_ایران_
داریوش رحیمی
 • شماره 25
 • نام داریوش رحیمی
 • سن 20
 • پست دروازه بان
 • قیمت 39,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  15.2
  قدرت بدنی
  16.4
  سرعت
  45.7
  توپ گیری
  10.1
  دروازه‌بانی
  40
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  50.3
  دقت پاس
  10
  کنترل توپ
  10
  دقت شوت
  10.3
برزو طالبی
 • شماره 31
 • نام برزو طالبی
 • سن 32
 • پست دروازه بان
 • قیمت 30,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  15.7
  قدرت بدنی
  22.2
  سرعت
  48.9
  توپ گیری
  53.5
  دروازه‌بانی
  85.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  50.8
  دقت پاس
  11.3
  کنترل توپ
  11.4
  دقت شوت
  11
فرزان سیروسی
 • شماره 24
 • نام فرزان سیروسی
 • سن 22
 • پست مدافع
 • قیمت 64,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  34
  قدرت بدنی
  28.2
  سرعت
  32.3
  توپ گیری
  57.9
  دروازه‌بانی
  11.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  30.5
  دقت پاس
  46.5
  کنترل توپ
  32.2
  دقت شوت
  23.9
نامدار بیگى
 • شماره 32
 • نام نامدار بیگى
 • سن 34
 • پست مدافع
 • قیمت 64,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  42.2
  قدرت بدنی
  53.8
  سرعت
  48.9
  توپ گیری
  83.2
  دروازه‌بانی
  10.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  29.9
  دقت پاس
  62.9
  کنترل توپ
  43.1
  دقت شوت
  23.3
بهرام حسین زاده
 • شماره 33
 • نام بهرام حسین زاده
 • سن 25
 • پست مدافع
 • قیمت 74,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  45.6
  قدرت بدنی
  41
  سرعت
  39.3
  توپ گیری
  90.8
  دروازه‌بانی
  10.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  30
  دقت پاس
  58.8
  کنترل توپ
  40.5
  دقت شوت
  25.9
شاهرخ خیرآبادی
 • شماره 34
 • نام شاهرخ خیرآبادی
 • سن 25
 • پست مدافع
 • قیمت 74,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  45.1
  قدرت بدنی
  41.9
  سرعت
  39.3
  توپ گیری
  90.3
  دروازه‌بانی
  11
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  30.7
  دقت پاس
  58.5
  کنترل توپ
  41.7
  دقت شوت
  26.1
تیمور پرچمی
 • شماره 36
 • نام تیمور پرچمی
 • سن 34
 • پست مدافع
 • قیمت 63,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  42.6
  قدرت بدنی
  53.7
  سرعت
  48.9
  توپ گیری
  83.2
  دروازه‌بانی
  10.9
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  30.9
  دقت پاس
  62.2
  کنترل توپ
  42.9
  دقت شوت
  22.1
کامشاد رستگار
 • شماره 37
 • نام کامشاد رستگار
 • سن 34
 • پست مدافع
 • قیمت 64,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  43.1
  قدرت بدنی
  53.5
  سرعت
  48.9
  توپ گیری
  83.2
  دروازه‌بانی
  11.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  30.8
  دقت پاس
  62.1
  کنترل توپ
  42.9
  دقت شوت
  23.3
شهریار قدس
 • شماره 39
 • نام شهریار قدس
 • سن 34
 • پست مدافع
 • قیمت 64,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  43
  قدرت بدنی
  54.1
  سرعت
  48.9
  توپ گیری
  83.2
  دروازه‌بانی
  11.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  30
  دقت پاس
  62.8
  کنترل توپ
  42.4
  دقت شوت
  23.2
امیر آذری
 • شماره 43
 • نام امیر آذری
 • سن 25
 • پست مدافع
 • قیمت 74,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  45.3
  قدرت بدنی
  41.3
  سرعت
  39.3
  توپ گیری
  89.9
  دروازه‌بانی
  11.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  31.2
  دقت پاس
  60
  کنترل توپ
  41.6
  دقت شوت
  25.6
سروش ذاکری
 • شماره 47
 • نام سروش ذاکری
 • سن 34
 • پست مدافع
 • قیمت 63,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  42.5
  قدرت بدنی
  53.8
  سرعت
  48.9
  توپ گیری
  83.2
  دروازه‌بانی
  10.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  30.9
  دقت پاس
  62
  کنترل توپ
  42.5
  دقت شوت
  23.2
زکریا رادفر
 • شماره 48
 • نام زکریا رادفر
 • سن 34
 • پست مدافع
 • قیمت 64,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  42.6
  قدرت بدنی
  54.2
  سرعت
  48.9
  توپ گیری
  83.2
  دروازه‌بانی
  12
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  30.2
  دقت پاس
  62.6
  کنترل توپ
  42.8
  دقت شوت
  22.7
روزبه خسروی
 • شماره 49
 • نام روزبه خسروی
 • سن 25
 • پست مدافع
 • قیمت 74,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  45.4
  قدرت بدنی
  42.2
  سرعت
  39.3
  توپ گیری
  90.5
  دروازه‌بانی
  12.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  31
  دقت پاس
  58.8
  کنترل توپ
  41.4
  دقت شوت
  24.3
داراب محمدی
 • شماره 50
 • نام داراب محمدی
 • سن 31
 • پست مدافع
 • قیمت 80,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  59
  قدرت بدنی
  59.8
  سرعت
  49.1
  توپ گیری
  96
  دروازه‌بانی
  12.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  35.3
  دقت پاس
  75.7
  کنترل توپ
  53.5
  دقت شوت
  29.4
جلال صدیقی
 • شماره 51
 • نام جلال صدیقی
 • سن 25
 • پست مدافع
 • قیمت 74,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  45.3
  قدرت بدنی
  41.5
  سرعت
  39.3
  توپ گیری
  90.5
  دروازه‌بانی
  11.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  29.7
  دقت پاس
  59.2
  کنترل توپ
  41.2
  دقت شوت
  25.1
امید بهرام پور
 • شماره 23
 • نام امید بهرام پور
 • سن 25
 • پست هافبک
 • قیمت 65,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  35.7
  قدرت بدنی
  19
  سرعت
  27.3
  توپ گیری
  28
  دروازه‌بانی
  11.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  34.3
  دقت پاس
  47.6
  کنترل توپ
  49.1
  دقت شوت
  25.3
فردین رضوانی
 • شماره 30
 • نام فردین رضوانی
 • سن 25
 • پست هافبک
 • قیمت 85,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  53.4
  قدرت بدنی
  26.9
  سرعت
  32.9
  توپ گیری
  39.5
  دروازه‌بانی
  13.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  54.2
  دقت پاس
  63.8
  کنترل توپ
  62.2
  دقت شوت
  42.3
فریبرز دهقانی
 • شماره 38
 • نام فریبرز دهقانی
 • سن 25
 • پست هافبک
 • قیمت 85,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  52.3
  قدرت بدنی
  26.1
  سرعت
  32.9
  توپ گیری
  38.9
  دروازه‌بانی
  13
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  54.2
  دقت پاس
  64.2
  کنترل توپ
  62.5
  دقت شوت
  42.8
همایون شمشیری
 • شماره 41
 • نام همایون شمشیری
 • سن 22
 • پست هافبک
 • قیمت 86,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  49.7
  قدرت بدنی
  23.6
  سرعت
  31.2
  توپ گیری
  29.1
  دروازه‌بانی
  13.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  53.7
  دقت پاس
  60.3
  کنترل توپ
  59.8
  دقت شوت
  41.1
داراب جلال زاده
 • شماره 44
 • نام داراب جلال زاده
 • سن 28
 • پست هافبک
 • قیمت 64,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  36.5
  قدرت بدنی
  24.1
  سرعت
  29.9
  توپ گیری
  35.2
  دروازه‌بانی
  12.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  37.8
  دقت پاس
  48.1
  کنترل توپ
  47.2
  دقت شوت
  34.8
مهرزاد شمشیری
 • شماره 45
 • نام مهرزاد شمشیری
 • سن 18
 • پست هافبک
 • قیمت 58,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  15.2
  قدرت بدنی
  15.1
  سرعت
  24.1
  توپ گیری
  10.2
  دروازه‌بانی
  10
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  24.4
  دقت پاس
  27.1
  کنترل توپ
  27.1
  دقت شوت
  10.4
جلال اکبرنژاد
 • شماره 26
 • نام جلال اکبرنژاد
 • سن 30
 • پست مهاجم
 • قیمت 113,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  50.3
  قدرت بدنی
  50.3
  سرعت
  48.1
  توپ گیری
  26.3
  دروازه‌بانی
  15
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  99.3
  دقت پاس
  25
  کنترل توپ
  27.9
  دقت شوت
  97.6
سیامک غلامی
 • شماره 27
 • نام سیامک غلامی
 • سن 26
 • پست مهاجم
 • قیمت 104,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  40.4
  قدرت بدنی
  40.3
  سرعت
  40.6
  توپ گیری
  26.2
  دروازه‌بانی
  12.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  85.6
  دقت پاس
  18.8
  کنترل توپ
  18.7
  دقت شوت
  82.2
پرویز آبادزاده
 • شماره 35
 • نام پرویز آبادزاده
 • سن 28
 • پست مهاجم
 • قیمت 104,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  41.9
  قدرت بدنی
  43.7
  سرعت
  41.7
  توپ گیری
  29.3
  دروازه‌بانی
  12.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  89.4
  دقت پاس
  19.3
  کنترل توپ
  20.2
  دقت شوت
  86.1
اردشیر رحمانی
 • شماره 40
 • نام اردشیر رحمانی
 • سن 22
 • پست مهاجم
 • قیمت 99,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  34.6
  قدرت بدنی
  25.8
  سرعت
  33.7
  توپ گیری
  18.4
  دروازه‌بانی
  11.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  78.4
  دقت پاس
  15.1
  کنترل توپ
  17.7
  دقت شوت
  74.5
جهاندار موسوی
 • شماره 42
 • نام جهاندار موسوی
 • سن 22
 • پست مهاجم
 • قیمت 99,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  34.2
  قدرت بدنی
  26.4
  سرعت
  33.7
  توپ گیری
  18.4
  دروازه‌بانی
  12.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  76.9
  دقت پاس
  15.5
  کنترل توپ
  17.2
  دقت شوت
  74.3