رئال پادشاه فوتبال
هادی باقری
 • شماره 26
 • نام هادی باقری
 • سن 34
 • پست دروازه بان
 • قیمت 25,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  15.7
  قدرت بدنی
  21.5
  سرعت
  47.2
  توپ گیری
  35.8
  دروازه‌بانی
  62.6
  آمادگی
  96
  قدرت شوت
  50
  دقت پاس
  11
  کنترل توپ
  11
  دقت شوت
  10.3
محسن اکرمی
 • شماره 35
 • نام محسن اکرمی
 • سن 28
 • پست دروازه بان
 • قیمت 32,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  17.2
  قدرت بدنی
  17.9
  سرعت
  48.8
  توپ گیری
  15.2
  دروازه‌بانی
  48.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  51.7
  دقت پاس
  14.9
  کنترل توپ
  13
  دقت شوت
  13.7
بهزاد بهبودی
 • شماره 23
 • نام بهزاد بهبودی
 • سن 30
 • پست مدافع
 • قیمت 77,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  53.1
  قدرت بدنی
  59.4
  سرعت
  49
  توپ گیری
  83.3
  دروازه‌بانی
  11.7
  آمادگی
  91.9
  قدرت شوت
  36.9
  دقت پاس
  63.9
  کنترل توپ
  48.9
  دقت شوت
  32.3
حامد شمشیری
 • شماره 28
 • نام حامد شمشیری
 • سن 20
 • پست مدافع
 • قیمت 49,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  17.8
  قدرت بدنی
  18.8
  سرعت
  26.1
  توپ گیری
  30.7
  دروازه‌بانی
  12.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  19.6
  دقت پاس
  30.3
  کنترل توپ
  15.2
  دقت شوت
  12.6
کیقباد الواری
 • شماره 30
 • نام کیقباد الواری
 • سن 35
 • پست مدافع
 • قیمت 54,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  34
  قدرت بدنی
  49.7
  سرعت
  47.1
  توپ گیری
  72.2
  دروازه‌بانی
  12.3
  آمادگی
  92.1
  قدرت شوت
  27.1
  دقت پاس
  53
  کنترل توپ
  35.6
  دقت شوت
  19.1
حامی امیرفضلی
 • شماره 32
 • نام حامی امیرفضلی
 • سن 28
 • پست مدافع
 • قیمت 73,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  45.9
  قدرت بدنی
  53.6
  سرعت
  46.1
  توپ گیری
  72.3
  دروازه‌بانی
  11.5
  آمادگی
  92.2
  قدرت شوت
  37.4
  دقت پاس
  57.8
  کنترل توپ
  41.9
  دقت شوت
  30.7
فیروز بیگی
 • شماره 34
 • نام فیروز بیگی
 • سن 30
 • پست مدافع
 • قیمت 76,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  51.6
  قدرت بدنی
  59.5
  سرعت
  49
  توپ گیری
  83.1
  دروازه‌بانی
  12.2
  آمادگی
  90.6
  قدرت شوت
  37.7
  دقت پاس
  65
  کنترل توپ
  47.5
  دقت شوت
  32.6
فریدون طلایی
 • شماره 37
 • نام فریدون طلایی
 • سن 21
 • پست مدافع
 • قیمت 49,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  20.5
  قدرت بدنی
  19
  سرعت
  26.6
  توپ گیری
  34.8
  دروازه‌بانی
  11.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  15.3
  دقت پاس
  31.4
  کنترل توپ
  23
  دقت شوت
  12.3
آرمان نیلی
 • شماره 49
 • نام آرمان نیلی
 • سن 27
 • پست مدافع
 • قیمت 73,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  45.6
  قدرت بدنی
  49
  سرعت
  44.5
  توپ گیری
  69.7
  دروازه‌بانی
  11.6
  آمادگی
  91.7
  قدرت شوت
  36.1
  دقت پاس
  58.6
  کنترل توپ
  42.3
  دقت شوت
  31.4
آتش‌ بیگی
 • شماره 33
 • نام آتش‌ بیگی
 • سن 23
 • پست هافبک
 • قیمت 58,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  23.3
  قدرت بدنی
  16.7
  سرعت
  25.5
  توپ گیری
  18.4
  دروازه‌بانی
  10.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  29.8
  دقت پاس
  35.1
  کنترل توپ
  38.2
  دقت شوت
  23.8
هادی بیضایی
 • شماره 39
 • نام هادی بیضایی
 • سن 18
 • پست هافبک
 • قیمت 58,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  15.2
  قدرت بدنی
  15.5
  سرعت
  24.4
  توپ گیری
  10
  دروازه‌بانی
  10.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  24.7
  دقت پاس
  27.1
  کنترل توپ
  27.1
  دقت شوت
  10.7
ارسلان خلخالی
 • شماره 46
 • نام ارسلان خلخالی
 • سن 18
 • پست هافبک
 • قیمت 58,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  15.2
  قدرت بدنی
  15.5
  سرعت
  24.4
  توپ گیری
  10
  دروازه‌بانی
  10.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  24.7
  دقت پاس
  27.1
  کنترل توپ
  27.1
  دقت شوت
  10.7
هوتن فلاحی
 • شماره 47
 • نام هوتن فلاحی
 • سن 18
 • پست هافبک
 • قیمت 58,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  15.2
  قدرت بدنی
  15.5
  سرعت
  24.4
  توپ گیری
  10
  دروازه‌بانی
  10.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  24.7
  دقت پاس
  27.1
  کنترل توپ
  27.1
  دقت شوت
  10.7
بهنام نوری
 • شماره 48
 • نام بهنام نوری
 • سن 22
 • پست هافبک
 • قیمت 85,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  48.3
  قدرت بدنی
  22.6
  سرعت
  31.3
  توپ گیری
  29.5
  دروازه‌بانی
  13.3
  آمادگی
  97.2
  قدرت شوت
  51.4
  دقت پاس
  60.9
  کنترل توپ
  60.1
  دقت شوت
  40.2
شهریار جمالی فر
 • شماره 50
 • نام شهریار جمالی فر
 • سن 22
 • پست هافبک
 • قیمت 85,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  48.5
  قدرت بدنی
  24.2
  سرعت
  31.3
  توپ گیری
  29.2
  دروازه‌بانی
  13.3
  آمادگی
  97.1
  قدرت شوت
  52
  دقت پاس
  60.2
  کنترل توپ
  60.2
  دقت شوت
  40.4
مسعود آبادانی
 • شماره 24
 • نام مسعود آبادانی
 • سن 30
 • پست مهاجم
 • قیمت 122,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  64.2
  قدرت بدنی
  48.6
  سرعت
  47.6
  توپ گیری
  23.4
  دروازه‌بانی
  14.4
  آمادگی
  91.1
  قدرت شوت
  100
  دقت پاس
  38.9
  کنترل توپ
  42
  دقت شوت
  99.8
بردیا فرجی
 • شماره 25
 • نام بردیا فرجی
 • سن 25
 • پست مهاجم
 • قیمت 105,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  42.8
  قدرت بدنی
  34.6
  سرعت
  37.8
  توپ گیری
  19.8
  دروازه‌بانی
  12.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  86.2
  دقت پاس
  21.5
  کنترل توپ
  23.3
  دقت شوت
  82.9
فرخ خاکپور
 • شماره 27
 • نام فرخ خاکپور
 • سن 30
 • پست مهاجم
 • قیمت 123,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  65
  قدرت بدنی
  48.7
  سرعت
  47.6
  توپ گیری
  25.1
  دروازه‌بانی
  13.3
  آمادگی
  95.2
  قدرت شوت
  100
  دقت پاس
  39.2
  کنترل توپ
  41.9
  دقت شوت
  100
نامور رستگار
 • شماره 29
 • نام نامور رستگار
 • سن 24
 • پست مهاجم
 • قیمت 105,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  42.2
  قدرت بدنی
  33.2
  سرعت
  37.4
  توپ گیری
  19.3
  دروازه‌بانی
  13.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  82.7
  دقت پاس
  21.9
  کنترل توپ
  22.4
  دقت شوت
  77.6
منوچهر سیروسی
 • شماره 36
 • نام منوچهر سیروسی
 • سن 25
 • پست مهاجم
 • قیمت 110,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  45.8
  قدرت بدنی
  35.7
  سرعت
  39.7
  توپ گیری
  20.6
  دروازه‌بانی
  12.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  90.3
  دقت پاس
  24.2
  کنترل توپ
  25.9
  دقت شوت
  85.5
اردشیر فتاحی
 • شماره 38
 • نام اردشیر فتاحی
 • سن 30
 • پست مهاجم
 • قیمت 122,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  63.9
  قدرت بدنی
  48.6
  سرعت
  47.6
  توپ گیری
  24.7
  دروازه‌بانی
  13.3
  آمادگی
  91.2
  قدرت شوت
  100
  دقت پاس
  38.8
  کنترل توپ
  40.7
  دقت شوت
  99.8
آرش صابر
 • شماره 42
 • نام آرش صابر
 • سن 30
 • پست مهاجم
 • قیمت 122,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  63
  قدرت بدنی
  49.5
  سرعت
  47.6
  توپ گیری
  24.4
  دروازه‌بانی
  14.4
  آمادگی
  90.2
  قدرت شوت
  100
  دقت پاس
  39.3
  کنترل توپ
  41.1
  دقت شوت
  99.8
منصور یارلو
 • شماره 43
 • نام منصور یارلو
 • سن 29
 • پست مهاجم
 • قیمت 126,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  64.7
  قدرت بدنی
  49.7
  سرعت
  47.2
  توپ گیری
  23.7
  دروازه‌بانی
  15
  آمادگی
  95.4
  قدرت شوت
  100
  دقت پاس
  39
  کنترل توپ
  42.7
  دقت شوت
  100