REAL    MADRID
شاهرخ نوری
 • شماره 29
 • نام شاهرخ نوری
 • سن 33
 • پست دروازه بان
 • قیمت 26,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  15.2
  قدرت بدنی
  24.2
  سرعت
  47.5
  توپ گیری
  32.1
  دروازه‌بانی
  75.7
  آمادگی
  95.6
  قدرت شوت
  50.4
  دقت پاس
  9.8
  کنترل توپ
  11.7
  دقت شوت
  12.5
پرویز قدس
 • شماره 38
 • نام پرویز قدس
 • سن 29
 • پست دروازه بان
 • قیمت 30,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  16.3
  قدرت بدنی
  21.2
  سرعت
  48.6
  توپ گیری
  13.4
  دروازه‌بانی
  45.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  52.6
  دقت پاس
  10.6
  کنترل توپ
  10.7
  دقت شوت
  12.6
قباد سماواتیان
 • شماره 28
 • نام قباد سماواتیان
 • سن 26
 • پست مدافع
 • قیمت 75,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  47.6
  قدرت بدنی
  42.8
  سرعت
  40
  توپ گیری
  98.9
  دروازه‌بانی
  11.2
  آمادگی
  90.8
  قدرت شوت
  29.6
  دقت پاس
  62.7
  کنترل توپ
  43.6
  دقت شوت
  23.3
گودرز فتاحی
 • شماره 33
 • نام گودرز فتاحی
 • سن 22
 • پست مدافع
 • قیمت 65,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  35.2
  قدرت بدنی
  28
  سرعت
  32.6
  توپ گیری
  63.6
  دروازه‌بانی
  10.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  27.8
  دقت پاس
  49.1
  کنترل توپ
  33.9
  دقت شوت
  23.4
فردین خسروی
 • شماره 36
 • نام فردین خسروی
 • سن 22
 • پست مدافع
 • قیمت 65,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  34.9
  قدرت بدنی
  27.9
  سرعت
  32.6
  توپ گیری
  63.4
  دروازه‌بانی
  11.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  27.9
  دقت پاس
  47.5
  کنترل توپ
  33.2
  دقت شوت
  24
یونس نیکویی
 • شماره 40
 • نام یونس نیکویی
 • سن 22
 • پست مدافع
 • قیمت 65,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  36.2
  قدرت بدنی
  27.8
  سرعت
  32.6
  توپ گیری
  63.6
  دروازه‌بانی
  11
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28.1
  دقت پاس
  48.1
  کنترل توپ
  32.2
  دقت شوت
  23.9
رامین حسین زاده
 • شماره 41
 • نام رامین حسین زاده
 • سن 22
 • پست مدافع
 • قیمت 65,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  36
  قدرت بدنی
  27.2
  سرعت
  32.6
  توپ گیری
  62.3
  دروازه‌بانی
  12
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28.6
  دقت پاس
  47.9
  کنترل توپ
  32.8
  دقت شوت
  24.2
خشایار حاتمی
 • شماره 42
 • نام خشایار حاتمی
 • سن 22
 • پست مدافع
 • قیمت 65,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  36.3
  قدرت بدنی
  28
  سرعت
  32.6
  توپ گیری
  62.1
  دروازه‌بانی
  12
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  27.7
  دقت پاس
  49
  کنترل توپ
  32.2
  دقت شوت
  24
محسن شمشیری
 • شماره 47
 • نام محسن شمشیری
 • سن 26
 • پست مدافع
 • قیمت 76,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  48.1
  قدرت بدنی
  44.1
  سرعت
  40.4
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  11.1
  آمادگی
  92
  قدرت شوت
  28.7
  دقت پاس
  62.9
  کنترل توپ
  44.2
  دقت شوت
  24.8
یحیی آذرکیا
 • شماره 48
 • نام یحیی آذرکیا
 • سن 26
 • پست مدافع
 • قیمت 76,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  48.2
  قدرت بدنی
  44.2
  سرعت
  40.4
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  11.9
  آمادگی
  92
  قدرت شوت
  28.5
  دقت پاس
  62.2
  کنترل توپ
  44.7
  دقت شوت
  23.2
فربد رحیمیان
 • شماره 49
 • نام فربد رحیمیان
 • سن 26
 • پست مدافع
 • قیمت 76,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  48
  قدرت بدنی
  44.2
  سرعت
  40.4
  توپ گیری
  99.5
  دروازه‌بانی
  10.9
  آمادگی
  91.7
  قدرت شوت
  29.2
  دقت پاس
  63.2
  کنترل توپ
  43.3
  دقت شوت
  24.4
امید قادری
 • شماره 50
 • نام امید قادری
 • سن 26
 • پست مدافع
 • قیمت 76,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  48.1
  قدرت بدنی
  44.1
  سرعت
  40.3
  توپ گیری
  99.6
  دروازه‌بانی
  12.3
  آمادگی
  90.6
  قدرت شوت
  28.6
  دقت پاس
  62.3
  کنترل توپ
  43.5
  دقت شوت
  24
محسن خالدی
 • شماره 51
 • نام محسن خالدی
 • سن 22
 • پست مدافع
 • قیمت 65,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  35.7
  قدرت بدنی
  28.6
  سرعت
  32.6
  توپ گیری
  61.9
  دروازه‌بانی
  12.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  27.9
  دقت پاس
  48.1
  کنترل توپ
  33.7
  دقت شوت
  22.5
رحیم همتی
 • شماره 24
 • نام رحیم همتی
 • سن 32
 • پست هافبک
 • قیمت 85,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  70.3
  قدرت بدنی
  28.2
  سرعت
  35
  توپ گیری
  30.8
  دروازه‌بانی
  14.1
  آمادگی
  91.4
  قدرت شوت
  68.6
  دقت پاس
  82.3
  کنترل توپ
  82.6
  دقت شوت
  57.7
اسفندیار سلیمانی
 • شماره 25
 • نام اسفندیار سلیمانی
 • سن 23
 • پست هافبک
 • قیمت 68,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  34.1
  قدرت بدنی
  18.9
  سرعت
  28.3
  توپ گیری
  28.7
  دروازه‌بانی
  10.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  33.6
  دقت پاس
  46.2
  کنترل توپ
  46.5
  دقت شوت
  23.6
ناصر آذربیک
 • شماره 26
 • نام ناصر آذربیک
 • سن 23
 • پست هافبک
 • قیمت 84,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  50.5
  قدرت بدنی
  24.4
  سرعت
  31.4
  توپ گیری
  31.5
  دروازه‌بانی
  12.6
  آمادگی
  96.6
  قدرت شوت
  51.8
  دقت پاس
  61.8
  کنترل توپ
  60
  دقت شوت
  40.4
رشید عباسی
 • شماره 27
 • نام رشید عباسی
 • سن 23
 • پست هافبک
 • قیمت 84,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  48.7
  قدرت بدنی
  24.7
  سرعت
  31.4
  توپ گیری
  32.2
  دروازه‌بانی
  13.1
  آمادگی
  96.4
  قدرت شوت
  50.7
  دقت پاس
  60.4
  کنترل توپ
  60.2
  دقت شوت
  39.4
داریوش حصارکی
 • شماره 32
 • نام داریوش حصارکی
 • سن 25
 • پست هافبک
 • قیمت 61,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  29.7
  قدرت بدنی
  19.2
  سرعت
  26.9
  توپ گیری
  30.2
  دروازه‌بانی
  12.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  32.1
  دقت پاس
  43.7
  کنترل توپ
  43.1
  دقت شوت
  23.1
عماد غفاری
 • شماره 45
 • نام عماد غفاری
 • سن 29
 • پست هافبک
 • قیمت 86,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  61.6
  قدرت بدنی
  31.2
  سرعت
  34.9
  توپ گیری
  43.9
  دروازه‌بانی
  12.9
  آمادگی
  92.2
  قدرت شوت
  60.5
  دقت پاس
  71.5
  کنترل توپ
  71
  دقت شوت
  49.3
سیامک خانی زاده
 • شماره 46
 • نام سیامک خانی زاده
 • سن 29
 • پست هافبک
 • قیمت 85,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  61.8
  قدرت بدنی
  30.3
  سرعت
  34.9
  توپ گیری
  42.9
  دروازه‌بانی
  12.9
  آمادگی
  92.5
  قدرت شوت
  60.2
  دقت پاس
  71.7
  کنترل توپ
  70.1
  دقت شوت
  47.9
محمد بهبودی
 • شماره 34
 • نام محمد بهبودی
 • سن 22
 • پست مهاجم
 • قیمت 99,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  33.1
  قدرت بدنی
  27
  سرعت
  34
  توپ گیری
  19.8
  دروازه‌بانی
  12
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  74.5
  دقت پاس
  16.2
  کنترل توپ
  16.6
  دقت شوت
  71.6
نادر میرجلیلی
 • شماره 35
 • نام نادر میرجلیلی
 • سن 31
 • پست مهاجم
 • قیمت 97,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  40.8
  قدرت بدنی
  45.9
  سرعت
  44.3
  توپ گیری
  29.5
  دروازه‌بانی
  12.3
  آمادگی
  90.2
  قدرت شوت
  91.5
  دقت پاس
  17.2
  کنترل توپ
  19
  دقت شوت
  87.2
علی سیرجانی
 • شماره 39
 • نام علی سیرجانی
 • سن 23
 • پست مهاجم
 • قیمت 100,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  35.3
  قدرت بدنی
  30.4
  سرعت
  35
  توپ گیری
  22.7
  دروازه‌بانی
  12.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  75.4
  دقت پاس
  16.9
  کنترل توپ
  17.7
  دقت شوت
  72.1