_ایران_
داریوش رحیمی
 • شماره 25
 • نام داریوش رحیمی
 • سن 22
 • پست دروازه بان
 • قیمت 37,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  15.4
  قدرت بدنی
  17.5
  سرعت
  46.3
  توپ گیری
  10.1
  دروازه‌بانی
  40
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  50.9
  دقت پاس
  10
  کنترل توپ
  10
  دقت شوت
  10.9
شهرداد حاتمی
 • شماره 44
 • نام شهرداد حاتمی
 • سن 28
 • پست دروازه بان
 • قیمت 41,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  15.8
  قدرت بدنی
  21.3
  سرعت
  50.8
  توپ گیری
  85.3
  دروازه‌بانی
  100
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  50.9
  دقت پاس
  13.2
  کنترل توپ
  13.3
  دقت شوت
  10.9
بهرام فاتحی
 • شماره 47
 • نام بهرام فاتحی
 • سن 27
 • پست دروازه بان
 • قیمت 31,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  16.2
  قدرت بدنی
  15.8
  سرعت
  45.5
  توپ گیری
  11.1
  دروازه‌بانی
  40.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  51.7
  دقت پاس
  11.8
  کنترل توپ
  11.9
  دقت شوت
  13.7
فرزان سیروسی
 • شماره 24
 • نام فرزان سیروسی
 • سن 24
 • پست مدافع
 • قیمت 68,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  38.4
  قدرت بدنی
  36.9
  سرعت
  36.6
  توپ گیری
  67.9
  دروازه‌بانی
  11.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  34.1
  دقت پاس
  50.4
  کنترل توپ
  35.2
  دقت شوت
  27.5
مهدی طلایی
 • شماره 28
 • نام مهدی طلایی
 • سن 29
 • پست مدافع
 • قیمت 70,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  42.3
  قدرت بدنی
  54.7
  سرعت
  46.3
  توپ گیری
  64.8
  دروازه‌بانی
  11.3
  آمادگی
  98.7
  قدرت شوت
  49.7
  دقت پاس
  49
  کنترل توپ
  34.8
  دقت شوت
  42.8
فرزین بهبودی
 • شماره 29
 • نام فرزین بهبودی
 • سن 23
 • پست مدافع
 • قیمت 64,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  35.3
  قدرت بدنی
  30.3
  سرعت
  33.6
  توپ گیری
  60.5
  دروازه‌بانی
  10.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  30.8
  دقت پاس
  47
  کنترل توپ
  31.7
  دقت شوت
  25.6
بهرام فهیمی
 • شماره 32
 • نام بهرام فهیمی
 • سن 23
 • پست مدافع
 • قیمت 63,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  36
  قدرت بدنی
  29.2
  سرعت
  33.6
  توپ گیری
  59.3
  دروازه‌بانی
  11.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  31.6
  دقت پاس
  47
  کنترل توپ
  31.8
  دقت شوت
  24.7
بهرام حسین زاده
 • شماره 33
 • نام بهرام حسین زاده
 • سن 27
 • پست مدافع
 • قیمت 78,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  50
  قدرت بدنی
  49.7
  سرعت
  43.6
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  10.6
  آمادگی
  99.3
  قدرت شوت
  33.6
  دقت پاس
  62.7
  کنترل توپ
  43.5
  دقت شوت
  29.5
شاهرخ خیرآبادی
 • شماره 34
 • نام شاهرخ خیرآبادی
 • سن 27
 • پست مدافع
 • قیمت 78,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  49.5
  قدرت بدنی
  50.6
  سرعت
  43.6
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  11
  آمادگی
  99.4
  قدرت شوت
  34.3
  دقت پاس
  62.3
  کنترل توپ
  44.8
  دقت شوت
  29.7
انوشیروان رحیمی
 • شماره 36
 • نام انوشیروان رحیمی
 • سن 23
 • پست مدافع
 • قیمت 64,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  34.3
  قدرت بدنی
  30
  سرعت
  33.6
  توپ گیری
  59.8
  دروازه‌بانی
  11.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  31.5
  دقت پاس
  47
  کنترل توپ
  33.1
  دقت شوت
  26.2
نامدار نادری
 • شماره 37
 • نام نامدار نادری
 • سن 23
 • پست مدافع
 • قیمت 64,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  34.5
  قدرت بدنی
  29.6
  سرعت
  33.6
  توپ گیری
  60.8
  دروازه‌بانی
  11.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  30.7
  دقت پاس
  46.6
  کنترل توپ
  31.7
  دقت شوت
  26.2
شاهکام علویان
 • شماره 39
 • نام شاهکام علویان
 • سن 23
 • پست مدافع
 • قیمت 64,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  35.5
  قدرت بدنی
  29.7
  سرعت
  33.6
  توپ گیری
  59.5
  دروازه‌بانی
  11.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  30.9
  دقت پاس
  46.7
  کنترل توپ
  33.1
  دقت شوت
  26.4
امیر آذری
 • شماره 43
 • نام امیر آذری
 • سن 27
 • پست مدافع
 • قیمت 78,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  49.7
  قدرت بدنی
  50
  سرعت
  43.6
  توپ گیری
  99.9
  دروازه‌بانی
  11.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  34.8
  دقت پاس
  63.9
  کنترل توپ
  44.7
  دقت شوت
  29.2
حسام حدادی
 • شماره 46
 • نام حسام حدادی
 • سن 23
 • پست مدافع
 • قیمت 63,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  36
  قدرت بدنی
  29.9
  سرعت
  33.6
  توپ گیری
  59.2
  دروازه‌بانی
  11.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  30.4
  دقت پاس
  46.6
  کنترل توپ
  31.6
  دقت شوت
  25.1
روزبه خسروی
 • شماره 49
 • نام روزبه خسروی
 • سن 27
 • پست مدافع
 • قیمت 78,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  49.8
  قدرت بدنی
  50.9
  سرعت
  43.6
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  12.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  34.6
  دقت پاس
  62.6
  کنترل توپ
  44.4
  دقت شوت
  27.9
داراب محمدی
 • شماره 50
 • نام داراب محمدی
 • سن 33
 • پست مدافع
 • قیمت 71,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  49.8
  قدرت بدنی
  58.6
  سرعت
  49.9
  توپ گیری
  85
  دروازه‌بانی
  12.3
  آمادگی
  98.8
  قدرت شوت
  35
  دقت پاس
  67.1
  کنترل توپ
  46.3
  دقت شوت
  28
جلال صدیقی
 • شماره 51
 • نام جلال صدیقی
 • سن 27
 • پست مدافع
 • قیمت 78,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  49.7
  قدرت بدنی
  50.2
  سرعت
  43.6
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  11.2
  آمادگی
  99.7
  قدرت شوت
  33.3
  دقت پاس
  63
  کنترل توپ
  44.3
  دقت شوت
  28.7
امید بهرام پور
 • شماره 23
 • نام امید بهرام پور
 • سن 27
 • پست هافبک
 • قیمت 65,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  38.5
  قدرت بدنی
  21.1
  سرعت
  28.4
  توپ گیری
  31
  دروازه‌بانی
  11.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  40.3
  دقت پاس
  48.8
  کنترل توپ
  50.3
  دقت شوت
  31.3
فردین رضوانی
 • شماره 30
 • نام فردین رضوانی
 • سن 27
 • پست هافبک
 • قیمت 85,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  56.1
  قدرت بدنی
  29
  سرعت
  34
  توپ گیری
  42.5
  دروازه‌بانی
  13.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  60.2
  دقت پاس
  65
  کنترل توپ
  63.3
  دقت شوت
  48.3
شهروز امینی
 • شماره 31
 • نام شهروز امینی
 • سن 27
 • پست هافبک
 • قیمت 104,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  92.9
  قدرت بدنی
  29.4
  سرعت
  34
  توپ گیری
  33.9
  دروازه‌بانی
  11.9
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  59.5
  دقت پاس
  100
  کنترل توپ
  100
  دقت شوت
  46.5
فریبرز دهقانی
 • شماره 38
 • نام فریبرز دهقانی
 • سن 27
 • پست هافبک
 • قیمت 85,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  55
  قدرت بدنی
  28.2
  سرعت
  34
  توپ گیری
  41.9
  دروازه‌بانی
  13
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  60.2
  دقت پاس
  65.3
  کنترل توپ
  63.6
  دقت شوت
  48.8
همایون شمشیری
 • شماره 41
 • نام همایون شمشیری
 • سن 24
 • پست هافبک
 • قیمت 86,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  52.4
  قدرت بدنی
  25.8
  سرعت
  32.3
  توپ گیری
  32.1
  دروازه‌بانی
  13.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  59.7
  دقت پاس
  61.5
  کنترل توپ
  61
  دقت شوت
  47.1
مهرزاد شمشیری
 • شماره 45
 • نام مهرزاد شمشیری
 • سن 20
 • پست هافبک
 • قیمت 58,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  18
  قدرت بدنی
  17.3
  سرعت
  25.2
  توپ گیری
  13.2
  دروازه‌بانی
  10
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  30.4
  دقت پاس
  28.2
  کنترل توپ
  28.2
  دقت شوت
  16.4
آراد پرچمی
 • شماره 48
 • نام آراد پرچمی
 • سن 18
 • پست هافبک
 • قیمت 60,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  16.1
  قدرت بدنی
  15.8
  سرعت
  24.4
  توپ گیری
  10.2
  دروازه‌بانی
  10
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  27.5
  دقت پاس
  27.1
  کنترل توپ
  27.2
  دقت شوت
  13.5
جلال اکبرنژاد
 • شماره 26
 • نام جلال اکبرنژاد
 • سن 32
 • پست مهاجم
 • قیمت 98,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  41
  قدرت بدنی
  50.2
  سرعت
  48.3
  توپ گیری
  25.8
  دروازه‌بانی
  14.4
  آمادگی
  97.3
  قدرت شوت
  91.5
  دقت پاس
  18.6
  کنترل توپ
  21
  دقت شوت
  88.4
سیامک غلامی
 • شماره 27
 • نام سیامک غلامی
 • سن 28
 • پست مهاجم
 • قیمت 109,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  44.9
  قدرت بدنی
  46.8
  سرعت
  43.8
  توپ گیری
  28.4
  دروازه‌بانی
  12.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  97.6
  دقت پاس
  19.5
  کنترل توپ
  19.9
  دقت شوت
  94.2
پرویز آبادزاده
 • شماره 35
 • نام پرویز آبادزاده
 • سن 30
 • پست مهاجم
 • قیمت 107,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  45
  قدرت بدنی
  49.5
  سرعت
  44.6
  توپ گیری
  31.2
  دروازه‌بانی
  12
  آمادگی
  98.3
  قدرت شوت
  99.2
  دقت پاس
  19.3
  کنترل توپ
  20.7
  دقت شوت
  95.7
اردشیر رحمانی
 • شماره 40
 • نام اردشیر رحمانی
 • سن 24
 • پست مهاجم
 • قیمت 104,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  39.1
  قدرت بدنی
  32.4
  سرعت
  37
  توپ گیری
  20.6
  دروازه‌بانی
  11.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  90.4
  دقت پاس
  15.8
  کنترل توپ
  18.9
  دقت شوت
  86.5
جهاندار موسوی
 • شماره 42
 • نام جهاندار موسوی
 • سن 24
 • پست مهاجم
 • قیمت 104,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  38.7
  قدرت بدنی
  33
  سرعت
  37
  توپ گیری
  20.6
  دروازه‌بانی
  12.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  88.9
  دقت پاس
  16.3
  کنترل توپ
  18.3
  دقت شوت
  86.3