666666 پرسپولیس عباس اباد 666666
حسام میبدی
 • شماره 29
 • نام حسام میبدی
 • سن 19
 • پست دروازه بان
 • قیمت 41,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  15.1
  قدرت بدنی
  15.9
  سرعت
  45.5
  توپ گیری
  10
  دروازه‌بانی
  40
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  50.1
  دقت پاس
  10
  کنترل توپ
  10
  دقت شوت
  10.1
جاوید شوشتری
 • شماره 30
 • نام جاوید شوشتری
 • سن 33
 • پست دروازه بان
 • قیمت 26,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  17
  قدرت بدنی
  21.1
  سرعت
  48.7
  توپ گیری
  25.6
  دروازه‌بانی
  65.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  52.4
  دقت پاس
  11.8
  کنترل توپ
  11.9
  دقت شوت
  12.6
پویا جمالی فر
 • شماره 23
 • نام پویا جمالی فر
 • سن 32
 • پست مدافع
 • قیمت 75,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  53.1
  قدرت بدنی
  58.7
  سرعت
  50.5
  توپ گیری
  98.2
  دروازه‌بانی
  12.5
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  30.1
  دقت پاس
  72.4
  کنترل توپ
  50.7
  دقت شوت
  23.5
امید حصارکی
 • شماره 25
 • نام امید حصارکی
 • سن 32
 • پست مدافع
 • قیمت 74,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  51
  قدرت بدنی
  57.4
  سرعت
  49.7
  توپ گیری
  96.6
  دروازه‌بانی
  12.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  31.8
  دقت پاس
  70.2
  کنترل توپ
  50.4
  دقت شوت
  24.9
شهرداد حسن زاده
 • شماره 26
 • نام شهرداد حسن زاده
 • سن 32
 • پست مدافع
 • قیمت 76,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  53.5
  قدرت بدنی
  58.3
  سرعت
  49.7
  توپ گیری
  97.6
  دروازه‌بانی
  10.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  30.4
  دقت پاس
  73.3
  کنترل توپ
  51.7
  دقت شوت
  24.2
فریدون بهشتی
 • شماره 31
 • نام فریدون بهشتی
 • سن 26
 • پست مدافع
 • قیمت 75,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  42
  قدرت بدنی
  49.8
  سرعت
  44.4
  توپ گیری
  95.2
  دروازه‌بانی
  13
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  25.2
  دقت پاس
  60.3
  کنترل توپ
  43.1
  دقت شوت
  16.2
حافظ علویان
 • شماره 34
 • نام حافظ علویان
 • سن 26
 • پست مدافع
 • قیمت 75,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  41
  قدرت بدنی
  50.8
  سرعت
  44.4
  توپ گیری
  96.2
  دروازه‌بانی
  11
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  24.2
  دقت پاس
  57.3
  کنترل توپ
  45.1
  دقت شوت
  16.2
عارف خانی زاده
 • شماره 37
 • نام عارف خانی زاده
 • سن 34
 • پست مدافع
 • قیمت 63,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  39.4
  قدرت بدنی
  58.4
  سرعت
  50.7
  توپ گیری
  93.3
  دروازه‌بانی
  10.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  18
  دقت پاس
  58.1
  کنترل توپ
  43.1
  دقت شوت
  13.1
کاوه ایرانمنش
 • شماره 38
 • نام کاوه ایرانمنش
 • سن 32
 • پست مدافع
 • قیمت 76,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  53
  قدرت بدنی
  58.3
  سرعت
  50.5
  توپ گیری
  98.3
  دروازه‌بانی
  12.5
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  31
  دقت پاس
  72.3
  کنترل توپ
  52.3
  دقت شوت
  24.2
آبتین خیری
 • شماره 42
 • نام آبتین خیری
 • سن 26
 • پست مدافع
 • قیمت 74,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  43.3
  قدرت بدنی
  49.6
  سرعت
  44.3
  توپ گیری
  96.2
  دروازه‌بانی
  12
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  24.2
  دقت پاس
  59.7
  کنترل توپ
  36.4
  دقت شوت
  16.2
حسن پورانی
 • شماره 43
 • نام حسن پورانی
 • سن 34
 • پست مدافع
 • قیمت 61,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  39.9
  قدرت بدنی
  52.3
  سرعت
  47.9
  توپ گیری
  86.2
  دروازه‌بانی
  11.5
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  30.7
  دقت پاس
  58.1
  کنترل توپ
  39.1
  دقت شوت
  21.8
مهراب صالحی
 • شماره 48
 • نام مهراب صالحی
 • سن 26
 • پست مدافع
 • قیمت 74,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  43
  قدرت بدنی
  49.8
  سرعت
  44.4
  توپ گیری
  95.4
  دروازه‌بانی
  13
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  24.2
  دقت پاس
  58.4
  کنترل توپ
  37.2
  دقت شوت
  16.2
پرویز حمیدیان
 • شماره 49
 • نام پرویز حمیدیان
 • سن 26
 • پست مدافع
 • قیمت 74,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  43
  قدرت بدنی
  51.8
  سرعت
  44.4
  توپ گیری
  96.4
  دروازه‌بانی
  12
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  23.2
  دقت پاس
  58.4
  کنترل توپ
  38.2
  دقت شوت
  14.2
شهرام حصارکی
 • شماره 50
 • نام شهرام حصارکی
 • سن 26
 • پست مدافع
 • قیمت 74,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  42
  قدرت بدنی
  51.7
  سرعت
  44.4
  توپ گیری
  94.2
  دروازه‌بانی
  11
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  24.2
  دقت پاس
  59.3
  کنترل توپ
  34.1
  دقت شوت
  15.2
گودرز ظروفی
 • شماره 24
 • نام گودرز ظروفی
 • سن 34
 • پست هافبک
 • قیمت 61,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  40.6
  قدرت بدنی
  30.7
  سرعت
  35.2
  توپ گیری
  35.5
  دروازه‌بانی
  12.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  45.8
  دقت پاس
  57.7
  کنترل توپ
  57
  دقت شوت
  35.2
کریم میبدی
 • شماره 27
 • نام کریم میبدی
 • سن 35
 • پست هافبک
 • قیمت 57,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  39.1
  قدرت بدنی
  30.1
  سرعت
  34.8
  توپ گیری
  33.9
  دروازه‌بانی
  13.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  46
  دقت پاس
  55.8
  کنترل توپ
  55.1
  دقت شوت
  35.2
فرهاد صالحی
 • شماره 36
 • نام فرهاد صالحی
 • سن 35
 • پست هافبک
 • قیمت 56,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  37.9
  قدرت بدنی
  29.8
  سرعت
  33.5
  توپ گیری
  34.4
  دروازه‌بانی
  12.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  45.1
  دقت پاس
  55.4
  کنترل توپ
  54.7
  دقت شوت
  34.2
امین سیروسی
 • شماره 44
 • نام امین سیروسی
 • سن 35
 • پست هافبک
 • قیمت 56,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  37.8
  قدرت بدنی
  30
  سرعت
  34
  توپ گیری
  33.9
  دروازه‌بانی
  12.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  44.7
  دقت پاس
  55.4
  کنترل توپ
  54.7
  دقت شوت
  34.4
کیا ایرانمنش
 • شماره 46
 • نام کیا ایرانمنش
 • سن 32
 • پست هافبک
 • قیمت 82,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  69
  قدرت بدنی
  31.8
  سرعت
  35.9
  توپ گیری
  47.3
  دروازه‌بانی
  12.5
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  49.5
  دقت پاس
  79
  کنترل توپ
  78.3
  دقت شوت
  38.4
محمود حمیدیان
 • شماره 47
 • نام محمود حمیدیان
 • سن 32
 • پست هافبک
 • قیمت 82,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  68.3
  قدرت بدنی
  32.6
  سرعت
  35.8
  توپ گیری
  48
  دروازه‌بانی
  13.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  49.6
  دقت پاس
  79
  کنترل توپ
  78.3
  دقت شوت
  38.1
بامشاد مرادی
 • شماره 28
 • نام بامشاد مرادی
 • سن 34
 • پست مهاجم
 • قیمت 74,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  31.7
  قدرت بدنی
  43.8
  سرعت
  44.3
  توپ گیری
  26.3
  دروازه‌بانی
  12.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  59.8
  دقت پاس
  19.1
  کنترل توپ
  19.4
  دقت شوت
  56.2
کاووس نیکویی
 • شماره 32
 • نام کاووس نیکویی
 • سن 32
 • پست مهاجم
 • قیمت 108,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  53
  قدرت بدنی
  49.3
  سرعت
  48.3
  توپ گیری
  23.9
  دروازه‌بانی
  14.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  98.1
  دقت پاس
  27.1
  کنترل توپ
  30.5
  دقت شوت
  97.8
کریم بهشتی
 • شماره 35
 • نام کریم بهشتی
 • سن 32
 • پست مهاجم
 • قیمت 108,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  53.5
  قدرت بدنی
  49.7
  سرعت
  48.3
  توپ گیری
  23.2
  دروازه‌بانی
  14.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  98.1
  دقت پاس
  27.3
  کنترل توپ
  28.9
  دقت شوت
  97.8
رستم ظروفی
 • شماره 51
 • نام رستم ظروفی
 • سن 26
 • پست مهاجم
 • قیمت 91,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  36.3
  قدرت بدنی
  32.4
  سرعت
  32.9
  توپ گیری
  14.6
  دروازه‌بانی
  12.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  83.2
  دقت پاس
  14.5
  کنترل توپ
  18.1
  دقت شوت
  80.2