_ایران_
داریوش رحیمی
 • شماره 25
 • نام داریوش رحیمی
 • سن 24
 • پست دروازه بان
 • قیمت 35,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  15.6
  قدرت بدنی
  18.2
  سرعت
  46.6
  توپ گیری
  10.2
  دروازه‌بانی
  40
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  51.5
  دقت پاس
  10
  کنترل توپ
  10.1
  دقت شوت
  11.5
شهرداد حاتمی
 • شماره 44
 • نام شهرداد حاتمی
 • سن 30
 • پست دروازه بان
 • قیمت 38,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  16
  قدرت بدنی
  21.9
  سرعت
  51.1
  توپ گیری
  81.7
  دروازه‌بانی
  97.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  51.4
  دقت پاس
  13.1
  کنترل توپ
  13.2
  دقت شوت
  11.4
فرزان سیروسی
 • شماره 24
 • نام فرزان سیروسی
 • سن 25
 • پست مدافع
 • قیمت 70,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  40.5
  قدرت بدنی
  42.5
  سرعت
  39.4
  توپ گیری
  71
  دروازه‌بانی
  11.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  37.4
  دقت پاس
  51.5
  کنترل توپ
  36.3
  دقت شوت
  30.8
مهدی طلایی
 • شماره 28
 • نام مهدی طلایی
 • سن 30
 • پست مدافع
 • قیمت 70,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  41.9
  قدرت بدنی
  58.1
  سرعت
  48.3
  توپ گیری
  64.6
  دروازه‌بانی
  11.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  51.7
  دقت پاس
  48.2
  کنترل توپ
  34.1
  دقت شوت
  44.3
فرزین بهبودی
 • شماره 29
 • نام فرزین بهبودی
 • سن 24
 • پست مدافع
 • قیمت 66,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  37.5
  قدرت بدنی
  35.9
  سرعت
  36.4
  توپ گیری
  63.6
  دروازه‌بانی
  10.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  34.1
  دقت پاس
  48.2
  کنترل توپ
  32.7
  دقت شوت
  29
بهرام فهیمی
 • شماره 32
 • نام بهرام فهیمی
 • سن 24
 • پست مدافع
 • قیمت 66,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  38.2
  قدرت بدنی
  34.8
  سرعت
  36.4
  توپ گیری
  62.3
  دروازه‌بانی
  11.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  35
  دقت پاس
  48.1
  کنترل توپ
  32.9
  دقت شوت
  28
بهرام حسین زاده
 • شماره 33
 • نام بهرام حسین زاده
 • سن 29
 • پست مدافع
 • قیمت 78,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  52.1
  قدرت بدنی
  55.3
  سرعت
  46.4
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  10.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  37
  دقت پاس
  63.8
  کنترل توپ
  44.6
  دقت شوت
  32.8
شاهرخ خیرآبادی
 • شماره 34
 • نام شاهرخ خیرآبادی
 • سن 29
 • پست مدافع
 • قیمت 79,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  51.7
  قدرت بدنی
  56.2
  سرعت
  46.4
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  11
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  37.7
  دقت پاس
  63.5
  کنترل توپ
  45.8
  دقت شوت
  33.1
انوشیروان رحیمی
 • شماره 36
 • نام انوشیروان رحیمی
 • سن 24
 • پست مدافع
 • قیمت 66,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  36.4
  قدرت بدنی
  35.6
  سرعت
  36.4
  توپ گیری
  62.8
  دروازه‌بانی
  11.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  34.9
  دقت پاس
  48.1
  کنترل توپ
  34.1
  دقت شوت
  29.5
نامدار نادری
 • شماره 37
 • نام نامدار نادری
 • سن 24
 • پست مدافع
 • قیمت 66,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  36.6
  قدرت بدنی
  35.2
  سرعت
  36.4
  توپ گیری
  63.8
  دروازه‌بانی
  11.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  34
  دقت پاس
  47.7
  کنترل توپ
  32.7
  دقت شوت
  29.6
شاهکام علویان
 • شماره 39
 • نام شاهکام علویان
 • سن 24
 • پست مدافع
 • قیمت 66,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  37.7
  قدرت بدنی
  35.3
  سرعت
  36.4
  توپ گیری
  62.6
  دروازه‌بانی
  11.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  34.3
  دقت پاس
  47.8
  کنترل توپ
  34.1
  دقت شوت
  29.8
امیر آذری
 • شماره 43
 • نام امیر آذری
 • سن 29
 • پست مدافع
 • قیمت 79,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  51.9
  قدرت بدنی
  55.6
  سرعت
  46.4
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  11.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  38.2
  دقت پاس
  65
  کنترل توپ
  45.7
  دقت شوت
  32.5
حسام حدادی
 • شماره 46
 • نام حسام حدادی
 • سن 24
 • پست مدافع
 • قیمت 66,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  38.1
  قدرت بدنی
  35.5
  سرعت
  36.4
  توپ گیری
  62.3
  دروازه‌بانی
  11.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  33.8
  دقت پاس
  47.7
  کنترل توپ
  32.6
  دقت شوت
  28.5
روزبه خسروی
 • شماره 49
 • نام روزبه خسروی
 • سن 29
 • پست مدافع
 • قیمت 78,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  52
  قدرت بدنی
  56.5
  سرعت
  46.4
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  12.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  37.9
  دقت پاس
  63.7
  کنترل توپ
  45.4
  دقت شوت
  31.3
داراب محمدی
 • شماره 50
 • نام داراب محمدی
 • سن 34
 • پست مدافع
 • قیمت 61,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  40.4
  قدرت بدنی
  54.3
  سرعت
  48.9
  توپ گیری
  70.1
  دروازه‌بانی
  12.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  34.4
  دقت پاس
  57.3
  کنترل توپ
  38.5
  دقت شوت
  26.3
جلال صدیقی
 • شماره 51
 • نام جلال صدیقی
 • سن 29
 • پست مدافع
 • قیمت 78,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  51.8
  قدرت بدنی
  55.8
  سرعت
  46.4
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  11.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  36.7
  دقت پاس
  64.2
  کنترل توپ
  45.3
  دقت شوت
  32.1
فردین رضوانی
 • شماره 30
 • نام فردین رضوانی
 • سن 29
 • پست هافبک
 • قیمت 84,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  58.1
  قدرت بدنی
  30.4
  سرعت
  34.7
  توپ گیری
  43.4
  دروازه‌بانی
  13.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  65.8
  دقت پاس
  65.3
  کنترل توپ
  63.9
  دقت شوت
  53.9
شهروز امینی
 • شماره 31
 • نام شهروز امینی
 • سن 29
 • پست هافبک
 • قیمت 102,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  94.9
  قدرت بدنی
  30.8
  سرعت
  34.7
  توپ گیری
  34.8
  دروازه‌بانی
  11.9
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  65.1
  دقت پاس
  100
  کنترل توپ
  100
  دقت شوت
  52.1
فریبرز دهقانی
 • شماره 38
 • نام فریبرز دهقانی
 • سن 29
 • پست هافبک
 • قیمت 83,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  57
  قدرت بدنی
  29.6
  سرعت
  34.7
  توپ گیری
  42.8
  دروازه‌بانی
  13
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  65.8
  دقت پاس
  65.7
  کنترل توپ
  64.2
  دقت شوت
  54.4
همایون شمشیری
 • شماره 41
 • نام همایون شمشیری
 • سن 25
 • پست هافبک
 • قیمت 86,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  54.4
  قدرت بدنی
  27.2
  سرعت
  33
  توپ گیری
  33
  دروازه‌بانی
  13.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  65.3
  دقت پاس
  61.8
  کنترل توپ
  61.5
  دقت شوت
  52.7
مهرزاد شمشیری
 • شماره 45
 • نام مهرزاد شمشیری
 • سن 21
 • پست هافبک
 • قیمت 59,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  20
  قدرت بدنی
  18.7
  سرعت
  25.9
  توپ گیری
  14.1
  دروازه‌بانی
  10
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  36
  دقت پاس
  28.6
  کنترل توپ
  28.8
  دقت شوت
  22
آراد پرچمی
 • شماره 48
 • نام آراد پرچمی
 • سن 20
 • پست هافبک
 • قیمت 58,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  18.1
  قدرت بدنی
  17.2
  سرعت
  25.1
  توپ گیری
  11.1
  دروازه‌بانی
  10
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  33.1
  دقت پاس
  27.4
  کنترل توپ
  27.8
  دقت شوت
  19.1
جلال اکبرنژاد
 • شماره 26
 • نام جلال اکبرنژاد
 • سن 34
 • پست مهاجم
 • قیمت 85,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  33.9
  قدرت بدنی
  48.4
  سرعت
  47.7
  توپ گیری
  24.1
  دروازه‌بانی
  14
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  85
  دقت پاس
  13.9
  کنترل توپ
  16
  دقت شوت
  81
سیامک غلامی
 • شماره 27
 • نام سیامک غلامی
 • سن 30
 • پست مهاجم
 • قیمت 107,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  46.8
  قدرت بدنی
  50.2
  سرعت
  45.6
  توپ گیری
  28.8
  دروازه‌بانی
  12.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  97.8
  دقت پاس
  19
  کنترل توپ
  19.8
  دقت شوت
  97.5
پرویز آبادزاده
 • شماره 35
 • نام پرویز آبادزاده
 • سن 31
 • پست مهاجم
 • قیمت 101,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  41.6
  قدرت بدنی
  50.2
  سرعت
  45.1
  توپ گیری
  30.2
  دروازه‌بانی
  11.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  97.7
  دقت پاس
  16.4
  کنترل توپ
  18
  دقت شوت
  94.6
اردشیر رحمانی
 • شماره 40
 • نام اردشیر رحمانی
 • سن 25
 • پست مهاجم
 • قیمت 109,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  42.8
  قدرت بدنی
  36.6
  سرعت
  39.1
  توپ گیری
  21.4
  دروازه‌بانی
  11.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  100
  دقت پاس
  16
  کنترل توپ
  19.6
  دقت شوت
  97.7
جهاندار موسوی
 • شماره 42
 • نام جهاندار موسوی
 • سن 25
 • پست مهاجم
 • قیمت 110,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  42.4
  قدرت بدنی
  37.2
  سرعت
  39.1
  توپ گیری
  21.4
  دروازه‌بانی
  12.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  100
  دقت پاس
  16.5
  کنترل توپ
  19.1
  دقت شوت
  97.5