عاشقان آینده
سیاوش نیکویی
 • شماره 29
 • نام سیاوش نیکویی
 • سن 33
 • پست دروازه بان
 • قیمت 25,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  16.8
  قدرت بدنی
  20.9
  سرعت
  46.6
  توپ گیری
  20.4
  دروازه‌بانی
  55.5
  آمادگی
  77.2
  قدرت شوت
  52.2
  دقت پاس
  13
  کنترل توپ
  12.2
  دقت شوت
  14.3
طهماسب آهنگری
 • شماره 23
 • نام طهماسب آهنگری
 • سن 29
 • پست مدافع
 • قیمت 63,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  36
  قدرت بدنی
  50.8
  سرعت
  43.6
  توپ گیری
  81.8
  دروازه‌بانی
  11.7
  آمادگی
  30.4
  قدرت شوت
  20.5
  دقت پاس
  52.3
  کنترل توپ
  30.1
  دقت شوت
  13.5
چنگیز الماسی
 • شماره 26
 • نام چنگیز الماسی
 • سن 34
 • پست مدافع
 • قیمت 53,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  33.3
  قدرت بدنی
  52.8
  سرعت
  45.8
  توپ گیری
  69
  دروازه‌بانی
  11.9
  آمادگی
  36.1
  قدرت شوت
  24.7
  دقت پاس
  47.3
  کنترل توپ
  29.5
  دقت شوت
  21.3
خداداد بیدلی
 • شماره 31
 • نام خداداد بیدلی
 • سن 23
 • پست مدافع
 • قیمت 63,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  34.5
  قدرت بدنی
  28.5
  سرعت
  33.2
  توپ گیری
  57.5
  دروازه‌بانی
  10.9
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  29.4
  دقت پاس
  48.1
  کنترل توپ
  32.2
  دقت شوت
  24.1
انوشیروان حمیدیان
 • شماره 33
 • نام انوشیروان حمیدیان
 • سن 30
 • پست مدافع
 • قیمت 75,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  47.2
  قدرت بدنی
  62.3
  سرعت
  48.5
  توپ گیری
  97.9
  دروازه‌بانی
  10.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  25.9
  دقت پاس
  61.2
  کنترل توپ
  43.9
  دقت شوت
  22.8
شهیار بیگی
 • شماره 35
 • نام شهیار بیگی
 • سن 30
 • پست مدافع
 • قیمت 72,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  44.3
  قدرت بدنی
  62.9
  سرعت
  48.7
  توپ گیری
  94.9
  دروازه‌بانی
  10.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  20.2
  دقت پاس
  59
  کنترل توپ
  35.8
  دقت شوت
  19.8
تیمور محمدخانی
 • شماره 36
 • نام تیمور محمدخانی
 • سن 23
 • پست مدافع
 • قیمت 63,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  35.3
  قدرت بدنی
  28.3
  سرعت
  33.2
  توپ گیری
  58.3
  دروازه‌بانی
  11.6
  آمادگی
  59
  قدرت شوت
  29.4
  دقت پاس
  46.8
  کنترل توپ
  32.3
  دقت شوت
  25.3
هومن حامدی
 • شماره 37
 • نام هومن حامدی
 • سن 23
 • پست مدافع
 • قیمت 63,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  34.4
  قدرت بدنی
  28.4
  سرعت
  33.2
  توپ گیری
  58.2
  دروازه‌بانی
  10.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28.9
  دقت پاس
  47.7
  کنترل توپ
  32.4
  دقت شوت
  24.4
هومن ایزدپناه
 • شماره 41
 • نام هومن ایزدپناه
 • سن 31
 • پست مدافع
 • قیمت 69,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  41.9
  قدرت بدنی
  57.8
  سرعت
  47.8
  توپ گیری
  92.7
  دروازه‌بانی
  12.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  25.2
  دقت پاس
  59.8
  کنترل توپ
  41.5
  دقت شوت
  17.1
قباد طالبی
 • شماره 43
 • نام قباد طالبی
 • سن 22
 • پست مدافع
 • قیمت 65,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  36.2
  قدرت بدنی
  28.3
  سرعت
  33
  توپ گیری
  58.1
  دروازه‌بانی
  10.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  29.5
  دقت پاس
  48
  کنترل توپ
  33.5
  دقت شوت
  24.9
هیراد مطلبی
 • شماره 44
 • نام هیراد مطلبی
 • سن 22
 • پست مدافع
 • قیمت 64,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  34.5
  قدرت بدنی
  28
  سرعت
  33
  توپ گیری
  57.9
  دروازه‌بانی
  12.3
  آمادگی
  62.7
  قدرت شوت
  29.2
  دقت پاس
  47.7
  کنترل توپ
  31.6
  دقت شوت
  25.4
آبتین جوکار
 • شماره 45
 • نام آبتین جوکار
 • سن 30
 • پست مدافع
 • قیمت 71,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  43.4
  قدرت بدنی
  60.8
  سرعت
  48.6
  توپ گیری
  95.6
  دروازه‌بانی
  11.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  18.1
  دقت پاس
  62.1
  کنترل توپ
  36
  دقت شوت
  16.8
شایان شوندی
 • شماره 47
 • نام شایان شوندی
 • سن 30
 • پست مدافع
 • قیمت 73,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  45.2
  قدرت بدنی
  59.1
  سرعت
  48.3
  توپ گیری
  97.2
  دروازه‌بانی
  11.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  26.4
  دقت پاس
  58.2
  کنترل توپ
  45
  دقت شوت
  17.4
ساسان رستگار
 • شماره 48
 • نام ساسان رستگار
 • سن 33
 • پست مدافع
 • قیمت 56,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  33.3
  قدرت بدنی
  57.3
  سرعت
  47.3
  توپ گیری
  69.9
  دروازه‌بانی
  11.9
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  18.9
  دقت پاس
  48.3
  کنترل توپ
  29.9
  دقت شوت
  17.7
امیر قدس
 • شماره 51
 • نام امیر قدس
 • سن 22
 • پست مدافع
 • قیمت 65,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  35.8
  قدرت بدنی
  29.3
  سرعت
  33
  توپ گیری
  58.4
  دروازه‌بانی
  11.1
  آمادگی
  54.4
  قدرت شوت
  29.7
  دقت پاس
  47.5
  کنترل توپ
  33.4
  دقت شوت
  24.5
چنگیز رکنى
 • شماره 30
 • نام چنگیز رکنى
 • سن 32
 • پست هافبک
 • قیمت 78,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  70.8
  قدرت بدنی
  23.2
  سرعت
  29.5
  توپ گیری
  31
  دروازه‌بانی
  11.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  50.7
  دقت پاس
  86
  کنترل توپ
  88.3
  دقت شوت
  40.1
کاووس خیابانی
 • شماره 38
 • نام کاووس خیابانی
 • سن 34
 • پست هافبک
 • قیمت 59,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  54.5
  قدرت بدنی
  19.7
  سرعت
  29.2
  توپ گیری
  27.1
  دروازه‌بانی
  12.9
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  39.6
  دقت پاس
  66.7
  کنترل توپ
  67
  دقت شوت
  32.1
مانی آریایی
 • شماره 42
 • نام مانی آریایی
 • سن 22
 • پست هافبک
 • قیمت 88,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  52.4
  قدرت بدنی
  24.4
  سرعت
  31.4
  توپ گیری
  30.2
  دروازه‌بانی
  12.7
  آمادگی
  45.9
  قدرت شوت
  54.2
  دقت پاس
  63.4
  کنترل توپ
  63.1
  دقت شوت
  41.7
مهیار آهنگری
 • شماره 46
 • نام مهیار آهنگری
 • سن 32
 • پست هافبک
 • قیمت 78,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  70.6
  قدرت بدنی
  24.2
  سرعت
  29.5
  توپ گیری
  31.8
  دروازه‌بانی
  10.3
  آمادگی
  59.4
  قدرت شوت
  51.4
  دقت پاس
  86.2
  کنترل توپ
  86.9
  دقت شوت
  36.4
ارسلان محمدخانی
 • شماره 49
 • نام ارسلان محمدخانی
 • سن 33
 • پست هافبک
 • قیمت 68,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  63.1
  قدرت بدنی
  24
  سرعت
  28.9
  توپ گیری
  28.2
  دروازه‌بانی
  11.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  45.4
  دقت پاس
  77.2
  کنترل توپ
  77.5
  دقت شوت
  32.1
فردین رادفر
 • شماره 50
 • نام فردین رادفر
 • سن 22
 • پست هافبک
 • قیمت 88,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  52.3
  قدرت بدنی
  24.3
  سرعت
  31.4
  توپ گیری
  30
  دروازه‌بانی
  12.6
  آمادگی
  62.6
  قدرت شوت
  52.7
  دقت پاس
  62.2
  کنترل توپ
  63.3
  دقت شوت
  42.6
هومن فتاحی
 • شماره 24
 • نام هومن فتاحی
 • سن 35
 • پست مهاجم
 • قیمت 64,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  30.9
  قدرت بدنی
  37.7
  سرعت
  39.9
  توپ گیری
  19.2
  دروازه‌بانی
  11.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  64.2
  دقت پاس
  14.7
  کنترل توپ
  16.1
  دقت شوت
  60
سینا نصیری
 • شماره 25
 • نام سینا نصیری
 • سن 31
 • پست مهاجم
 • قیمت 109,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  52.9
  قدرت بدنی
  53.5
  سرعت
  43
  توپ گیری
  25.9
  دروازه‌بانی
  12.1
  آمادگی
  46.4
  قدرت شوت
  95.9
  دقت پاس
  28.3
  کنترل توپ
  31.3
  دقت شوت
  92
ناصر احتشامی
 • شماره 27
 • نام ناصر احتشامی
 • سن 33
 • پست مهاجم
 • قیمت 92,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  44.3
  قدرت بدنی
  46.4
  سرعت
  45.5
  توپ گیری
  21.3
  دروازه‌بانی
  12.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  86.1
  دقت پاس
  21.9
  کنترل توپ
  23.6
  دقت شوت
  83.4
نامور امیرفضلی
 • شماره 28
 • نام نامور امیرفضلی
 • سن 31
 • پست مهاجم
 • قیمت 107,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  51.9
  قدرت بدنی
  47.9
  سرعت
  43.2
  توپ گیری
  27.8
  دروازه‌بانی
  10.4
  آمادگی
  24.7
  قدرت شوت
  97.5
  دقت پاس
  26.4
  کنترل توپ
  29.5
  دقت شوت
  94.8
حامی احتشامی
 • شماره 32
 • نام حامی احتشامی
 • سن 34
 • پست مهاجم
 • قیمت 76,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  32.6
  قدرت بدنی
  43.9
  سرعت
  42.7
  توپ گیری
  21.6
  دروازه‌بانی
  11.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  73.5
  دقت پاس
  16.4
  کنترل توپ
  16.8
  دقت شوت
  68.8
داوود سیفی
 • شماره 34
 • نام داوود سیفی
 • سن 28
 • پست مهاجم
 • قیمت 115,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  54.4
  قدرت بدنی
  44.7
  سرعت
  43.1
  توپ گیری
  23.4
  دروازه‌بانی
  11.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  100
  دقت پاس
  26.1
  کنترل توپ
  29.5
  دقت شوت
  100
سهیل نوری
 • شماره 39
 • نام سهیل نوری
 • سن 33
 • پست مهاجم
 • قیمت 92,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  44.5
  قدرت بدنی
  47.7
  سرعت
  45.6
  توپ گیری
  22
  دروازه‌بانی
  12.3
  آمادگی
  89.8
  قدرت شوت
  87.1
  دقت پاس
  20
  کنترل توپ
  22.6
  دقت شوت
  84.5
ارشیا حامدی
 • شماره 40
 • نام ارشیا حامدی
 • سن 33
 • پست مهاجم
 • قیمت 93,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  44.9
  قدرت بدنی
  46.5
  سرعت
  45.5
  توپ گیری
  21.1
  دروازه‌بانی
  12.5
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  86.5
  دقت پاس
  22.7
  کنترل توپ
  24.6
  دقت شوت
  83.9