666666 پرسپولیس عباس اباد 666666
حسام میبدی
 • شماره 29
 • نام حسام میبدی
 • سن 21
 • پست دروازه بان
 • قیمت 38,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  15.2
  قدرت بدنی
  17
  سرعت
  46
  توپ گیری
  10.1
  دروازه‌بانی
  40
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  50.4
  دقت پاس
  10
  کنترل توپ
  10
  دقت شوت
  10.4
جاوید شوشتری
 • شماره 30
 • نام جاوید شوشتری
 • سن 35
 • پست دروازه بان
 • قیمت 21,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  16.1
  قدرت بدنی
  20.1
  سرعت
  47.7
  توپ گیری
  13.3
  دروازه‌بانی
  44.7
  آمادگی
  96.6
  قدرت شوت
  51.8
  دقت پاس
  10.5
  کنترل توپ
  10.7
  دقت شوت
  12
پویا جمالی فر
 • شماره 23
 • نام پویا جمالی فر
 • سن 34
 • پست مدافع
 • قیمت 61,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  40.1
  قدرت بدنی
  52.6
  سرعت
  49.1
  توپ گیری
  80.8
  دروازه‌بانی
  12.1
  آمادگی
  90.8
  قدرت شوت
  27
  دقت پاس
  60.1
  کنترل توپ
  40.5
  دقت شوت
  19.5
امید حصارکی
 • شماره 25
 • نام امید حصارکی
 • سن 35
 • پست مدافع
 • قیمت 54,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  35.2
  قدرت بدنی
  48.4
  سرعت
  47.1
  توپ گیری
  73.3
  دروازه‌بانی
  11.9
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  27.3
  دقت پاس
  54.8
  کنترل توپ
  37.3
  دقت شوت
  19.3
شهرداد حسن زاده
 • شماره 26
 • نام شهرداد حسن زاده
 • سن 34
 • پست مدافع
 • قیمت 60,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  39
  قدرت بدنی
  51.1
  سرعت
  48
  توپ گیری
  78
  دروازه‌بانی
  10.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  26.9
  دقت پاس
  59.3
  کنترل توپ
  40.1
  دقت شوت
  19.5
فریدون بهشتی
 • شماره 31
 • نام فریدون بهشتی
 • سن 29
 • پست مدافع
 • قیمت 77,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  47.8
  قدرت بدنی
  58.9
  سرعت
  49
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  13
  آمادگی
  95
  قدرت شوت
  27.2
  دقت پاس
  66.6
  کنترل توپ
  48
  دقت شوت
  18.2
حافظ علویان
 • شماره 34
 • نام حافظ علویان
 • سن 29
 • پست مدافع
 • قیمت 77,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  46.8
  قدرت بدنی
  59.9
  سرعت
  49
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  11
  آمادگی
  95.6
  قدرت شوت
  26.2
  دقت پاس
  63.6
  کنترل توپ
  50
  دقت شوت
  18.2
عارف خانی زاده
 • شماره 37
 • نام عارف خانی زاده
 • سن 36
 • پست مدافع
 • قیمت 42,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  24.2
  قدرت بدنی
  44.2
  سرعت
  45.7
  توپ گیری
  62.2
  دروازه‌بانی
  10.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  15.2
  دقت پاس
  41.6
  کنترل توپ
  28.5
  دقت شوت
  9.9
کاوه ایرانمنش
 • شماره 38
 • نام کاوه ایرانمنش
 • سن 34
 • پست مدافع
 • قیمت 62,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  40.2
  قدرت بدنی
  52.5
  سرعت
  49.2
  توپ گیری
  81.2
  دروازه‌بانی
  12.1
  آمادگی
  91.8
  قدرت شوت
  27.9
  دقت پاس
  60.2
  کنترل توپ
  41.8
  دقت شوت
  20.1
قباد هاشمی
 • شماره 39
 • نام قباد هاشمی
 • سن 32
 • پست مدافع
 • قیمت 65,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  37.1
  قدرت بدنی
  60.1
  سرعت
  51.2
  توپ گیری
  92.9
  دروازه‌بانی
  12.2
  آمادگی
  91.6
  قدرت شوت
  20.8
  دقت پاس
  57.2
  کنترل توپ
  32.4
  دقت شوت
  14.4
آبتین خیری
 • شماره 42
 • نام آبتین خیری
 • سن 28
 • پست مدافع
 • قیمت 78,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  49.1
  قدرت بدنی
  58.8
  سرعت
  48.9
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  12
  آمادگی
  95.3
  قدرت شوت
  26.2
  دقت پاس
  66
  کنترل توپ
  41.2
  دقت شوت
  18.2
حسن پورانی
 • شماره 43
 • نام حسن پورانی
 • سن 36
 • پست مدافع
 • قیمت 40,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  23.5
  قدرت بدنی
  39.3
  سرعت
  43
  توپ گیری
  56.3
  دروازه‌بانی
  10.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  24.2
  دقت پاس
  40.6
  کنترل توپ
  25.4
  دقت شوت
  14.9
مهراب صالحی
 • شماره 48
 • نام مهراب صالحی
 • سن 29
 • پست مدافع
 • قیمت 76,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  48.8
  قدرت بدنی
  58.9
  سرعت
  49
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  13
  آمادگی
  95.8
  قدرت شوت
  26.2
  دقت پاس
  64.7
  کنترل توپ
  42
  دقت شوت
  18.2
پرویز حمیدیان
 • شماره 49
 • نام پرویز حمیدیان
 • سن 29
 • پست مدافع
 • قیمت 76,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  48.8
  قدرت بدنی
  60.9
  سرعت
  49
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  12
  آمادگی
  95.2
  قدرت شوت
  25.2
  دقت پاس
  64.7
  کنترل توپ
  43
  دقت شوت
  16.2
شهرام حصارکی
 • شماره 50
 • نام شهرام حصارکی
 • سن 29
 • پست مدافع
 • قیمت 76,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  47.8
  قدرت بدنی
  60.8
  سرعت
  49
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  11
  آمادگی
  95.4
  قدرت شوت
  26.2
  دقت پاس
  65.6
  کنترل توپ
  39
  دقت شوت
  17.2
گودرز ظروفی
 • شماره 24
 • نام گودرز ظروفی
 • سن 37
 • پست هافبک
 • قیمت 33,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  16.4
  قدرت بدنی
  28.5
  سرعت
  33.2
  توپ گیری
  27
  دروازه‌بانی
  11.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  32.9
  دقت پاس
  29.7
  کنترل توپ
  29.2
  دقت شوت
  24.2
کریم میبدی
 • شماره 27
 • نام کریم میبدی
 • سن 37
 • پست هافبک
 • قیمت 32,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  15.5
  قدرت بدنی
  27.9
  سرعت
  32.8
  توپ گیری
  25.8
  دروازه‌بانی
  12.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  32.7
  دقت پاس
  28.4
  کنترل توپ
  27.8
  دقت شوت
  23.9
رامبد حاتمی
 • شماره 33
 • نام رامبد حاتمی
 • سن 34
 • پست هافبک
 • قیمت 65,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  45.2
  قدرت بدنی
  31.5
  سرعت
  34.6
  توپ گیری
  31.6
  دروازه‌بانی
  12.5
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  55.8
  دقت پاس
  61.8
  کنترل توپ
  61.6
  دقت شوت
  45.6
فرهاد صالحی
 • شماره 36
 • نام فرهاد صالحی
 • سن 37
 • پست هافبک
 • قیمت 31,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  15.1
  قدرت بدنی
  27.6
  سرعت
  31.7
  توپ گیری
  26.1
  دروازه‌بانی
  11.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  32.1
  دقت پاس
  28.1
  کنترل توپ
  27.6
  دقت شوت
  23.3
امین سیروسی
 • شماره 44
 • نام امین سیروسی
 • سن 37
 • پست هافبک
 • قیمت 31,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  15
  قدرت بدنی
  27.8
  سرعت
  32.1
  توپ گیری
  25.7
  دروازه‌بانی
  11.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  31.9
  دقت پاس
  28.1
  کنترل توپ
  27.6
  دقت شوت
  23.4
کیا ایرانمنش
 • شماره 46
 • نام کیا ایرانمنش
 • سن 34
 • پست هافبک
 • قیمت 58,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  38.5
  قدرت بدنی
  31.3
  سرعت
  35
  توپ گیری
  40.3
  دروازه‌بانی
  11.8
  آمادگی
  93.7
  قدرت شوت
  40.9
  دقت پاس
  52.1
  کنترل توپ
  51.5
  دقت شوت
  30.9
محمود حمیدیان
 • شماره 47
 • نام محمود حمیدیان
 • سن 34
 • پست هافبک
 • قیمت 58,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  38.1
  قدرت بدنی
  31.9
  سرعت
  35
  توپ گیری
  40.8
  دروازه‌بانی
  12.5
  آمادگی
  93.9
  قدرت شوت
  41
  دقت پاس
  52.1
  کنترل توپ
  51.5
  دقت شوت
  30.7
فردین جوان بختی
 • شماره 28
 • نام فردین جوان بختی
 • سن 23
 • پست مهاجم
 • قیمت 97,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  35
  قدرت بدنی
  27.3
  سرعت
  33.4
  توپ گیری
  19.9
  دروازه‌بانی
  12.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  77.6
  دقت پاس
  15.8
  کنترل توپ
  17.1
  دقت شوت
  74.3
کاووس نیکویی
 • شماره 32
 • نام کاووس نیکویی
 • سن 34
 • پست مهاجم
 • قیمت 82,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  35.4
  قدرت بدنی
  46.2
  سرعت
  47.1
  توپ گیری
  23.4
  دروازه‌بانی
  13.5
  آمادگی
  90.8
  قدرت شوت
  76.3
  دقت پاس
  17.1
  کنترل توپ
  19
  دقت شوت
  73.9
کریم بهشتی
 • شماره 35
 • نام کریم بهشتی
 • سن 34
 • پست مهاجم
 • قیمت 82,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  35.4
  قدرت بدنی
  46.5
  سرعت
  47
  توپ گیری
  22.8
  دروازه‌بانی
  13.6
  آمادگی
  90.6
  قدرت شوت
  75.9
  دقت پاس
  17.1
  کنترل توپ
  17.9
  دقت شوت
  73.5
نیما صالحی
 • شماره 45
 • نام نیما صالحی
 • سن 34
 • پست مهاجم
 • قیمت 74,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  29.7
  قدرت بدنی
  46.3
  سرعت
  45.1
  توپ گیری
  27
  دروازه‌بانی
  11
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  61
  دقت پاس
  17.2
  کنترل توپ
  17.5
  دقت شوت
  55.6
رستم ظروفی
 • شماره 51
 • نام رستم ظروفی
 • سن 28
 • پست مهاجم
 • قیمت 95,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  39.6
  قدرت بدنی
  39.3
  سرعت
  36.3
  توپ گیری
  18.1
  دروازه‌بانی
  12.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  89.8
  دقت پاس
  15.8
  کنترل توپ
  19.4
  دقت شوت
  86.8