_کیان _
مهرزاد ابراهیم پور
 • شماره 32
 • نام مهرزاد ابراهیم پور
 • سن 33
 • پست دروازه بان
 • قیمت 26,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  15.5
  قدرت بدنی
  22.3
  سرعت
  47
  توپ گیری
  39.5
  دروازه‌بانی
  78.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  50.1
  دقت پاس
  10.2
  کنترل توپ
  10.3
  دقت شوت
  10.4
یاشار نصیری
 • شماره 40
 • نام یاشار نصیری
 • سن 32
 • پست دروازه بان
 • قیمت 24,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  18.5
  قدرت بدنی
  16.6
  سرعت
  46.6
  توپ گیری
  8.1
  دروازه‌بانی
  35.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  53.3
  دقت پاس
  12.8
  کنترل توپ
  13
  دقت شوت
  13.4
داریوش مردانی
 • شماره 24
 • نام داریوش مردانی
 • سن 33
 • پست مدافع
 • قیمت 70,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  49.2
  قدرت بدنی
  56
  سرعت
  49.5
  توپ گیری
  95.4
  دروازه‌بانی
  10.9
  آمادگی
  99
  قدرت شوت
  25.6
  دقت پاس
  70
  کنترل توپ
  48.9
  دقت شوت
  19.6
نریمان طالبی
 • شماره 29
 • نام نریمان طالبی
 • سن 26
 • پست مدافع
 • قیمت 79,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  52.9
  قدرت بدنی
  44.3
  سرعت
  41.1
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  12
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  31.4
  دقت پاس
  68.2
  کنترل توپ
  49.5
  دقت شوت
  26.9
فرزان فلاحی
 • شماره 30
 • نام فرزان فلاحی
 • سن 32
 • پست مدافع
 • قیمت 75,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  54.1
  قدرت بدنی
  57.8
  سرعت
  49.9
  توپ گیری
  97
  دروازه‌بانی
  12.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  26.5
  دقت پاس
  75.7
  کنترل توپ
  52.7
  دقت شوت
  20
شروین الواری
 • شماره 31
 • نام شروین الواری
 • سن 32
 • پست مدافع
 • قیمت 77,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  56.5
  قدرت بدنی
  59.1
  سرعت
  49.5
  توپ گیری
  99.9
  دروازه‌بانی
  11.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28.8
  دقت پاس
  78
  کنترل توپ
  55.3
  دقت شوت
  23.2
بهراد مرادی
 • شماره 34
 • نام بهراد مرادی
 • سن 34
 • پست مدافع
 • قیمت 63,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  43.3
  قدرت بدنی
  51.4
  سرعت
  47.7
  توپ گیری
  89.3
  دروازه‌بانی
  11.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  23.5
  دقت پاس
  66
  کنترل توپ
  44.2
  دقت شوت
  17.3
ارشیا ابراهیم پور
 • شماره 38
 • نام ارشیا ابراهیم پور
 • سن 25
 • پست مدافع
 • قیمت 72,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  43.8
  قدرت بدنی
  37.3
  سرعت
  37.7
  توپ گیری
  88.5
  دروازه‌بانی
  11
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  29
  دقت پاس
  60.1
  کنترل توپ
  41.8
  دقت شوت
  23.2
ستار جعفرزاده
 • شماره 39
 • نام ستار جعفرزاده
 • سن 32
 • پست مدافع
 • قیمت 73,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  47.6
  قدرت بدنی
  61.8
  سرعت
  51
  توپ گیری
  98.3
  دروازه‌بانی
  11.1
  آمادگی
  98.3
  قدرت شوت
  30
  دقت پاس
  67.1
  کنترل توپ
  43.6
  دقت شوت
  20.5
پژمان رهنما
 • شماره 41
 • نام پژمان رهنما
 • سن 33
 • پست مدافع
 • قیمت 70,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  49.2
  قدرت بدنی
  56.8
  سرعت
  49.5
  توپ گیری
  95.6
  دروازه‌بانی
  11.5
  آمادگی
  99.1
  قدرت شوت
  25.3
  دقت پاس
  70.5
  کنترل توپ
  49.4
  دقت شوت
  20.1
پرهام علویان
 • شماره 42
 • نام پرهام علویان
 • سن 31
 • پست مدافع
 • قیمت 79,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  57.3
  قدرت بدنی
  57.8
  سرعت
  49.5
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  12.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  29.5
  دقت پاس
  78.6
  کنترل توپ
  54.5
  دقت شوت
  22.4
کامیار رحیمیان
 • شماره 43
 • نام کامیار رحیمیان
 • سن 25
 • پست مدافع
 • قیمت 72,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  44.6
  قدرت بدنی
  37.1
  سرعت
  37.7
  توپ گیری
  88.5
  دروازه‌بانی
  12.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28.3
  دقت پاس
  59.7
  کنترل توپ
  40.7
  دقت شوت
  23.7
فرزان کامروا
 • شماره 47
 • نام فرزان کامروا
 • سن 29
 • پست مدافع
 • قیمت 84,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  63
  قدرت بدنی
  58.3
  سرعت
  47.8
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  10.9
  آمادگی
  98.4
  قدرت شوت
  30.3
  دقت پاس
  80.7
  کنترل توپ
  58.2
  دقت شوت
  25.6
پژمان طالبی
 • شماره 48
 • نام پژمان طالبی
 • سن 25
 • پست مدافع
 • قیمت 72,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  44.3
  قدرت بدنی
  38
  سرعت
  37.7
  توپ گیری
  88.2
  دروازه‌بانی
  11.9
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28.7
  دقت پاس
  58.4
  کنترل توپ
  41.3
  دقت شوت
  25
سپهر برقعی
 • شماره 49
 • نام سپهر برقعی
 • سن 29
 • پست مدافع
 • قیمت 83,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  61
  قدرت بدنی
  57.1
  سرعت
  47.5
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  11.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  32
  دقت پاس
  79.3
  کنترل توپ
  56.9
  دقت شوت
  26.6
مصطفی صالحی
 • شماره 50
 • نام مصطفی صالحی
 • سن 25
 • پست مدافع
 • قیمت 72,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  44.6
  قدرت بدنی
  37.5
  سرعت
  37.7
  توپ گیری
  87.9
  دروازه‌بانی
  11.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  30
  دقت پاس
  59.2
  کنترل توپ
  40.7
  دقت شوت
  23.8
مجید اکبرنژاد
 • شماره 18
 • نام مجید اکبرنژاد
 • سن 33
 • پست هافبک
 • قیمت 46,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  24
  قدرت بدنی
  26.4
  سرعت
  31.2
  توپ گیری
  39.3
  دروازه‌بانی
  10.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  29.4
  دقت پاس
  36.3
  کنترل توپ
  33.7
  دقت شوت
  24.3
کیخسرو نیلی
 • شماره 23
 • نام کیخسرو نیلی
 • سن 30
 • پست هافبک
 • قیمت 98,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  93.4
  قدرت بدنی
  31.7
  سرعت
  35.7
  توپ گیری
  44.5
  دروازه‌بانی
  13.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  56.8
  دقت پاس
  95.7
  کنترل توپ
  95.5
  دقت شوت
  44.7
سیاوش سماواتیان
 • شماره 25
 • نام سیاوش سماواتیان
 • سن 31
 • پست هافبک
 • قیمت 76,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  51.2
  قدرت بدنی
  30.9
  سرعت
  36.1
  توپ گیری
  50.8
  دروازه‌بانی
  14.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  49.6
  دقت پاس
  66.2
  کنترل توپ
  65.8
  دقت شوت
  38.7
احسان رحیمی
 • شماره 26
 • نام احسان رحیمی
 • سن 34
 • پست هافبک
 • قیمت 61,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  42.2
  قدرت بدنی
  28.5
  سرعت
  33.8
  توپ گیری
  42.6
  دروازه‌بانی
  12.9
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  37.7
  دقت پاس
  61.9
  کنترل توپ
  61
  دقت شوت
  28.5
رامتین ظروفی
 • شماره 28
 • نام رامتین ظروفی
 • سن 31
 • پست هافبک
 • قیمت 82,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  58.1
  قدرت بدنی
  31.8
  سرعت
  35.8
  توپ گیری
  45.8
  دروازه‌بانی
  13.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  60.9
  دقت پاس
  72.2
  کنترل توپ
  71.3
  دقت شوت
  48.4
سیروس آذری
 • شماره 33
 • نام سیروس آذری
 • سن 25
 • پست هافبک
 • قیمت 67,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  34.4
  قدرت بدنی
  25.1
  سرعت
  29.4
  توپ گیری
  36.9
  دروازه‌بانی
  12.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  31.4
  دقت پاس
  46.8
  کنترل توپ
  44.7
  دقت شوت
  24.4
نامور غلامی
 • شماره 27
 • نام نامور غلامی
 • سن 32
 • پست مهاجم
 • قیمت 100,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  48.3
  قدرت بدنی
  50.6
  سرعت
  47.4
  توپ گیری
  25.4
  دروازه‌بانی
  13.2
  آمادگی
  97.7
  قدرت شوت
  84.7
  دقت پاس
  24.7
  کنترل توپ
  26.6
  دقت شوت
  82.9
زکریا غلامی
 • شماره 35
 • نام زکریا غلامی
 • سن 24
 • پست مهاجم
 • قیمت 97,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  35.1
  قدرت بدنی
  31.7
  سرعت
  35.7
  توپ گیری
  23.9
  دروازه‌بانی
  12.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  73.6
  دقت پاس
  17.3
  کنترل توپ
  18
  دقت شوت
  70.3
فرزام رمضانی
 • شماره 46
 • نام فرزام رمضانی
 • سن 24
 • پست مهاجم
 • قیمت 88,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  30.5
  قدرت بدنی
  34.9
  سرعت
  34
  توپ گیری
  32.9
  دروازه‌بانی
  11.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  40.4
  دقت پاس
  21.6
  کنترل توپ
  21.9
  دقت شوت
  36.4