_ایران_
داریوش رحیمی
 • شماره 25
 • نام داریوش رحیمی
 • سن 29
 • پست دروازه بان
 • قیمت 28,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  15.7
  قدرت بدنی
  19.2
  سرعت
  47.1
  توپ گیری
  10.2
  دروازه‌بانی
  40
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  51.5
  دقت پاس
  10
  کنترل توپ
  10.1
  دقت شوت
  11.5
شهرداد حاتمی
 • شماره 44
 • نام شهرداد حاتمی
 • سن 35
 • پست دروازه بان
 • قیمت 22,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  14.3
  قدرت بدنی
  19.2
  سرعت
  48.9
  توپ گیری
  27.3
  دروازه‌بانی
  52
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  49.6
  دقت پاس
  10.9
  کنترل توپ
  10.9
  دقت شوت
  10
مجید رحمانی
 • شماره 23
 • نام مجید رحمانی
 • سن 36
 • پست مدافع
 • قیمت 37,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  24.5
  قدرت بدنی
  35.7
  سرعت
  39.7
  توپ گیری
  49.8
  دروازه‌بانی
  9.9
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  19.1
  دقت پاس
  44
  کنترل توپ
  27.4
  دقت شوت
  11.8
فرزان سیروسی
 • شماره 24
 • نام فرزان سیروسی
 • سن 31
 • پست مدافع
 • قیمت 64,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  42.1
  قدرت بدنی
  46.9
  سرعت
  42.1
  توپ گیری
  82.6
  دروازه‌بانی
  11.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  35.8
  دقت پاس
  55.2
  کنترل توپ
  38.6
  دقت شوت
  28.7
ارژنگ مردانی
 • شماره 27
 • نام ارژنگ مردانی
 • سن 21
 • پست مدافع
 • قیمت 42,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  15.1
  قدرت بدنی
  15.2
  سرعت
  24.1
  توپ گیری
  27.4
  دروازه‌بانی
  10
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  10
  دقت پاس
  27.2
  کنترل توپ
  10.1
  دقت شوت
  10
حبیب رهنما
 • شماره 28
 • نام حبیب رهنما
 • سن 34
 • پست مدافع
 • قیمت 46,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  27
  قدرت بدنی
  40.7
  سرعت
  42.2
  توپ گیری
  59.4
  دروازه‌بانی
  11.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  25
  دقت پاس
  43.5
  کنترل توپ
  28.3
  دقت شوت
  16.7
فرزین بهبودی
 • شماره 29
 • نام فرزین بهبودی
 • سن 29
 • پست مدافع
 • قیمت 66,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  43.5
  قدرت بدنی
  43.6
  سرعت
  40.2
  توپ گیری
  82.8
  دروازه‌بانی
  10.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  34.1
  دقت پاس
  55.7
  کنترل توپ
  38.4
  دقت شوت
  29
بهرام فهیمی
 • شماره 32
 • نام بهرام فهیمی
 • سن 29
 • پست مدافع
 • قیمت 66,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  44.2
  قدرت بدنی
  42.5
  سرعت
  40.2
  توپ گیری
  81.5
  دروازه‌بانی
  11.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  35
  دقت پاس
  55.7
  کنترل توپ
  38.5
  دقت شوت
  28
بهرام حسین زاده
 • شماره 33
 • نام بهرام حسین زاده
 • سن 34
 • پست مدافع
 • قیمت 50,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  32.6
  قدرت بدنی
  42.8
  سرعت
  42.5
  توپ گیری
  64.8
  دروازه‌بانی
  10
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28.6
  دقت پاس
  47.9
  کنترل توپ
  31.3
  دقت شوت
  21.7
شاهرخ خیرآبادی
 • شماره 34
 • نام شاهرخ خیرآبادی
 • سن 34
 • پست مدافع
 • قیمت 50,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  32.4
  قدرت بدنی
  43.4
  سرعت
  42.5
  توپ گیری
  64.8
  دروازه‌بانی
  10.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  29.1
  دقت پاس
  47.7
  کنترل توپ
  32
  دقت شوت
  21.9
انوشیروان رحیمی
 • شماره 36
 • نام انوشیروان رحیمی
 • سن 29
 • پست مدافع
 • قیمت 66,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  42.5
  قدرت بدنی
  43.2
  سرعت
  40.2
  توپ گیری
  82
  دروازه‌بانی
  11.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  34.9
  دقت پاس
  55.6
  کنترل توپ
  39.7
  دقت شوت
  29.5
نامدار نادری
 • شماره 37
 • نام نامدار نادری
 • سن 29
 • پست مدافع
 • قیمت 66,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  42.6
  قدرت بدنی
  42.9
  سرعت
  40.2
  توپ گیری
  83
  دروازه‌بانی
  11.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  34
  دقت پاس
  55.2
  کنترل توپ
  38.3
  دقت شوت
  29.6
شاهکام علویان
 • شماره 39
 • نام شاهکام علویان
 • سن 29
 • پست مدافع
 • قیمت 66,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  43.7
  قدرت بدنی
  42.9
  سرعت
  40.2
  توپ گیری
  81.8
  دروازه‌بانی
  11.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  34.3
  دقت پاس
  55.3
  کنترل توپ
  39.7
  دقت شوت
  29.8
حمید طلایی
 • شماره 40
 • نام حمید طلایی
 • سن 34
 • پست مدافع
 • قیمت 46,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  27
  قدرت بدنی
  40.4
  سرعت
  42.2
  توپ گیری
  59.5
  دروازه‌بانی
  11.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  25
  دقت پاس
  43.4
  کنترل توپ
  28.3
  دقت شوت
  16.7
امیر آذری
 • شماره 43
 • نام امیر آذری
 • سن 34
 • پست مدافع
 • قیمت 50,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  32.5
  قدرت بدنی
  43
  سرعت
  42.5
  توپ گیری
  64.8
  دروازه‌بانی
  10.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  29.5
  دقت پاس
  48.7
  کنترل توپ
  32
  دقت شوت
  21.5
حسام حدادی
 • شماره 46
 • نام حسام حدادی
 • سن 29
 • پست مدافع
 • قیمت 66,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  44.1
  قدرت بدنی
  43.1
  سرعت
  40.2
  توپ گیری
  81.4
  دروازه‌بانی
  11.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  33.8
  دقت پاس
  55.3
  کنترل توپ
  38.2
  دقت شوت
  28.5
روزبه خسروی
 • شماره 49
 • نام روزبه خسروی
 • سن 34
 • پست مدافع
 • قیمت 50,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  32.5
  قدرت بدنی
  43.6
  سرعت
  42.5
  توپ گیری
  64.8
  دروازه‌بانی
  11.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  29.3
  دقت پاس
  47.9
  کنترل توپ
  31.8
  دقت شوت
  20.7
جلال صدیقی
 • شماره 51
 • نام جلال صدیقی
 • سن 34
 • پست مدافع
 • قیمت 50,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  32.4
  قدرت بدنی
  43.1
  سرعت
  42.5
  توپ گیری
  64.8
  دروازه‌بانی
  10.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28.3
  دقت پاس
  48.2
  کنترل توپ
  31.7
  دقت شوت
  21.2
فردین رضوانی
 • شماره 30
 • نام فردین رضوانی
 • سن 34
 • پست هافبک
 • قیمت 50,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  26.9
  قدرت بدنی
  28.8
  سرعت
  33.4
  توپ گیری
  35.2
  دروازه‌بانی
  12.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  47
  دقت پاس
  38.8
  کنترل توپ
  37.6
  دقت شوت
  36.1
شهروز امینی
 • شماره 31
 • نام شهروز امینی
 • سن 34
 • پست هافبک
 • قیمت 59,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  43.6
  قدرت بدنی
  29.1
  سرعت
  33.4
  توپ گیری
  29.1
  دروازه‌بانی
  11.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  46.6
  دقت پاس
  58.3
  کنترل توپ
  58.1
  دقت شوت
  35
فریبرز دهقانی
 • شماره 38
 • نام فریبرز دهقانی
 • سن 34
 • پست هافبک
 • قیمت 50,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  26.5
  قدرت بدنی
  28.1
  سرعت
  33.4
  توپ گیری
  34.8
  دروازه‌بانی
  12.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  47
  دقت پاس
  39
  کنترل توپ
  37.8
  دقت شوت
  36.5
همایون شمشیری
 • شماره 41
 • نام همایون شمشیری
 • سن 31
 • پست هافبک
 • قیمت 72,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  49
  قدرت بدنی
  28.5
  سرعت
  33.6
  توپ گیری
  36.6
  دروازه‌بانی
  13.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  61.8
  دقت پاس
  58.3
  کنترل توپ
  57.5
  دقت شوت
  49.3
یوسف جوادی منش
 • شماره 42
 • نام یوسف جوادی منش
 • سن 26
 • پست هافبک
 • قیمت 77,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  48.6
  قدرت بدنی
  24.5
  سرعت
  31.3
  توپ گیری
  31.4
  دروازه‌بانی
  12.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  49.9
  دقت پاس
  60.8
  کنترل توپ
  60.6
  دقت شوت
  38.4
مهرزاد شمشیری
 • شماره 45
 • نام مهرزاد شمشیری
 • سن 26
 • پست هافبک
 • قیمت 52,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  21.7
  قدرت بدنی
  20.6
  سرعت
  26.8
  توپ گیری
  19.8
  دروازه‌بانی
  10
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  36
  دقت پاس
  30.8
  کنترل توپ
  30.5
  دقت شوت
  22
آراد پرچمی
 • شماره 48
 • نام آراد پرچمی
 • سن 25
 • پست هافبک
 • قیمت 51,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  19.9
  قدرت بدنی
  19.1
  سرعت
  26
  توپ گیری
  16.9
  دروازه‌بانی
  10
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  33.1
  دقت پاس
  29.7
  کنترل توپ
  29.5
  دقت شوت
  19.1
کاوه حق شناس
 • شماره 26
 • نام کاوه حق شناس
 • سن 34
 • پست مهاجم
 • قیمت 67,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  30.4
  قدرت بدنی
  38.1
  سرعت
  40.8
  توپ گیری
  21.3
  دروازه‌بانی
  11.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  60.1
  دقت پاس
  15.6
  کنترل توپ
  16.8
  دقت شوت
  57.1
شاپور رحیمی
 • شماره 35
 • نام شاپور رحیمی
 • سن 26
 • پست مهاجم
 • قیمت 86,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  33.6
  قدرت بدنی
  26.7
  سرعت
  33.2
  توپ گیری
  20.5
  دروازه‌بانی
  12.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  72.6
  دقت پاس
  16.1
  کنترل توپ
  17
  دقت شوت
  69.3
کمال رکنى
 • شماره 47
 • نام کمال رکنى
 • سن 26
 • پست مهاجم
 • قیمت 87,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  33.3
  قدرت بدنی
  26.4
  سرعت
  34.2
  توپ گیری
  20.6
  دروازه‌بانی
  11.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  72.1
  دقت پاس
  16.1
  کنترل توپ
  17
  دقت شوت
  69.9
تهمورث خلجی
 • شماره 50
 • نام تهمورث خلجی
 • سن 26
 • پست مهاجم
 • قیمت 87,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  34
  قدرت بدنی
  26.5
  سرعت
  34.2
  توپ گیری
  19.8
  دروازه‌بانی
  12.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  72.4
  دقت پاس
  15.4
  کنترل توپ
  16.9
  دقت شوت
  69