24خونه به خونه بابل24
اردلان نیازی
 • شماره 28
 • نام اردلان نیازی
 • سن 25
 • پست دروازه بان
 • قیمت 35,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  17
  قدرت بدنی
  19.3
  سرعت
  46.7
  توپ گیری
  17.5
  دروازه‌بانی
  49.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  51.1
  دقت پاس
  10.7
  کنترل توپ
  11.8
  دقت شوت
  13.1
کیخسرو سماواتیان
 • شماره 38
 • نام کیخسرو سماواتیان
 • سن 29
 • پست دروازه بان
 • قیمت 37,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  15.9
  قدرت بدنی
  21.8
  سرعت
  48.8
  توپ گیری
  70.5
  دروازه‌بانی
  100
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  51
  دقت پاس
  11.9
  کنترل توپ
  11.9
  دقت شوت
  11
عماد رجبزاده
 • شماره 26
 • نام عماد رجبزاده
 • سن 24
 • پست مدافع
 • قیمت 68,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  40.1
  قدرت بدنی
  35.3
  سرعت
  36.2
  توپ گیری
  74.8
  دروازه‌بانی
  10.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  29.9
  دقت پاس
  52.7
  کنترل توپ
  36
  دقت شوت
  25.3
علی مطلبی
 • شماره 29
 • نام علی مطلبی
 • سن 24
 • پست مدافع
 • قیمت 69,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  40.1
  قدرت بدنی
  35.3
  سرعت
  36.2
  توپ گیری
  74.7
  دروازه‌بانی
  12
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  31.3
  دقت پاس
  53.1
  کنترل توپ
  36.4
  دقت شوت
  24.8
اسماعیل ابراهیم پور
 • شماره 31
 • نام اسماعیل ابراهیم پور
 • سن 31
 • پست مدافع
 • قیمت 81,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  59.6
  قدرت بدنی
  59.4
  سرعت
  49.1
  توپ گیری
  99.7
  دروازه‌بانی
  11.5
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  34.1
  دقت پاس
  78
  کنترل توپ
  57.3
  دقت شوت
  29
هیراد همتی
 • شماره 33
 • نام هیراد همتی
 • سن 25
 • پست مدافع
 • قیمت 73,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  43.5
  قدرت بدنی
  41.5
  سرعت
  39
  توپ گیری
  88.5
  دروازه‌بانی
  11
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  31.6
  دقت پاس
  57.7
  کنترل توپ
  40.8
  دقت شوت
  25.3
شهاب پرچمی
 • شماره 35
 • نام شهاب پرچمی
 • سن 24
 • پست مدافع
 • قیمت 69,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  40.7
  قدرت بدنی
  35.2
  سرعت
  36.2
  توپ گیری
  75
  دروازه‌بانی
  10.9
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  29.9
  دقت پاس
  53.1
  کنترل توپ
  37.6
  دقت شوت
  25.9
بهزاد اناری
 • شماره 36
 • نام بهزاد اناری
 • سن 32
 • پست مدافع
 • قیمت 77,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  56.1
  قدرت بدنی
  59.3
  سرعت
  49.8
  توپ گیری
  94.8
  دروازه‌بانی
  11
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  32.4
  دقت پاس
  75.7
  کنترل توپ
  54.4
  دقت شوت
  26.5
شهروز شوندی
 • شماره 37
 • نام شهروز شوندی
 • سن 24
 • پست مدافع
 • قیمت 68,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  39.6
  قدرت بدنی
  35.3
  سرعت
  36.2
  توپ گیری
  73.1
  دروازه‌بانی
  11.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  31.1
  دقت پاس
  53.5
  کنترل توپ
  35.9
  دقت شوت
  25.4
نوید خالقی
 • شماره 39
 • نام نوید خالقی
 • سن 24
 • پست مدافع
 • قیمت 69,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  39.6
  قدرت بدنی
  35.9
  سرعت
  36.2
  توپ گیری
  74.6
  دروازه‌بانی
  11.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  31
  دقت پاس
  52.4
  کنترل توپ
  35.9
  دقت شوت
  26.3
سام موسوی
 • شماره 42
 • نام سام موسوی
 • سن 26
 • پست مدافع
 • قیمت 74,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  45.9
  قدرت بدنی
  42
  سرعت
  40
  توپ گیری
  93
  دروازه‌بانی
  12.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  30.3
  دقت پاس
  59.9
  کنترل توپ
  43.3
  دقت شوت
  27
سهیل شوندی
 • شماره 43
 • نام سهیل شوندی
 • سن 31
 • پست مدافع
 • قیمت 81,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  61.1
  قدرت بدنی
  58.4
  سرعت
  49.1
  توپ گیری
  99.7
  دروازه‌بانی
  11.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  34.5
  دقت پاس
  78.3
  کنترل توپ
  57.3
  دقت شوت
  28.9
برزو برهانی
 • شماره 44
 • نام برزو برهانی
 • سن 35
 • پست مدافع
 • قیمت 52,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  32.5
  قدرت بدنی
  47.4
  سرعت
  47.2
  توپ گیری
  72.9
  دروازه‌بانی
  11.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  24.9
  دقت پاس
  52
  کنترل توپ
  34.7
  دقت شوت
  17
کامران الفت
 • شماره 45
 • نام کامران الفت
 • سن 23
 • پست مدافع
 • قیمت 65,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  37.2
  قدرت بدنی
  28.8
  سرعت
  33.4
  توپ گیری
  65.6
  دروازه‌بانی
  10.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  29.2
  دقت پاس
  50.5
  کنترل توپ
  34.1
  دقت شوت
  23.1
محمد سیروسی
 • شماره 48
 • نام محمد سیروسی
 • سن 35
 • پست مدافع
 • قیمت 53,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  32.5
  قدرت بدنی
  47.6
  سرعت
  46.5
  توپ گیری
  72.2
  دروازه‌بانی
  10.9
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  31.7
  دقت پاس
  50
  کنترل توپ
  33.4
  دقت شوت
  22.7
داریوش بهزادی
 • شماره 49
 • نام داریوش بهزادی
 • سن 23
 • پست مدافع
 • قیمت 65,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  36.3
  قدرت بدنی
  28.4
  سرعت
  33.4
  توپ گیری
  66.4
  دروازه‌بانی
  11.5
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  29.3
  دقت پاس
  48.7
  کنترل توپ
  34.7
  دقت شوت
  23.6
کیا ایلامی
 • شماره 51
 • نام کیا ایلامی
 • سن 33
 • پست مدافع
 • قیمت 67,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  43.8
  قدرت بدنی
  59.8
  سرعت
  51.7
  توپ گیری
  88.7
  دروازه‌بانی
  10.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  23.9
  دقت پاس
  62.5
  کنترل توپ
  45.6
  دقت شوت
  14.1
نامدار دانشپور
 • شماره 27
 • نام نامدار دانشپور
 • سن 20
 • پست هافبک
 • قیمت 60,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  18.8
  قدرت بدنی
  16.8
  سرعت
  25.9
  توپ گیری
  20
  دروازه‌بانی
  10
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  24.7
  دقت پاس
  30
  کنترل توپ
  30.5
  دقت شوت
  14.7
کیان زارع
 • شماره 30
 • نام کیان زارع
 • سن 23
 • پست هافبک
 • قیمت 84,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  50.1
  قدرت بدنی
  24.1
  سرعت
  31.5
  توپ گیری
  31.1
  دروازه‌بانی
  11.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  50.7
  دقت پاس
  61.2
  کنترل توپ
  60.8
  دقت شوت
  39.1
سهراب زمانی
 • شماره 32
 • نام سهراب زمانی
 • سن 29
 • پست هافبک
 • قیمت 86,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  59.9
  قدرت بدنی
  30.7
  سرعت
  35.3
  توپ گیری
  45.4
  دروازه‌بانی
  12.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  58.3
  دقت پاس
  72.9
  کنترل توپ
  69.9
  دقت شوت
  48
نیما حسن زاده
 • شماره 34
 • نام نیما حسن زاده
 • سن 33
 • پست هافبک
 • قیمت 77,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  62.9
  قدرت بدنی
  32.5
  سرعت
  35.9
  توپ گیری
  44.6
  دروازه‌بانی
  12.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  51.8
  دقت پاس
  72.8
  کنترل توپ
  72.4
  دقت شوت
  41.7
اسفندیار قادری
 • شماره 40
 • نام اسفندیار قادری
 • سن 28
 • پست هافبک
 • قیمت 93,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  69.6
  قدرت بدنی
  30.2
  سرعت
  35.3
  توپ گیری
  41
  دروازه‌بانی
  14.5
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  64.3
  دقت پاس
  78.5
  کنترل توپ
  79.9
  دقت شوت
  53.1
امیر خلخالی
 • شماره 46
 • نام امیر خلخالی
 • سن 23
 • پست هافبک
 • قیمت 84,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  49.9
  قدرت بدنی
  24.5
  سرعت
  31.5
  توپ گیری
  32.2
  دروازه‌بانی
  12.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  51.2
  دقت پاس
  61.2
  کنترل توپ
  60.4
  دقت شوت
  39.8
تیمور اکرمی
 • شماره 47
 • نام تیمور اکرمی
 • سن 24
 • پست هافبک
 • قیمت 68,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  33.9
  قدرت بدنی
  22.2
  سرعت
  28.5
  توپ گیری
  38.9
  دروازه‌بانی
  11.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  33.8
  دقت پاس
  44.6
  کنترل توپ
  46.5
  دقت شوت
  19.8
آزاد بزرگمنش
 • شماره 23
 • نام آزاد بزرگمنش
 • سن 31
 • پست مهاجم
 • قیمت 111,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  55.2
  قدرت بدنی
  49.7
  سرعت
  47.7
  توپ گیری
  28.4
  دروازه‌بانی
  13
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  92.6
  دقت پاس
  29.4
  کنترل توپ
  30.7
  دقت شوت
  91.4
فرامرز طالقانی
 • شماره 24
 • نام فرامرز طالقانی
 • سن 24
 • پست مهاجم
 • قیمت 102,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  37.4
  قدرت بدنی
  33.5
  سرعت
  36.6
  توپ گیری
  23.8
  دروازه‌بانی
  12.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  81.2
  دقت پاس
  17.3
  کنترل توپ
  18.3
  دقت شوت
  77.9
برزو رضوانی
 • شماره 25
 • نام برزو رضوانی
 • سن 27
 • پست مهاجم
 • قیمت 83,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  37.9
  قدرت بدنی
  29.8
  سرعت
  32.3
  توپ گیری
  19.2
  دروازه‌بانی
  12.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  54
  دقت پاس
  27.2
  کنترل توپ
  26.7
  دقت شوت
  50
کوشا نوری
 • شماره 41
 • نام کوشا نوری
 • سن 28
 • پست مهاجم
 • قیمت 98,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  40.8
  قدرت بدنی
  42.6
  سرعت
  37.8
  توپ گیری
  14.5
  دروازه‌بانی
  10
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  100
  دقت پاس
  11.2
  کنترل توپ
  14.8
  دقت شوت
  100