REAL    MADRID
شاهرخ نوری
 • شماره 29
 • نام شاهرخ نوری
 • سن 34
 • پست دروازه بان
 • قیمت 24,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  15
  قدرت بدنی
  24.1
  سرعت
  47.5
  توپ گیری
  28.1
  دروازه‌بانی
  70.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  50.2
  دقت پاس
  9.7
  کنترل توپ
  11.5
  دقت شوت
  12.3
پرویز قدس
 • شماره 38
 • نام پرویز قدس
 • سن 30
 • پست دروازه بان
 • قیمت 28,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  16.3
  قدرت بدنی
  21.3
  سرعت
  48.9
  توپ گیری
  12.6
  دروازه‌بانی
  43.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  52.5
  دقت پاس
  10.6
  کنترل توپ
  10.7
  دقت شوت
  12.5
قباد سماواتیان
 • شماره 28
 • نام قباد سماواتیان
 • سن 26
 • پست مدافع
 • قیمت 77,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  48.7
  قدرت بدنی
  45.7
  سرعت
  41.5
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  11.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  29.7
  دقت پاس
  64
  کنترل توپ
  44.5
  دقت شوت
  23.4
گودرز فتاحی
 • شماره 33
 • نام گودرز فتاحی
 • سن 23
 • پست مدافع
 • قیمت 66,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  36.3
  قدرت بدنی
  30.9
  سرعت
  34.1
  توپ گیری
  66.8
  دروازه‌بانی
  10.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  27.9
  دقت پاس
  50.3
  کنترل توپ
  34.8
  دقت شوت
  23.5
فردین خسروی
 • شماره 36
 • نام فردین خسروی
 • سن 23
 • پست مدافع
 • قیمت 65,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  35.9
  قدرت بدنی
  30.8
  سرعت
  34.1
  توپ گیری
  66.6
  دروازه‌بانی
  11.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28
  دقت پاس
  48.8
  کنترل توپ
  34.2
  دقت شوت
  24.1
یونس نیکویی
 • شماره 40
 • نام یونس نیکویی
 • سن 23
 • پست مدافع
 • قیمت 65,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  37.3
  قدرت بدنی
  30.6
  سرعت
  34.1
  توپ گیری
  66.7
  دروازه‌بانی
  11.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28.2
  دقت پاس
  49.3
  کنترل توپ
  33.2
  دقت شوت
  24
رامین حسین زاده
 • شماره 41
 • نام رامین حسین زاده
 • سن 23
 • پست مدافع
 • قیمت 65,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  37.1
  قدرت بدنی
  30
  سرعت
  34.1
  توپ گیری
  65.5
  دروازه‌بانی
  12.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28.8
  دقت پاس
  49.2
  کنترل توپ
  33.7
  دقت شوت
  24.4
خشایار حاتمی
 • شماره 42
 • نام خشایار حاتمی
 • سن 23
 • پست مدافع
 • قیمت 65,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  37.4
  قدرت بدنی
  30.9
  سرعت
  34.1
  توپ گیری
  65.3
  دروازه‌بانی
  12.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  27.8
  دقت پاس
  50.2
  کنترل توپ
  33.2
  دقت شوت
  24.1
محسن شمشیری
 • شماره 47
 • نام محسن شمشیری
 • سن 27
 • پست مدافع
 • قیمت 76,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  49.2
  قدرت بدنی
  47
  سرعت
  41.9
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  11.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28.9
  دقت پاس
  64.1
  کنترل توپ
  45.1
  دقت شوت
  24.9
یحیی آذرکیا
 • شماره 48
 • نام یحیی آذرکیا
 • سن 27
 • پست مدافع
 • قیمت 76,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  49.3
  قدرت بدنی
  47.1
  سرعت
  41.9
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  12
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28.6
  دقت پاس
  63.4
  کنترل توپ
  45.6
  دقت شوت
  23.3
فربد رحیمیان
 • شماره 49
 • نام فربد رحیمیان
 • سن 27
 • پست مدافع
 • قیمت 76,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  49.1
  قدرت بدنی
  47.1
  سرعت
  41.9
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  11
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  29.3
  دقت پاس
  64.5
  کنترل توپ
  44.3
  دقت شوت
  24.6
امید قادری
 • شماره 50
 • نام امید قادری
 • سن 27
 • پست مدافع
 • قیمت 76,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  49.2
  قدرت بدنی
  46.9
  سرعت
  41.9
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  12.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28.8
  دقت پاس
  63.6
  کنترل توپ
  44.5
  دقت شوت
  24.1
محسن خالدی
 • شماره 51
 • نام محسن خالدی
 • سن 23
 • پست مدافع
 • قیمت 65,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  36.7
  قدرت بدنی
  31.5
  سرعت
  34.1
  توپ گیری
  65.1
  دروازه‌بانی
  12.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28
  دقت پاس
  49.4
  کنترل توپ
  34.7
  دقت شوت
  22.7
اسفندیار سلیمانی
 • شماره 25
 • نام اسفندیار سلیمانی
 • سن 24
 • پست هافبک
 • قیمت 67,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  34.4
  قدرت بدنی
  19.6
  سرعت
  28.8
  توپ گیری
  29.7
  دروازه‌بانی
  10.5
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  33.8
  دقت پاس
  46.7
  کنترل توپ
  46.8
  دقت شوت
  23.8
ناصر آذربیک
 • شماره 26
 • نام ناصر آذربیک
 • سن 23
 • پست هافبک
 • قیمت 85,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  50.8
  قدرت بدنی
  25.1
  سرعت
  31.9
  توپ گیری
  32.4
  دروازه‌بانی
  12.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  52
  دقت پاس
  62.2
  کنترل توپ
  60.4
  دقت شوت
  40.6
رشید عباسی
 • شماره 27
 • نام رشید عباسی
 • سن 23
 • پست هافبک
 • قیمت 85,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  49.1
  قدرت بدنی
  25.5
  سرعت
  31.9
  توپ گیری
  33.1
  دروازه‌بانی
  13.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  50.9
  دقت پاس
  60.8
  کنترل توپ
  60.5
  دقت شوت
  39.6
داریوش حصارکی
 • شماره 32
 • نام داریوش حصارکی
 • سن 26
 • پست هافبک
 • قیمت 60,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  30.1
  قدرت بدنی
  20
  سرعت
  27.4
  توپ گیری
  31.1
  دروازه‌بانی
  12.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  32.3
  دقت پاس
  44.2
  کنترل توپ
  43.5
  دقت شوت
  23.3
عماد غفاری
 • شماره 45
 • نام عماد غفاری
 • سن 29
 • پست هافبک
 • قیمت 87,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  62
  قدرت بدنی
  31.9
  سرعت
  35.4
  توپ گیری
  44.8
  دروازه‌بانی
  13
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  60.7
  دقت پاس
  72
  کنترل توپ
  71.4
  دقت شوت
  49.5
سیامک خانی زاده
 • شماره 46
 • نام سیامک خانی زاده
 • سن 29
 • پست هافبک
 • قیمت 86,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  62.1
  قدرت بدنی
  31
  سرعت
  35.4
  توپ گیری
  43.9
  دروازه‌بانی
  13.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  60.4
  دقت پاس
  72.1
  کنترل توپ
  70.4
  دقت شوت
  48.1
تهمورث محمدخانی
 • شماره 23
 • نام تهمورث محمدخانی
 • سن 29
 • پست مهاجم
 • قیمت 105,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  49.1
  قدرت بدنی
  40.1
  سرعت
  41.1
  توپ گیری
  21
  دروازه‌بانی
  12.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  100
  دقت پاس
  21.2
  کنترل توپ
  22.7
  دقت شوت
  100
محمد بهبودی
 • شماره 34
 • نام محمد بهبودی
 • سن 23
 • پست مهاجم
 • قیمت 98,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  33.5
  قدرت بدنی
  29.2
  سرعت
  35.2
  توپ گیری
  20.5
  دروازه‌بانی
  12.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  74.9
  دقت پاس
  16.6
  کنترل توپ
  16.9
  دقت شوت
  72
علی سیرجانی
 • شماره 39
 • نام علی سیرجانی
 • سن 24
 • پست مهاجم
 • قیمت 99,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  35.7
  قدرت بدنی
  32.6
  سرعت
  36.3
  توپ گیری
  23.4
  دروازه‌بانی
  12.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  75.8
  دقت پاس
  17.2
  کنترل توپ
  18
  دقت شوت
  72.5