_کیان _
مهرزاد ابراهیم پور
 • شماره 32
 • نام مهرزاد ابراهیم پور
 • سن 34
 • پست دروازه بان
 • قیمت 24,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  15.3
  قدرت بدنی
  22.1
  سرعت
  46.8
  توپ گیری
  34.2
  دروازه‌بانی
  72
  آمادگی
  95.6
  قدرت شوت
  49.9
  دقت پاس
  10
  کنترل توپ
  10
  دقت شوت
  10.2
یاشار نصیری
 • شماره 40
 • نام یاشار نصیری
 • سن 32
 • پست دروازه بان
 • قیمت 24,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  18.3
  قدرت بدنی
  16.7
  سرعت
  46.4
  توپ گیری
  7.2
  دروازه‌بانی
  32.9
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  53.2
  دقت پاس
  12.6
  کنترل توپ
  12.8
  دقت شوت
  13.3
داریوش مردانی
 • شماره 24
 • نام داریوش مردانی
 • سن 34
 • پست مدافع
 • قیمت 64,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  44.1
  قدرت بدنی
  52.8
  سرعت
  48.5
  توپ گیری
  89
  دروازه‌بانی
  10.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  24
  دقت پاس
  65.3
  کنترل توپ
  44.9
  دقت شوت
  17.7
نریمان طالبی
 • شماره 29
 • نام نریمان طالبی
 • سن 27
 • پست مدافع
 • قیمت 80,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  55.1
  قدرت بدنی
  47
  سرعت
  42.4
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  12
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  31.6
  دقت پاس
  70.8
  کنترل توپ
  51.5
  دقت شوت
  27
فرزان فلاحی
 • شماره 30
 • نام فرزان فلاحی
 • سن 33
 • پست مدافع
 • قیمت 71,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  51.3
  قدرت بدنی
  56.9
  سرعت
  49.8
  توپ گیری
  95.3
  دروازه‌بانی
  12.2
  آمادگی
  91.6
  قدرت شوت
  25.6
  دقت پاس
  73.4
  کنترل توپ
  50.7
  دقت شوت
  18.9
شروین الواری
 • شماره 31
 • نام شروین الواری
 • سن 32
 • پست مدافع
 • قیمت 75,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  53.5
  قدرت بدنی
  58
  سرعت
  49.4
  توپ گیری
  98
  دروازه‌بانی
  11.2
  آمادگی
  89.9
  قدرت شوت
  27.8
  دقت پاس
  75.5
  کنترل توپ
  53.1
  دقت شوت
  21.9
ارشیا ابراهیم پور
 • شماره 38
 • نام ارشیا ابراهیم پور
 • سن 25
 • پست مدافع
 • قیمت 75,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  46
  قدرت بدنی
  39.9
  سرعت
  39
  توپ گیری
  95.2
  دروازه‌بانی
  11
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  29.2
  دقت پاس
  62.7
  کنترل توپ
  43.8
  دقت شوت
  23.3
ستار جعفرزاده
 • شماره 39
 • نام ستار جعفرزاده
 • سن 33
 • پست مدافع
 • قیمت 70,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  45.4
  قدرت بدنی
  60.6
  سرعت
  50.9
  توپ گیری
  96.5
  دروازه‌بانی
  11
  آمادگی
  91.1
  قدرت شوت
  28.9
  دقت پاس
  65.3
  کنترل توپ
  42.3
  دقت شوت
  19.3
پژمان رهنما
 • شماره 41
 • نام پژمان رهنما
 • سن 34
 • پست مدافع
 • قیمت 65,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  44.5
  قدرت بدنی
  53.9
  سرعت
  48.7
  توپ گیری
  89.9
  دروازه‌بانی
  11.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  23.8
  دقت پاس
  66.3
  کنترل توپ
  45.7
  دقت شوت
  18.3
پرهام علویان
 • شماره 42
 • نام پرهام علویان
 • سن 32
 • پست مدافع
 • قیمت 75,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  54.2
  قدرت بدنی
  56.9
  سرعت
  49.5
  توپ گیری
  98.1
  دروازه‌بانی
  12.3
  آمادگی
  91.8
  قدرت شوت
  28.4
  دقت پاس
  76.1
  کنترل توپ
  52.4
  دقت شوت
  21.2
کامیار رحیمیان
 • شماره 43
 • نام کامیار رحیمیان
 • سن 25
 • پست مدافع
 • قیمت 75,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  46.8
  قدرت بدنی
  39.8
  سرعت
  39
  توپ گیری
  95.2
  دروازه‌بانی
  12.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28.5
  دقت پاس
  62.3
  کنترل توپ
  42.7
  دقت شوت
  23.8
فرزان کامروا
 • شماره 47
 • نام فرزان کامروا
 • سن 30
 • پست مدافع
 • قیمت 83,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  62.2
  قدرت بدنی
  59
  سرعت
  48.5
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  10.9
  آمادگی
  90.4
  قدرت شوت
  29.9
  دقت پاس
  80.8
  کنترل توپ
  57.9
  دقت شوت
  24.9
پژمان طالبی
 • شماره 48
 • نام پژمان طالبی
 • سن 25
 • پست مدافع
 • قیمت 75,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  46.5
  قدرت بدنی
  40.7
  سرعت
  39
  توپ گیری
  94.9
  دروازه‌بانی
  11.9
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28.9
  دقت پاس
  61
  کنترل توپ
  43.3
  دقت شوت
  25.2
سپهر برقعی
 • شماره 49
 • نام سپهر برقعی
 • سن 30
 • پست مدافع
 • قیمت 83,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  61.3
  قدرت بدنی
  58.5
  سرعت
  48.4
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  11.3
  آمادگی
  90.5
  قدرت شوت
  31.7
  دقت پاس
  80.3
  کنترل توپ
  57.4
  دقت شوت
  26.2
مصطفی صالحی
 • شماره 50
 • نام مصطفی صالحی
 • سن 25
 • پست مدافع
 • قیمت 75,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  46.8
  قدرت بدنی
  40.1
  سرعت
  39
  توپ گیری
  94.6
  دروازه‌بانی
  11.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  30.2
  دقت پاس
  61.8
  کنترل توپ
  42.7
  دقت شوت
  24
کیخسرو نیلی
 • شماره 23
 • نام کیخسرو نیلی
 • سن 31
 • پست هافبک
 • قیمت 93,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  86.2
  قدرت بدنی
  32
  سرعت
  35.8
  توپ گیری
  44.9
  دروازه‌بانی
  13.7
  آمادگی
  92.7
  قدرت شوت
  55.1
  دقت پاس
  90.9
  کنترل توپ
  90.6
  دقت شوت
  43.2
بهنام هاشمی
 • شماره 25
 • نام بهنام هاشمی
 • سن 19
 • پست هافبک
 • قیمت 65,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  22
  قدرت بدنی
  17.1
  سرعت
  26.7
  توپ گیری
  12.5
  دروازه‌بانی
  10.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28.3
  دقت پاس
  35.7
  کنترل توپ
  33.7
  دقت شوت
  22.3
شاهین امینی
 • شماره 26
 • نام شاهین امینی
 • سن 22
 • پست هافبک
 • قیمت 85,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  48.2
  قدرت بدنی
  23.4
  سرعت
  31.2
  توپ گیری
  30.7
  دروازه‌بانی
  13
  آمادگی
  97
  قدرت شوت
  50.8
  دقت پاس
  61.3
  کنترل توپ
  60.2
  دقت شوت
  39.9
سیروس آذری
 • شماره 33
 • نام سیروس آذری
 • سن 26
 • پست هافبک
 • قیمت 66,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  35.1
  قدرت بدنی
  25.7
  سرعت
  29.8
  توپ گیری
  38.9
  دروازه‌بانی
  12.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  31.7
  دقت پاس
  47.6
  کنترل توپ
  45.4
  دقت شوت
  24.7
زکریا دهقانی
 • شماره 34
 • نام زکریا دهقانی
 • سن 22
 • پست هافبک
 • قیمت 86,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  48.5
  قدرت بدنی
  24.3
  سرعت
  31.2
  توپ گیری
  30.4
  دروازه‌بانی
  12.4
  آمادگی
  93.6
  قدرت شوت
  51
  دقت پاس
  60.8
  کنترل توپ
  60.3
  دقت شوت
  39.4
حیدر شوندی
 • شماره 37
 • نام حیدر شوندی
 • سن 22
 • پست هافبک
 • قیمت 85,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  48.3
  قدرت بدنی
  23.1
  سرعت
  31.2
  توپ گیری
  29.5
  دروازه‌بانی
  12.8
  آمادگی
  97.2
  قدرت شوت
  50.3
  دقت پاس
  59.6
  کنترل توپ
  60.1
  دقت شوت
  39.6
نامور غلامی
 • شماره 27
 • نام نامور غلامی
 • سن 32
 • پست مهاجم
 • قیمت 95,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  43.3
  قدرت بدنی
  50
  سرعت
  47.3
  توپ گیری
  25.7
  دروازه‌بانی
  13.1
  آمادگی
  90.6
  قدرت شوت
  78.4
  دقت پاس
  22.2
  کنترل توپ
  23.7
  دقت شوت
  76.2
زکریا غلامی
 • شماره 35
 • نام زکریا غلامی
 • سن 25
 • پست مهاجم
 • قیمت 97,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  35.8
  قدرت بدنی
  33.7
  سرعت
  36.6
  توپ گیری
  25.3
  دروازه‌بانی
  12.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  74.2
  دقت پاس
  17.9
  کنترل توپ
  18.4
  دقت شوت
  70.9
مهرزاد بهزادی
 • شماره 36
 • نام مهرزاد بهزادی
 • سن 22
 • پست مهاجم
 • قیمت 98,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  33
  قدرت بدنی
  25.5
  سرعت
  33.7
  توپ گیری
  19.4
  دروازه‌بانی
  11.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  73.2
  دقت پاس
  16.5
  کنترل توپ
  17
  دقت شوت
  70.4