_ایران_
داریوش رحیمی
 • شماره 25
 • نام داریوش رحیمی
 • سن 19
 • پست دروازه بان
 • قیمت 41,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  15
  قدرت بدنی
  15.5
  سرعت
  45.3
  توپ گیری
  10
  دروازه‌بانی
  40
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  50
  دقت پاس
  10
  کنترل توپ
  10
  دقت شوت
  10
برزو طالبی
 • شماره 31
 • نام برزو طالبی
 • سن 30
 • پست دروازه بان
 • قیمت 35,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  15.9
  قدرت بدنی
  22.1
  سرعت
  49
  توپ گیری
  66.4
  دروازه‌بانی
  96.9
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  51
  دقت پاس
  11.7
  کنترل توپ
  11.8
  دقت شوت
  11
نامدار بیگى
 • شماره 32
 • نام نامدار بیگى
 • سن 32
 • پست مدافع
 • قیمت 76,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  52.7
  قدرت بدنی
  58.5
  سرعت
  49.9
  توپ گیری
  97.8
  دروازه‌بانی
  11
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  32.3
  دقت پاس
  73.3
  کنترل توپ
  51.7
  دقت شوت
  26.8
بهرام حسین زاده
 • شماره 33
 • نام بهرام حسین زاده
 • سن 24
 • پست مدافع
 • قیمت 69,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  41.3
  قدرت بدنی
  33.9
  سرعت
  35.7
  توپ گیری
  79
  دروازه‌بانی
  10.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28.1
  دقت پاس
  54.3
  کنترل توپ
  37
  دقت شوت
  24
شاهرخ خیرآبادی
 • شماره 34
 • نام شاهرخ خیرآبادی
 • سن 24
 • پست مدافع
 • قیمت 69,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  40.8
  قدرت بدنی
  34.8
  سرعت
  35.7
  توپ گیری
  78.5
  دروازه‌بانی
  11
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28.8
  دقت پاس
  53.9
  کنترل توپ
  38.2
  دقت شوت
  24.2
تیمور پرچمی
 • شماره 36
 • نام تیمور پرچمی
 • سن 32
 • پست مدافع
 • قیمت 76,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  53.2
  قدرت بدنی
  58.5
  سرعت
  49.9
  توپ گیری
  97.8
  دروازه‌بانی
  11.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  33.4
  دقت پاس
  72.3
  کنترل توپ
  51.5
  دقت شوت
  25.3
کامشاد رستگار
 • شماره 37
 • نام کامشاد رستگار
 • سن 32
 • پست مدافع
 • قیمت 76,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  54
  قدرت بدنی
  58.2
  سرعت
  49.9
  توپ گیری
  97.8
  دروازه‌بانی
  11.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  33.3
  دقت پاس
  72.2
  کنترل توپ
  51.5
  دقت شوت
  26.8
شهریار قدس
 • شماره 39
 • نام شهریار قدس
 • سن 32
 • پست مدافع
 • قیمت 76,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  53.9
  قدرت بدنی
  59
  سرعت
  49.9
  توپ گیری
  97.8
  دروازه‌بانی
  12.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  32.3
  دقت پاس
  73
  کنترل توپ
  50.8
  دقت شوت
  26.7
امیر آذری
 • شماره 43
 • نام امیر آذری
 • سن 24
 • پست مدافع
 • قیمت 69,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  41
  قدرت بدنی
  34.2
  سرعت
  35.7
  توپ گیری
  78.1
  دروازه‌بانی
  11.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  29.3
  دقت پاس
  55.5
  کنترل توپ
  38.1
  دقت شوت
  23.7
سروش ذاکری
 • شماره 47
 • نام سروش ذاکری
 • سن 32
 • پست مدافع
 • قیمت 76,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  53.2
  قدرت بدنی
  58.5
  سرعت
  49.9
  توپ گیری
  97.8
  دروازه‌بانی
  11.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  33.4
  دقت پاس
  72.1
  کنترل توپ
  51
  دقت شوت
  26.7
زکریا رادفر
 • شماره 48
 • نام زکریا رادفر
 • سن 32
 • پست مدافع
 • قیمت 76,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  53.3
  قدرت بدنی
  59
  سرعت
  49.9
  توپ گیری
  97.8
  دروازه‌بانی
  12.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  32.5
  دقت پاس
  72.8
  کنترل توپ
  51.4
  دقت شوت
  26
روزبه خسروی
 • شماره 49
 • نام روزبه خسروی
 • سن 24
 • پست مدافع
 • قیمت 69,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  41.1
  قدرت بدنی
  35
  سرعت
  35.7
  توپ گیری
  78.7
  دروازه‌بانی
  12.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  29.1
  دقت پاس
  54.2
  کنترل توپ
  37.8
  دقت شوت
  22.4
داراب محمدی
 • شماره 50
 • نام داراب محمدی
 • سن 29
 • پست مدافع
 • قیمت 83,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  60.6
  قدرت بدنی
  56.5
  سرعت
  46.9
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  12.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  34.9
  دقت پاس
  76.2
  کنترل توپ
  54.5
  دقت شوت
  29.5
جلال صدیقی
 • شماره 51
 • نام جلال صدیقی
 • سن 24
 • پست مدافع
 • قیمت 69,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  40.9
  قدرت بدنی
  34.3
  سرعت
  35.7
  توپ گیری
  78.7
  دروازه‌بانی
  11.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  27.8
  دقت پاس
  54.6
  کنترل توپ
  37.7
  دقت شوت
  23.2
امید بهرام پور
 • شماره 23
 • نام امید بهرام پور
 • سن 23
 • پست هافبک
 • قیمت 66,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  33.6
  قدرت بدنی
  17.2
  سرعت
  26.4
  توپ گیری
  24.5
  دروازه‌بانی
  11.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  31.1
  دقت پاس
  46.3
  کنترل توپ
  47.9
  دقت شوت
  22.1
یونس خانی زاده
 • شماره 28
 • نام یونس خانی زاده
 • سن 32
 • پست هافبک
 • قیمت 87,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  72.5
  قدرت بدنی
  32.5
  سرعت
  35.9
  توپ گیری
  46.7
  دروازه‌بانی
  12.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  58.8
  دقت پاس
  84.4
  کنترل توپ
  83.8
  دقت شوت
  46.9
رحیم لسانی
 • شماره 29
 • نام رحیم لسانی
 • سن 28
 • پست هافبک
 • قیمت 91,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  66.2
  قدرت بدنی
  29.7
  سرعت
  34.9
  توپ گیری
  45.9
  دروازه‌بانی
  12.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  63.9
  دقت پاس
  75.9
  کنترل توپ
  74.8
  دقت شوت
  52.3
فردین رضوانی
 • شماره 30
 • نام فردین رضوانی
 • سن 24
 • پست هافبک
 • قیمت 84,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  51.3
  قدرت بدنی
  25.1
  سرعت
  32
  توپ گیری
  36
  دروازه‌بانی
  13.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  51
  دقت پاس
  62.5
  کنترل توپ
  61
  دقت شوت
  39.1
فریبرز دهقانی
 • شماره 38
 • نام فریبرز دهقانی
 • سن 24
 • پست هافبک
 • قیمت 83,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  50.2
  قدرت بدنی
  24.3
  سرعت
  32
  توپ گیری
  35.4
  دروازه‌بانی
  13
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  51
  دقت پاس
  62.8
  کنترل توپ
  61.3
  دقت شوت
  39.6
داراب جلال زاده
 • شماره 44
 • نام داراب جلال زاده
 • سن 26
 • پست هافبک
 • قیمت 65,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  34.4
  قدرت بدنی
  22.3
  سرعت
  29
  توپ گیری
  31.7
  دروازه‌بانی
  12.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  34.6
  دقت پاس
  46.8
  کنترل توپ
  46
  دقت شوت
  31.6
مهیار ایرانی
 • شماره 24
 • نام مهیار ایرانی
 • سن 33
 • پست مهاجم
 • قیمت 89,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  37.8
  قدرت بدنی
  49.4
  سرعت
  47.2
  توپ گیری
  26.9
  دروازه‌بانی
  12
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  75.9
  دقت پاس
  20.2
  کنترل توپ
  20.5
  دقت شوت
  73.8
جلال اکبرنژاد
 • شماره 26
 • نام جلال اکبرنژاد
 • سن 29
 • پست مهاجم
 • قیمت 115,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  52.3
  قدرت بدنی
  47
  سرعت
  46.5
  توپ گیری
  24.6
  دروازه‌بانی
  15.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  100
  دقت پاس
  26.7
  کنترل توپ
  29.9
  دقت شوت
  98.4
سیامک غلامی
 • شماره 27
 • نام سیامک غلامی
 • سن 25
 • پست مهاجم
 • قیمت 100,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  37.5
  قدرت بدنی
  34.9
  سرعت
  37.9
  توپ گیری
  23.6
  دروازه‌بانی
  12.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  79.2
  دقت پاس
  17.9
  کنترل توپ
  17.7
  دقت شوت
  75.8
پرویز آبادزاده
 • شماره 35
 • نام پرویز آبادزاده
 • سن 26
 • پست مهاجم
 • قیمت 102,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  39
  قدرت بدنی
  38.4
  سرعت
  39
  توپ گیری
  26.8
  دروازه‌بانی
  12.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  83
  دقت پاس
  18.3
  کنترل توپ
  19.2
  دقت شوت
  79.7