24خونه به خونه بابل24
یونس صدیقی
 • شماره 30
 • نام یونس صدیقی
 • سن 25
 • پست دروازه بان
 • قیمت 40,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  15
  قدرت بدنی
  18.7
  سرعت
  48.6
  توپ گیری
  57.3
  دروازه‌بانی
  100
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  50
  دقت پاس
  11.7
  کنترل توپ
  11.7
  دقت شوت
  10
علی فیضی
 • شماره 35
 • نام علی فیضی
 • سن 24
 • پست دروازه بان
 • قیمت 35,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  15.4
  قدرت بدنی
  18.6
  سرعت
  46.8
  توپ گیری
  10.2
  دروازه‌بانی
  40
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  50.6
  دقت پاس
  10
  کنترل توپ
  10
  دقت شوت
  10.6
سام موسوی
 • شماره 26
 • نام سام موسوی
 • سن 33
 • پست مدافع
 • قیمت 69,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  46.2
  قدرت بدنی
  56.4
  سرعت
  49.4
  توپ گیری
  95.3
  دروازه‌بانی
  11.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  27.7
  دقت پاس
  66
  کنترل توپ
  45.9
  دقت شوت
  22.2
سامان بیگی
 • شماره 29
 • نام سامان بیگی
 • سن 32
 • پست مدافع
 • قیمت 74,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  52.1
  قدرت بدنی
  58.4
  سرعت
  49.4
  توپ گیری
  97.2
  دروازه‌بانی
  11.9
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  25.1
  دقت پاس
  74.5
  کنترل توپ
  51.1
  دقت شوت
  18
پیمان ایرانی
 • شماره 31
 • نام پیمان ایرانی
 • سن 23
 • پست مدافع
 • قیمت 68,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  38.7
  قدرت بدنی
  32.5
  سرعت
  34.8
  توپ گیری
  73.7
  دروازه‌بانی
  10.6
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28.6
  دقت پاس
  53.3
  کنترل توپ
  37
  دقت شوت
  22.1
سهیل خیابانی
 • شماره 33
 • نام سهیل خیابانی
 • سن 34
 • پست مدافع
 • قیمت 63,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  41
  قدرت بدنی
  54.4
  سرعت
  48.8
  توپ گیری
  89.1
  دروازه‌بانی
  10.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  31.1
  دقت پاس
  59
  کنترل توپ
  40.4
  دقت شوت
  23.3
فرخ بزرگمنش
 • شماره 36
 • نام فرخ بزرگمنش
 • سن 33
 • پست مدافع
 • قیمت 68,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  42.4
  قدرت بدنی
  56.7
  سرعت
  49.5
  توپ گیری
  95.5
  دروازه‌بانی
  11.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  33.9
  دقت پاس
  58.9
  کنترل توپ
  40.9
  دقت شوت
  25.9
کیان بهزادی
 • شماره 37
 • نام کیان بهزادی
 • سن 33
 • پست مدافع
 • قیمت 68,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  43.7
  قدرت بدنی
  57.3
  سرعت
  49.8
  توپ گیری
  95.7
  دروازه‌بانی
  11.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  29.3
  دقت پاس
  61.6
  کنترل توپ
  43
  دقت شوت
  21.6
فرخ رجبزاده
 • شماره 39
 • نام فرخ رجبزاده
 • سن 33
 • پست مدافع
 • قیمت 68,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  42.5
  قدرت بدنی
  56.6
  سرعت
  49.5
  توپ گیری
  95.5
  دروازه‌بانی
  11.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  33.1
  دقت پاس
  59
  کنترل توپ
  40.5
  دقت شوت
  26.3
رضا امیرفضلی
 • شماره 44
 • نام رضا امیرفضلی
 • سن 26
 • پست مدافع
 • قیمت 71,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  37.6
  قدرت بدنی
  50.4
  سرعت
  42.7
  توپ گیری
  89.9
  دروازه‌بانی
  12
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28.4
  دقت پاس
  53.7
  کنترل توپ
  33.1
  دقت شوت
  19.4
کامران الفت
 • شماره 45
 • نام کامران الفت
 • سن 30
 • پست مدافع
 • قیمت 80,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  56.4
  قدرت بدنی
  58.1
  سرعت
  48.3
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  10.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  32.8
  دقت پاس
  73.5
  کنترل توپ
  51.3
  دقت شوت
  26.5
مانی آهنگری
 • شماره 48
 • نام مانی آهنگری
 • سن 26
 • پست مدافع
 • قیمت 70,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  38.6
  قدرت بدنی
  48.4
  سرعت
  42.7
  توپ گیری
  87.9
  دروازه‌بانی
  10
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  23.4
  دقت پاس
  52.7
  کنترل توپ
  33.1
  دقت شوت
  17.4
داریوش بهزادی
 • شماره 49
 • نام داریوش بهزادی
 • سن 30
 • پست مدافع
 • قیمت 79,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  55.5
  قدرت بدنی
  57.6
  سرعت
  48.3
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  11.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  32.9
  دقت پاس
  71.8
  کنترل توپ
  51.8
  دقت شوت
  26.9
هوتن امینی
 • شماره 27
 • نام هوتن امینی
 • سن 28
 • پست هافبک
 • قیمت 106,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  100
  قدرت بدنی
  23.7
  سرعت
  31.8
  توپ گیری
  36.6
  دروازه‌بانی
  13.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  77.5
  دقت پاس
  100
  کنترل توپ
  100
  دقت شوت
  66.6
کاووس برقعی
 • شماره 28
 • نام کاووس برقعی
 • سن 27
 • پست هافبک
 • قیمت 59,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  33.4
  قدرت بدنی
  22.4
  سرعت
  27.5
  توپ گیری
  28.7
  دروازه‌بانی
  12.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  34.8
  دقت پاس
  45.5
  کنترل توپ
  43.4
  دقت شوت
  22.8
نریمان آقایی
 • شماره 40
 • نام نریمان آقایی
 • سن 29
 • پست هافبک
 • قیمت 83,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  56.8
  قدرت بدنی
  30
  سرعت
  34.7
  توپ گیری
  48.3
  دروازه‌بانی
  11.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  57.7
  دقت پاس
  67
  کنترل توپ
  66.5
  دقت شوت
  45
تیمور اکرمی
 • شماره 47
 • نام تیمور اکرمی
 • سن 31
 • پست هافبک
 • قیمت 59,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  32.8
  قدرت بدنی
  28.8
  سرعت
  31.8
  توپ گیری
  53
  دروازه‌بانی
  11.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  37
  دقت پاس
  44.1
  کنترل توپ
  44.3
  دقت شوت
  23.9
جمشید عباسی
 • شماره 50
 • نام جمشید عباسی
 • سن 29
 • پست هافبک
 • قیمت 83,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  56.1
  قدرت بدنی
  31.1
  سرعت
  34.8
  توپ گیری
  48.6
  دروازه‌بانی
  12.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  57.6
  دقت پاس
  67.6
  کنترل توپ
  66.5
  دقت شوت
  47.1
محمد همتی
 • شماره 51
 • نام محمد همتی
 • سن 20
 • پست هافبک
 • قیمت 58,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  17.4
  قدرت بدنی
  17.3
  سرعت
  25.2
  توپ گیری
  16.3
  دروازه‌بانی
  10
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  25.4
  دقت پاس
  29.5
  کنترل توپ
  28.9
  دقت شوت
  11.4
چنگیز رحمانی
 • شماره 23
 • نام چنگیز رحمانی
 • سن 27
 • پست مهاجم
 • قیمت 102,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  40.5
  قدرت بدنی
  40.9
  سرعت
  41.1
  توپ گیری
  28.9
  دروازه‌بانی
  12.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  82.6
  دقت پاس
  19.2
  کنترل توپ
  19.8
  دقت شوت
  80.5
جهانشاه پورانی
 • شماره 24
 • نام جهانشاه پورانی
 • سن 23
 • پست مهاجم
 • قیمت 96,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  33.9
  قدرت بدنی
  27.4
  سرعت
  33.5
  توپ گیری
  21
  دروازه‌بانی
  12.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  73
  دقت پاس
  16.2
  کنترل توپ
  17.2
  دقت شوت
  69.7
داراب پورانی
 • شماره 42
 • نام داراب پورانی
 • سن 31
 • پست مهاجم
 • قیمت 101,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  45.1
  قدرت بدنی
  49.1
  سرعت
  45.9
  توپ گیری
  30.8
  دروازه‌بانی
  12.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  88.4
  دقت پاس
  20
  کنترل توپ
  21.5
  دقت شوت
  87