یاشاسین تراختورسازی
نوید رحیمیان
 • شماره 33
 • نام نوید رحیمیان
 • سن 34
 • پست دروازه بان
 • قیمت 26,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  14.7
  قدرت بدنی
  24.5
  سرعت
  46.5
  توپ گیری
  45.9
  دروازه‌بانی
  71.3
  آمادگی
  96
  قدرت شوت
  49.3
  دقت پاس
  11.1
  کنترل توپ
  9.4
  دقت شوت
  11.4
ستار عباسی
 • شماره 40
 • نام ستار عباسی
 • سن 28
 • پست دروازه بان
 • قیمت 32,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  15.2
  قدرت بدنی
  20.3
  سرعت
  46.8
  توپ گیری
  33.1
  دروازه‌بانی
  72.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  50
  دقت پاس
  10
  کنترل توپ
  10
  دقت شوت
  10
تیرداد پزمان
 • شماره 23
 • نام تیرداد پزمان
 • سن 32
 • پست مدافع
 • قیمت 74,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  52.2
  قدرت بدنی
  57.4
  سرعت
  49.5
  توپ گیری
  98
  دروازه‌بانی
  10.5
  آمادگی
  90.1
  قدرت شوت
  24
  دقت پاس
  74.7
  کنترل توپ
  51.8
  دقت شوت
  17.7
زکریا شکویی
 • شماره 24
 • نام زکریا شکویی
 • سن 34
 • پست مدافع
 • قیمت 63,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  40.9
  قدرت بدنی
  54
  سرعت
  49.1
  توپ گیری
  88.6
  دروازه‌بانی
  10.7
  آمادگی
  91.8
  قدرت شوت
  29.1
  دقت پاس
  60.4
  کنترل توپ
  41.2
  دقت شوت
  22.1
شاپور پاک نیت
 • شماره 26
 • نام شاپور پاک نیت
 • سن 24
 • پست مدافع
 • قیمت 73,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  42.5
  قدرت بدنی
  38.1
  سرعت
  37.4
  توپ گیری
  89.1
  دروازه‌بانی
  11.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28.4
  دقت پاس
  57.7
  کنترل توپ
  41.6
  دقت شوت
  22
کامبیز یغمازاده
 • شماره 28
 • نام کامبیز یغمازاده
 • سن 34
 • پست مدافع
 • قیمت 63,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  41.6
  قدرت بدنی
  53.8
  سرعت
  49.1
  توپ گیری
  88.6
  دروازه‌بانی
  11.5
  آمادگی
  91.9
  قدرت شوت
  29.7
  دقت پاس
  60.8
  کنترل توپ
  40.9
  دقت شوت
  21.9
حمید سیرجانی
 • شماره 29
 • نام حمید سیرجانی
 • سن 24
 • پست مدافع
 • قیمت 73,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  43.8
  قدرت بدنی
  38.4
  سرعت
  37.4
  توپ گیری
  88.8
  دروازه‌بانی
  11.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28.2
  دقت پاس
  57.8
  کنترل توپ
  41.5
  دقت شوت
  21.9
جهاندار خسروی
 • شماره 31
 • نام جهاندار خسروی
 • سن 32
 • پست مدافع
 • قیمت 76,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  53.2
  قدرت بدنی
  59
  سرعت
  49.5
  توپ گیری
  99.7
  دروازه‌بانی
  10.9
  آمادگی
  90.1
  قدرت شوت
  29
  دقت پاس
  72.9
  کنترل توپ
  51.1
  دقت شوت
  24.1
سیامک الواری
 • شماره 34
 • نام سیامک الواری
 • سن 23
 • پست مدافع
 • قیمت 65,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  31.1
  قدرت بدنی
  37.9
  سرعت
  36.4
  توپ گیری
  72.4
  دروازه‌بانی
  11
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  12.4
  دقت پاس
  47.8
  کنترل توپ
  32.4
  دقت شوت
  14.4
جلال پرچمی
 • شماره 35
 • نام جلال پرچمی
 • سن 32
 • پست مدافع
 • قیمت 72,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  45.6
  قدرت بدنی
  59.2
  سرعت
  50.1
  توپ گیری
  98.9
  دروازه‌بانی
  11.6
  آمادگی
  91.6
  قدرت شوت
  31.2
  دقت پاس
  63
  کنترل توپ
  43.2
  دقت شوت
  23.8
سهراب غفاری
 • شماره 36
 • نام سهراب غفاری
 • سن 24
 • پست مدافع
 • قیمت 73,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  44.2
  قدرت بدنی
  37
  سرعت
  37.4
  توپ گیری
  88
  دروازه‌بانی
  10.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28.9
  دقت پاس
  58.4
  کنترل توپ
  40.2
  دقت شوت
  23.6
فرشید شکویی
 • شماره 39
 • نام فرشید شکویی
 • سن 25
 • پست مدافع
 • قیمت 73,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  45.4
  قدرت بدنی
  38.4
  سرعت
  38.1
  توپ گیری
  91.9
  دروازه‌بانی
  11.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  29.1
  دقت پاس
  60
  کنترل توپ
  42.6
  دقت شوت
  21.9
سیروس آریایی
 • شماره 42
 • نام سیروس آریایی
 • سن 24
 • پست مدافع
 • قیمت 73,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  42.9
  قدرت بدنی
  38
  سرعت
  37.4
  توپ گیری
  87.6
  دروازه‌بانی
  11.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28.3
  دقت پاس
  59.2
  کنترل توپ
  40.5
  دقت شوت
  23.6
خشایار اناری
 • شماره 44
 • نام خشایار اناری
 • سن 32
 • پست مدافع
 • قیمت 72,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  46.3
  قدرت بدنی
  59.3
  سرعت
  50.1
  توپ گیری
  98.9
  دروازه‌بانی
  12.2
  آمادگی
  90.1
  قدرت شوت
  30.5
  دقت پاس
  62.5
  کنترل توپ
  44
  دقت شوت
  23.9
بامشاد جوکار
 • شماره 48
 • نام بامشاد جوکار
 • سن 24
 • پست مدافع
 • قیمت 73,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  43.9
  قدرت بدنی
  37.2
  سرعت
  37.2
  توپ گیری
  86
  دروازه‌بانی
  11.9
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  29
  دقت پاس
  58.3
  کنترل توپ
  39.9
  دقت شوت
  23.8
شایان بهشتی
 • شماره 25
 • نام شایان بهشتی
 • سن 27
 • پست هافبک
 • قیمت 83,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  53.7
  قدرت بدنی
  28.5
  سرعت
  33.8
  توپ گیری
  47
  دروازه‌بانی
  13.1
  آمادگی
  97.1
  قدرت شوت
  49.7
  دقت پاس
  67.4
  کنترل توپ
  64.2
  دقت شوت
  39.1
شاهکام براتی
 • شماره 32
 • نام شاهکام براتی
 • سن 22
 • پست هافبک
 • قیمت 85,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  47.8
  قدرت بدنی
  23.7
  سرعت
  31.1
  توپ گیری
  29
  دروازه‌بانی
  12.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  50.5
  دقت پاس
  59.8
  کنترل توپ
  61.1
  دقت شوت
  40
گشتاسب ستوده
 • شماره 38
 • نام گشتاسب ستوده
 • سن 34
 • پست هافبک
 • قیمت 65,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  47.5
  قدرت بدنی
  25.5
  سرعت
  33.2
  توپ گیری
  41.8
  دروازه‌بانی
  14.1
  آمادگی
  96.8
  قدرت شوت
  51.1
  دقت پاس
  66.3
  کنترل توپ
  65.3
  دقت شوت
  39.6
شهاب امینی
 • شماره 41
 • نام شهاب امینی
 • سن 30
 • پست هافبک
 • قیمت 97,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  93.3
  قدرت بدنی
  32.3
  سرعت
  35.2
  توپ گیری
  41.2
  دروازه‌بانی
  12.2
  آمادگی
  92.9
  قدرت شوت
  54.8
  دقت پاس
  95.7
  کنترل توپ
  95.6
  دقت شوت
  43.3
فرشاد سیفی
 • شماره 45
 • نام فرشاد سیفی
 • سن 25
 • پست هافبک
 • قیمت 60,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  22.4
  قدرت بدنی
  23.5
  سرعت
  29.8
  توپ گیری
  42.6
  دروازه‌بانی
  11
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28.1
  دقت پاس
  37.5
  کنترل توپ
  36.5
  دقت شوت
  14.1
ساسان ابراهیم پور
 • شماره 50
 • نام ساسان ابراهیم پور
 • سن 27
 • پست هافبک
 • قیمت 83,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  52.9
  قدرت بدنی
  29.3
  سرعت
  33.8
  توپ گیری
  46.9
  دروازه‌بانی
  12.7
  آمادگی
  97
  قدرت شوت
  50.7
  دقت پاس
  66.6
  کنترل توپ
  66
  دقت شوت
  38.9
پیروز فهیمی
 • شماره 51
 • نام پیروز فهیمی
 • سن 20
 • پست هافبک
 • قیمت 57,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  17.1
  قدرت بدنی
  17.1
  سرعت
  25.1
  توپ گیری
  16.6
  دروازه‌بانی
  10
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  24
  دقت پاس
  29.6
  کنترل توپ
  28.9
  دقت شوت
  10
روزبه غلامی
 • شماره 27
 • نام روزبه غلامی
 • سن 32
 • پست مهاجم
 • قیمت 92,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  36.8
  قدرت بدنی
  49.6
  سرعت
  47.9
  توپ گیری
  22.9
  دروازه‌بانی
  13
  آمادگی
  95.1
  قدرت شوت
  80.9
  دقت پاس
  17.8
  کنترل توپ
  19.2
  دقت شوت
  79.1
جمشید شوشتری
 • شماره 30
 • نام جمشید شوشتری
 • سن 30
 • پست مهاجم
 • قیمت 97,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  38.9
  قدرت بدنی
  49.4
  سرعت
  44.5
  توپ گیری
  36.7
  دروازه‌بانی
  12.1
  آمادگی
  96.3
  قدرت شوت
  72
  دقت پاس
  21.9
  کنترل توپ
  21.3
  دقت شوت
  68.7
مازیار میرجلیلی
 • شماره 43
 • نام مازیار میرجلیلی
 • سن 32
 • پست مهاجم
 • قیمت 94,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  39.7
  قدرت بدنی
  50.4
  سرعت
  47.7
  توپ گیری
  24.4
  دروازه‌بانی
  13.6
  آمادگی
  95.1
  قدرت شوت
  83
  دقت پاس
  17.9
  کنترل توپ
  19.8
  دقت شوت
  81.2