_ایران_
داریوش رحیمی
 • شماره 25
 • نام داریوش رحیمی
 • سن 21
 • پست دروازه بان
 • قیمت 38,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  15.3
  قدرت بدنی
  17
  سرعت
  46
  توپ گیری
  10.1
  دروازه‌بانی
  40
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  50.5
  دقت پاس
  10
  کنترل توپ
  10
  دقت شوت
  10.5
برزو طالبی
 • شماره 31
 • نام برزو طالبی
 • سن 33
 • پست دروازه بان
 • قیمت 28,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  15.5
  قدرت بدنی
  22.1
  سرعت
  48.7
  توپ گیری
  44.5
  دروازه‌بانی
  77.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  50.7
  دقت پاس
  11
  کنترل توپ
  11
  دقت شوت
  11
فرزان سیروسی
 • شماره 24
 • نام فرزان سیروسی
 • سن 23
 • پست مدافع
 • قیمت 66,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  36.7
  قدرت بدنی
  32.5
  سرعت
  34.4
  توپ گیری
  65.3
  دروازه‌بانی
  11.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  31.5
  دقت پاس
  49.4
  کنترل توپ
  34.4
  دقت شوت
  24.9
مهدی طلایی
 • شماره 28
 • نام مهدی طلایی
 • سن 28
 • پست مدافع
 • قیمت 68,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  40.6
  قدرت بدنی
  50.3
  سرعت
  44.1
  توپ گیری
  62.2
  دروازه‌بانی
  11.3
  آمادگی
  99.9
  قدرت شوت
  47.1
  دقت پاس
  48
  کنترل توپ
  33.9
  دقت شوت
  40.2
فرزین بهبودی
 • شماره 29
 • نام فرزین بهبودی
 • سن 22
 • پست مدافع
 • قیمت 62,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  33.6
  قدرت بدنی
  25.9
  سرعت
  31.4
  توپ گیری
  57.9
  دروازه‌بانی
  10.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28.2
  دقت پاس
  46.1
  کنترل توپ
  30.9
  دقت شوت
  23
بهرام فهیمی
 • شماره 32
 • نام بهرام فهیمی
 • سن 22
 • پست مدافع
 • قیمت 62,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  34.3
  قدرت بدنی
  24.8
  سرعت
  31.4
  توپ گیری
  56.6
  دروازه‌بانی
  11.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  29
  دقت پاس
  46.1
  کنترل توپ
  31
  دقت شوت
  22.1
بهرام حسین زاده
 • شماره 33
 • نام بهرام حسین زاده
 • سن 26
 • پست مدافع
 • قیمت 77,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  48.3
  قدرت بدنی
  45.3
  سرعت
  41.4
  توپ گیری
  98.2
  دروازه‌بانی
  10.6
  آمادگی
  99
  قدرت شوت
  31
  دقت پاس
  61.7
  کنترل توپ
  42.7
  دقت شوت
  26.9
شاهرخ خیرآبادی
 • شماره 34
 • نام شاهرخ خیرآبادی
 • سن 26
 • پست مدافع
 • قیمت 77,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  47.8
  قدرت بدنی
  46.2
  سرعت
  41.4
  توپ گیری
  97.7
  دروازه‌بانی
  11
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  31.7
  دقت پاس
  61.4
  کنترل توپ
  43.9
  دقت شوت
  27.1
انوشیروان رحیمی
 • شماره 36
 • نام انوشیروان رحیمی
 • سن 22
 • پست مدافع
 • قیمت 62,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  32.6
  قدرت بدنی
  25.6
  سرعت
  31.4
  توپ گیری
  57.1
  دروازه‌بانی
  11.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28.9
  دقت پاس
  46
  کنترل توپ
  32.3
  دقت شوت
  23.6
نامدار نادری
 • شماره 37
 • نام نامدار نادری
 • سن 22
 • پست مدافع
 • قیمت 62,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  32.8
  قدرت بدنی
  25.2
  سرعت
  31.4
  توپ گیری
  58.1
  دروازه‌بانی
  11.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28.1
  دقت پاس
  45.6
  کنترل توپ
  30.8
  دقت شوت
  23.6
شاهکام علویان
 • شماره 39
 • نام شاهکام علویان
 • سن 22
 • پست مدافع
 • قیمت 62,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  33.8
  قدرت بدنی
  25.3
  سرعت
  31.4
  توپ گیری
  56.9
  دروازه‌بانی
  11.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28.4
  دقت پاس
  45.7
  کنترل توپ
  32.3
  دقت شوت
  23.9
امیر آذری
 • شماره 43
 • نام امیر آذری
 • سن 26
 • پست مدافع
 • قیمت 77,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  48
  قدرت بدنی
  45.6
  سرعت
  41.4
  توپ گیری
  97.3
  دروازه‌بانی
  11.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  32.2
  دقت پاس
  62.9
  کنترل توپ
  43.8
  دقت شوت
  26.6
حسام حدادی
 • شماره 46
 • نام حسام حدادی
 • سن 22
 • پست مدافع
 • قیمت 62,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  34.3
  قدرت بدنی
  25.5
  سرعت
  31.4
  توپ گیری
  56.6
  دروازه‌بانی
  11.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  27.8
  دقت پاس
  45.7
  کنترل توپ
  30.7
  دقت شوت
  22.5
روزبه خسروی
 • شماره 49
 • نام روزبه خسروی
 • سن 26
 • پست مدافع
 • قیمت 77,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  48.1
  قدرت بدنی
  46.5
  سرعت
  41.4
  توپ گیری
  97.9
  دروازه‌بانی
  12.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  32
  دقت پاس
  61.7
  کنترل توپ
  43.6
  دقت شوت
  25.3
داراب محمدی
 • شماره 50
 • نام داراب محمدی
 • سن 32
 • پست مدافع
 • قیمت 77,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  56.1
  قدرت بدنی
  60.2
  سرعت
  50
  توپ گیری
  95.1
  دروازه‌بانی
  12.5
  آمادگی
  98.5
  قدرت شوت
  34.8
  دقت پاس
  73.7
  کنترل توپ
  51.5
  دقت شوت
  28.4
جلال صدیقی
 • شماره 51
 • نام جلال صدیقی
 • سن 26
 • پست مدافع
 • قیمت 77,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  47.9
  قدرت بدنی
  45.8
  سرعت
  41.4
  توپ گیری
  97.9
  دروازه‌بانی
  11.2
  آمادگی
  99.6
  قدرت شوت
  30.7
  دقت پاس
  62.1
  کنترل توپ
  43.5
  دقت شوت
  26.2
امید بهرام پور
 • شماره 23
 • نام امید بهرام پور
 • سن 26
 • پست هافبک
 • قیمت 64,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  36.9
  قدرت بدنی
  20
  سرعت
  27.8
  توپ گیری
  30.2
  دروازه‌بانی
  11.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  36
  دقت پاس
  48.5
  کنترل توپ
  49.9
  دقت شوت
  27
فردین رضوانی
 • شماره 30
 • نام فردین رضوانی
 • سن 26
 • پست هافبک
 • قیمت 85,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  54.6
  قدرت بدنی
  27.9
  سرعت
  33.5
  توپ گیری
  41.7
  دروازه‌بانی
  13.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  55.9
  دقت پاس
  64.7
  کنترل توپ
  62.9
  دقت شوت
  44
فریبرز دهقانی
 • شماره 38
 • نام فریبرز دهقانی
 • سن 26
 • پست هافبک
 • قیمت 84,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  53.5
  قدرت بدنی
  27.1
  سرعت
  33.5
  توپ گیری
  41.1
  دروازه‌بانی
  13
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  55.9
  دقت پاس
  65
  کنترل توپ
  63.2
  دقت شوت
  44.5
همایون شمشیری
 • شماره 41
 • نام همایون شمشیری
 • سن 23
 • پست هافبک
 • قیمت 85,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  50.9
  قدرت بدنی
  24.7
  سرعت
  31.7
  توپ گیری
  31.3
  دروازه‌بانی
  13.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  55.4
  دقت پاس
  61.2
  کنترل توپ
  60.5
  دقت شوت
  42.8
داراب جلال زاده
 • شماره 44
 • نام داراب جلال زاده
 • سن 29
 • پست هافبک
 • قیمت 64,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  37.7
  قدرت بدنی
  25.2
  سرعت
  30.4
  توپ گیری
  37.4
  دروازه‌بانی
  12.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  39.5
  دقت پاس
  49
  کنترل توپ
  47.9
  دقت شوت
  36.5
مهرزاد شمشیری
 • شماره 45
 • نام مهرزاد شمشیری
 • سن 19
 • پست هافبک
 • قیمت 58,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  16.4
  قدرت بدنی
  16.2
  سرعت
  24.6
  توپ گیری
  12.4
  دروازه‌بانی
  10
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  26.1
  دقت پاس
  27.9
  کنترل توپ
  27.8
  دقت شوت
  12.1
جلال اکبرنژاد
 • شماره 26
 • نام جلال اکبرنژاد
 • سن 31
 • پست مهاجم
 • قیمت 106,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  46.1
  قدرت بدنی
  50.9
  سرعت
  48.5
  توپ گیری
  26.8
  دروازه‌بانی
  14.7
  آمادگی
  96
  قدرت شوت
  94.5
  دقت پاس
  22.4
  کنترل توپ
  25
  دقت شوت
  92
سیامک غلامی
 • شماره 27
 • نام سیامک غلامی
 • سن 27
 • پست مهاجم
 • قیمت 106,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  42
  قدرت بدنی
  43.5
  سرعت
  42.2
  توپ گیری
  27.8
  دروازه‌بانی
  12.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  89
  دقت پاس
  19.3
  کنترل توپ
  19.3
  دقت شوت
  85.6
پرویز آبادزاده
 • شماره 35
 • نام پرویز آبادزاده
 • سن 29
 • پست مهاجم
 • قیمت 105,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  43.5
  قدرت بدنی
  46.9
  سرعت
  43.3
  توپ گیری
  30.9
  دروازه‌بانی
  12.1
  آمادگی
  98
  قدرت شوت
  92.8
  دقت پاس
  19.8
  کنترل توپ
  20.8
  دقت شوت
  89.5
اردشیر رحمانی
 • شماره 40
 • نام اردشیر رحمانی
 • سن 23
 • پست مهاجم
 • قیمت 101,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  36.2
  قدرت بدنی
  29.1
  سرعت
  35.4
  توپ گیری
  20
  دروازه‌بانی
  11.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  81.8
  دقت پاس
  15.6
  کنترل توپ
  18.3
  دقت شوت
  77.9
جهاندار موسوی
 • شماره 42
 • نام جهاندار موسوی
 • سن 23
 • پست مهاجم
 • قیمت 101,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  35.8
  قدرت بدنی
  29.7
  سرعت
  35.4
  توپ گیری
  20
  دروازه‌بانی
  12.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  80.3
  دقت پاس
  16.1
  کنترل توپ
  17.8
  دقت شوت
  77.7