24خونه به خونه بابل24
اردلان نیازی
 • شماره 28
 • نام اردلان نیازی
 • سن 24
 • پست دروازه بان
 • قیمت 36,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  16.9
  قدرت بدنی
  18.6
  سرعت
  46.3
  توپ گیری
  17.5
  دروازه‌بانی
  49.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  50.9
  دقت پاس
  10.7
  کنترل توپ
  11.7
  دقت شوت
  12.9
کیخسرو سماواتیان
 • شماره 38
 • نام کیخسرو سماواتیان
 • سن 28
 • پست دروازه بان
 • قیمت 38,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  15.8
  قدرت بدنی
  21.1
  سرعت
  48.4
  توپ گیری
  70.5
  دروازه‌بانی
  100
  آمادگی
  95.6
  قدرت شوت
  50.8
  دقت پاس
  11.9
  کنترل توپ
  11.9
  دقت شوت
  10.8
عماد رجبزاده
 • شماره 26
 • نام عماد رجبزاده
 • سن 23
 • پست مدافع
 • قیمت 64,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  36.4
  قدرت بدنی
  29.8
  سرعت
  33.5
  توپ گیری
  64.2
  دروازه‌بانی
  10.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28.8
  دقت پاس
  48.5
  کنترل توپ
  32.9
  دقت شوت
  24.2
علی مطلبی
 • شماره 29
 • نام علی مطلبی
 • سن 23
 • پست مدافع
 • قیمت 65,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  36.3
  قدرت بدنی
  29.7
  سرعت
  33.5
  توپ گیری
  64
  دروازه‌بانی
  12
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  30.2
  دقت پاس
  48.9
  کنترل توپ
  33.2
  دقت شوت
  23.8
کیا الماسی
 • شماره 30
 • نام کیا الماسی
 • سن 34
 • پست مدافع
 • قیمت 62,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  40.6
  قدرت بدنی
  52.2
  سرعت
  47.6
  توپ گیری
  83.7
  دروازه‌بانی
  11.8
  آمادگی
  96.1
  قدرت شوت
  31.3
  دقت پاس
  59.7
  کنترل توپ
  40.7
  دقت شوت
  23.3
اسماعیل ابراهیم پور
 • شماره 31
 • نام اسماعیل ابراهیم پور
 • سن 29
 • پست مدافع
 • قیمت 85,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  62.3
  قدرت بدنی
  58
  سرعت
  47.7
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  11.6
  آمادگی
  91.4
  قدرت شوت
  34.6
  دقت پاس
  79.3
  کنترل توپ
  59.2
  دقت شوت
  30.2
هیراد همتی
 • شماره 33
 • نام هیراد همتی
 • سن 24
 • پست مدافع
 • قیمت 69,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  39.8
  قدرت بدنی
  36
  سرعت
  36.2
  توپ گیری
  77.8
  دروازه‌بانی
  11
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  30.5
  دقت پاس
  53.5
  کنترل توپ
  37.7
  دقت شوت
  24.2
شهاب پرچمی
 • شماره 35
 • نام شهاب پرچمی
 • سن 23
 • پست مدافع
 • قیمت 65,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  37
  قدرت بدنی
  29.6
  سرعت
  33.5
  توپ گیری
  64.3
  دروازه‌بانی
  10.9
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28.8
  دقت پاس
  48.9
  کنترل توپ
  34.4
  دقت شوت
  24.8
بهزاد اناری
 • شماره 36
 • نام بهزاد اناری
 • سن 31
 • پست مدافع
 • قیمت 81,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  60.6
  قدرت بدنی
  59.5
  سرعت
  49
  توپ گیری
  96.4
  دروازه‌بانی
  11.1
  آمادگی
  90.2
  قدرت شوت
  33.5
  دقت پاس
  79
  کنترل توپ
  57.9
  دقت شوت
  28.2
شهروز شوندی
 • شماره 37
 • نام شهروز شوندی
 • سن 23
 • پست مدافع
 • قیمت 64,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  35.9
  قدرت بدنی
  29.7
  سرعت
  33.4
  توپ گیری
  62.4
  دروازه‌بانی
  11.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  30
  دقت پاس
  49.4
  کنترل توپ
  32.7
  دقت شوت
  24.3
نوید خالقی
 • شماره 39
 • نام نوید خالقی
 • سن 23
 • پست مدافع
 • قیمت 65,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  35.9
  قدرت بدنی
  30.4
  سرعت
  33.4
  توپ گیری
  64
  دروازه‌بانی
  11.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  29.9
  دقت پاس
  48.2
  کنترل توپ
  32.7
  دقت شوت
  25.2
سام موسوی
 • شماره 42
 • نام سام موسوی
 • سن 24
 • پست مدافع
 • قیمت 72,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  42.2
  قدرت بدنی
  36.5
  سرعت
  37.3
  توپ گیری
  82.4
  دروازه‌بانی
  12.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  29.2
  دقت پاس
  55.7
  کنترل توپ
  40.1
  دقت شوت
  25.9
سهیل شوندی
 • شماره 43
 • نام سهیل شوندی
 • سن 29
 • پست مدافع
 • قیمت 85,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  63.9
  قدرت بدنی
  57
  سرعت
  47.7
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  11.2
  آمادگی
  95.2
  قدرت شوت
  35.1
  دقت پاس
  79.7
  کنترل توپ
  59.2
  دقت شوت
  30
برزو برهانی
 • شماره 44
 • نام برزو برهانی
 • سن 34
 • پست مدافع
 • قیمت 65,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  42.9
  قدرت بدنی
  55.2
  سرعت
  49.9
  توپ گیری
  89.8
  دروازه‌بانی
  12.1
  آمادگی
  91.7
  قدرت شوت
  28.3
  دقت پاس
  62.6
  کنترل توپ
  43.5
  دقت شوت
  21
محمد سیروسی
 • شماره 48
 • نام محمد سیروسی
 • سن 34
 • پست مدافع
 • قیمت 66,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  43
  قدرت بدنی
  55.4
  سرعت
  49.1
  توپ گیری
  88.8
  دروازه‌بانی
  11.3
  آمادگی
  91.7
  قدرت شوت
  36.4
  دقت پاس
  59.9
  کنترل توپ
  41.7
  دقت شوت
  28.4
کیا ایلامی
 • شماره 51
 • نام کیا ایلامی
 • سن 32
 • پست مدافع
 • قیمت 73,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  48.9
  قدرت بدنی
  61.9
  سرعت
  51.9
  توپ گیری
  93.9
  دروازه‌بانی
  10.4
  آمادگی
  91.6
  قدرت شوت
  24.9
  دقت پاس
  67
  کنترل توپ
  49.8
  دقت شوت
  14.9
سهراب زمانی
 • شماره 32
 • نام سهراب زمانی
 • سن 27
 • پست هافبک
 • قیمت 87,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  58.4
  قدرت بدنی
  29.4
  سرعت
  34.6
  توپ گیری
  42.2
  دروازه‌بانی
  12.8
  آمادگی
  96.8
  قدرت شوت
  56.5
  دقت پاس
  71.6
  کنترل توپ
  68.9
  دقت شوت
  46.2
نیما حسن زاده
 • شماره 34
 • نام نیما حسن زاده
 • سن 31
 • پست هافبک
 • قیمت 91,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  79.5
  قدرت بدنی
  32.3
  سرعت
  35.9
  توپ گیری
  46.5
  دروازه‌بانی
  12.5
  آمادگی
  92.2
  قدرت شوت
  56
  دقت پاس
  85.8
  کنترل توپ
  85.5
  دقت شوت
  45.6
اسفندیار قادری
 • شماره 40
 • نام اسفندیار قادری
 • سن 27
 • پست هافبک
 • قیمت 92,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  68.1
  قدرت بدنی
  28.8
  سرعت
  34.6
  توپ گیری
  37.8
  دروازه‌بانی
  14.5
  آمادگی
  96.5
  قدرت شوت
  62.5
  دقت پاس
  77.2
  کنترل توپ
  78.9
  دقت شوت
  51.3
اکبر رضوانی
 • شماره 41
 • نام اکبر رضوانی
 • سن 31
 • پست هافبک
 • قیمت 86,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  65.8
  قدرت بدنی
  30.7
  سرعت
  35.7
  توپ گیری
  48.3
  دروازه‌بانی
  13.5
  آمادگی
  92.2
  قدرت شوت
  59.7
  دقت پاس
  80.3
  کنترل توپ
  79.5
  دقت شوت
  48.4
تیمور اکرمی
 • شماره 47
 • نام تیمور اکرمی
 • سن 23
 • پست هافبک
 • قیمت 67,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  32.4
  قدرت بدنی
  20.8
  سرعت
  27.8
  توپ گیری
  35.8
  دروازه‌بانی
  11.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  32
  دقت پاس
  43.4
  کنترل توپ
  45.4
  دقت شوت
  18
یعقوب‌ عباسی
 • شماره 50
 • نام یعقوب‌ عباسی
 • سن 27
 • پست هافبک
 • قیمت 66,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  41.7
  قدرت بدنی
  20.3
  سرعت
  29
  توپ گیری
  29.4
  دروازه‌بانی
  10.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  44.5
  دقت پاس
  50.9
  کنترل توپ
  50.1
  دقت شوت
  30.5
آزاد بزرگمنش
 • شماره 23
 • نام آزاد بزرگمنش
 • سن 30
 • پست مهاجم
 • قیمت 120,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  62.8
  قدرت بدنی
  49.1
  سرعت
  47.3
  توپ گیری
  27.6
  دروازه‌بانی
  13.2
  آمادگی
  90.7
  قدرت شوت
  100
  دقت پاس
  34.2
  کنترل توپ
  35.7
  دقت شوت
  100
فرامرز طالقانی
 • شماره 24
 • نام فرامرز طالقانی
 • سن 23
 • پست مهاجم
 • قیمت 99,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  35.5
  قدرت بدنی
  29.4
  سرعت
  34.5
  توپ گیری
  21.5
  دروازه‌بانی
  12.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  77.6
  دقت پاس
  16.4
  کنترل توپ
  17.5
  دقت شوت
  74.3
برزو رضوانی
 • شماره 25
 • نام برزو رضوانی
 • سن 25
 • پست مهاجم
 • قیمت 83,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  36
  قدرت بدنی
  25.7
  سرعت
  30.2
  توپ گیری
  16.9
  دروازه‌بانی
  12.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  50.4
  دقت پاس
  26.4
  کنترل توپ
  25.9
  دقت شوت
  46.4