_کیان _
مصطفی بهزادنیا
 • شماره 29
 • نام مصطفی بهزادنیا
 • سن 21
 • پست دروازه بان
 • قیمت 38,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  15
  قدرت بدنی
  15.8
  سرعت
  45.4
  توپ گیری
  10
  دروازه‌بانی
  40
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  50
  دقت پاس
  10
  کنترل توپ
  10
  دقت شوت
  10
محمد دهقانی
 • شماره 30
 • نام محمد دهقانی
 • سن 24
 • پست دروازه بان
 • قیمت 34,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  15.4
  قدرت بدنی
  16.8
  سرعت
  46
  توپ گیری
  12.1
  دروازه‌بانی
  43
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  50.5
  دقت پاس
  10.2
  کنترل توپ
  10.2
  دقت شوت
  10.5
ماکان آبادانی
 • شماره 24
 • نام ماکان آبادانی
 • سن 33
 • پست مدافع
 • قیمت 60,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  40
  قدرت بدنی
  48.7
  سرعت
  44.6
  توپ گیری
  77.6
  دروازه‌بانی
  11.5
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  31.5
  دقت پاس
  55.2
  کنترل توپ
  37.5
  دقت شوت
  25.1
بیژن آذربیک
 • شماره 28
 • نام بیژن آذربیک
 • سن 30
 • پست مدافع
 • قیمت 69,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  45.9
  قدرت بدنی
  48.5
  سرعت
  43.2
  توپ گیری
  88.5
  دروازه‌بانی
  10.9
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  36.6
  دقت پاس
  57.7
  کنترل توپ
  40.4
  دقت شوت
  31
فرزان رادمند
 • شماره 31
 • نام فرزان رادمند
 • سن 30
 • پست مدافع
 • قیمت 69,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  45.3
  قدرت بدنی
  49.5
  سرعت
  43.2
  توپ گیری
  87.2
  دروازه‌بانی
  12.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  35.8
  دقت پاس
  57.3
  کنترل توپ
  40.2
  دقت شوت
  29.7
حسام خیری
 • شماره 32
 • نام حسام خیری
 • سن 32
 • پست مدافع
 • قیمت 62,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  40.9
  قدرت بدنی
  48.5
  سرعت
  44.6
  توپ گیری
  78.6
  دروازه‌بانی
  10.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  32.6
  دقت پاس
  55.2
  کنترل توپ
  38.6
  دقت شوت
  24.8
ارشیا ابراهیم پور
 • شماره 38
 • نام ارشیا ابراهیم پور
 • سن 36
 • پست مدافع
 • قیمت 32,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  19.2
  قدرت بدنی
  32.3
  سرعت
  39.1
  توپ گیری
  42.7
  دروازه‌بانی
  9.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  21.1
  دقت پاس
  36.3
  کنترل توپ
  22.1
  دقت شوت
  12.7
مرتضی انصاری
 • شماره 39
 • نام مرتضی انصاری
 • سن 30
 • پست مدافع
 • قیمت 69,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  45.9
  قدرت بدنی
  49.2
  سرعت
  43.2
  توپ گیری
  87.8
  دروازه‌بانی
  12
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  36.8
  دقت پاس
  57.7
  کنترل توپ
  39.7
  دقت شوت
  30.4
شهباز احمدوند
 • شماره 40
 • نام شهباز احمدوند
 • سن 32
 • پست مدافع
 • قیمت 62,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  39.7
  قدرت بدنی
  48.9
  سرعت
  44.6
  توپ گیری
  78.6
  دروازه‌بانی
  10.5
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  32.7
  دقت پاس
  55.2
  کنترل توپ
  38.5
  دقت شوت
  25.5
رامین آهنگری
 • شماره 41
 • نام رامین آهنگری
 • سن 33
 • پست مدافع
 • قیمت 59,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  38
  قدرت بدنی
  48.6
  سرعت
  44.6
  توپ گیری
  76.7
  دروازه‌بانی
  11.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  31.4
  دقت پاس
  54.8
  کنترل توپ
  37
  دقت شوت
  23.8
کامیار رحیمیان
 • شماره 43
 • نام کامیار رحیمیان
 • سن 36
 • پست مدافع
 • قیمت 32,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  19.4
  قدرت بدنی
  32.2
  سرعت
  39.1
  توپ گیری
  42.7
  دروازه‌بانی
  10.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  20.8
  دقت پاس
  36.1
  کنترل توپ
  21.7
  دقت شوت
  12.9
شهرداد پرچمی
 • شماره 45
 • نام شهرداد پرچمی
 • سن 32
 • پست مدافع
 • قیمت 64,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  43.5
  قدرت بدنی
  49.2
  سرعت
  44.6
  توپ گیری
  83.6
  دروازه‌بانی
  11.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  33
  دقت پاس
  57.9
  کنترل توپ
  40
  دقت شوت
  27.6
پژمان طالبی
 • شماره 48
 • نام پژمان طالبی
 • سن 36
 • پست مدافع
 • قیمت 32,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  19.4
  قدرت بدنی
  32.6
  سرعت
  39.1
  توپ گیری
  42.7
  دروازه‌بانی
  10.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  21
  دقت پاس
  35.6
  کنترل توپ
  21.9
  دقت شوت
  13.4
مصطفی صالحی
 • شماره 50
 • نام مصطفی صالحی
 • سن 36
 • پست مدافع
 • قیمت 32,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  19.4
  قدرت بدنی
  32.4
  سرعت
  39.1
  توپ گیری
  42.7
  دروازه‌بانی
  10
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  21.7
  دقت پاس
  35.9
  کنترل توپ
  21.7
  دقت شوت
  12.9
فردین اکرامی
 • شماره 51
 • نام فردین اکرامی
 • سن 31
 • پست مدافع
 • قیمت 67,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  44.2
  قدرت بدنی
  49.6
  سرعت
  44.4
  توپ گیری
  85.9
  دروازه‌بانی
  10.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  34
  دقت پاس
  58.4
  کنترل توپ
  40.5
  دقت شوت
  28.4
بهنام هاشمی
 • شماره 25
 • نام بهنام هاشمی
 • سن 30
 • پست هافبک
 • قیمت 55,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  28.7
  قدرت بدنی
  25.6
  سرعت
  30.9
  توپ گیری
  29.7
  دروازه‌بانی
  10.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  40.9
  دقت پاس
  39.7
  کنترل توپ
  36.8
  دقت شوت
  34.9
شاهرخ فلاحی
 • شماره 26
 • نام شاهرخ فلاحی
 • سن 31
 • پست هافبک
 • قیمت 83,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  67.2
  قدرت بدنی
  29.3
  سرعت
  34.2
  توپ گیری
  40.2
  دروازه‌بانی
  12.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  47
  دقت پاس
  84.6
  کنترل توپ
  84.6
  دقت شوت
  35.5
شاهین رحیمیان
 • شماره 33
 • نام شاهین رحیمیان
 • سن 21
 • پست هافبک
 • قیمت 54,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  16.3
  قدرت بدنی
  16.4
  سرعت
  24.7
  توپ گیری
  14.3
  دروازه‌بانی
  10
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  24
  دقت پاس
  28.7
  کنترل توپ
  28.3
  دقت شوت
  10
نیما جلال زاده
 • شماره 42
 • نام نیما جلال زاده
 • سن 21
 • پست هافبک
 • قیمت 54,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  16.3
  قدرت بدنی
  16.4
  سرعت
  24.7
  توپ گیری
  14.3
  دروازه‌بانی
  10
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  24
  دقت پاس
  28.7
  کنترل توپ
  28.3
  دقت شوت
  10
اکبر فیروزی
 • شماره 44
 • نام اکبر فیروزی
 • سن 30
 • پست هافبک
 • قیمت 76,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  51.6
  قدرت بدنی
  28.5
  سرعت
  33.9
  توپ گیری
  38.3
  دروازه‌بانی
  12.9
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  62.8
  دقت پاس
  60.7
  کنترل توپ
  60.3
  دقت شوت
  52.1
بابک فیروزی
 • شماره 46
 • نام بابک فیروزی
 • سن 25
 • پست هافبک
 • قیمت 81,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  50.4
  قدرت بدنی
  24.7
  سرعت
  31.6
  توپ گیری
  33.4
  دروازه‌بانی
  13
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  50.7
  دقت پاس
  62.4
  کنترل توپ
  61
  دقت شوت
  38.6
شاپور صنعتی
 • شماره 47
 • نام شاپور صنعتی
 • سن 31
 • پست هافبک
 • قیمت 70,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  46
  قدرت بدنی
  25.5
  سرعت
  33.6
  توپ گیری
  41
  دروازه‌بانی
  14.9
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  54.7
  دقت پاس
  58.7
  کنترل توپ
  57.2
  دقت شوت
  44.5
اسفندیار جوکار
 • شماره 49
 • نام اسفندیار جوکار
 • سن 21
 • پست هافبک
 • قیمت 54,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  16.3
  قدرت بدنی
  16.4
  سرعت
  24.7
  توپ گیری
  14.3
  دروازه‌بانی
  10
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  24
  دقت پاس
  28.7
  کنترل توپ
  28.3
  دقت شوت
  10
رحیم علیزاده
 • شماره 23
 • نام رحیم علیزاده
 • سن 30
 • پست مهاجم
 • قیمت 98,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  41.5
  قدرت بدنی
  41.1
  سرعت
  41.8
  توپ گیری
  25.9
  دروازه‌بانی
  12.5
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  96.1
  دقت پاس
  17.3
  کنترل توپ
  18.6
  دقت شوت
  92.8
داوود نیازی
 • شماره 27
 • نام داوود نیازی
 • سن 25
 • پست مهاجم
 • قیمت 92,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  33.9
  قدرت بدنی
  29.9
  سرعت
  35.3
  توپ گیری
  21.7
  دروازه‌بانی
  12.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  72.3
  دقت پاس
  17.4
  کنترل توپ
  17.1
  دقت شوت
  69
زرتشت جلیلوند
 • شماره 35
 • نام زرتشت جلیلوند
 • سن 25
 • پست مهاجم
 • قیمت 91,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  34.1
  قدرت بدنی
  28.4
  سرعت
  34
  توپ گیری
  21.7
  دروازه‌بانی
  12.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  72.6
  دقت پاس
  16.5
  کنترل توپ
  17.3
  دقت شوت
  69.3
مهرزاد بهزادی
 • شماره 36
 • نام مهرزاد بهزادی
 • سن 33
 • پست مهاجم
 • قیمت 74,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  27.6
  قدرت بدنی
  41.9
  سرعت
  42.3
  توپ گیری
  27.4
  دروازه‌بانی
  10.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  69.4
  دقت پاس
  12.1
  کنترل توپ
  12.4
  دقت شوت
  66.6