رئال پادشاه فوتبال
کامیار آقایی
 • شماره 12
 • نام کامیار آقایی
 • سن 31
 • پست دروازه بان
 • قیمت 29,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  19.1
  قدرت بدنی
  22.2
  سرعت
  49.9
  توپ گیری
  15.8
  دروازه‌بانی
  48.9
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  53.3
  دقت پاس
  12.8
  کنترل توپ
  14
  دقت شوت
  14.4
هادی باقری
 • شماره 26
 • نام هادی باقری
 • سن 33
 • پست دروازه بان
 • قیمت 27,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  16
  قدرت بدنی
  22
  سرعت
  47.3
  توپ گیری
  45.9
  دروازه‌بانی
  72
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  50.3
  دقت پاس
  11.3
  کنترل توپ
  11.3
  دقت شوت
  10.6
بهزاد بهبودی
 • شماره 23
 • نام بهزاد بهبودی
 • سن 29
 • پست مدافع
 • قیمت 77,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  53.1
  قدرت بدنی
  56.6
  سرعت
  47.4
  توپ گیری
  83.6
  دروازه‌بانی
  11.5
  آمادگی
  99
  قدرت شوت
  36.5
  دقت پاس
  64
  کنترل توپ
  49.1
  دقت شوت
  32.1
کیقباد الواری
 • شماره 30
 • نام کیقباد الواری
 • سن 34
 • پست مدافع
 • قیمت 63,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  41.4
  قدرت بدنی
  54
  سرعت
  48.3
  توپ گیری
  86.9
  دروازه‌بانی
  12.3
  آمادگی
  99.3
  قدرت شوت
  29.3
  دقت پاس
  61
  کنترل توپ
  41.9
  دقت شوت
  21.6
حامی امیرفضلی
 • شماره 32
 • نام حامی امیرفضلی
 • سن 27
 • پست مدافع
 • قیمت 73,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  45.7
  قدرت بدنی
  50.7
  سرعت
  44.4
  توپ گیری
  72.2
  دروازه‌بانی
  11.3
  آمادگی
  99.1
  قدرت شوت
  36.9
  دقت پاس
  57.7
  کنترل توپ
  41.8
  دقت شوت
  30.3
فیروز بیگی
 • شماره 34
 • نام فیروز بیگی
 • سن 29
 • پست مدافع
 • قیمت 77,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  51.7
  قدرت بدنی
  56.8
  سرعت
  47.4
  توپ گیری
  83.4
  دروازه‌بانی
  12
  آمادگی
  98.7
  قدرت شوت
  37.5
  دقت پاس
  65.3
  کنترل توپ
  47.6
  دقت شوت
  32.3
مهراب سروی
 • شماره 39
 • نام مهراب سروی
 • سن 19
 • پست مدافع
 • قیمت 50,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  18
  قدرت بدنی
  21.6
  سرعت
  27.4
  توپ گیری
  27.6
  دروازه‌بانی
  10.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  11.4
  دقت پاس
  29.5
  کنترل توپ
  12.6
  دقت شوت
  11.4
سعید بیگى
 • شماره 40
 • نام سعید بیگى
 • سن 32
 • پست مدافع
 • قیمت 62,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  37.4
  قدرت بدنی
  53.2
  سرعت
  45.4
  توپ گیری
  87.4
  دروازه‌بانی
  10.1
  آمادگی
  99.5
  قدرت شوت
  17.8
  دقت پاس
  55.6
  کنترل توپ
  40
  دقت شوت
  15.7
تیمور لسانی
 • شماره 44
 • نام تیمور لسانی
 • سن 32
 • پست مدافع
 • قیمت 61,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  37.4
  قدرت بدنی
  53.8
  سرعت
  46
  توپ گیری
  88.4
  دروازه‌بانی
  11.1
  آمادگی
  99.3
  قدرت شوت
  15.8
  دقت پاس
  56.8
  کنترل توپ
  31.9
  دقت شوت
  15.7
آرمان نیلی
 • شماره 49
 • نام آرمان نیلی
 • سن 27
 • پست مدافع
 • قیمت 71,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  45.3
  قدرت بدنی
  46.1
  سرعت
  42.9
  توپ گیری
  69.5
  دروازه‌بانی
  11.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  35.7
  دقت پاس
  58.5
  کنترل توپ
  42.2
  دقت شوت
  31
مسعود آقایی
 • شماره 28
 • نام مسعود آقایی
 • سن 34
 • پست هافبک
 • قیمت 63,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  46
  قدرت بدنی
  29.5
  سرعت
  33.4
  توپ گیری
  34
  دروازه‌بانی
  13.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  45.3
  دقت پاس
  64.8
  کنترل توپ
  64.7
  دقت شوت
  35
فرشاد حسن زاده
 • شماره 31
 • نام فرشاد حسن زاده
 • سن 26
 • پست هافبک
 • قیمت 89,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  81.7
  قدرت بدنی
  19.4
  سرعت
  29.5
  توپ گیری
  22.6
  دروازه‌بانی
  13.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  29.3
  دقت پاس
  100
  کنترل توپ
  100
  دقت شوت
  15.3
یوسف سیروسی
 • شماره 33
 • نام یوسف سیروسی
 • سن 31
 • پست هافبک
 • قیمت 68,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  46.7
  قدرت بدنی
  29
  سرعت
  32.7
  توپ گیری
  40.4
  دروازه‌بانی
  13.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  43.8
  دقت پاس
  60.2
  کنترل توپ
  57.5
  دقت شوت
  33
مازیار غلامی
 • شماره 37
 • نام مازیار غلامی
 • سن 34
 • پست هافبک
 • قیمت 64,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  41.5
  قدرت بدنی
  31.9
  سرعت
  35.4
  توپ گیری
  37.9
  دروازه‌بانی
  12.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  51
  دقت پاس
  58.6
  کنترل توپ
  58.4
  دقت شوت
  40
میلاد فرجی
 • شماره 41
 • نام میلاد فرجی
 • سن 31
 • پست هافبک
 • قیمت 65,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  50.1
  قدرت بدنی
  26.6
  سرعت
  31.8
  توپ گیری
  21
  دروازه‌بانی
  11.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  50.6
  دقت پاس
  60.2
  کنترل توپ
  60.3
  دقت شوت
  36.3
یاشار حق شناس
 • شماره 45
 • نام یاشار حق شناس
 • سن 27
 • پست هافبک
 • قیمت 72,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  51.4
  قدرت بدنی
  25
  سرعت
  31.1
  توپ گیری
  21.8
  دروازه‌بانی
  13.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  39.4
  دقت پاس
  61.1
  کنترل توپ
  63
  دقت شوت
  32.4
تورج صالحی
 • شماره 46
 • نام تورج صالحی
 • سن 34
 • پست هافبک
 • قیمت 55,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  41.2
  قدرت بدنی
  25.1
  سرعت
  29.6
  توپ گیری
  25.2
  دروازه‌بانی
  11.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  46.4
  دقت پاس
  55.8
  کنترل توپ
  55.2
  دقت شوت
  37.7
مسعود آبادانی
 • شماره 24
 • نام مسعود آبادانی
 • سن 29
 • پست مهاجم
 • قیمت 125,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  65
  قدرت بدنی
  46.9
  سرعت
  46.4
  توپ گیری
  23.4
  دروازه‌بانی
  14.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  100
  دقت پاس
  39.7
  کنترل توپ
  42.8
  دقت شوت
  100
بردیا فرجی
 • شماره 25
 • نام بردیا فرجی
 • سن 24
 • پست مهاجم
 • قیمت 105,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  42.2
  قدرت بدنی
  32.4
  سرعت
  36.4
  توپ گیری
  19.7
  دروازه‌بانی
  12.5
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  84.8
  دقت پاس
  21.3
  کنترل توپ
  23
  دقت شوت
  81.5
فرخ خاکپور
 • شماره 27
 • نام فرخ خاکپور
 • سن 29
 • پست مهاجم
 • قیمت 125,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  65.3
  قدرت بدنی
  46.7
  سرعت
  46.3
  توپ گیری
  25.1
  دروازه‌بانی
  13
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  100
  دقت پاس
  39.6
  کنترل توپ
  42.2
  دقت شوت
  100
نامور رستگار
 • شماره 29
 • نام نامور رستگار
 • سن 23
 • پست مهاجم
 • قیمت 105,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  41.7
  قدرت بدنی
  31
  سرعت
  36
  توپ گیری
  19.2
  دروازه‌بانی
  13.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  81.3
  دقت پاس
  21.8
  کنترل توپ
  22.2
  دقت شوت
  76.2
منوچهر سیروسی
 • شماره 36
 • نام منوچهر سیروسی
 • سن 25
 • پست مهاجم
 • قیمت 107,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  45.3
  قدرت بدنی
  33.5
  سرعت
  38.2
  توپ گیری
  20.5
  دروازه‌بانی
  12
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  88.9
  دقت پاس
  24
  کنترل توپ
  25.7
  دقت شوت
  84.1
اردشیر فتاحی
 • شماره 38
 • نام اردشیر فتاحی
 • سن 29
 • پست مهاجم
 • قیمت 124,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  64.8
  قدرت بدنی
  46.8
  سرعت
  46.4
  توپ گیری
  24.7
  دروازه‌بانی
  13
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  100
  دقت پاس
  39.5
  کنترل توپ
  41.4
  دقت شوت
  100
آرش صابر
 • شماره 42
 • نام آرش صابر
 • سن 29
 • پست مهاجم
 • قیمت 125,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  63.8
  قدرت بدنی
  47.8
  سرعت
  46.4
  توپ گیری
  24.5
  دروازه‌بانی
  14.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  100
  دقت پاس
  40
  کنترل توپ
  41.8
  دقت شوت
  100
منصور یارلو
 • شماره 43
 • نام منصور یارلو
 • سن 29
 • پست مهاجم
 • قیمت 124,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  64.2
  قدرت بدنی
  47.5
  سرعت
  45.8
  توپ گیری
  23.6
  دروازه‌بانی
  14.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  100
  دقت پاس
  38.8
  کنترل توپ
  42.5
  دقت شوت
  100
ارژنگ اکرامی
 • شماره 50
 • نام ارژنگ اکرامی
 • سن 29
 • پست مهاجم
 • قیمت 125,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  64.4
  قدرت بدنی
  48.2
  سرعت
  46.4
  توپ گیری
  24.7
  دروازه‌بانی
  14.4
  آمادگی
  97.7
  قدرت شوت
  100
  دقت پاس
  39.9
  کنترل توپ
  41.6
  دقت شوت
  100