666666 پرسپولیس عباس اباد 666666
حسام میبدی
 • شماره 29
 • نام حسام میبدی
 • سن 29
 • پست دروازه بان
 • قیمت 27,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  15.4
  قدرت بدنی
  17.5
  سرعت
  46.2
  توپ گیری
  10.1
  دروازه‌بانی
  40
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  50.8
  دقت پاس
  10
  کنترل توپ
  10
  دقت شوت
  10.8
جاوید شوشتری
 • شماره 30
 • نام جاوید شوشتری
 • سن 42
 • پست دروازه بان
 • قیمت 10,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  13.1
  قدرت بدنی
  14.8
  سرعت
  43.7
  توپ گیری
  1.7
  دروازه‌بانی
  13.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  49.7
  دقت پاس
  7.4
  کنترل توپ
  7.5
  دقت شوت
  9.8
جاوید ایزدپناه
 • شماره 24
 • نام جاوید ایزدپناه
 • سن 29
 • پست مدافع
 • قیمت 50,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  33.7
  قدرت بدنی
  26
  سرعت
  32
  توپ گیری
  55.8
  دروازه‌بانی
  11.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  29.9
  دقت پاس
  46.2
  کنترل توپ
  32.2
  دقت شوت
  23.3
فریدون بهشتی
 • شماره 31
 • نام فریدون بهشتی
 • سن 36
 • پست مدافع
 • قیمت 23,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  13.3
  قدرت بدنی
  26
  سرعت
  34.7
  توپ گیری
  30.8
  دروازه‌بانی
  11.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  16.7
  دقت پاس
  27.4
  کنترل توپ
  16.7
  دقت شوت
  8.3
حافظ علویان
 • شماره 34
 • نام حافظ علویان
 • سن 36
 • پست مدافع
 • قیمت 24,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  13.1
  قدرت بدنی
  26.5
  سرعت
  34.8
  توپ گیری
  31
  دروازه‌بانی
  9.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  16.2
  دقت پاس
  26.3
  کنترل توپ
  17.5
  دقت شوت
  8.3
قباد هاشمی
 • شماره 39
 • نام قباد هاشمی
 • سن 40
 • پست مدافع
 • قیمت 4,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  4.3
  قدرت بدنی
  14.5
  سرعت
  27.9
  توپ گیری
  12.7
  دروازه‌بانی
  10.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  8.9
  دقت پاس
  13
  کنترل توپ
  5.5
  دقت شوت
  3.7
آبتین خیری
 • شماره 42
 • نام آبتین خیری
 • سن 36
 • پست مدافع
 • قیمت 24,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  14.5
  قدرت بدنی
  27
  سرعت
  35.3
  توپ گیری
  32.5
  دروازه‌بانی
  10.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  16.6
  دقت پاس
  28.3
  کنترل توپ
  15.1
  دقت شوت
  8.6
مهراب صالحی
 • شماره 48
 • نام مهراب صالحی
 • سن 36
 • پست مدافع
 • قیمت 23,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  13.7
  قدرت بدنی
  26.1
  سرعت
  34.8
  توپ گیری
  31
  دروازه‌بانی
  11.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  16.2
  دقت پاس
  26.8
  کنترل توپ
  14.7
  دقت شوت
  8.3
پرویز حمیدیان
 • شماره 49
 • نام پرویز حمیدیان
 • سن 36
 • پست مدافع
 • قیمت 23,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  13.7
  قدرت بدنی
  26.9
  سرعت
  34.8
  توپ گیری
  31
  دروازه‌بانی
  10.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  15.6
  دقت پاس
  26.8
  کنترل توپ
  15.1
  دقت شوت
  7.5
شهرام حصارکی
 • شماره 50
 • نام شهرام حصارکی
 • سن 36
 • پست مدافع
 • قیمت 23,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  13.5
  قدرت بدنی
  27
  سرعت
  34.8
  توپ گیری
  31.2
  دروازه‌بانی
  9.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  16.2
  دقت پاس
  27.3
  کنترل توپ
  13.7
  دقت شوت
  8
رامبد حاتمی
 • شماره 33
 • نام رامبد حاتمی
 • سن 41
 • پست هافبک
 • قیمت 10,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  3.6
  قدرت بدنی
  22.1
  سرعت
  28
  توپ گیری
  10.9
  دروازه‌بانی
  10.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  20.7
  دقت پاس
  10.3
  کنترل توپ
  10.3
  دقت شوت
  14.1
داوود جمالی فر
 • شماره 36
 • نام داوود جمالی فر
 • سن 29
 • پست هافبک
 • قیمت 70,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  48.6
  قدرت بدنی
  23
  سرعت
  31.1
  توپ گیری
  28.4
  دروازه‌بانی
  12.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  51.8
  دقت پاس
  59.6
  کنترل توپ
  60.8
  دقت شوت
  41.7
بهزاد صالحی
 • شماره 38
 • نام بهزاد صالحی
 • سن 29
 • پست هافبک
 • قیمت 71,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  48.5
  قدرت بدنی
  23.8
  سرعت
  31.2
  توپ گیری
  28.8
  دروازه‌بانی
  12.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  52.9
  دقت پاس
  59.7
  کنترل توپ
  60.2
  دقت شوت
  41
رخشان علویان
 • شماره 43
 • نام رخشان علویان
 • سن 29
 • پست هافبک
 • قیمت 71,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  48.9
  قدرت بدنی
  22.6
  سرعت
  31.2
  توپ گیری
  28
  دروازه‌بانی
  13.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  54
  دقت پاس
  60.5
  کنترل توپ
  59.9
  دقت شوت
  42.1
شهاب آذرم
 • شماره 44
 • نام شهاب آذرم
 • سن 29
 • پست هافبک
 • قیمت 71,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  48.1
  قدرت بدنی
  24.3
  سرعت
  31.1
  توپ گیری
  28.1
  دروازه‌بانی
  11.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  53.2
  دقت پاس
  60.5
  کنترل توپ
  60.8
  دقت شوت
  40.5
کامشاد الواری
 • شماره 45
 • نام کامشاد الواری
 • سن 29
 • پست هافبک
 • قیمت 71,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  48.9
  قدرت بدنی
  24.5
  سرعت
  31.2
  توپ گیری
  27.9
  دروازه‌بانی
  13
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  53.2
  دقت پاس
  60.5
  کنترل توپ
  59.3
  دقت شوت
  42.5
کیا ایرانمنش
 • شماره 46
 • نام کیا ایرانمنش
 • سن 42
 • پست هافبک
 • قیمت 10,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  3.8
  قدرت بدنی
  22.6
  سرعت
  28.9
  توپ گیری
  15.1
  دروازه‌بانی
  9.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  17
  دقت پاس
  10.1
  کنترل توپ
  10
  دقت شوت
  11.1
محمود حمیدیان
 • شماره 47
 • نام محمود حمیدیان
 • سن 42
 • پست هافبک
 • قیمت 10,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  3.8
  قدرت بدنی
  23.1
  سرعت
  28.9
  توپ گیری
  15.3
  دروازه‌بانی
  10.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  17
  دقت پاس
  10.1
  کنترل توپ
  10
  دقت شوت
  11
سالار خیابانی
 • شماره 51
 • نام سالار خیابانی
 • سن 29
 • پست هافبک
 • قیمت 70,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  48.3
  قدرت بدنی
  24.4
  سرعت
  31.1
  توپ گیری
  27.9
  دروازه‌بانی
  13.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  51.5
  دقت پاس
  60.2
  کنترل توپ
  59.6
  دقت شوت
  41
کیوان خانی زاده
 • شماره 23
 • نام کیوان خانی زاده
 • سن 29
 • پست مهاجم
 • قیمت 80,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  34
  قدرت بدنی
  26.2
  سرعت
  33.8
  توپ گیری
  18.6
  دروازه‌بانی
  12.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  78.4
  دقت پاس
  15.5
  کنترل توپ
  15.9
  دقت شوت
  75.9
امین اسلامی
 • شماره 25
 • نام امین اسلامی
 • سن 29
 • پست مهاجم
 • قیمت 82,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  36
  قدرت بدنی
  27.4
  سرعت
  34.1
  توپ گیری
  19.6
  دروازه‌بانی
  11.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  79.4
  دقت پاس
  15.5
  کنترل توپ
  16.9
  دقت شوت
  77.2
مسعود بهرام پور
 • شماره 26
 • نام مسعود بهرام پور
 • سن 29
 • پست مهاجم
 • قیمت 80,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  35.4
  قدرت بدنی
  25.3
  سرعت
  33.8
  توپ گیری
  19.7
  دروازه‌بانی
  11.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  77.6
  دقت پاس
  14.5
  کنترل توپ
  16.7
  دقت شوت
  74.8
شایان علیزاده
 • شماره 27
 • نام شایان علیزاده
 • سن 29
 • پست مهاجم
 • قیمت 81,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  34.6
  قدرت بدنی
  25.8
  سرعت
  34.1
  توپ گیری
  19.7
  دروازه‌بانی
  12.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  79.8
  دقت پاس
  15.9
  کنترل توپ
  17.5
  دقت شوت
  77.8
فردین جوان بختی
 • شماره 28
 • نام فردین جوان بختی
 • سن 30
 • پست مهاجم
 • قیمت 79,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  34.9
  قدرت بدنی
  28.9
  سرعت
  34.2
  توپ گیری
  19.5
  دروازه‌بانی
  12
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  81.6
  دقت پاس
  14.6
  کنترل توپ
  16.1
  دقت شوت
  77.9
کاووس نیکویی
 • شماره 32
 • نام کاووس نیکویی
 • سن 41
 • پست مهاجم
 • قیمت 7,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  3.5
  قدرت بدنی
  18
  سرعت
  29.4
  توپ گیری
  10.5
  دروازه‌بانی
  10.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  16.1
  دقت پاس
  1.3
  کنترل توپ
  1.4
  دقت شوت
  13.2
کریم بهشتی
 • شماره 35
 • نام کریم بهشتی
 • سن 41
 • پست مهاجم
 • قیمت 7,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  3.5
  قدرت بدنی
  18.1
  سرعت
  29.5
  توپ گیری
  10.3
  دروازه‌بانی
  10.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  16.1
  دقت پاس
  1.3
  کنترل توپ
  1.3
  دقت شوت
  13.2
عماد فیضی
 • شماره 37
 • نام عماد فیضی
 • سن 29
 • پست مهاجم
 • قیمت 82,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  36.3
  قدرت بدنی
  26.8
  سرعت
  34.1
  توپ گیری
  19.3
  دروازه‌بانی
  12.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  79.8
  دقت پاس
  14.8
  کنترل توپ
  17.3
  دقت شوت
  77.4
پاشا الواری
 • شماره 40
 • نام پاشا الواری
 • سن 29
 • پست مهاجم
 • قیمت 81,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  34.5
  قدرت بدنی
  27
  سرعت
  34.1
  توپ گیری
  18.8
  دروازه‌بانی
  12.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  81.2
  دقت پاس
  14.7
  کنترل توپ
  17.3
  دقت شوت
  78
مسعود حافظیان
 • شماره 41
 • نام مسعود حافظیان
 • سن 29
 • پست مهاجم
 • قیمت 82,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  35.7
  قدرت بدنی
  27.2
  سرعت
  34.1
  توپ گیری
  18.2
  دروازه‌بانی
  12.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  80.9
  دقت پاس
  15.8
  کنترل توپ
  17.8
  دقت شوت
  76.4