24خونه به خونه بابل24
علی فیضی
 • شماره 35
 • نام علی فیضی
 • سن 19
 • پست دروازه بان
 • قیمت 41,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  15
  قدرت بدنی
  15.6
  سرعت
  45.3
  توپ گیری
  10
  دروازه‌بانی
  40
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  50
  دقت پاس
  10
  کنترل توپ
  10
  دقت شوت
  10
کیخسرو سماواتیان
 • شماره 38
 • نام کیخسرو سماواتیان
 • سن 31
 • پست دروازه بان
 • قیمت 33,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  15.8
  قدرت بدنی
  22.1
  سرعت
  48.9
  توپ گیری
  61.3
  دروازه‌بانی
  92.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  50.8
  دقت پاس
  11.6
  کنترل توپ
  11.6
  دقت شوت
  10.9
عماد رجبزاده
 • شماره 26
 • نام عماد رجبزاده
 • سن 26
 • پست مدافع
 • قیمت 73,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  45.4
  قدرت بدنی
  42.6
  سرعت
  39.9
  توپ گیری
  90.8
  دروازه‌بانی
  10.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  30.7
  دقت پاس
  58.9
  کنترل توپ
  40.8
  دقت شوت
  26.2
یعقوب‌ مرادی
 • شماره 27
 • نام یعقوب‌ مرادی
 • سن 33
 • پست مدافع
 • قیمت 68,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  42.3
  قدرت بدنی
  61.4
  سرعت
  52.6
  توپ گیری
  93.4
  دروازه‌بانی
  11.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  20.6
  دقت پاس
  60.7
  کنترل توپ
  42.5
  دقت شوت
  15.4
علی مطلبی
 • شماره 29
 • نام علی مطلبی
 • سن 26
 • پست مدافع
 • قیمت 73,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  45.4
  قدرت بدنی
  42.6
  سرعت
  39.9
  توپ گیری
  90.7
  دروازه‌بانی
  12
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  32.1
  دقت پاس
  59.3
  کنترل توپ
  41.1
  دقت شوت
  25.7
احمد آرانی
 • شماره 31
 • نام احمد آرانی
 • سن 31
 • پست مدافع
 • قیمت 80,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  55.7
  قدرت بدنی
  60.1
  سرعت
  49.8
  توپ گیری
  99.8
  دروازه‌بانی
  10.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  39.2
  دقت پاس
  71.3
  کنترل توپ
  50.5
  دقت شوت
  32.2
هیراد همتی
 • شماره 33
 • نام هیراد همتی
 • سن 27
 • پست مدافع
 • قیمت 77,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  48.8
  قدرت بدنی
  48.8
  سرعت
  42.7
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  11
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  32.4
  دقت پاس
  63.9
  کنترل توپ
  45.6
  دقت شوت
  26.1
سهراب بهزادی
 • شماره 34
 • نام سهراب بهزادی
 • سن 20
 • پست مدافع
 • قیمت 55,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  20
  قدرت بدنی
  24.7
  سرعت
  29.8
  توپ گیری
  40.5
  دروازه‌بانی
  11
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  17
  دقت پاس
  32.4
  کنترل توپ
  21.5
  دقت شوت
  16
بهزاد اناری
 • شماره 36
 • نام بهزاد اناری
 • سن 34
 • پست مدافع
 • قیمت 68,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  47.9
  قدرت بدنی
  56.6
  سرعت
  49.7
  توپ گیری
  88.7
  دروازه‌بانی
  10.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  29.7
  دقت پاس
  68.7
  کنترل توپ
  48.3
  دقت شوت
  22.8
شهروز شوندی
 • شماره 37
 • نام شهروز شوندی
 • سن 26
 • پست مدافع
 • قیمت 73,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  44.9
  قدرت بدنی
  42.6
  سرعت
  39.9
  توپ گیری
  89.1
  دروازه‌بانی
  11.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  31.9
  دقت پاس
  59.8
  کنترل توپ
  40.6
  دقت شوت
  26.3
نوید خالقی
 • شماره 39
 • نام نوید خالقی
 • سن 26
 • پست مدافع
 • قیمت 73,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  44.9
  قدرت بدنی
  43.3
  سرعت
  39.8
  توپ گیری
  90.6
  دروازه‌بانی
  11.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  31.8
  دقت پاس
  58.6
  کنترل توپ
  40.6
  دقت شوت
  27.1
بامداد خلخالی
 • شماره 41
 • نام بامداد خلخالی
 • سن 20
 • پست مدافع
 • قیمت 54,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  20
  قدرت بدنی
  25.6
  سرعت
  30.8
  توپ گیری
  39.5
  دروازه‌بانی
  12
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  14.9
  دقت پاس
  34.4
  کنترل توپ
  13.5
  دقت شوت
  13.9
سام موسوی
 • شماره 42
 • نام سام موسوی
 • سن 28
 • پست مدافع
 • قیمت 77,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  51.2
  قدرت بدنی
  49.4
  سرعت
  43.7
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  12.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  31.1
  دقت پاس
  66.1
  کنترل توپ
  48
  دقت شوت
  27.8
شهیار بیدلی
 • شماره 43
 • نام شهیار بیدلی
 • سن 31
 • پست مدافع
 • قیمت 80,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  55.2
  قدرت بدنی
  60.1
  سرعت
  49.7
  توپ گیری
  99.8
  دروازه‌بانی
  12.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  39.4
  دقت پاس
  70.7
  کنترل توپ
  50.6
  دقت شوت
  33.5
رضا امیرفضلی
 • شماره 44
 • نام رضا امیرفضلی
 • سن 20
 • پست مدافع
 • قیمت 56,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  21
  قدرت بدنی
  26.6
  سرعت
  30.8
  توپ گیری
  40.5
  دروازه‌بانی
  12
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  24.9
  دقت پاس
  34.4
  کنترل توپ
  18.5
  دقت شوت
  15.9
کامران الفت
 • شماره 45
 • نام کامران الفت
 • سن 24
 • پست مدافع
 • قیمت 71,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  42.5
  قدرت بدنی
  36.2
  سرعت
  37
  توپ گیری
  81.6
  دروازه‌بانی
  10.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  30.1
  دقت پاس
  56.7
  کنترل توپ
  38.9
  دقت شوت
  24
مانی آهنگری
 • شماره 48
 • نام مانی آهنگری
 • سن 20
 • پست مدافع
 • قیمت 55,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  22
  قدرت بدنی
  24.6
  سرعت
  30.8
  توپ گیری
  38.5
  دروازه‌بانی
  10
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  19.9
  دقت پاس
  33.4
  کنترل توپ
  18.5
  دقت شوت
  13.9
داریوش بهزادی
 • شماره 49
 • نام داریوش بهزادی
 • سن 24
 • پست مدافع
 • قیمت 71,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  41.6
  قدرت بدنی
  35.7
  سرعت
  37
  توپ گیری
  82.4
  دروازه‌بانی
  11.5
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  30.2
  دقت پاس
  55
  کنترل توپ
  39.4
  دقت شوت
  24.4
کیان زارع
 • شماره 30
 • نام کیان زارع
 • سن 24
 • پست هافبک
 • قیمت 85,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  52
  قدرت بدنی
  26
  سرعت
  32.4
  توپ گیری
  35.8
  دروازه‌بانی
  11.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  52.1
  دقت پاس
  63.1
  کنترل توپ
  62.3
  دقت شوت
  40.5
سهراب زمانی
 • شماره 32
 • نام سهراب زمانی
 • سن 30
 • پست هافبک
 • قیمت 81,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  54.2
  قدرت بدنی
  31.9
  سرعت
  35.9
  توپ گیری
  47.6
  دروازه‌بانی
  12.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  56.6
  دقت پاس
  68.3
  کنترل توپ
  65.3
  دقت شوت
  46.3
اسفندیار قادری
 • شماره 40
 • نام اسفندیار قادری
 • سن 30
 • پست هافبک
 • قیمت 90,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  68.7
  قدرت بدنی
  31.8
  سرعت
  36.1
  توپ گیری
  45
  دروازه‌بانی
  14.5
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  64.6
  دقت پاس
  78.2
  کنترل توپ
  79.2
  دقت شوت
  53.5
امیر خلخالی
 • شماره 46
 • نام امیر خلخالی
 • سن 24
 • پست هافبک
 • قیمت 85,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  51.8
  قدرت بدنی
  26.3
  سرعت
  32.4
  توپ گیری
  37
  دروازه‌بانی
  12.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  52.6
  دقت پاس
  63.1
  کنترل توپ
  61.8
  دقت شوت
  41.2
تیمور اکرمی
 • شماره 47
 • نام تیمور اکرمی
 • سن 26
 • پست هافبک
 • قیمت 67,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  35.9
  قدرت بدنی
  24
  سرعت
  29.4
  توپ گیری
  43.7
  دروازه‌بانی
  11.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  35.2
  دقت پاس
  46.5
  کنترل توپ
  47.9
  دقت شوت
  21.2
جمشید عباسی
 • شماره 50
 • نام جمشید عباسی
 • سن 23
 • پست هافبک
 • قیمت 86,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  49.7
  قدرت بدنی
  25.2
  سرعت
  31.8
  توپ گیری
  33.8
  دروازه‌بانی
  12.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  51.8
  دقت پاس
  61.8
  کنترل توپ
  61.9
  دقت شوت
  41.3
آزاد بزرگمنش
 • شماره 23
 • نام آزاد بزرگمنش
 • سن 33
 • پست مهاجم
 • قیمت 92,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  42.1
  قدرت بدنی
  48.7
  سرعت
  47.5
  توپ گیری
  28.7
  دروازه‌بانی
  12.5
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  77.3
  دقت پاس
  22.2
  کنترل توپ
  22.8
  دقت شوت
  74.9
فرامرز طالقانی
 • شماره 24
 • نام فرامرز طالقانی
 • سن 26
 • پست مهاجم
 • قیمت 103,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  39.5
  قدرت بدنی
  39
  سرعت
  39.3
  توپ گیری
  27.2
  دروازه‌بانی
  12.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  84
  دقت پاس
  18.5
  کنترل توپ
  19.4
  دقت شوت
  80.7
برزو رضوانی
 • شماره 25
 • نام برزو رضوانی
 • سن 29
 • پست مهاجم
 • قیمت 84,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  40
  قدرت بدنی
  35.4
  سرعت
  35
  توپ گیری
  22.6
  دروازه‌بانی
  12.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  56.8
  دقت پاس
  28.5
  کنترل توپ
  27.8
  دقت شوت
  52.8