24خونه به خونه بابل24
علی فیضی
 • شماره 35
 • نام علی فیضی
 • سن 23
 • پست دروازه بان
 • قیمت 36,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  15.3
  قدرت بدنی
  17.9
  سرعت
  46.5
  توپ گیری
  10.1
  دروازه‌بانی
  40
  آمادگی
  99.5
  قدرت شوت
  50.6
  دقت پاس
  10
  کنترل توپ
  10
  دقت شوت
  10.6
کیخسرو سماواتیان
 • شماره 38
 • نام کیخسرو سماواتیان
 • سن 35
 • پست دروازه بان
 • قیمت 21,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  14.4
  قدرت بدنی
  20.9
  سرعت
  47.6
  توپ گیری
  21
  دروازه‌بانی
  49.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  49.8
  دقت پاس
  9.6
  کنترل توپ
  9.7
  دقت شوت
  10.2
عماد رجبزاده
 • شماره 26
 • نام عماد رجبزاده
 • سن 30
 • پست مدافع
 • قیمت 79,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  54.3
  قدرت بدنی
  58.8
  سرعت
  48.4
  توپ گیری
  99.8
  دروازه‌بانی
  10.5
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  33.1
  دقت پاس
  70
  کنترل توپ
  48.9
  دقت شوت
  28.1
علی مطلبی
 • شماره 29
 • نام علی مطلبی
 • سن 30
 • پست مدافع
 • قیمت 79,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  54.3
  قدرت بدنی
  58.7
  سرعت
  48.4
  توپ گیری
  99.8
  دروازه‌بانی
  11.9
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  34.4
  دقت پاس
  70.4
  کنترل توپ
  49.2
  دقت شوت
  27.6
پیمان ایرانی
 • شماره 31
 • نام پیمان ایرانی
 • سن 22
 • پست مدافع
 • قیمت 64,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  34.7
  قدرت بدنی
  27.4
  سرعت
  32.3
  توپ گیری
  61.1
  دروازه‌بانی
  10.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28.5
  دقت پاس
  48.3
  کنترل توپ
  33.3
  دقت شوت
  22
عباس آذربیک
 • شماره 33
 • نام عباس آذربیک
 • سن 19
 • پست مدافع
 • قیمت 55,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  20
  قدرت بدنی
  24.2
  سرعت
  30.1
  توپ گیری
  43
  دروازه‌بانی
  10
  آمادگی
  95.4
  قدرت شوت
  17.9
  دقت پاس
  32.4
  کنترل توپ
  16.2
  دقت شوت
  11.9
سهراب بهزادی
 • شماره 34
 • نام سهراب بهزادی
 • سن 24
 • پست مدافع
 • قیمت 67,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  32.7
  قدرت بدنی
  43.5
  سرعت
  39.2
  توپ گیری
  77.2
  دروازه‌بانی
  11
  آمادگی
  76.5
  قدرت شوت
  20.3
  دقت پاس
  46.7
  کنترل توپ
  32.4
  دقت شوت
  19.3
شهروز شوندی
 • شماره 37
 • نام شهروز شوندی
 • سن 30
 • پست مدافع
 • قیمت 79,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  54
  قدرت بدنی
  58.8
  سرعت
  48.4
  توپ گیری
  99.8
  دروازه‌بانی
  11.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  34.3
  دقت پاس
  70.9
  کنترل توپ
  48.8
  دقت شوت
  28.2
نوید خالقی
 • شماره 39
 • نام نوید خالقی
 • سن 30
 • پست مدافع
 • قیمت 79,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  54
  قدرت بدنی
  59.5
  سرعت
  48.4
  توپ گیری
  99.8
  دروازه‌بانی
  11.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  34.2
  دقت پاس
  69.9
  کنترل توپ
  48.9
  دقت شوت
  29.1
بامداد خلخالی
 • شماره 41
 • نام بامداد خلخالی
 • سن 24
 • پست مدافع
 • قیمت 66,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  32.6
  قدرت بدنی
  44.4
  سرعت
  40.2
  توپ گیری
  76.2
  دروازه‌بانی
  12
  آمادگی
  90.8
  قدرت شوت
  18.3
  دقت پاس
  48.7
  کنترل توپ
  24.4
  دقت شوت
  17.3
داوود زمانی
 • شماره 42
 • نام داوود زمانی
 • سن 19
 • پست مدافع
 • قیمت 56,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  21
  قدرت بدنی
  23.1
  سرعت
  29
  توپ گیری
  41
  دروازه‌بانی
  12
  آمادگی
  88.3
  قدرت شوت
  21.8
  دقت پاس
  35.4
  کنترل توپ
  17.2
  دقت شوت
  13.8
رضا امیرفضلی
 • شماره 44
 • نام رضا امیرفضلی
 • سن 24
 • پست مدافع
 • قیمت 69,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  33.6
  قدرت بدنی
  45.4
  سرعت
  40.2
  توپ گیری
  77.2
  دروازه‌بانی
  12
  آمادگی
  90.2
  قدرت شوت
  28.3
  دقت پاس
  48.7
  کنترل توپ
  29.4
  دقت شوت
  19.3
کامران الفت
 • شماره 45
 • نام کامران الفت
 • سن 29
 • پست مدافع
 • قیمت 80,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  55.2
  قدرت بدنی
  55
  سرعت
  46.4
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  10.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  33.4
  دقت پاس
  71.1
  کنترل توپ
  49.8
  دقت شوت
  27.3
مانی آهنگری
 • شماره 48
 • نام مانی آهنگری
 • سن 24
 • پست مدافع
 • قیمت 67,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  34.6
  قدرت بدنی
  43.4
  سرعت
  40.2
  توپ گیری
  75.2
  دروازه‌بانی
  10
  آمادگی
  90.8
  قدرت شوت
  23.3
  دقت پاس
  47.7
  کنترل توپ
  29.4
  دقت شوت
  17.3
داریوش بهزادی
 • شماره 49
 • نام داریوش بهزادی
 • سن 29
 • پست مدافع
 • قیمت 79,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  54.3
  قدرت بدنی
  54.5
  سرعت
  46.4
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  11.5
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  33.5
  دقت پاس
  69.3
  کنترل توپ
  50.3
  دقت شوت
  27.8
کاووس برقعی
 • شماره 28
 • نام کاووس برقعی
 • سن 25
 • پست هافبک
 • قیمت 61,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  32.2
  قدرت بدنی
  21.2
  سرعت
  26.9
  توپ گیری
  24.9
  دروازه‌بانی
  12.3
  آمادگی
  98.7
  قدرت شوت
  34.6
  دقت پاس
  44.1
  کنترل توپ
  42.3
  دقت شوت
  22.6
کیان زارع
 • شماره 30
 • نام کیان زارع
 • سن 29
 • پست هافبک
 • قیمت 83,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  57.2
  قدرت بدنی
  30.7
  سرعت
  34.7
  توپ گیری
  46.8
  دروازه‌بانی
  11.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  57.7
  دقت پاس
  67.4
  کنترل توپ
  65.8
  دقت شوت
  46.1
امیر خلخالی
 • شماره 46
 • نام امیر خلخالی
 • سن 29
 • پست هافبک
 • قیمت 83,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  56.9
  قدرت بدنی
  31
  سرعت
  34.7
  توپ گیری
  48
  دروازه‌بانی
  12.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  58.2
  دقت پاس
  67.4
  کنترل توپ
  65.3
  دقت شوت
  46.8
تیمور اکرمی
 • شماره 47
 • نام تیمور اکرمی
 • سن 30
 • پست هافبک
 • قیمت 63,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  37.2
  قدرت بدنی
  28.3
  سرعت
  31.5
  توپ گیری
  52.6
  دروازه‌بانی
  11.3
  آمادگی
  94.4
  قدرت شوت
  39.2
  دقت پاس
  47.6
  کنترل توپ
  48.2
  دقت شوت
  25.6
جمشید عباسی
 • شماره 50
 • نام جمشید عباسی
 • سن 28
 • پست هافبک
 • قیمت 83,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  54.9
  قدرت بدنی
  29.9
  سرعت
  34.2
  توپ گیری
  44.8
  دروازه‌بانی
  12.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  57.4
  دقت پاس
  66.1
  کنترل توپ
  65.4
  دقت شوت
  46.9
محمد همتی
 • شماره 51
 • نام محمد همتی
 • سن 19
 • پست هافبک
 • قیمت 58,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  16.2
  قدرت بدنی
  16.1
  سرعت
  24.5
  توپ گیری
  12.5
  دروازه‌بانی
  10
  آمادگی
  96
  قدرت شوت
  25.2
  دقت پاس
  28
  کنترل توپ
  27.8
  دقت شوت
  11.2
چنگیز رحمانی
 • شماره 23
 • نام چنگیز رحمانی
 • سن 26
 • پست مهاجم
 • قیمت 101,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  39.5
  قدرت بدنی
  37.1
  سرعت
  39.2
  توپ گیری
  26.2
  دروازه‌بانی
  12.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  82.2
  دقت پاس
  18.2
  کنترل توپ
  19
  دقت شوت
  80.1
فرامرز طالقانی
 • شماره 24
 • نام فرامرز طالقانی
 • سن 31
 • پست مهاجم
 • قیمت 97,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  39.4
  قدرت بدنی
  49.8
  سرعت
  44.9
  توپ گیری
  33.3
  دروازه‌بانی
  11.9
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  85.7
  دقت پاس
  18.2
  کنترل توپ
  18.8
  دقت شوت
  81.7
شاپور صنعتی
 • شماره 25
 • نام شاپور صنعتی
 • سن 25
 • پست مهاجم
 • قیمت 103,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  38.6
  قدرت بدنی
  36.5
  سرعت
  39.1
  توپ گیری
  25.7
  دروازه‌بانی
  12.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  83.2
  دقت پاس
  18.9
  کنترل توپ
  18.1
  دقت شوت
  79.5
هیراد اکرمی
 • شماره 27
 • نام هیراد اکرمی
 • سن 25
 • پست مهاجم
 • قیمت 103,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  38.4
  قدرت بدنی
  36.5
  سرعت
  39.1
  توپ گیری
  26.5
  دروازه‌بانی
  12.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  82.9
  دقت پاس
  17.4
  کنترل توپ
  19.1
  دقت شوت
  79.7
مجید آذرم
 • شماره 32
 • نام مجید آذرم
 • سن 25
 • پست مهاجم
 • قیمت 104,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  39.1
  قدرت بدنی
  36.4
  سرعت
  39.1
  توپ گیری
  25.9
  دروازه‌بانی
  11.5
  آمادگی
  93.4
  قدرت شوت
  83
  دقت پاس
  17.9
  کنترل توپ
  19.3
  دقت شوت
  79.8
اردشیر پورانی
 • شماره 40
 • نام اردشیر پورانی
 • سن 32
 • پست مهاجم
 • قیمت 93,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  43.6
  قدرت بدنی
  48.4
  سرعت
  45
  توپ گیری
  25.3
  دروازه‌بانی
  12.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  87.3
  دقت پاس
  14.5
  کنترل توپ
  16.4
  دقت شوت
  85.4