یاشاسین تراختورسازی
نوید رحیمیان
 • شماره 33
 • نام نوید رحیمیان
 • سن 32
 • پست دروازه بان
 • قیمت 32,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  15.4
  قدرت بدنی
  25.2
  سرعت
  47.1
  توپ گیری
  71.9
  دروازه‌بانی
  92.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  49.9
  دقت پاس
  11.9
  کنترل توپ
  10.1
  دقت شوت
  12
ستار عباسی
 • شماره 40
 • نام ستار عباسی
 • سن 26
 • پست دروازه بان
 • قیمت 34,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  15.1
  قدرت بدنی
  19.3
  سرعت
  46.4
  توپ گیری
  33.1
  دروازه‌بانی
  72.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  50
  دقت پاس
  10
  کنترل توپ
  10
  دقت شوت
  10
تیرداد پزمان
 • شماره 23
 • نام تیرداد پزمان
 • سن 31
 • پست مدافع
 • قیمت 78,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  57.8
  قدرت بدنی
  58.2
  سرعت
  48.8
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  10.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  26.3
  دقت پاس
  78.3
  کنترل توپ
  55.5
  دقت شوت
  20.5
زکریا شکویی
 • شماره 24
 • نام زکریا شکویی
 • سن 32
 • پست مدافع
 • قیمت 74,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  49.6
  قدرت بدنی
  59.1
  سرعت
  50.2
  توپ گیری
  97.4
  دروازه‌بانی
  11
  آمادگی
  99.1
  قدرت شوت
  33.6
  دقت پاس
  67.3
  کنترل توپ
  47.2
  دقت شوت
  27.8
شاپور پاک نیت
 • شماره 26
 • نام شاپور پاک نیت
 • سن 23
 • پست مدافع
 • قیمت 66,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  36.6
  قدرت بدنی
  30.7
  سرعت
  33.8
  توپ گیری
  70.2
  دروازه‌بانی
  11.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28.4
  دقت پاس
  50.2
  کنترل توپ
  36
  دقت شوت
  22
کامبیز یغمازاده
 • شماره 28
 • نام کامبیز یغمازاده
 • سن 32
 • پست مدافع
 • قیمت 74,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  50.5
  قدرت بدنی
  58.8
  سرعت
  50.2
  توپ گیری
  97.4
  دروازه‌بانی
  11.8
  آمادگی
  98.6
  قدرت شوت
  34.3
  دقت پاس
  67.8
  کنترل توپ
  46.9
  دقت شوت
  27.4
حمید سیرجانی
 • شماره 29
 • نام حمید سیرجانی
 • سن 23
 • پست مدافع
 • قیمت 66,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  37.8
  قدرت بدنی
  31.1
  سرعت
  33.8
  توپ گیری
  69.9
  دروازه‌بانی
  11.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28.2
  دقت پاس
  50.4
  کنترل توپ
  35.9
  دقت شوت
  21.9
جهاندار خسروی
 • شماره 31
 • نام جهاندار خسروی
 • سن 30
 • پست مدافع
 • قیمت 80,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  56.8
  قدرت بدنی
  58.4
  سرعت
  48.2
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  11.1
  آمادگی
  98.8
  قدرت شوت
  31.4
  دقت پاس
  73.9
  کنترل توپ
  53
  دقت شوت
  27.3
آراد فیضی
 • شماره 32
 • نام آراد فیضی
 • سن 30
 • پست مدافع
 • قیمت 76,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  45.6
  قدرت بدنی
  67.3
  سرعت
  51.4
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  12.1
  آمادگی
  98.9
  قدرت شوت
  32.6
  دقت پاس
  58.8
  کنترل توپ
  35.2
  دقت شوت
  27.5
سیامک الواری
 • شماره 34
 • نام سیامک الواری
 • سن 21
 • پست مدافع
 • قیمت 59,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  25.1
  قدرت بدنی
  30.5
  سرعت
  32.8
  توپ گیری
  53.5
  دروازه‌بانی
  11
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  12.4
  دقت پاس
  40.3
  کنترل توپ
  26.9
  دقت شوت
  14.4
جلال پرچمی
 • شماره 35
 • نام جلال پرچمی
 • سن 30
 • پست مدافع
 • قیمت 77,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  48.6
  قدرت بدنی
  59.4
  سرعت
  49.1
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  11.9
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  34
  دقت پاس
  63.8
  کنترل توپ
  44.6
  دقت شوت
  27.3
سهراب غفاری
 • شماره 36
 • نام سهراب غفاری
 • سن 23
 • پست مدافع
 • قیمت 66,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  38.2
  قدرت بدنی
  29.6
  سرعت
  33.7
  توپ گیری
  69
  دروازه‌بانی
  10.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28.9
  دقت پاس
  51
  کنترل توپ
  34.6
  دقت شوت
  23.6
فرشید شکویی
 • شماره 39
 • نام فرشید شکویی
 • سن 23
 • پست مدافع
 • قیمت 68,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  39.4
  قدرت بدنی
  31
  سرعت
  34.4
  توپ گیری
  73
  دروازه‌بانی
  11.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  29.1
  دقت پاس
  52.6
  کنترل توپ
  37
  دقت شوت
  21.9
سیروس آریایی
 • شماره 42
 • نام سیروس آریایی
 • سن 23
 • پست مدافع
 • قیمت 66,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  36.9
  قدرت بدنی
  30.6
  سرعت
  33.7
  توپ گیری
  68.7
  دروازه‌بانی
  11.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28.3
  دقت پاس
  51.7
  کنترل توپ
  34.9
  دقت شوت
  23.6
خشایار اناری
 • شماره 44
 • نام خشایار اناری
 • سن 30
 • پست مدافع
 • قیمت 77,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  49.4
  قدرت بدنی
  59.4
  سرعت
  49.1
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  12.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  33.2
  دقت پاس
  63.2
  کنترل توپ
  45.4
  دقت شوت
  27.4
بامشاد جوکار
 • شماره 48
 • نام بامشاد جوکار
 • سن 23
 • پست مدافع
 • قیمت 66,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  38
  قدرت بدنی
  29.9
  سرعت
  33.5
  توپ گیری
  67.1
  دروازه‌بانی
  11.9
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  29
  دقت پاس
  50.9
  کنترل توپ
  34.3
  دقت شوت
  23.8
جعفر سیروسی
 • شماره 49
 • نام جعفر سیروسی
 • سن 33
 • پست مدافع
 • قیمت 72,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  50.3
  قدرت بدنی
  58
  سرعت
  49.6
  توپ گیری
  97.2
  دروازه‌بانی
  10.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  24.6
  دقت پاس
  73.3
  کنترل توپ
  51.1
  دقت شوت
  17.7
شایان بهشتی
 • شماره 25
 • نام شایان بهشتی
 • سن 25
 • پست هافبک
 • قیمت 84,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  51.9
  قدرت بدنی
  26.7
  سرعت
  32.8
  توپ گیری
  41.3
  دروازه‌بانی
  13.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  49.7
  دقت پاس
  65.2
  کنترل توپ
  62.6
  دقت شوت
  39.1
گشتاسب ستوده
 • شماره 38
 • نام گشتاسب ستوده
 • سن 32
 • پست هافبک
 • قیمت 82,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  66.1
  قدرت بدنی
  24.9
  سرعت
  33.2
  توپ گیری
  42.8
  دروازه‌بانی
  14.5
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  59.7
  دقت پاس
  83
  کنترل توپ
  82.4
  دقت شوت
  47.7
شهاب امینی
 • شماره 41
 • نام شهاب امینی
 • سن 28
 • پست هافبک
 • قیمت 103,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  99.6
  قدرت بدنی
  30.9
  سرعت
  34.5
  توپ گیری
  36.7
  دروازه‌بانی
  12.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  56.5
  دقت پاس
  100
  کنترل توپ
  100
  دقت شوت
  44.9
فرشاد سیفی
 • شماره 45
 • نام فرشاد سیفی
 • سن 23
 • پست هافبک
 • قیمت 61,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  20.6
  قدرت بدنی
  21.7
  سرعت
  28.8
  توپ گیری
  36.9
  دروازه‌بانی
  11
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28.1
  دقت پاس
  35.3
  کنترل توپ
  34.8
  دقت شوت
  14.1
ساسان ابراهیم پور
 • شماره 50
 • نام ساسان ابراهیم پور
 • سن 25
 • پست هافبک
 • قیمت 85,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  51.2
  قدرت بدنی
  27.5
  سرعت
  32.8
  توپ گیری
  41.2
  دروازه‌بانی
  12.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  50.7
  دقت پاس
  64.4
  کنترل توپ
  64.3
  دقت شوت
  38.9
پیروز فهیمی
 • شماره 51
 • نام پیروز فهیمی
 • سن 18
 • پست هافبک
 • قیمت 58,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  15.3
  قدرت بدنی
  15.3
  سرعت
  24.2
  توپ گیری
  10.9
  دروازه‌بانی
  10
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  24
  دقت پاس
  27.4
  کنترل توپ
  27.3
  دقت شوت
  10
روزبه غلامی
 • شماره 27
 • نام روزبه غلامی
 • سن 31
 • پست مهاجم
 • قیمت 106,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  46.6
  قدرت بدنی
  49.9
  سرعت
  47.8
  توپ گیری
  20.9
  دروازه‌بانی
  13.5
  آمادگی
  98.9
  قدرت شوت
  97.5
  دقت پاس
  22.1
  کنترل توپ
  24.5
  دقت شوت
  97.2
جمشید شوشتری
 • شماره 30
 • نام جمشید شوشتری
 • سن 28
 • پست مهاجم
 • قیمت 98,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  38
  قدرت بدنی
  44.1
  سرعت
  41.9
  توپ گیری
  32.9
  دروازه‌بانی
  12.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  72.6
  دقت پاس
  20.7
  کنترل توپ
  20.5
  دقت شوت
  69.3
فیروز خیرآبادی
 • شماره 37
 • نام فیروز خیرآبادی
 • سن 32
 • پست مهاجم
 • قیمت 94,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  42.8
  قدرت بدنی
  49.9
  سرعت
  46.3
  توپ گیری
  25.2
  دروازه‌بانی
  12
  آمادگی
  99.7
  قدرت شوت
  76.2
  دقت پاس
  23.4
  کنترل توپ
  24.3
  دقت شوت
  74
مازیار میرجلیلی
 • شماره 43
 • نام مازیار میرجلیلی
 • سن 30
 • پست مهاجم
 • قیمت 108,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  48.1
  قدرت بدنی
  49.7
  سرعت
  47.2
  توپ گیری
  22.2
  دروازه‌بانی
  14
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  97
  دقت پاس
  21.2
  کنترل توپ
  24
  دقت شوت
  96.6