_ایران_
سعید غفاری
 • شماره 23
 • نام سعید غفاری
 • سن 28
 • پست دروازه بان
 • قیمت 29,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  15.8
  قدرت بدنی
  17.7
  سرعت
  45.9
  توپ گیری
  11.1
  دروازه‌بانی
  41.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  50.6
  دقت پاس
  10.6
  کنترل توپ
  10.7
  دقت شوت
  12.6
برزو طالبی
 • شماره 31
 • نام برزو طالبی
 • سن 29
 • پست دروازه بان
 • قیمت 37,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  16
  قدرت بدنی
  21.7
  سرعت
  48.8
  توپ گیری
  70.1
  دروازه‌بانی
  100
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  51.1
  دقت پاس
  11.9
  کنترل توپ
  11.9
  دقت شوت
  11.1
هادی فیروزی
 • شماره 26
 • نام هادی فیروزی
 • سن 35
 • پست مدافع
 • قیمت 55,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  35.9
  قدرت بدنی
  48.9
  سرعت
  47.2
  توپ گیری
  74.5
  دروازه‌بانی
  11.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28
  دقت پاس
  56.1
  کنترل توپ
  37.6
  دقت شوت
  19.1
نامدار بیگى
 • شماره 32
 • نام نامدار بیگى
 • سن 31
 • پست مدافع
 • قیمت 80,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  56.9
  قدرت بدنی
  59.4
  سرعت
  49.6
  توپ گیری
  99.8
  دروازه‌بانی
  11.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  34.2
  دقت پاس
  76.1
  کنترل توپ
  54.5
  دقت شوت
  29.5
بهرام حسین زاده
 • شماره 33
 • نام بهرام حسین زاده
 • سن 23
 • پست مدافع
 • قیمت 65,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  37.5
  قدرت بدنی
  29.1
  سرعت
  33.3
  توپ گیری
  67.2
  دروازه‌بانی
  10.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  27.9
  دقت پاس
  49.6
  کنترل توپ
  33.5
  دقت شوت
  23.8
شاهرخ خیرآبادی
 • شماره 34
 • نام شاهرخ خیرآبادی
 • سن 23
 • پست مدافع
 • قیمت 65,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  37
  قدرت بدنی
  30
  سرعت
  33.3
  توپ گیری
  66.7
  دروازه‌بانی
  11
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28.6
  دقت پاس
  49.3
  کنترل توپ
  34.7
  دقت شوت
  24
تیمور پرچمی
 • شماره 36
 • نام تیمور پرچمی
 • سن 31
 • پست مدافع
 • قیمت 80,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  57.5
  قدرت بدنی
  59.4
  سرعت
  49.6
  توپ گیری
  99.8
  دروازه‌بانی
  11.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  35.5
  دقت پاس
  75.1
  کنترل توپ
  54.3
  دقت شوت
  27.9
کامشاد رستگار
 • شماره 37
 • نام کامشاد رستگار
 • سن 31
 • پست مدافع
 • قیمت 80,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  58.3
  قدرت بدنی
  59.1
  سرعت
  49.6
  توپ گیری
  99.8
  دروازه‌بانی
  11.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  35.3
  دقت پاس
  74.9
  کنترل توپ
  54.2
  دقت شوت
  29.5
شهریار قدس
 • شماره 39
 • نام شهریار قدس
 • سن 31
 • پست مدافع
 • قیمت 80,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  58.2
  قدرت بدنی
  59.9
  سرعت
  49.6
  توپ گیری
  99.8
  دروازه‌بانی
  12.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  34.3
  دقت پاس
  75.9
  کنترل توپ
  53.5
  دقت شوت
  29.4
امیر آذری
 • شماره 43
 • نام امیر آذری
 • سن 23
 • پست مدافع
 • قیمت 65,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  37.2
  قدرت بدنی
  29.4
  سرعت
  33.3
  توپ گیری
  66.3
  دروازه‌بانی
  11.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  29.1
  دقت پاس
  50.8
  کنترل توپ
  34.6
  دقت شوت
  23.5
هدایت اکرمی
 • شماره 46
 • نام هدایت اکرمی
 • سن 35
 • پست مدافع
 • قیمت 57,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  37.5
  قدرت بدنی
  50.2
  سرعت
  47.5
  توپ گیری
  76.2
  دروازه‌بانی
  10.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  27.5
  دقت پاس
  57.3
  کنترل توپ
  38.5
  دقت شوت
  19.9
سروش ذاکری
 • شماره 47
 • نام سروش ذاکری
 • سن 31
 • پست مدافع
 • قیمت 80,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  57.4
  قدرت بدنی
  59.4
  سرعت
  49.6
  توپ گیری
  99.8
  دروازه‌بانی
  11.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  35.4
  دقت پاس
  74.8
  کنترل توپ
  53.7
  دقت شوت
  29.4
زکریا رادفر
 • شماره 48
 • نام زکریا رادفر
 • سن 31
 • پست مدافع
 • قیمت 80,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  57.5
  قدرت بدنی
  60
  سرعت
  49.6
  توپ گیری
  99.8
  دروازه‌بانی
  12.5
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  34.5
  دقت پاس
  75.6
  کنترل توپ
  54.1
  دقت شوت
  28.6
روزبه خسروی
 • شماره 49
 • نام روزبه خسروی
 • سن 23
 • پست مدافع
 • قیمت 65,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  37.3
  قدرت بدنی
  30.2
  سرعت
  33.3
  توپ گیری
  66.9
  دروازه‌بانی
  12.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28.9
  دقت پاس
  49.6
  کنترل توپ
  34.3
  دقت شوت
  22.2
داراب محمدی
 • شماره 50
 • نام داراب محمدی
 • سن 28
 • پست مدافع
 • قیمت 81,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  56.8
  قدرت بدنی
  51.7
  سرعت
  44.5
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  12.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  34.7
  دقت پاس
  71.5
  کنترل توپ
  51
  دقت شوت
  29.4
جلال صدیقی
 • شماره 51
 • نام جلال صدیقی
 • سن 23
 • پست مدافع
 • قیمت 65,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  37.1
  قدرت بدنی
  29.5
  سرعت
  33.3
  توپ گیری
  66.9
  دروازه‌بانی
  11.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  27.6
  دقت پاس
  50
  کنترل توپ
  34.2
  دقت شوت
  23
یونس خانی زاده
 • شماره 28
 • نام یونس خانی زاده
 • سن 31
 • پست هافبک
 • قیمت 95,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  83.6
  قدرت بدنی
  32.1
  سرعت
  35.8
  توپ گیری
  46.1
  دروازه‌بانی
  12.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  62.3
  دقت پاس
  92.5
  کنترل توپ
  92.2
  دقت شوت
  50.4
رحیم لسانی
 • شماره 29
 • نام رحیم لسانی
 • سن 27
 • پست هافبک
 • قیمت 91,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  65
  قدرت بدنی
  28.5
  سرعت
  34.3
  توپ گیری
  42.4
  دروازه‌بانی
  12.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  63.6
  دقت پاس
  74.5
  کنترل توپ
  73.8
  دقت شوت
  52
فردین رضوانی
 • شماره 30
 • نام فردین رضوانی
 • سن 23
 • پست هافبک
 • قیمت 84,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  50.1
  قدرت بدنی
  23.9
  سرعت
  31.4
  توپ گیری
  32.4
  دروازه‌بانی
  13.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  50.7
  دقت پاس
  61.1
  کنترل توپ
  59.9
  دقت شوت
  38.8
فریبرز دهقانی
 • شماره 38
 • نام فریبرز دهقانی
 • سن 23
 • پست هافبک
 • قیمت 84,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  49
  قدرت بدنی
  23.1
  سرعت
  31.4
  توپ گیری
  31.8
  دروازه‌بانی
  13
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  50.7
  دقت پاس
  61.4
  کنترل توپ
  60.2
  دقت شوت
  39.3
مراد آقایی
 • شماره 41
 • نام مراد آقایی
 • سن 25
 • پست هافبک
 • قیمت 62,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  32.4
  قدرت بدنی
  20.8
  سرعت
  28.2
  توپ گیری
  28.5
  دروازه‌بانی
  10.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  37.6
  دقت پاس
  41.6
  کنترل توپ
  41.2
  دقت شوت
  23.6
داراب جلال زاده
 • شماره 44
 • نام داراب جلال زاده
 • سن 25
 • پست هافبک
 • قیمت 65,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  33.2
  قدرت بدنی
  21.1
  سرعت
  28.4
  توپ گیری
  28.1
  دروازه‌بانی
  12.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  34.3
  دقت پاس
  45.4
  کنترل توپ
  44.9
  دقت شوت
  31.3
مهیار ایرانی
 • شماره 24
 • نام مهیار ایرانی
 • سن 32
 • پست مهاجم
 • قیمت 100,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  45.4
  قدرت بدنی
  50.2
  سرعت
  47.4
  توپ گیری
  26.3
  دروازه‌بانی
  12.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  86.9
  دقت پاس
  24.1
  کنترل توپ
  24.8
  دقت شوت
  85.4
شاهکام فیضی
 • شماره 25
 • نام شاهکام فیضی
 • سن 33
 • پست مهاجم
 • قیمت 88,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  40.8
  قدرت بدنی
  48.1
  سرعت
  46.7
  توپ گیری
  28.7
  دروازه‌بانی
  12.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  74.4
  دقت پاس
  19.7
  کنترل توپ
  20.5
  دقت شوت
  71.6
سیامک غلامی
 • شماره 27
 • نام سیامک غلامی
 • سن 24
 • پست مهاجم
 • قیمت 99,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  36.4
  قدرت بدنی
  31.3
  سرعت
  36.1
  توپ گیری
  21.1
  دروازه‌بانی
  12.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  78.6
  دقت پاس
  16.9
  کنترل توپ
  17
  دقت شوت
  75.2
پرویز آبادزاده
 • شماره 35
 • نام پرویز آبادزاده
 • سن 25
 • پست مهاجم
 • قیمت 101,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  38
  قدرت بدنی
  34.8
  سرعت
  37.2
  توپ گیری
  24.3
  دروازه‌بانی
  12.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  82.4
  دقت پاس
  17.4
  کنترل توپ
  18.5
  دقت شوت
  79.1