FC Bayern Munich Germany
مهراب رستگار
 • شماره 35
 • نام مهراب رستگار
 • سن 34
 • پست دروازه بان
 • قیمت 22,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  14.4
  قدرت بدنی
  22.4
  سرعت
  46.8
  توپ گیری
  21.3
  دروازه‌بانی
  59.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  49.9
  دقت پاس
  8.6
  کنترل توپ
  8.7
  دقت شوت
  10.3
خداداد توکلی
 • شماره 38
 • نام خداداد توکلی
 • سن 20
 • پست دروازه بان
 • قیمت 40,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  15.3
  قدرت بدنی
  16.2
  سرعت
  45.7
  توپ گیری
  12.7
  دروازه‌بانی
  44
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  50.2
  دقت پاس
  10.2
  کنترل توپ
  10.3
  دقت شوت
  10.2
پیروز خالقی
 • شماره 23
 • نام پیروز خالقی
 • سن 31
 • پست مدافع
 • قیمت 77,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  52
  قدرت بدنی
  60.3
  سرعت
  49.5
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  10.4
  آمادگی
  97.9
  قدرت شوت
  33.2
  دقت پاس
  68.3
  کنترل توپ
  48.1
  دقت شوت
  27.7
کمال سیرجانی
 • شماره 24
 • نام کمال سیرجانی
 • سن 22
 • پست مدافع
 • قیمت 64,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  34.6
  قدرت بدنی
  27.4
  سرعت
  32
  توپ گیری
  60.4
  دروازه‌بانی
  10.5
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28
  دقت پاس
  47.1
  کنترل توپ
  32.9
  دقت شوت
  23.4
آتش‌ مطلبی
 • شماره 28
 • نام آتش‌ مطلبی
 • سن 31
 • پست مدافع
 • قیمت 77,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  51.6
  قدرت بدنی
  59.6
  سرعت
  49.4
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  10.4
  آمادگی
  97.1
  قدرت شوت
  33.7
  دقت پاس
  68.8
  کنترل توپ
  47.4
  دقت شوت
  28.4
امین بهدادی
 • شماره 31
 • نام امین بهدادی
 • سن 26
 • پست مدافع
 • قیمت 77,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  49
  قدرت بدنی
  44.8
  سرعت
  40.8
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  11.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28.9
  دقت پاس
  65.8
  کنترل توپ
  45
  دقت شوت
  23.4
فرشید جلال زاده
 • شماره 32
 • نام فرشید جلال زاده
 • سن 31
 • پست مدافع
 • قیمت 77,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  53.1
  قدرت بدنی
  59.8
  سرعت
  48.8
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  10.6
  آمادگی
  98.6
  قدرت شوت
  34.8
  دقت پاس
  68.2
  کنترل توپ
  48.3
  دقت شوت
  29.4
فرزین پرچمی
 • شماره 36
 • نام فرزین پرچمی
 • سن 26
 • پست مدافع
 • قیمت 77,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  48.9
  قدرت بدنی
  44.3
  سرعت
  40.8
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  12.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  27.7
  دقت پاس
  65.7
  کنترل توپ
  45.9
  دقت شوت
  23.9
کیوان آذرافزا
 • شماره 37
 • نام کیوان آذرافزا
 • سن 22
 • پست مدافع
 • قیمت 64,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  34.2
  قدرت بدنی
  27.6
  سرعت
  32
  توپ گیری
  60.9
  دروازه‌بانی
  11.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  27.1
  دقت پاس
  48.2
  کنترل توپ
  31.9
  دقت شوت
  22.2
فرزاد اسلامی
 • شماره 39
 • نام فرزاد اسلامی
 • سن 32
 • پست مدافع
 • قیمت 74,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  50.1
  قدرت بدنی
  59.1
  سرعت
  49.6
  توپ گیری
  99.3
  دروازه‌بانی
  10.5
  آمادگی
  99.3
  قدرت شوت
  33.1
  دقت پاس
  67.6
  کنترل توپ
  46.3
  دقت شوت
  27
سامان بیگی
 • شماره 40
 • نام سامان بیگی
 • سن 26
 • پست مدافع
 • قیمت 77,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  49.6
  قدرت بدنی
  44.8
  سرعت
  40.8
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  12.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28.9
  دقت پاس
  65.5
  کنترل توپ
  46
  دقت شوت
  22.6
آزاد ظروفی
 • شماره 41
 • نام آزاد ظروفی
 • سن 32
 • پست مدافع
 • قیمت 74,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  50.7
  قدرت بدنی
  59
  سرعت
  49.6
  توپ گیری
  99.3
  دروازه‌بانی
  10.7
  آمادگی
  99.1
  قدرت شوت
  32.8
  دقت پاس
  67.7
  کنترل توپ
  46.3
  دقت شوت
  26.3
بهروز دانشپور
 • شماره 42
 • نام بهروز دانشپور
 • سن 32
 • پست مدافع
 • قیمت 74,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  50.2
  قدرت بدنی
  59.9
  سرعت
  49.6
  توپ گیری
  99.3
  دروازه‌بانی
  10.7
  آمادگی
  98.9
  قدرت شوت
  32.7
  دقت پاس
  67.8
  کنترل توپ
  47.1
  دقت شوت
  26
شهرداد بهزادنیا
 • شماره 43
 • نام شهرداد بهزادنیا
 • سن 22
 • پست مدافع
 • قیمت 63,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  33.6
  قدرت بدنی
  25.7
  سرعت
  32
  توپ گیری
  60.7
  دروازه‌بانی
  12
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  27.5
  دقت پاس
  47.1
  کنترل توپ
  33.2
  دقت شوت
  23.8
حافظ لسانی
 • شماره 44
 • نام حافظ لسانی
 • سن 22
 • پست مدافع
 • قیمت 64,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  35.4
  قدرت بدنی
  27.6
  سرعت
  32
  توپ گیری
  59.7
  دروازه‌بانی
  11.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  27.3
  دقت پاس
  47.4
  کنترل توپ
  32.6
  دقت شوت
  22.4
عماد سروی
 • شماره 25
 • نام عماد سروی
 • سن 22
 • پست هافبک
 • قیمت 56,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  19
  قدرت بدنی
  19.2
  سرعت
  26.1
  توپ گیری
  22.8
  دروازه‌بانی
  10
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  24.1
  دقت پاس
  32
  کنترل توپ
  30.8
  دقت شوت
  10.1
کامران یزدانی
 • شماره 26
 • نام کامران یزدانی
 • سن 21
 • پست هافبک
 • قیمت 57,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  18.5
  قدرت بدنی
  18.6
  سرعت
  25.8
  توپ گیری
  21
  دروازه‌بانی
  10
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  24.1
  دقت پاس
  31.3
  کنترل توپ
  30.3
  دقت شوت
  10.1
کامبیز آریایی
 • شماره 29
 • نام کامبیز آریایی
 • سن 21
 • پست هافبک
 • قیمت 57,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  18.5
  قدرت بدنی
  18.6
  سرعت
  25.8
  توپ گیری
  21
  دروازه‌بانی
  10
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  24.1
  دقت پاس
  31.3
  کنترل توپ
  30.3
  دقت شوت
  10.1
هوشیار آذرم
 • شماره 30
 • نام هوشیار آذرم
 • سن 30
 • پست هافبک
 • قیمت 80,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  52.7
  قدرت بدنی
  32.3
  سرعت
  35.2
  توپ گیری
  49.2
  دروازه‌بانی
  13.4
  آمادگی
  99.7
  قدرت شوت
  57.4
  دقت پاس
  63.9
  کنترل توپ
  63.1
  دقت شوت
  45.6
کامبیز براتی
 • شماره 49
 • نام کامبیز براتی
 • سن 27
 • پست هافبک
 • قیمت 83,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  54.5
  قدرت بدنی
  29.1
  سرعت
  33.7
  توپ گیری
  45.2
  دروازه‌بانی
  13.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  51.9
  دقت پاس
  66.8
  کنترل توپ
  63.7
  دقت شوت
  41.4
مجتبی بزرگمنش
 • شماره 50
 • نام مجتبی بزرگمنش
 • سن 27
 • پست هافبک
 • قیمت 83,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  54.4
  قدرت بدنی
  28.6
  سرعت
  33.7
  توپ گیری
  44.5
  دروازه‌بانی
  11.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  53.1
  دقت پاس
  66.4
  کنترل توپ
  65.4
  دقت شوت
  40.7
کمال صادقی
 • شماره 27
 • نام کمال صادقی
 • سن 23
 • پست مهاجم
 • قیمت 97,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  34.3
  قدرت بدنی
  29.3
  سرعت
  34.5
  توپ گیری
  22.3
  دروازه‌بانی
  12.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  72.6
  دقت پاس
  16.7
  کنترل توپ
  17.5
  دقت شوت
  69.3
افشین نصیری
 • شماره 34
 • نام افشین نصیری
 • سن 32
 • پست مهاجم
 • قیمت 89,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  41.5
  قدرت بدنی
  50
  سرعت
  46.1
  توپ گیری
  23.2
  دروازه‌بانی
  11.3
  آمادگی
  96.6
  قدرت شوت
  77.3
  دقت پاس
  13.2
  کنترل توپ
  15.8
  دقت شوت
  75.2
مانی حسن زاده
 • شماره 46
 • نام مانی حسن زاده
 • سن 21
 • پست مهاجم
 • قیمت 79,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  20.2
  قدرت بدنی
  25.9
  سرعت
  29.5
  توپ گیری
  20.5
  دروازه‌بانی
  10
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  31.8
  دقت پاس
  16
  کنترل توپ
  13.7
  دقت شوت
  29.8