یاشاسین تراختورسازی
نوید رحیمیان
 • شماره 33
 • نام نوید رحیمیان
 • سن 37
 • پست دروازه بان
 • قیمت 17,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  13.5
  قدرت بدنی
  22.2
  سرعت
  45.2
  توپ گیری
  17.9
  دروازه‌بانی
  41.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  48.5
  دقت پاس
  9.4
  کنترل توپ
  8
  دقت شوت
  10.6
ستار عباسی
 • شماره 40
 • نام ستار عباسی
 • سن 31
 • پست دروازه بان
 • قیمت 27,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  15.2
  قدرت بدنی
  21
  سرعت
  47.2
  توپ گیری
  29
  دروازه‌بانی
  67.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  50.1
  دقت پاس
  9.8
  کنترل توپ
  9.8
  دقت شوت
  10.2
شاپور پاک نیت
 • شماره 26
 • نام شاپور پاک نیت
 • سن 27
 • پست مدافع
 • قیمت 77,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  48.7
  قدرت بدنی
  48
  سرعت
  42.4
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  11.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  30.8
  دقت پاس
  64.3
  کنترل توپ
  46.7
  دقت شوت
  24.4
حمید سیرجانی
 • شماره 29
 • نام حمید سیرجانی
 • سن 27
 • پست مدافع
 • قیمت 77,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  50
  قدرت بدنی
  48.4
  سرعت
  42.4
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  11.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  30.6
  دقت پاس
  64.4
  کنترل توپ
  46.6
  دقت شوت
  24.3
سیامک الواری
 • شماره 34
 • نام سیامک الواری
 • سن 25
 • پست مدافع
 • قیمت 71,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  37.3
  قدرت بدنی
  47.8
  سرعت
  41.4
  توپ گیری
  89.5
  دروازه‌بانی
  11
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  14.8
  دقت پاس
  54.4
  کنترل توپ
  37.5
  دقت شوت
  16.8
سهراب غفاری
 • شماره 36
 • نام سهراب غفاری
 • سن 27
 • پست مدافع
 • قیمت 77,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  50.4
  قدرت بدنی
  46.9
  سرعت
  42.4
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  10.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  31.3
  دقت پاس
  65.1
  کنترل توپ
  45.3
  دقت شوت
  26
صدرا خالقی
 • شماره 37
 • نام صدرا خالقی
 • سن 24
 • پست مدافع
 • قیمت 67,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  38.1
  قدرت بدنی
  33.2
  سرعت
  35.6
  توپ گیری
  70.3
  دروازه‌بانی
  11
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  31.3
  دقت پاس
  50.9
  کنترل توپ
  35.5
  دقت شوت
  25.9
فرشید شکویی
 • شماره 39
 • نام فرشید شکویی
 • سن 27
 • پست مدافع
 • قیمت 78,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  51.6
  قدرت بدنی
  48.3
  سرعت
  43.1
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  11.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  31.5
  دقت پاس
  66.6
  کنترل توپ
  47.7
  دقت شوت
  24.3
سیروس آریایی
 • شماره 42
 • نام سیروس آریایی
 • سن 27
 • پست مدافع
 • قیمت 77,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  49.1
  قدرت بدنی
  47.9
  سرعت
  42.3
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  11.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  30.7
  دقت پاس
  65.8
  کنترل توپ
  45.6
  دقت شوت
  26
پارسا پورانی
 • شماره 46
 • نام پارسا پورانی
 • سن 25
 • پست مدافع
 • قیمت 70,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  41.2
  قدرت بدنی
  38.3
  سرعت
  37.6
  توپ گیری
  81.2
  دروازه‌بانی
  12.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  31
  دقت پاس
  56.3
  کنترل توپ
  37.8
  دقت شوت
  24.7
بامشاد جوکار
 • شماره 48
 • نام بامشاد جوکار
 • سن 27
 • پست مدافع
 • قیمت 77,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  50.1
  قدرت بدنی
  47.2
  سرعت
  42.1
  توپ گیری
  100
  دروازه‌بانی
  11.9
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  31.4
  دقت پاس
  65
  کنترل توپ
  45
  دقت شوت
  26.2
شایان بهشتی
 • شماره 25
 • نام شایان بهشتی
 • سن 29
 • پست هافبک
 • قیمت 83,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  56.5
  قدرت بدنی
  31
  سرعت
  35
  توپ گیری
  52.1
  دروازه‌بانی
  13.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  53.7
  دقت پاس
  69.4
  کنترل توپ
  65.9
  دقت شوت
  43.1
شاهکام براتی
 • شماره 32
 • نام شاهکام براتی
 • سن 24
 • پست هافبک
 • قیمت 85,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  50.6
  قدرت بدنی
  26.2
  سرعت
  32.3
  توپ گیری
  34.1
  دروازه‌بانی
  12.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  54.5
  دقت پاس
  61.8
  کنترل توپ
  62.8
  دقت شوت
  44
گشتاسب ستوده
 • شماره 38
 • نام گشتاسب ستوده
 • سن 36
 • پست هافبک
 • قیمت 38,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  20.1
  قدرت بدنی
  24.4
  سرعت
  31.5
  توپ گیری
  31.9
  دروازه‌بانی
  13
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  37.9
  دقت پاس
  35.1
  کنترل توپ
  34.5
  دقت شوت
  28.2
شهاب امینی
 • شماره 41
 • نام شهاب امینی
 • سن 32
 • پست هافبک
 • قیمت 80,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  67.1
  قدرت بدنی
  33
  سرعت
  35.4
  توپ گیری
  40
  دروازه‌بانی
  11.9
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  50.9
  دقت پاس
  76
  کنترل توپ
  75.7
  دقت شوت
  40
رخشان آبادزاده
 • شماره 47
 • نام رخشان آبادزاده
 • سن 34
 • پست هافبک
 • قیمت 66,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  54.8
  قدرت بدنی
  27.1
  سرعت
  33.5
  توپ گیری
  29.5
  دروازه‌بانی
  13.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  46
  دقت پاس
  71.1
  کنترل توپ
  71.1
  دقت شوت
  35.7
ساسان ابراهیم پور
 • شماره 50
 • نام ساسان ابراهیم پور
 • سن 29
 • پست هافبک
 • قیمت 84,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  55.8
  قدرت بدنی
  31.8
  سرعت
  35
  توپ گیری
  52
  دروازه‌بانی
  12.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  54.7
  دقت پاس
  68.6
  کنترل توپ
  67.7
  دقت شوت
  42.9
پیروز فهیمی
 • شماره 51
 • نام پیروز فهیمی
 • سن 22
 • پست هافبک
 • قیمت 57,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  19.9
  قدرت بدنی
  19.6
  سرعت
  26.3
  توپ گیری
  21.7
  دروازه‌بانی
  10
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28
  دقت پاس
  31.6
  کنترل توپ
  30.6
  دقت شوت
  14
حسام اکرمی
 • شماره 23
 • نام حسام اکرمی
 • سن 22
 • پست مهاجم
 • قیمت 99,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  35.2
  قدرت بدنی
  25.5
  سرعت
  33.8
  توپ گیری
  18.7
  دروازه‌بانی
  12.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  78
  دقت پاس
  14.8
  کنترل توپ
  17.4
  دقت شوت
  74.9
آرمان فرجی
 • شماره 24
 • نام آرمان فرجی
 • سن 22
 • پست مهاجم
 • قیمت 99,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  33.9
  قدرت بدنی
  26.1
  سرعت
  33.8
  توپ گیری
  19.2
  دروازه‌بانی
  12.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  78.4
  دقت پاس
  15.4
  کنترل توپ
  16.3
  دقت شوت
  74.9
کیومرث رهنما
 • شماره 30
 • نام کیومرث رهنما
 • سن 23
 • پست مهاجم
 • قیمت 98,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  35.7
  قدرت بدنی
  27.6
  سرعت
  33.6
  توپ گیری
  19.5
  دروازه‌بانی
  12.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  80.4
  دقت پاس
  15.7
  کنترل توپ
  17.1
  دقت شوت
  77.1
شاهرخ حسین زاده
 • شماره 45
 • نام شاهرخ حسین زاده
 • سن 33
 • پست مهاجم
 • قیمت 91,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  42.6
  قدرت بدنی
  48.7
  سرعت
  46.3
  توپ گیری
  25.9
  دروازه‌بانی
  12.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  77.2
  دقت پاس
  23.7
  کنترل توپ
  24.7
  دقت شوت
  74.5