24خونه به خونه بابل24
علی فیضی
 • شماره 35
 • نام علی فیضی
 • سن 22
 • پست دروازه بان
 • قیمت 37,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  15.2
  قدرت بدنی
  17.2
  سرعت
  46.1
  توپ گیری
  10.1
  دروازه‌بانی
  40
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  50.4
  دقت پاس
  10
  کنترل توپ
  10
  دقت شوت
  10.4
کیخسرو سماواتیان
 • شماره 38
 • نام کیخسرو سماواتیان
 • سن 34
 • پست دروازه بان
 • قیمت 25,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  15.1
  قدرت بدنی
  21.8
  سرعت
  48.3
  توپ گیری
  34.2
  دروازه‌بانی
  66.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  50.3
  دقت پاس
  10.5
  کنترل توپ
  10.5
  دقت شوت
  10.6
عماد رجبزاده
 • شماره 26
 • نام عماد رجبزاده
 • سن 29
 • پست مدافع
 • قیمت 79,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  54.1
  قدرت بدنی
  55.8
  سرعت
  46.5
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  10.6
  آمادگی
  99.2
  قدرت شوت
  33.4
  دقت پاس
  68.6
  کنترل توپ
  48.2
  دقت شوت
  28.8
علی مطلبی
 • شماره 29
 • نام علی مطلبی
 • سن 29
 • پست مدافع
 • قیمت 79,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  54.1
  قدرت بدنی
  55.8
  سرعت
  46.5
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  12
  آمادگی
  99.2
  قدرت شوت
  34.8
  دقت پاس
  69
  کنترل توپ
  48.5
  دقت شوت
  28.3
احمد آرانی
 • شماره 31
 • نام احمد آرانی
 • سن 34
 • پست مدافع
 • قیمت 60,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  37.9
  قدرت بدنی
  51.5
  سرعت
  48.1
  توپ گیری
  78
  دروازه‌بانی
  10.3
  آمادگی
  97.5
  قدرت شوت
  32.7
  دقت پاس
  55.9
  کنترل توپ
  37.5
  دقت شوت
  23.5
عباس آذربیک
 • شماره 33
 • نام عباس آذربیک
 • سن 18
 • پست مدافع
 • قیمت 51,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  16.1
  قدرت بدنی
  18.6
  سرعت
  27.3
  توپ گیری
  31.1
  دروازه‌بانی
  10
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  17.1
  دقت پاس
  27.8
  کنترل توپ
  12.7
  دقت شوت
  11.1
سهراب بهزادی
 • شماره 34
 • نام سهراب بهزادی
 • سن 23
 • پست مدافع
 • قیمت 63,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  28.7
  قدرت بدنی
  37.9
  سرعت
  36.4
  توپ گیری
  65.3
  دروازه‌بانی
  11
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  19.6
  دقت پاس
  42.1
  کنترل توپ
  28.9
  دقت شوت
  18.6
شهروز شوندی
 • شماره 37
 • نام شهروز شوندی
 • سن 29
 • پست مدافع
 • قیمت 79,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  53.6
  قدرت بدنی
  55.8
  سرعت
  46.5
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  11.2
  آمادگی
  99
  قدرت شوت
  34.6
  دقت پاس
  69.4
  کنترل توپ
  48
  دقت شوت
  28.9
نوید خالقی
 • شماره 39
 • نام نوید خالقی
 • سن 29
 • پست مدافع
 • قیمت 79,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  53.6
  قدرت بدنی
  56.5
  سرعت
  46.4
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  11.3
  آمادگی
  99.8
  قدرت شوت
  34.5
  دقت پاس
  68.3
  کنترل توپ
  48
  دقت شوت
  29.8
بامداد خلخالی
 • شماره 41
 • نام بامداد خلخالی
 • سن 23
 • پست مدافع
 • قیمت 62,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  28.7
  قدرت بدنی
  38.8
  سرعت
  37.4
  توپ گیری
  64.3
  دروازه‌بانی
  12
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  17.5
  دقت پاس
  44.1
  کنترل توپ
  20.9
  دقت شوت
  16.5
داوود زمانی
 • شماره 42
 • نام داوود زمانی
 • سن 18
 • پست مدافع
 • قیمت 51,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  17
  قدرت بدنی
  17.5
  سرعت
  26.2
  توپ گیری
  29.1
  دروازه‌بانی
  12
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  21.1
  دقت پاس
  30.8
  کنترل توپ
  13.7
  دقت شوت
  13.1
شهیار بیدلی
 • شماره 43
 • نام شهیار بیدلی
 • سن 34
 • پست مدافع
 • قیمت 60,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  38.3
  قدرت بدنی
  52.1
  سرعت
  48.3
  توپ گیری
  79.1
  دروازه‌بانی
  12
  آمادگی
  98.1
  قدرت شوت
  33.1
  دقت پاس
  56.2
  کنترل توپ
  38.1
  دقت شوت
  24.8
رضا امیرفضلی
 • شماره 44
 • نام رضا امیرفضلی
 • سن 23
 • پست مدافع
 • قیمت 64,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  29.7
  قدرت بدنی
  39.8
  سرعت
  37.4
  توپ گیری
  65.3
  دروازه‌بانی
  12
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  27.5
  دقت پاس
  44.1
  کنترل توپ
  25.9
  دقت شوت
  18.5
کامران الفت
 • شماره 45
 • نام کامران الفت
 • سن 27
 • پست مدافع
 • قیمت 79,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  51.2
  قدرت بدنی
  49.4
  سرعت
  43.6
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  10.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  32.7
  دقت پاس
  66.4
  کنترل توپ
  46.3
  دقت شوت
  26.6
مانی آهنگری
 • شماره 48
 • نام مانی آهنگری
 • سن 23
 • پست مدافع
 • قیمت 63,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  30.7
  قدرت بدنی
  37.8
  سرعت
  37.4
  توپ گیری
  63.3
  دروازه‌بانی
  10
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  22.5
  دقت پاس
  43.1
  کنترل توپ
  25.9
  دقت شوت
  16.5
داریوش بهزادی
 • شماره 49
 • نام داریوش بهزادی
 • سن 27
 • پست مدافع
 • قیمت 78,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  50.3
  قدرت بدنی
  48.9
  سرعت
  43.6
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  11.5
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  32.8
  دقت پاس
  64.6
  کنترل توپ
  46.8
  دقت شوت
  27.1
کاووس برقعی
 • شماره 28
 • نام کاووس برقعی
 • سن 24
 • پست هافبک
 • قیمت 61,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  30.7
  قدرت بدنی
  19.8
  سرعت
  26.2
  توپ گیری
  21.4
  دروازه‌بانی
  12.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  33.4
  دقت پاس
  42.7
  کنترل توپ
  41.2
  دقت شوت
  21.4
کیان زارع
 • شماره 30
 • نام کیان زارع
 • سن 27
 • پست هافبک
 • قیمت 85,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  55.7
  قدرت بدنی
  29.3
  سرعت
  34
  توپ گیری
  43.3
  دروازه‌بانی
  11.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  56.5
  دقت پاس
  66
  کنترل توپ
  64.7
  دقت شوت
  44.9
مراد رئوف
 • شماره 36
 • نام مراد رئوف
 • سن 30
 • پست هافبک
 • قیمت 85,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  65.8
  قدرت بدنی
  32.1
  سرعت
  36.8
  توپ گیری
  37.2
  دروازه‌بانی
  13.6
  آمادگی
  99.6
  قدرت شوت
  51.8
  دقت پاس
  80.4
  کنترل توپ
  80.5
  دقت شوت
  39.9
امیر خلخالی
 • شماره 46
 • نام امیر خلخالی
 • سن 27
 • پست هافبک
 • قیمت 85,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  55.5
  قدرت بدنی
  29.6
  سرعت
  34
  توپ گیری
  44.4
  دروازه‌بانی
  12.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  57
  دقت پاس
  66
  کنترل توپ
  64.2
  دقت شوت
  45.6
تیمور اکرمی
 • شماره 47
 • نام تیمور اکرمی
 • سن 29
 • پست هافبک
 • قیمت 66,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  39.5
  قدرت بدنی
  27.3
  سرعت
  31.1
  توپ گیری
  51.1
  دروازه‌بانی
  11.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  39.6
  دقت پاس
  49.4
  کنترل توپ
  50.3
  دقت شوت
  25.6
جمشید عباسی
 • شماره 50
 • نام جمشید عباسی
 • سن 26
 • پست هافبک
 • قیمت 85,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  53.4
  قدرت بدنی
  28.5
  سرعت
  33.5
  توپ گیری
  41.3
  دروازه‌بانی
  12.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  56.2
  دقت پاس
  64.7
  کنترل توپ
  64.3
  دقت شوت
  45.7
چنگیز رحمانی
 • شماره 23
 • نام چنگیز رحمانی
 • سن 24
 • پست مهاجم
 • قیمت 102,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  37.8
  قدرت بدنی
  32.9
  سرعت
  37.1
  توپ گیری
  23.7
  دروازه‌بانی
  12.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  79.8
  دقت پاس
  17.2
  کنترل توپ
  18.2
  دقت شوت
  77.7
فرامرز طالقانی
 • شماره 24
 • نام فرامرز طالقانی
 • سن 29
 • پست مهاجم
 • قیمت 107,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  44.1
  قدرت بدنی
  48.9
  سرعت
  44.3
  توپ گیری
  32.5
  دروازه‌بانی
  12.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  92.8
  دقت پاس
  20.4
  کنترل توپ
  21.3
  دقت شوت
  89.5
شاپور صنعتی
 • شماره 25
 • نام شاپور صنعتی
 • سن 24
 • پست مهاجم
 • قیمت 101,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  36.9
  قدرت بدنی
  32.3
  سرعت
  37
  توپ گیری
  23.1
  دروازه‌بانی
  12.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  80.8
  دقت پاس
  18
  کنترل توپ
  17.3
  دقت شوت
  77.1
هیراد اکرمی
 • شماره 27
 • نام هیراد اکرمی
 • سن 24
 • پست مهاجم
 • قیمت 101,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  36.8
  قدرت بدنی
  32.3
  سرعت
  37
  توپ گیری
  24
  دروازه‌بانی
  12.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  80.5
  دقت پاس
  16.5
  کنترل توپ
  18.2
  دقت شوت
  77.3
مجید آذرم
 • شماره 32
 • نام مجید آذرم
 • سن 24
 • پست مهاجم
 • قیمت 101,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  37.5
  قدرت بدنی
  32.2
  سرعت
  37
  توپ گیری
  23.4
  دروازه‌بانی
  11.5
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  80.6
  دقت پاس
  17
  کنترل توپ
  18.5
  دقت شوت
  77.4
اردشیر پورانی
 • شماره 40
 • نام اردشیر پورانی
 • سن 30
 • پست مهاجم
 • قیمت 104,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  49.8
  قدرت بدنی
  47.7
  سرعت
  44.5
  توپ گیری
  24.2
  دروازه‌بانی
  12.4
  آمادگی
  99.5
  قدرت شوت
  95.6
  دقت پاس
  16.3
  کنترل توپ
  18.8
  دقت شوت
  94.9