یاشاسین تراختورسازی
ستار عباسی
 • شماره 40
 • نام ستار عباسی
 • سن 25
 • پست دروازه بان
 • قیمت 36,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  15.1
  قدرت بدنی
  18.8
  سرعت
  46.1
  توپ گیری
  33.1
  دروازه‌بانی
  72.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  50
  دقت پاس
  10
  کنترل توپ
  10
  دقت شوت
  10
اکبر خانی زاده
 • شماره 43
 • نام اکبر خانی زاده
 • سن 24
 • پست دروازه بان
 • قیمت 34,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  15.2
  قدرت بدنی
  18.3
  سرعت
  46.7
  توپ گیری
  10.2
  دروازه‌بانی
  40
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  50
  دقت پاس
  10
  کنترل توپ
  10
  دقت شوت
  10
تیرداد پزمان
 • شماره 23
 • نام تیرداد پزمان
 • سن 30
 • پست مدافع
 • قیمت 81,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  60.1
  قدرت بدنی
  57.5
  سرعت
  47.9
  توپ گیری
  99.8
  دروازه‌بانی
  10.9
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  27.5
  دقت پاس
  79.1
  کنترل توپ
  56.8
  دقت شوت
  22.1
نوید فیروزی
 • شماره 24
 • نام نوید فیروزی
 • سن 34
 • پست مدافع
 • قیمت 58,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  32.8
  قدرت بدنی
  58.8
  سرعت
  49.4
  توپ گیری
  83.8
  دروازه‌بانی
  11.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  27.8
  دقت پاس
  46.7
  کنترل توپ
  29.5
  دقت شوت
  17.8
شاپور پاک نیت
 • شماره 26
 • نام شاپور پاک نیت
 • سن 22
 • پست مدافع
 • قیمت 62,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  32.9
  قدرت بدنی
  26.2
  سرعت
  31.5
  توپ گیری
  58.5
  دروازه‌بانی
  11.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28.4
  دقت پاس
  45.7
  کنترل توپ
  32.6
  دقت شوت
  22
کمال فیروزی
 • شماره 27
 • نام کمال فیروزی
 • سن 24
 • پست مدافع
 • قیمت 68,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  35.4
  قدرت بدنی
  40.6
  سرعت
  38.3
  توپ گیری
  92.6
  دروازه‌بانی
  10
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  11.1
  دقت پاس
  52.1
  کنترل توپ
  32.9
  دقت شوت
  12.1
شهیار طالبی
 • شماره 28
 • نام شهیار طالبی
 • سن 32
 • پست مدافع
 • قیمت 75,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  53
  قدرت بدنی
  59.1
  سرعت
  49.5
  توپ گیری
  98
  دروازه‌بانی
  12
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  24.7
  دقت پاس
  74.1
  کنترل توپ
  51.8
  دقت شوت
  19.3
حمید سیرجانی
 • شماره 29
 • نام حمید سیرجانی
 • سن 22
 • پست مدافع
 • قیمت 63,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  34.2
  قدرت بدنی
  26.5
  سرعت
  31.5
  توپ گیری
  58.3
  دروازه‌بانی
  11.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28.2
  دقت پاس
  45.8
  کنترل توپ
  32.5
  دقت شوت
  21.9
شهیار رمضانی
 • شماره 31
 • نام شهیار رمضانی
 • سن 32
 • پست مدافع
 • قیمت 74,400

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  51.7
  قدرت بدنی
  57.4
  سرعت
  49.5
  توپ گیری
  97.7
  دروازه‌بانی
  10.5
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  25.2
  دقت پاس
  75.1
  کنترل توپ
  50.4
  دقت شوت
  18.8
فرزاد اکرامی
 • شماره 32
 • نام فرزاد اکرامی
 • سن 33
 • پست مدافع
 • قیمت 71,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  49.5
  قدرت بدنی
  57.5
  سرعت
  49.6
  توپ گیری
  96.3
  دروازه‌بانی
  10.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  23.2
  دقت پاس
  72.3
  کنترل توپ
  49.9
  دقت شوت
  17
سیامک الواری
 • شماره 34
 • نام سیامک الواری
 • سن 20
 • پست مدافع
 • قیمت 56,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  21.5
  قدرت بدنی
  26
  سرعت
  30.5
  توپ گیری
  41.8
  دروازه‌بانی
  11
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  12.4
  دقت پاس
  35.8
  کنترل توپ
  23.4
  دقت شوت
  14.4
بردیا ظروفی
 • شماره 35
 • نام بردیا ظروفی
 • سن 33
 • پست مدافع
 • قیمت 70,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  48.6
  قدرت بدنی
  57
  سرعت
  49.6
  توپ گیری
  96.3
  دروازه‌بانی
  10.9
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  23.9
  دقت پاس
  71.6
  کنترل توپ
  49.4
  دقت شوت
  17
سهراب غفاری
 • شماره 36
 • نام سهراب غفاری
 • سن 22
 • پست مدافع
 • قیمت 62,900

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  34.6
  قدرت بدنی
  25
  سرعت
  31.4
  توپ گیری
  57.4
  دروازه‌بانی
  10.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28.9
  دقت پاس
  46.4
  کنترل توپ
  31.2
  دقت شوت
  23.6
فرشید شکویی
 • شماره 39
 • نام فرشید شکویی
 • سن 22
 • پست مدافع
 • قیمت 64,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  35.8
  قدرت بدنی
  26.5
  سرعت
  32.2
  توپ گیری
  61.3
  دروازه‌بانی
  11.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  29.1
  دقت پاس
  48
  کنترل توپ
  33.6
  دقت شوت
  21.9
سیروس آریایی
 • شماره 42
 • نام سیروس آریایی
 • سن 22
 • پست مدافع
 • قیمت 63,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  33.3
  قدرت بدنی
  26
  سرعت
  31.4
  توپ گیری
  57
  دروازه‌بانی
  11.8
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28.3
  دقت پاس
  47.2
  کنترل توپ
  31.5
  دقت شوت
  23.6
بامشاد جوکار
 • شماره 48
 • نام بامشاد جوکار
 • سن 22
 • پست مدافع
 • قیمت 62,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  34.3
  قدرت بدنی
  25.3
  سرعت
  31.2
  توپ گیری
  55.4
  دروازه‌بانی
  11.9
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  29
  دقت پاس
  46.3
  کنترل توپ
  30.9
  دقت شوت
  23.8
جعفر سیروسی
 • شماره 49
 • نام جعفر سیروسی
 • سن 32
 • پست مدافع
 • قیمت 76,500

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  54.6
  قدرت بدنی
  59.4
  سرعت
  49.5
  توپ گیری
  99.4
  دروازه‌بانی
  10.9
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  26.4
  دقت پاس
  76.8
  کنترل توپ
  54.1
  دقت شوت
  19.7
کسری اباذری
 • شماره 51
 • نام کسری اباذری
 • سن 23
 • پست مدافع
 • قیمت 68,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  34.7
  قدرت بدنی
  39.9
  سرعت
  38
  توپ گیری
  83.4
  دروازه‌بانی
  10
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  20.7
  دقت پاس
  50.3
  کنترل توپ
  28.1
  دقت شوت
  13.7
شایان بهشتی
 • شماره 25
 • نام شایان بهشتی
 • سن 24
 • پست هافبک
 • قیمت 85,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  50.8
  قدرت بدنی
  25.5
  سرعت
  32.3
  توپ گیری
  37.8
  دروازه‌بانی
  13.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  49.7
  دقت پاس
  63.8
  کنترل توپ
  61.5
  دقت شوت
  39.1
گشتاسب ستوده
 • شماره 38
 • نام گشتاسب ستوده
 • سن 31
 • پست هافبک
 • قیمت 90,200

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  76.5
  قدرت بدنی
  24.3
  سرعت
  33.1
  توپ گیری
  42.1
  دروازه‌بانی
  14.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  63.8
  دقت پاس
  91.3
  کنترل توپ
  90.9
  دقت شوت
  51.6
ماکان مطلبی
 • شماره 41
 • نام ماکان مطلبی
 • سن 22
 • پست هافبک
 • قیمت 62,800

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  20.5
  قدرت بدنی
  21.5
  سرعت
  28.3
  توپ گیری
  32.5
  دروازه‌بانی
  10
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  27
  دقت پاس
  34.9
  کنترل توپ
  33.8
  دقت شوت
  16
رحیم زارع
 • شماره 44
 • نام رحیم زارع
 • سن 22
 • پست هافبک
 • قیمت 62,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  21.1
  قدرت بدنی
  21.5
  سرعت
  28.3
  توپ گیری
  30.9
  دروازه‌بانی
  12
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  30.4
  دقت پاس
  32.9
  کنترل توپ
  31.2
  دقت شوت
  17.4
فرشاد سیفی
 • شماره 45
 • نام فرشاد سیفی
 • سن 22
 • پست هافبک
 • قیمت 62,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  19.5
  قدرت بدنی
  20.5
  سرعت
  28.3
  توپ گیری
  33.5
  دروازه‌بانی
  11
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  28.1
  دقت پاس
  33.9
  کنترل توپ
  33.8
  دقت شوت
  14.1
طاهر توکلی
 • شماره 47
 • نام طاهر توکلی
 • سن 30
 • پست هافبک
 • قیمت 99,600

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  94.8
  قدرت بدنی
  22.3
  سرعت
  30.8
  توپ گیری
  43.9
  دروازه‌بانی
  12.4
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  72.3
  دقت پاس
  98.9
  کنترل توپ
  98.9
  دقت شوت
  58.8
ساسان ابراهیم پور
 • شماره 50
 • نام ساسان ابراهیم پور
 • سن 24
 • پست هافبک
 • قیمت 85,300

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  50.1
  قدرت بدنی
  26.3
  سرعت
  32.3
  توپ گیری
  37.7
  دروازه‌بانی
  12.7
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  50.7
  دقت پاس
  63
  کنترل توپ
  63.3
  دقت شوت
  38.9
جمشید شوشتری
 • شماره 30
 • نام جمشید شوشتری
 • سن 27
 • پست مهاجم
 • قیمت 98,000

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  37.1
  قدرت بدنی
  40.7
  سرعت
  40.2
  توپ گیری
  30.4
  دروازه‌بانی
  12.1
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  72.6
  دقت پاس
  19.8
  کنترل توپ
  19.8
  دقت شوت
  69.3
مصطفی خانی زاده
 • شماره 33
 • نام مصطفی خانی زاده
 • سن 32
 • پست مهاجم
 • قیمت 95,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  42.5
  قدرت بدنی
  49.4
  سرعت
  46.6
  توپ گیری
  29.1
  دروازه‌بانی
  12.5
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  73.5
  دقت پاس
  25.9
  کنترل توپ
  26.7
  دقت شوت
  68.8
فیروز خیرآبادی
 • شماره 37
 • نام فیروز خیرآبادی
 • سن 31
 • پست مهاجم
 • قیمت 105,100

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  50.4
  قدرت بدنی
  50.4
  سرعت
  46.3
  توپ گیری
  24.3
  دروازه‌بانی
  12.3
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  86.3
  دقت پاس
  27.3
  کنترل توپ
  28.8
  دقت شوت
  84.7
کامبیز جلیل زاده
 • شماره 46
 • نام کامبیز جلیل زاده
 • سن 31
 • پست مهاجم
 • قیمت 100,700

میزان توانمندی‌های بازیکن

  قدرت نگه داری
  42.9
  قدرت بدنی
  48.5
  سرعت
  45.4
  توپ گیری
  27
  دروازه‌بانی
  12.2
  آمادگی
  100
  قدرت شوت
  90.4
  دقت پاس
  20.9
  کنترل توپ
  22.4
  دقت شوت
  87.4