
  91.4
  قدرت شوت
  30
  دقت پاس
  64.3
  کنترل توپ
  45.4
  دقت شوت
  26.1
یحیی آذرکیا
 • شماره 48
 • نام یحیی آذرکیا
 • سن 28
 • پست مدافع
 • قیمت 77,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  49.9
  قدرت بدنی
  52.3
  سرعت
  44.8
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  12.3
  آمادگی
  91.5
  قدرت شوت
  29.7
  دقت پاس
  63.7
  کنترل توپ
  45.9
  دقت شوت
  24.5
فربد رحیمیان
 • شماره 49
 • نام فربد رحیمیان
 • سن 28
 • پست مدافع
 • قیمت 77,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  49.7
  قدرت بدنی
  52.3
  سرعت
  44.8
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  11.3
  آمادگی
  90.5
  قدرت شوت
  30.5
  دقت پاس
  64.7
  کنترل توپ
  44.5
  دقت شوت
  25.7
امید قادری
 • شماره 50
 • نام امید قادری
 • سن 28
 • پست مدافع
 • قیمت 77,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  49.9
  قدرت بدنی
  52.2
  سرعت
  44.8
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  12.7
  آمادگی
  91.6
  قدرت شوت
  29.9
  دقت پاس
  63.8
  کنترل توپ
  44.7
  دقت شوت
  25.2
محسن خالدی
 • شماره 51
 • نام محسن خالدی
 • سن 24
 • پست مدافع
 • قیمت 66,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  37.4
  قدرت بدنی
  36.7
  سرعت
  37.1
  توپ گیری
  65.5
  دروازه‌بانی
  12.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  29.1
  دقت پاس
  49.6
  کنترل توپ
  34.9
  دقت شوت
  23.8
اسفندیار سلیمانی
 • شماره 25
 • نام اسفندیار سلیمانی
 • سن 25
 • پست هافبک
 • قیمت 66,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  35.1
  قدرت بدنی
  21
  سرعت
  29.8
  توپ گیری
  29.8
  دروازه‌بانی
  10.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  35.7
  دقت پاس
  46.9
  کنترل توپ
  47.1
  دقت شوت
  25.7
ناصر آذربیک
 • شماره 26
 • نام ناصر آذربیک
 • سن 24
 • پست هافبک
 • قیمت 85,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  51.5
  قدرت بدنی
  26.4
  سرعت
  33
  توپ گیری
  32.5
  دروازه‌بانی
  13.2
  آمادگی
  93.4
  قدرت شوت
  53.9
  دقت پاس
  62.4
  کنترل توپ
  60.7
  دقت شوت
  42.5
رشید عباسی
 • شماره 27
 • نام رشید عباسی
 • سن 24
 • پست هافبک
 • قیمت 84,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  49.7
  قدرت بدنی
  26.8
  سرعت
  33
  توپ گیری
  33.2
  دروازه‌بانی
  13.7
  آمادگی
  93.4
  قدرت شوت
  52.8
  دقت پاس
  61
  کنترل توپ
  60.8
  دقت شوت
  41.5
گشتاسب آذرکیا
 • شماره 31
 • نام گشتاسب آذرکیا
 • سن 20
 • پست هافبک
 • قیمت 60,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  19
  قدرت بدنی
  16.3
  سرعت
  24.2
  توپ گیری
  16.6
  دروازه‌بانی
  10
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  30.4
  دقت پاس
  30.6
  کنترل توپ
  28.7
  دقت شوت
  24.4
داریوش حصارکی
 • شماره 32
 • نام داریوش حصارکی
 • سن 27
 • پست هافبک
 • قیمت 59,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  30.7
  قدرت بدنی
  21.3
  سرعت
  28.4
  توپ گیری
  31.2
  دروازه‌بانی
  12.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  34.2
  دقت پاس
  44.4
  کنترل توپ
  43.8
  دقت شوت
  25.2
حافظ فیضی
 • شماره 35
 • نام حافظ فیضی
 • سن 20
 • پست هافبک
 • قیمت 60,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  21.1
  قدرت بدنی
  15.6
  سرعت
  24.4
  توپ گیری
  13.5
  دروازه‌بانی
  10.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28.7
  دقت پاس
  32.7
  کنترل توپ
  32.7
  دقت شوت
  21.7
عماد غفاری
 • شماره 45
 • نام عماد غفاری
 • سن 31
 • پست هافبک
 • قیمت 78,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  54
  قدرت بدنی
  32.5
  سرعت
  36
  توپ گیری
  42.3
  دروازه‌بانی
  13.3
  آمادگی
  91.6
  قدرت شوت
  59.1
  دقت پاس
  65.2
  کنترل توپ
  64.7
  دقت شوت
  48
سیامک خانی زاده
 • شماره 46
 • نام سیامک خانی زاده
 • سن 31
 • پست هافبک
 • قیمت 77,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  54.2
  قدرت بدنی
  31.6
  سرعت
  36
  توپ گیری
  41.5
  دروازه‌بانی
  13.3
  آمادگی
  92.2
  قدرت شوت
  58.9
  دقت پاس
  65.4
  کنترل توپ
  64
  دقت شوت
  46.7
تهمورث محمدخانی
 • شماره 23
 • نام تهمورث محمدخانی
 • سن 30
 • پست مهاجم
 • قیمت 103,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  47.6
  قدرت بدنی
  43
  سرعت
  43
  توپ گیری
  20.8
  دروازه‌بانی
  12.9
  آمادگی
  90.6
  قدرت شوت
  99.7
  دقت پاس
  20.1
  کنترل توپ
  21.6
  دقت شوت
  99.2
پاشا دانشپور
 • شماره 24
 • نام پاشا دانشپور
 • سن 22
 • پست مهاجم
 • قیمت 99,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  34.2
  قدرت بدنی
  26.1
  سرعت
  33.4
  توپ گیری
  19.1
  دروازه‌بانی
  12.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  76.8
  دقت پاس
  16.2
  کنترل توپ
  16.4
  دقت شوت
  73.5
اشکان یارلو
 • شماره 30
 • نام اشکان یارلو
 • سن 22
 • پست مهاجم
 • قیمت 98,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  34.4
  قدرت بدنی
  25.3
  سرعت
  33.4
  توپ گیری
  18.8
  دروازه‌بانی
  11.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  77
  دقت پاس
  15.8
  کنترل توپ
  17.1
  دقت شوت
  73.3
محمد بهبودی
 • شماره 34
 • نام محمد بهبودی
 • سن 24
 • پست مهاجم
 • قیمت 100,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  34.9
  قدرت بدنی
  33.1
  سرعت
  37.7
  توپ گیری
  20.8
  دروازه‌بانی
  12.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  78.7
  دقت پاس
  16.8
  کنترل توپ
  17.3
  دقت شوت
  75.8
علی سیرجانی
 • شماره 39
 • نام علی سیرجانی
 • سن 25
 • پست مهاجم
 • قیمت 101,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  37
  قدرت بدنی
  36.6
  سرعت
  38.7
  توپ گیری
  23.6
  دروازه‌بانی
  12.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  79.6
  دقت پاس
  17.5
  کنترل توپ
  18.5
  دقت شوت
  76.3