FC Bayern Munich Germany
مهراب رستگار
 • شماره 35
 • نام مهراب رستگار
 • سن 32
 • پست دروازه بان
 • قیمت 28,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  15.3
  قدرت بدنی
  23.2
  سرعت
  47.5
  توپ گیری
  37.7
  دروازه‌بانی
  82.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  50.8
  دقت پاس
  9.5
  کنترل توپ
  9.6
  دقت شوت
  11
سیاوش موسوی
 • شماره 37
 • نام سیاوش موسوی
 • سن 31
 • پست دروازه بان
 • قیمت 27,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  16.4
  قدرت بدنی
  18.9
  سرعت
  48.3
  توپ گیری
  14.1
  دروازه‌بانی
  46.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  52.7
  دقت پاس
  12
  کنترل توپ
  13.2
  دقت شوت
  12.8
پیروز خالقی
 • شماره 23
 • نام پیروز خالقی
 • سن 29
 • پست مدافع
 • قیمت 80,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  53.6
  قدرت بدنی
  57.6
  سرعت
  47
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  10.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  35.9
  دقت پاس
  66.6
  کنترل توپ
  47.9
  دقت شوت
  31.4
کوهیار نوری
 • شماره 24
 • نام کوهیار نوری
 • سن 32
 • پست مدافع
 • قیمت 67,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  39.2
  قدرت بدنی
  61.7
  سرعت
  50.7
  توپ گیری
  93.2
  دروازه‌بانی
  11.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  25.1
  دقت پاس
  53.7
  کنترل توپ
  39.7
  دقت شوت
  15.9
مرتضی بهمنی
 • شماره 27
 • نام مرتضی بهمنی
 • سن 34
 • پست مدافع
 • قیمت 65,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  43
  قدرت بدنی
  56
  سرعت
  49.1
  توپ گیری
  88.3
  دروازه‌بانی
  11.9
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  31.3
  دقت پاس
  60.7
  کنترل توپ
  41.7
  دقت شوت
  23.9
آتش‌ مطلبی
 • شماره 28
 • نام آتش‌ مطلبی
 • سن 29
 • پست مدافع
 • قیمت 79,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  52.9
  قدرت بدنی
  56.6
  سرعت
  46.9
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  10.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  36.3
  دقت پاس
  66.9
  کنترل توپ
  46.9
  دقت شوت
  32.1
امین بهدادی
 • شماره 31
 • نام امین بهدادی
 • سن 24
 • پست مدافع
 • قیمت 70,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  41.3
  قدرت بدنی
  35.2
  سرعت
  36
  توپ گیری
  80.9
  دروازه‌بانی
  11.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28.9
  دقت پاس
  56.2
  کنترل توپ
  37.8
  دقت شوت
  23.4
فرشید جلال زاده
 • شماره 32
 • نام فرشید جلال زاده
 • سن 28
 • پست مدافع
 • قیمت 79,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  50.5
  قدرت بدنی
  53.9
  سرعت
  45.2
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  10.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  36.3
  دقت پاس
  62.9
  کنترل توپ
  44.9
  دقت شوت
  31.5
فرزین پرچمی
 • شماره 36
 • نام فرزین پرچمی
 • سن 24
 • پست مدافع
 • قیمت 70,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  41.2
  قدرت بدنی
  34.6
  سرعت
  36
  توپ گیری
  81.4
  دروازه‌بانی
  12.1
  آمادگی
  94.3
  قدرت شوت
  27.7
  دقت پاس
  56.1
  کنترل توپ
  38.7
  دقت شوت
  23.9
فرزاد اسلامی
 • شماره 39
 • نام فرزاد اسلامی
 • سن 29
 • پست مدافع
 • قیمت 81,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  54.3
  قدرت بدنی
  58.4
  سرعت
  47.9
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  10.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  36.6
  دقت پاس
  68.5
  کنترل توپ
  48
  دقت شوت
  31.9
سامان بیگی
 • شماره 40
 • نام سامان بیگی
 • سن 24
 • پست مدافع
 • قیمت 70,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  42
  قدرت بدنی
  35.1
  سرعت
  35.9
  توپ گیری
  81
  دروازه‌بانی
  12.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28.9
  دقت پاس
  55.9
  کنترل توپ
  38.8
  دقت شوت
  22.6
آزاد ظروفی
 • شماره 41
 • نام آزاد ظروفی
 • سن 29
 • پست مدافع
 • قیمت 81,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  55.1
  قدرت بدنی
  58.2
  سرعت
  47.9
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  10.9
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  36.3
  دقت پاس
  68.6
  کنترل توپ
  48
  دقت شوت
  31
بهروز دانشپور
 • شماره 42
 • نام بهروز دانشپور
 • سن 29
 • پست مدافع
 • قیمت 81,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  54.5
  قدرت بدنی
  59.3
  سرعت
  47.9
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  10.9
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  36.2
  دقت پاس
  68.7
  کنترل توپ
  49.1
  دقت شوت
  30.7
مهیار ظروفی
 • شماره 43
 • نام مهیار ظروفی
 • سن 32
 • پست مدافع
 • قیمت 68,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  41.8
  قدرت بدنی
  60.5
  سرعت
  48.2
  توپ گیری
  98.6
  دروازه‌بانی
  10.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  24.1
  دقت پاس
  57.5
  کنترل توپ
  39.3
  دقت شوت
  17.4
شهاب قدس
 • شماره 45
 • نام شهاب قدس
 • سن 32
 • پست مدافع
 • قیمت 72,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  43.5
  قدرت بدنی
  63.4
  سرعت
  50.3
  توپ گیری
  98.8
  دروازه‌بانی
  11.9
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  25.5
  دقت پاس
  63.7
  کنترل توپ
  45.3
  دقت شوت
  18
جمشید حسین زاده
 • شماره 47
 • نام جمشید حسین زاده
 • سن 32
 • پست مدافع
 • قیمت 67,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  41.8
  قدرت بدنی
  59.7
  سرعت
  48.2
  توپ گیری
  98.6
  دروازه‌بانی
  9.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  21.4
  دقت پاس
  58.3
  کنترل توپ
  37.7
  دقت شوت
  16.6
شهرداد برقعی
 • شماره 51
 • نام شهرداد برقعی
 • سن 33
 • پست مدافع
 • قیمت 68,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  45.2
  قدرت بدنی
  56.8
  سرعت
  49.6
  توپ گیری
  93.3
  دروازه‌بانی
  10.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  31.3
  دقت پاس
  63.5
  کنترل توپ
  43.2
  دقت شوت
  23.3
عماد سروی
 • شماره 25
 • نام عماد سروی
 • سن 19
 • پست هافبک
 • قیمت 59,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  16.7
  قدرت بدنی
  16.8
  سرعت
  24.9
  توپ گیری
  15.5
  دروازه‌بانی
  10
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  24.1
  دقت پاس
  29.2
  کنترل توپ
  28.6
  دقت شوت
  10.1
کامران یزدانی
 • شماره 26
 • نام کامران یزدانی
 • سن 19
 • پست هافبک
 • قیمت 58,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  16.2
  قدرت بدنی
  16.2
  سرعت
  24.6
  توپ گیری
  13.7
  دروازه‌بانی
  10
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  24.1
  دقت پاس
  28.5
  کنترل توپ
  28.1
  دقت شوت
  10.1
کامبیز آریایی
 • شماره 29
 • نام کامبیز آریایی
 • سن 19
 • پست هافبک
 • قیمت 58,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  16.2
  قدرت بدنی
  16.2
  سرعت
  24.6
  توپ گیری
  13.7
  دروازه‌بانی
  10
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  24.1
  دقت پاس
  28.5
  کنترل توپ
  28.1
  دقت شوت
  10.1
هوشیار آذرم
 • شماره 30
 • نام هوشیار آذرم
 • سن 28
 • پست هافبک
 • قیمت 84,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  56.4
  قدرت بدنی
  30.5
  سرعت
  34.3
  توپ گیری
  44
  دروازه‌بانی
  13.5
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  60
  دقت پاس
  65.8
  کنترل توپ
  65.7
  دقت شوت
  48
کامبیز براتی
 • شماره 49
 • نام کامبیز براتی
 • سن 24
 • پست هافبک
 • قیمت 86,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  52.2
  قدرت بدنی
  26.6
  سرعت
  32.5
  توپ گیری
  37.9
  دروازه‌بانی
  13.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  51.9
  دقت پاس
  63.9
  کنترل توپ
  61.6
  دقت شوت
  41.4
مجتبی بزرگمنش
 • شماره 50
 • نام مجتبی بزرگمنش
 • سن 24
 • پست هافبک
 • قیمت 86,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  52.1
  قدرت بدنی
  26.2
  سرعت
  32.5
  توپ گیری
  37.1
  دروازه‌بانی
  11.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  53.1
  دقت پاس
  63.5
  کنترل توپ
  63.3
  دقت شوت
  40.7
جلیل بختیاری
 • شماره 34
 • نام جلیل بختیاری
 • سن 24
 • پست مهاجم
 • قیمت 98,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  34.3
  قدرت بدنی
  31.6
  سرعت
  36.5
  توپ گیری
  24.6
  دروازه‌بانی
  12.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  72.7
  دقت پاس
  18
  کنترل توپ
  18.6
  دقت شوت
  70.5
جلیل آبادزاده
 • شماره 38
 • نام جلیل آبادزاده
 • سن 34
 • پست مهاجم
 • قیمت 72,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  30.6
  قدرت بدنی
  44.2
  سرعت
  43.3
  توپ گیری
  21.6
  دروازه‌بانی
  11.5
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  64.9
  دقت پاس
  13.9
  کنترل توپ
  15.1
  دقت شوت
  61.2
مجتبی خانی زاده
 • شماره 44
 • نام مجتبی خانی زاده
 • سن 33
 • پست مهاجم
 • قیمت 86,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  36.9
  قدرت بدنی
  46.7
  سرعت
  45.7
  توپ گیری
  23
  دروازه‌بانی
  11.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  82.5
  دقت پاس
  14.9
  کنترل توپ
  17.2
  دقت شوت
  80.6